Hoppa till innehållet

Paziņojums par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Vides pārraudzības valsts birojs 2021. gada 9. jūlijā ir pieņēmis lēmumu Nr. 5-02/15 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu SIA „Valpene wind” ierosinātajai darbībai – vēja elektrostaciju parka “Valpene” būvniecība.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA “Valpene Wind” (reģ. Nr. 50103851451, juridiskā adrese: Rīga, Kaļķu iela 7, LV-1050).

SIA “Valpene wind”, kas ir Zviedrijā dibinātā vēja enerģētikas uzņēmuma Eolus Vind AB meitas uzņēmums Latvijā, Talsu novadā ir iecerējusi izveidot vēja elektrostaciju parku “Valpene”. Vēja parku ir paredzēts izbūvēt Talsu novada  rietumu daļā (bijušā Dundagas novada teritorijā). Šobrīd SIA “Valpene wind” ir identificējusi teritoriju, kurā vēja parks varētu tikt izvietots, aplēšot ieceres maksimālās iespējamās dimensijas, kas ietekmes uz vidi novērtējuma procesa laikā varētu tikt precizētas. Sākotnēji identificētajā teritorijā ietilpst 103 zemes vienības, kas pieder gan juridiskām personām, gan fiziskām personām gan pašvaldībai. Kopējā teritorijas platība, kurā SIA “Valpene wind” ir paredzējusi vērtēt vēja parka būvniecības ieceri aizņem aptuveni 22 km2 lielu teritoriju.

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (spēkā ar 2020. gada 10. jūniju), sabiedriskās apspriešana notiks neklātienes formā (attālināti) no 4. novembra līdz 30. novembrim. 

Sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 15. novembrī plkst. 17.30. Sanāksmei varēs pieslēgties, izmantojot norādīto tīmekļa saiti un pievienošanās instrukciju, kas tiks publicētas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma izstrādātāja mājaslapā www.environment.lv un Valpenes vēja parka mājaslapā www.valpenewind.lv

Ja norādītajā laikā nevarēsiet pievienoties sanāksmei tiešsaistē, Jums būs iespēja noskatīties sanāksmes ierakstu, kas pēc sanāksmes tiks publicēts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma izstrādātāja un Valpenes vēja parka mājaslapās. Ja noskatoties ierakstu Jums radīsies kādi jautājumi par plānoto vēja parku vai ietekmes uz vidi novērtējuma procesu, lūdzam tos nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi valpene@environment.lv. Uz visiem jautājumiem, kas tiks saņemti līdz 2021. gada 23. novembrim, sniegsim rakstiskas atbildes, kuras adresātiem nosūtīsim, izmantojot elektronisko pastu.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma izstrādātāja mājaslapā, Valpenes vēja parka mājaslapā  un Talsu novada pašvaldībā (darba laikā).

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi var sūtīt Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv) līdz š.g. 30.novembrim. 

Aicinām arī iepazīties ar iesniegumu vēja elektrostaciju parka “Valpene” izbūvei Dundagas reģionā un Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu.

Failus


Atpakaļ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America