Eolus har påbörjat ett nytt samarbete med Baltic Sea Action Group (BSAG) där vi har definierat fyra mål som bekräftar våra ambitioner att etablera havsbaserad vindkraft på ett sätt som tar hänsyn till den känsliga miljön i Östersjön. Åtagandet gäller under perioden 2022–2025 och innefattar samtliga havsbaserade vindkraftsprojekt som Eolus utvecklar i Östersjön.

Östersjön är ett unikt havsområde då vattnet har låg salthalt och är relativt grunt, samt delvis täckt med is varje vinter. Östersjön är även ett avgränsat område och är därför mer sårbart för effekter orsakade av mänskliga aktiviteter. Samtliga aspekter är viktiga att ta hänsyn till när Eolus utvecklar havsbaserade vindkraftsprojekt i Östersjön, för närvarande i svenska och finska vatten, men även i de möjliga projekt som utvärderas i Polen och Baltikum.

Samarbetet fokuserar inledningsvis på tre av de havsbaserade vindkraftsprojekt som Eolus utvecklar i de svenska delarna av Östersjön: Najaderna utanför Gävle, Skidbladner 100 km sydost från Stockholm och Herkules 60 km sydost från Gotland. I finska vatten utvecklar Eolus två havsbaserade vindprojekt: Wellamo 90 km öst om Pori och Tuulia 30 km väst om Merikarvia.

SeaSapphire, ett samarbete mellan Eolus och Simply Blue Group, utvecklar flytande vindparker i Östersjön. Tre av SeaSapphires projekt; Skidbladner, Herkules och Wellamo; utvärderar hur man kan bidra till initiativ som förbättrar miljön i Östersjön där Baltic Sea Action grupp är ett av initiativen.

Najaderna och Tuulia planeras få bottenfixerade fundament eftersom de byggs på grundare vatten. Samtliga projekt har påbörjat, eller kommer snart att påbörja, processen med framtagning av miljökonsekvensbeskrivningar.

Baltic Sea Action Group är en ideell organisation som arbetar för att rädda Östersjön och vidtar åtgärder för att återställa den ekologiska balansen i havet. Genom det nya samarbetet kommer Eolus att stötta BSAGs arbete.

Östersjöns välbefinnande är avgörande för alla samhällen som omger den. Som utvecklare av havsbaserad vindkraft har vi ett stort ansvar att planera våra åtgärder på ett sätt som tar hänsyn till den känsliga miljön i Östersjön. Jag ser fram emot att implementera vårt åtagande och lära mig mer om detta unika marina område”, säger Anu Vaahtera, Projektledare Offshore på Eolus Finland.

Eolus åtar sig att arbeta för att beskydda Östersjön genom följande mål:

Mål 1: Eolus arbetar för att identifiera och minimera effekterna av havsbottenkonstruktion på marint liv vid vindturbinernas fundament, runt kabelkorridorer och anslutningsplatser. Miljömässiga aspekter spelar en stor roll i samtliga beslut, bland annat i val av samarbetspartners och leverantörer.

Mål 2: Eolus arbetar för att öka kunskap och allmän kännedom om (1) effekterna på marina miljöer av byggnationen av havsbaserad vindkraft (2) möjligheterna att hantera dessa effekter på bästa möjliga sätt och (3) positiva effekter av förnybar elproduktion i Östersjön.

Mål 3: Eolus arbetar för att minska miljöpåverkan från sjötrafik under utveckling, konstruktion och drift av de havsbaserade vindkraftsparkerna.

Mål 4: Eolus deltar i projekt och aktiviteter som bidrar till Östersjöns välmående.

Med utvecklade processer och praktiska verktyg kan vi integrera hållbarhet mer i våra förnybara energiprojekt. Baltic Sea Commitment är ett stort steg framåt i utvecklingen av hållbara projekt i marina miljöer. Implementeringen av åtagandet kommer att vara en läroprocess för Eolus och de expertorganisationer som är inblandade. Därför kommer innehållet och KPI:erna att utvecklas vidare,” säger Sigrid Carstairs, hållbarhetskoordinator på Eolus.

Läs mer om Eolus åtagande på hemsidan.