Hoppa till innehållet

Hur vi hanterar dina personuppgifter inom ramen för samråds- och tillståndsförfaranden

Vissa delar av Eolus-koncernens verksamhet, t.ex. vindkraftsparker, kräver tillstånd enligt miljöbalken och/eller annan lagstiftning som föreskriver att den som söker tillstånd ska samråda med bl.a. myndigheter, vissa enskilda och den allmänhet som kan antas bli berörd av verksamheten innan tillståndsansökan ges in till prövningsmyndigheten.

Inom ramen för samrådsförfarandet inhämtar och behandlar Eolus Vind AB (”Bolaget” eller ”vi”) som personuppgiftsansvarig personuppgifter för att kunna skicka ut inbjudningar till samrådet. De synpunkter och yttranden vi får in under samråds- och tillståndsprocessen innehåller också ofta personuppgifter. De kategorier av personuppgifter som kan komma att inhämtas och behandlas av Bolaget som personuppgiftsansvarig är kontaktuppgifter (t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer), fastighetsbeteckning, detaljer kring lämnad synpunkt, ingivna bilder och IP-adress. Personuppgifterna inhämtas bland annat från samrådsportalens synpunktsformulär, Folkbokföringsregistret, e-postmeddelanden, telefonsamtal, brev och samrådsmöten. Behandlingen av personuppgifter är ofta också en nödvändig följd av att vi tar emot dina synpunkter, eftersom vi då normalt får uppgifter om t.ex. e-postadress och namn.

Ändamålet med personuppgiftshanteringen är att samla in, sammanställa och bemöta synpunkter inom ramen för samråds- och tillståndsprocessen samt att möjliggöra uppföljning. Personuppgifterna kommer att behandlas under den tid som samråds- och tillståndsprocessen pågår samt för att möjliggöra uppföljning av tillståndsprocessen.

Den rättsliga grunden för personuppgiftshanteringen är Bolagets berättigade intresse att behandla personuppgifter inom ramen för samråds- och tillståndsförfaranden. Insamlingen av synpunkter är avgörande för genomförandet av samråds- och tillståndsprocessen. Bolaget anser därför att vårt intresse av att behandla personuppgifter för det ovan nämnda ändamålet överväger ditt intresse av att inte få personuppgifter behandlade. Om du vill veta mer om vår bedömning är du välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna som anges nedan.

I vissa fall anlitar vi miljökonsulter och/eller juridiskt ombud som biträder oss i inhämtandet och behandlingen av personuppgifter. Bolaget agerar då främst personuppgiftsansvarig och miljökonsulten och/eller det juridiska ombudet agerar främst personuppgiftsbiträde.

Bolaget kan även komma att dela samrådsyttranden och tillståndshandlingar med potentiella köpare vid försäljningen av ett projekt för att möjliggöra för köparen att utvärdera tillståndsprocessen och projektet inför investeringsbeslut. Den rättsliga grunden för delningen av personuppgifter är intresseavvägning. Vi bedömer att behandlingen är nödvändig för ändamålen. Vi bedömer även att dessa intressen väger tyngre än eventuella motstående intressen och grundläggande rättigheter och friheter. Du har alltid rätt att invända mot denna bedömning. Vi är noga med att all delning av personuppgifter sker med beaktande av lämpliga säkerhetsåtgärder. Vi kommer inte att dela dina personuppgifter för andra syften än vad som anges i denna informationstext. All överföring till dessa mottagare sker med stöd av våra berättigade intressen av att kunna genomföra ändamålen med behandlingen.

Du har flera rättigheter när vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna som anges nedan.

 • Du kan begära att få bekräftelse på huruvida vi behandlar dina personuppgifter och få en kopia av dessa (s.k. registerutdrag) tillsammans med viss närmare information om hur vi behandlar dina personuppgifter.
 • Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga kan du begära rättelse eller komplettering av dem.
 • Du har rätt att i vissa fall få dina personuppgifter raderade. Radering kan bli aktuellt t.ex. för personuppgifter som inte längre är nödvändiga att behandla eller behålla för det ändamål för vilket de blev insamlade. Under vissa omständigheter har vi inte möjlighet att radera dina personuppgifter, t.ex. när dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna fullgöra en skyldighet enligt lag, om de fortfarande är nödvändiga att behandla för det ändamål för vilket de blev insamlade eller om vårt intresse av att fortsätta behandla uppgifterna väger tyngre än ditt intresse att få dem raderade.
 • Du har möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, vilket innebär att uppgifterna markeras så att de i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Detta är exempelvis möjligt om du har invänt mot behandlingen, om du inte tycker att uppgifterna vi har om dig är korrekta eller om personuppgiftsbehandlingen strider mot lag. Genom att begära en begränsning av behandlingen har du, i vart fall under en viss tid, möjlighet att hindra oss från att använda personuppgifterna för annat än att exempelvis försvara våra rättsliga anspråk.

 • Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som baseras på en intresseavvägning. Om vi inte kan visa att det finns avgörande berättigade skäl att fortsätta att behandla personuppgifterna som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk, måste vi upphöra med behandlingen. Du har alltid rätt att invända mot att vi använder dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Eolus Vind AB, org. Nr 556389-3956, Tredje Avenyn 3, 281 48 Hässleholm, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär att vi ansvarar för att behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och annan tillämplig dataskyddslagstiftning.

Om du har invändningar eller synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att kontakta eller lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet för vår personuppgiftsbehandling.

Om du har frågor om denna informationstext, vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter, vänligen hör av dig till vårt dataskyddsombud Håkan Johansson på hakan.johansson@eolus.com.

Choose market

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America