Höga elräkningar har precis landat i många brevlådor runt om i Skåne. Det enda långsiktiga sättet att få ner elpriserna är mer elproduktion. Eolus vill och kan vara med som en del av lösningen genom att bygga havsbaserad vindkraft i Öresund. Läs vårt inlägg i debatten.

Elpriserna i Skåne är mycket höga. Försörjningsgraden vad gäller elproduktion i relation till elkonsumtion i Skåne är på strax över 20 procent. Det är bland de lägsta nivåerna i hela Europa. Överföringen av el från norra Sverige är bristfällig och med dagens ledtider och stora kostnader för att bygga ledningar lär problemet bestå i många år framöver. Samtidigt pågår klimatkrisen och elektrifieringen av samhället, vilket väntas leda till nästan en fördubbling av elförbrukningen. Tillgång till mer el är en nyckelfråga för att Skåne ska vara en attraktiv region för svenska företag att investera i.

Det bästa sättet att lösa dessa problem är ökad produktion av el i Skåne. Större utbud ger lägre pris och en mindre andel el behöver skickas tvärs genom landet. Att staten ska ersätta elkunder för höga priser år efter år är inte realistiskt.

Regeringen skriver i Tidöavtalet att Sverige 2045 kommer att behöva minst 300 TWh el om året. Idag har vi cirka 160 TWh elproduktion. 80 TWh kommer dessutom att falla för åldersstrecket innan 2045.  Det innebär att det behövs 220 TWh ny produktionskapacitet till 2045 vilket motsvarar cirka 10 TWh ny elproduktion per år fram till 2045. 10 TWh ny elproduktion motsvarar en stor kärnkraftsreaktor, eller cirka fyra gånger Skånes nuvarande elproduktion, varje år fram till 2045. Det kräver stor kreativitet och öppenhet för olika lösningar och energislag och går omöjligen att lösa genom att enbart bygga det ena eller det andra energislaget.

Om vi inte lyckas lösa den här energiutmaningen kommer det att bli tuffast för de regioner som har låg försörjningsgrad vad gäller elproduktion. Där ligger tyvärr Skåne, men även resten av södra Sverige, i tätklungan.

Många goda krafter behövs för att lösa denna utmaning. Vi på Eolus vill vara med som en. Vi kan inom en, i dessa sammanhang, snar framtid erbjuda mer energi till befolkningstäta sydvästra Skåne. Vi kan och vill gärna bygga en vindkraftspark i Öresund som med endast 23 moderna vindkraftverk skulle producera 1,1–1,3 TWh förnybar el om året. Detta motsvarar 10 procent av hela Skånes nuvarande elkonsumtion.

Ett par hundra meter över havsytan blåser det tillräckligt för att vindkraftverken ska producera el mer än 90 procent av tiden. Samexistens med såväl sjöfart, flygtrafik, yrkesfisket som försvaret är fullt möjlig, samtidigt som vindkraftsparken kan utformas för att ge positiva effekter på den marina miljön. För den aktuella vindkraftsparken har vi genomfört omfattande utredningar och påverkansbedömningar inför en kommande domstolsprövning. Vi har bland annat genomfört detaljerade bottenundersökningar, inventerat den marina floran och faunan, inventerat förekomst av fåglar och fladdermöss, tagit fram riskanalyser, analyserat visuell påverkan på landskapet, utfört ljudimmissionsberäkningar samt undersökt påverkan på marina däggdjur och fisk. Tillståndsansökan ska nu bedömas av Mark- och miljödomstolen för att vindkraftsparken ska kunna byggas. Om den inte lever upp till kraven i Sveriges hårda miljölagstiftning kommer den
inte, och ska inte, kunna byggas. Viktigast är att vindkraftsparken får möjligheten att prövas av domstol och inte avstyrks utifrån svepskäl att vindkraft kan etableras någon annanstans. Det är ju tydligt att det är just här, i Skåne, som elen behövs mest. Om vi säger nej till ny elproduktion i regionen, så säger vi samtidigt ja till högre elpris för regionens hushåll och företag.

Bara några år bort – vindkraftsparken skulle kunna vara i drift redan 2027–2028 – kommer det att kunna strömma in en massa grön el rakt in i det skånska elnätet via Barsebäck, till en låg produktionskostnad. Det kommer att skapas ett betydande tillskott av nya arbetstillfällen under byggnation och drift av vindparken, lägre elpriser för privatpersoner och företag, höjda fastighetspriser, starkare investeringsintresse i regionen, och bidra till en långsiktig lösning på Skånes energiproblem. Men det kommer som sagt kräva öppenhet, utvecklingsfokus och att många goda krafter samverkar. Skåne – nu har ni chansen att visa att ni kan samarbeta och bidra till lösningar på energikrisen. Vi på Eolus är redo.

Daniel Bergvall, Projektledare Sjollen vindkraftpark, Eolus Vind AB

Per Witalisson, VD, Eolus Vind AB

Vindkraftverk till havs