Hoppa till innehållet

Miljöansvar

I vår kärnaffär bidrar vi till miljömässig hållbarhet genom att utveckla anläggningar för förnybar energi. Ett aktivt miljöarbete är en självklarhet för oss och vi gör kontinuerliga insatser för att minska vårt klimatavtryck.

Vi har ett ansvar för hur vår verksamhet påverkar miljön och miljöfrågor hanteras som en naturlig del av Eolus verksamhet. Vi ställer krav på alla medarbetare, konsulter och underleverantörer att ta ett aktivt miljöansvar och vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vårt eget miljöarbete genom att minimera klimatavtrycket från vår egen verksamhet.

Läs mer i vår Code of Conduct, Code of Conduct for Suppliers and Business partners och Environmental Policy.

Klimat

Att bidra till att begränsa klimatförändringar är en grundläggande del av vår affärsidé genom att vi skapar möjligheter att investera i förnybar energi. Vind- och solkraft använder förnybara resurser och bidrar till att minska växthusgasutsläpp i mark, luft och vatten. Att etablera vindkraftverk, solpaneler och batterier är dock inte klimatneutralt.

Den största klimatpåverkan från Eolus verksamhet sker i tillverknings- och byggnationsfasen, där utsläpp kommer från exempelvis tillverkning, transporter, skogsavverkning, vägbyggnation och gjutning av fundament för vindkraftverk. Att minska utsläppen av växthusgaser i alla faser av våra projekt är en väsentlig hållbarhetsaspekt för Eolus och vi kommer arbeta mer systematiskt med den framöver, både i vår egen verksamhet och genom kravställning på leverantörer. Vi arbetar även aktivt med att mäta våra egna utsläpp i scope 1, 2 och 3. Läs mer om detta i vår hållbarhetsredovisning.

Nylandsbergen Vindkraftspark, Sundsvall
Biologisk mångfald

Trots alla tekniska framsteg som det moderna samhället erbjuder är mänskligheten utan tvekan helt beroende av sunda och levande ekosystem. Då klimatförändringar är ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden utgör vår kärnverksamhet ett mycket viktigt bidrag till att minska negativ påverkan. Vårt mål är alltid att undvika påverkan på ekosystemen och vidta åtgärder för att mildra eventuella effekter. Några konkreta exempel är att vi på frivillig basis stärkt den biologiska mångfalden genom att bygga dammar för grodor, återställa diken och sätta upp fågelholkar i våra projektområden.

Att skydda och förstärka biologisk mångfald, både på land och till havs, har identifierats som en väsentlig hållbarhetsaspekt för Eolus och är därmed ett av flera fokusområden under kommande år. Vi deltar i forskningsprojektet CLImB (Changing

Land use Impact on Biodiversity) och har ett pågående samarbete med Baltic Sea Action Group (BSAG), en ideell organisation som arbetar för att skydda och återsätta den marina miljön i Östersjön. Vi arbetar även med att formulera en strategi för biologisk mångfald, sätta mätbara mål och tydligare integrera frågorna i vår projektmodell.

Resursanvändning och cirkularitet

Eolus har en viktig roll att spela i omställningen till en cirkulär ekonomi och vi strävar efter att inkludera ett livscykelperspektiv i våra beslut. När en vindkrafts- eller solcellsanläggning nått slutet av sin tekniska och ekonomiska livslängd kan den monteras ned. Ytan kan då antingen nyttjas för ny elproduktion med nya anläggningar eller användas för andra syften. Ett vindkraftverk består till cirka 85 procent av stål och järn som idag kan återanvändas eller återvinnas. Den främsta utmaningen är rotorbladen som huvudsakligen består av fiberglas och härdplastkompositer, ett material som är svårt att återvinna på ett kostnads- och energieffektivt vis. För att driva påverkan i branschen har Eolus tagit en aktiv roll i Svensk Vindenergis hållbarhetsråd och verkar också tillsammans med våra branschkollegor för att driva på utvecklingen inom området där flera framsteg har gjorts under de senaste åren.

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America