Hoppa till innehållet

Vēja parka “Valpene” sabiedriskā apspriešana

Dundagas Kultūras pilī 28. februārī Talsu novada pašvaldības un uzņēmuma “Eolus” pārstāvji tikās ar Dundagas iedzīvotājiem, lai pārrunātu vēja parka “Valpene” tapšanas virzību un potenciālo ietekmi uz apkārtējo vidi un iedzīvotājiem.

Vēja parku “Valpene” iecerēts būvēt uz dienvidiem no Dundagas, apmēram piecus kilometrus uz austrumiem no Dundagas-Talsu autoceļa. Parka kopējā platība būs aptuveni 22 kvadrātkilometri, un tas atradīsies Dundagas un Īves pagastos. Iecerētajā vietā ir ļoti labi vēja apstākļi, un iespējams izveidot kompaktu vēja parku. Parkā paredzēts uzstādīt aptuveni 37 jaunākās paaudzes vēja turbīnas, kas ir pārbaudītas tirgū un spēs saražot līdz 700 GWh elektroenerģijas gadā.
Uz sapulci sanākušos iedzīvotājus visvairāk interesēja vēja parka ietekme uz cilvēku veselību, dabas daudzveidību, kultūras mantojumu, ainavu, koplietošanas ceļiem un meliorācijas sistēmām. Tāpat iedzīvotājiem bija liela interese par dažādiem ar vēja ģeneratoru ekspluatāciju saistītiem risinājumiem. Piemēram, sanāksmes dalībnieki uzdeva jautājumus kā ziemā notiek turbīnu lāpstiņu apledošana, kā tā tiek novērsta, kā tiek veiktas vēja staciju apkopes un kas notiek vēja staciju dzīves cikla nobeigumā. Uz visiem jautājumiem Eolus un to pārstāvji sniedza atbildes sanākušajiem interesentiem.
Iedzīvotāji tika iepazīstināti ar parkam paredzētās teritorijas lokālplānojumu, kurā noteiktas vietas, kur vēja turbīnas varētu atrasties, iezīmēti ceļi, kuri tiks izmantoti parka būvniecības laikā un tā apsaimniekošanai, kā arī iezīmēti jaunie ceļu pieslēgumi, kas tiks izveidoti.
Tikšanās laikā iedzīvotājiem tika prezentēti arī ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) rezultāti. Tā kā plānotais vēja parks atrodas salīdzinoši kompaktā teritorijā un attālumi no dzīvojamām ēkām atbilst normatīviem. IVN procesā veiktie izpētes darbi apliecina, ka, izvēloties jaunākās vēja turbīnas, to radītais troksnis nepārsniedz Latvijā atļauto līmeni. Domājot par mirgošanas efekta ietekmi, IVN ziņojumā ir izvirzīti nosacījumi parka ekspluatācijai, apturot noteiktu staciju darbību, lai novērstu mirgošanas efekta radīto traucējumu.
Jau ziņojuma izstrādes laikā vairākkārt ir precizēts vēja elektrostaciju un infrastruktūras novietojums, lai izvairītos no negatīvas ietekmes radīšanas uz tuvumā esošajiem biotopiem. Lai aizsargātu apkārtnē mītošos putnus un sikspārņus, eksperti ir noteikuši zonas, kurās vēja staciju novietošana nav pieļaujama. Tāpat noteikts, kuras vēja stacijas nepieciešams aprīkot ar putnu un sikspārņu detektēšanas iekārtām, lai vēja turbīnas varētu apturēt. Minētie risinājumi sadārdzina turbīnu uzstādīšanu, taču ļauj būtiski pasargāt dabu.
Uzņēmuma “Eolus” valdes locekle Inga Āboliņa diskusijas dalībniekiem apliecināja, ka Dundagā tiks uzstādīti jaunākās paaudzes, bet tirgū pierādījuši vēja ģeneratoru modeļi. 2023. gadā vien “Eolus” Skandināvijas valstīs ir uzstādījis un nodevis ekspluatācijā vēja parkus ar vairāk kā 60 turbīnām, bet kopumā izbūvējis vairāk kā 700 vēja turbīnas. Tas apliecina uzņēmuma ievērojamo pieredzi vēja parku būvniecībā un darbā ar nozares labākajiem un videi saudzīgākajiem risinājumiem.
Vēja parka “Valpene” izbūve būs ieguvums ne tikai Talsu novada, bet visas Latvijas iedzīvotājiem. Latvijā šobrīd ir elektroenenerģijas deficīts, un enerģiju nākas importēt, kas likumsakarīgi ietekmē elektrības cenas iedzīvotājiem. Jaunais vēja parks veicinās Latvijā saražotās elektroenerģijas pieaugumu par 10 līdz 12%
Diskusijas laikā tika pārrunāta arī vēja staciju transportēšana un tai nepieciešamie uzlabojami ceļu tīklā. Esošais ceļu stāvoklis neapmierina ne Dundagas apkārtnes, ne citu novadu iedzīvotājus. Jau vēja parka būvniecības laikā veiktie uzlabojumi vietējā ceļu infrastruktūrā būs viens no ieguvumiem vietējiem iedzīvotājiem.
Pērn vēja parka izbūvei izvēlētajai teritorijai izstrādāts lokālplānojums, noslēgti tās apbūves tiesību līgumi, kā arī pabeigta projekta ietekmes uz vidi izpēte, kas tika sākta 2021. gadā. Šogad, saņemot Talsu novada pašvaldības apstiprinājumu, varētu sākties parka izbūves projektēšana. Būvniecība varētu sākties 2025. gada otrajā pusē, un vēja parks darbību varētu sākt 2028. gadā.
Sanāksmes protokolu un prezentāciju, lūdzu, skatīt saitē šeit: https://environment.lv/lv/aktualitates/sabiedriskas-apspriesanas/pazinojums-par-veja-parka-valpene-buvniecibas-ietekmes-uz-vidi-novertejuma-zinojuma-sabiedrisko-apspriesanu.html
Papildu informācijai: Edīte Matuseviča, Eolus pārstāvis sadarbībā ar medijiem, tel. 27208966, e-pasts: edite@repute.lv

Izvēlies tirgu

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America