Hoppa till innehållet

W Eolus Poland na bieżąco monitorujemy nowelizacje ustaw dotyczących branży OZE, które mogą wpłynąć na proces dewelopmentu. Widzimy potencjalne problemy i ryzyka, które niosą za sobą szeroko komentowane zmiany wprowadzane reformą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2023 r. poz. 1688 Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw), ale dzisiaj chcielibyśmy skupić się na pozytywnych zmianach wprowadzanych rzeczoną reformą.

Poniżej szczegółowe omówienie trzech  regulacji prawnych, które zainteresowały nas szczególnie:

 • postępowanie uproszczone zmiany planu miejscowego,
 • zintegrowany plan inwestycyjny,
 • zmiany w zakresie zwiększenia partycypacji społecznej w procesie planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Postępowanie uproszczone zmiany planu miejscowego
Wprowadzone w ustawie postępowanie uproszczone sporządzania i uchwalania planu miejscowego dotyczącego lokalizacji instalacji odnawialnych źródeł energii innych niż elektrownie wiatrowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, jawi się jako narzędzie, które może znacząco uprościć proces dewelopmentu projektów fotowoltaicznych i stanowić równowagę dla obowiązku lokalizowania elektrowni fotowoltaicznych na miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W ramach procedury zmiany miejscowego planu w postępowaniu uproszczonym, wójt, burmistrz lub prezydent miasta:

 1. ogłasza o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego lub jego zmiany z zastosowaniem postępowania uproszczonego na co najmniej jeden z wymienionych sposobów: poprzez publikację w prasie, poprzez wywieszenie informacji w widocznym miejscu na terenie objętym sporządzanym aktem planowania lub w siedzibie obsługującego go urzędu, poprzez udostępnienie informacji na stronie urzędu lub BIP lub w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie;
 2. sporządza projekt planu miejscowego lub jego zmiany wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
 3. występuje o zgodę wojewody na zastosowanie postępowania uproszczonego, która to zgoda jest konieczna dla zastosowania procedury uproszczonej.

Wojewoda ocenia, czy planowana zmiana spełnia przesłankę materialnoprawną zastosowania procedury uproszczonej. Termin na wyrażenie oceny przez wojewodę wynosi 14 dni i jest terminem zawitym. Po upływie tego terminu w razie braku dokonania oceny przez wojewodę, organ przyjmie, że zgoda została wyrażona w sposób domniemany i będzie mógł dalej procedować zmianę. W razie odmowy wyrażenia zgody przez wojewodę, konieczne będzie zastosowanie procedury ogólnej. Pytaniem, które warto sobie zadać w kontekście tej instytucji, jest pytanie o celowość jej wprowadzenia, przepis ten nie zakłada bowiem innej niż merytoryczna oceny planu miejscowego przez wojewodę. W ocenie komentatorów wprowadzenie tej instytucji prowadzi do nadmiernego formalizmu. Prawo administracyjne uposaża wojewodę w uprawnienia nadzorcze, które skutecznie zastępują konieczność uzyskania uprzedniej zgody wojewody. Nie wydaje się być uzasadnionym wprowadzanie tego rodzaju środka prewencyjnego.

 1. Kolejnym krokiem procedury uproszczonej jest uzyskanie wymaganych prawem opinii i uzgodnień;
 2. Przeprowadzenie skróconych konsultacji społecznych.

Procedura uproszczona w porównaniu z procedurą ogólną zakłada:

 • możliwość ograniczenia form konsultacji społecznych wyłącznie do zbierania uwag;
 • zrezygnowanie ze zbierania wniosków do projektu planu miejscowego;
 • ograniczenie czasu trwania konsultacji do 14 dni;
 • skrócenie terminu na zajęcie stanowiska i opinii do 14 dni.

6. Ostatnim etapem zmiany planu miejscowego jest przedstawienie radzie gminy projektu planu miejscowego lub jego zmiany wraz z raportem podsumowującym przebieg konsultacji społecznych, zawierającym wykaz zgłoszonych uwag z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem oraz protokołami z czynności prowadzonych w ramach konsultacji, a także wyjaśnieniem przyczyn zastosowania procedury uproszczonej.

W naszej ocenie inwestor powinien być zaangażowany w cały proces zmiany planu miejscowego poprzez zarekomendowanie zastosowania postępowania uproszczonego. Jego rolą będzie współpraca z organem wykonawczym jeszcze przed wszczęciem postępowania. Spodziewamy się, że inwestor będzie zaangażowany w rozmowy z organem wykonawczym gminy, radą gminy oraz społecznością lokalną w całej procedurze zmiany. To on powinien być podmiotem faktycznie inicjującym zmianę planu przy wykorzystaniu postępowania uproszczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zintegrowany plan inwestycyjny
Zupełnym novum wprowadzonym w zakresie rozwoju projektów OZE jest zintegrowany plan inwestycyjny (“ZPI”), czyli nowe narzędzie planistyczne stanowiące szczególną formę planu miejscowego. ZPI zostanie uchwalony na wniosek inwestora lub inwestorów złożony za pośrednictwem wójta, burmistrza i prezydenta miast przez radę gminy po zawarciu umowy urbanistycznej, o której mowa poniżej. ZPI może zostać uchwalony na obszarach, na których obowiązuje MPZP, a sam ZPI zastąpi MPZP w zakresie w nim określonym.

Wniosek o uchwalenie ZPI obejmuje obszar inwestycji głównej oraz inwestycji uzupełniającej. Inwestycją główną może być każdego rodzaju inwestycja, nie tylko inwestycja mieszkaniowa. Wprowadzone przepisy nie określają bowiem rodzaju inwestycji, która może być przedmiotem wniosku, tym samym ze względu na brak wyłączenia w tym zakresie, należy uznać, że wszystkie inwestycje OZE, w tym inwestycje wiatrowe, wejdą w zakres tej definicji, a więc mogą być przedmiotem ZPI.

W zakresie inwestycji uzupełniającej – definicja ustawowa jest dużo bardziej precyzyjna. Zgodnie z nowelizacją, pod pojęciem inwestycji uzupełniającej należy rozumieć inwestycję w zakresie budowy, zmiany sposobu użytkowania lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu w rozumieniu art. 2 pkt 11 Prawa Geodezyjnego, dróg publicznych, obiektów infrastruktury publicznego transportu zbiorowego, obiektów działalności kulturalnej, obiektów opieki nad dziećmi do lat 3, przedszkoli, szkół, placówek wsparcia dziennego, placówek opieki zdrowotnej, dziennych domów pomocy, obiektów służących działalności pożytku publicznego, obiektów sportu i rekreacji, terenów zieleni publicznej, obiektów budowlanych przeznaczonych na działalność handlową lub usługową, o ile służą obsłudze inwestycji głównej. Szczególną uwagę zwraca kwestia powiązania inwestycji uzupełniającej z inwestycją główną. Przedmiot inwestycji uzupełniającej musi być powiązany z inwestycją główną, co ograniczy rodzaje inwestycji, które w ramach zmiany dążącej do realizacji projektu OZE będą mogły być realizowane.

Ustawodawca zobowiązał inwestora do przedstawienia projektu ZPI wraz ze złożeniem wniosku o uchwalenie ZPI. Tym samym to inwestor będzie podmiotem zobowiązanym do jego przygotowania. Ustawodawca wprowadzając uprawnienie rady gminy co do podjęcia uchwały o ZPI użył słowa może, tym samym uczynił ją instytucją uznaniową leżącą w gestii rady gminy. Niemniej jednak, wydaje się, że wniosek zachowując wymogi ustawowe spotka się z pozytywnym rozstrzygnięciem przez radę gminy, czyli wyrażeniem przez nią zgody na przystąpienie do ZPI.

Następnie organ wykonawczy gminy prowadzi negocjacje umowy urbanistycznej, określającej zasady i warunki realizacji umowy uzupełniającej oraz zobowiązania stron (inwestor może się zobowiązać do pokrycia w całości lub w części kosztów realizacji inwestycji uzupełniającej, kosztów uchwalenia przez gminę planu zintegrowanego, a także kosztów odszkodowań za następstwa w uchwaleniu planu miejscowego), wprowadza zmiany w ZPI, występuje o opinie i uzgodnienia, przeprowadza konsultacje społeczne, zawiera umowę urbanistyczną (w formie aktu notarialnego) i przedstawia radzie gminy ZPI. Ryzykownym dla inwestora jest wprowadzenie uprawnienia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do odstąpienia od negocjacji do czasu zawarcia umowy urbanistycznej.

Przepisy wprowadzają także uregulowania upraszczające przeprocesowanie ZPI dla odnawialnych źródeł energii, innych niż elektrownie wiatrowe – nie ma konieczności wyrażania zgody przez radę gminy na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego oraz skróceniu ulega również czas na przeprowadzenie konsultacji społecznych do 14 dni.

ZPI musi być zgody z planem ogólnym. Wejście ZPI w życie powoduje utratę mocy obowiązujących planów miejscowych lub ich części w odniesieniu do zakresu przedmiotowego ZPI.

Partycypacja społeczna
W Eolus kładziemy duży nacisk na współpracę z lokalną społecznością, pracujemy, aby przekonać mieszkańców do naszych projektów, znaleźć ich zrozumienie oraz drogi współpracy. Z naszej perspektywy zmiany mające na celu zwiększenie partycypacji społecznej są krokiem w dobrą stronę i uregulowaniem standardów, którymi kierujemy się pracując nad rozwojem projektów.

Partycypacja społeczna uregulowana w art. 8 e-m zmienionej ustawy wprowadza generalną zasadę, że jest ona niezbędnym elementem działań publicznych w zakresie planowania przestrzennego. Kładzie nacisk na zwiększenie zaangażowania lokalnej społeczności w procedurę zmiany aktów prawa miejscowego poprzez podwyższenie standardów prowadzenia rozmów z mieszkańcami oraz rozszerzenie katalogu możliwych do stosowania narzędzi. W konsekwencji będzie to prowadzić do wypracowania rozwiązań korzystnych dla lokalnej społeczności, ale także dla inwestora, którego wiarygodność zostanie wzmocniona.

Interesariuszami w rozumieniu ustawy są osoby fizyczne (w tym z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych), osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, JST i ich jednostki organizacyjne, organy władzy publicznej oraz inne podmioty (jest to katalog otwarty).

Partycypacja społeczna w rozumieniu ustawy polega na:

 1. zapewnieniu udziału interesariuszy w przygotowaniu aktów planowania przestrzennego, w tym możliwości wypowiedzenia się, składania wniosków oraz uczestnictwa w konsultacjach społecznych;
 2. poznaniu potrzeb, zebraniu stanowisk i pomysłów interesariuszy dotyczących polityki przestrzennej oraz wspólnym wypracowywaniu rozwiązań;
 3. prowadzeniu działań edukacyjnych i informacyjnych o istocie, celach, zasadach planowania i zagospodarowania przestrzennego;
 4. inicjowaniu, umożliwianiu i wspieraniu działań służących rozwijaniu dialogu między interesariuszami w ramach kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej.

Partycypacja społeczna ma być prowadzona w sposób umożliwiający aktywny udział interesariuszy (w tym osób ze szczególnymi potrzebami), z poszanowaniem jawności i sprawności postępowania oraz z użyciem informacji przedstawianych prostym językiem, a w szczególności informacji wyjaśniających konsekwencje sporządzonych aktów planowania przestrzennego.

Partycypacja społeczna prowadzona jest poprzez pozostawienie wniosków do projektu aktu planowania przestrzennego w formie pisemnej i elektronicznej. Kolejną formę partycypacji społecznej stanowią konsultacje społeczne poprzez obligatoryjne zbieranie uwag, spotkania otwarte, panele eksperckie lub warsztaty, poprzedzone prezentacją projektu, aktu planistycznego, spotkania plenerowe lub spacery studyjne zorganizowane na obszarze objętym aktem planowania, ankiety lub geo-akiety oraz wywiady, punkty konsultacyjne lub dyżury projektanta.

W ustawie określono minimalne terminy w zakresie partycypacji społecznej. Minimalny czas na prowadzenia konsultacji społecznych w formie zbierania uwag, a także ankiety lub geo-ankiety ma wynosić 28 dni, jednak dłuższy termin może zostać wskazany przez organ prowadzący procedurę sporządzenia projektu aktu planistycznego. W przypadku spotkań otwartych, paneli eksperckich lub warsztatów, a także spotkań plenerowych lub spacerów studyjnych konieczne będzie ich przeprowadzenie nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji społecznych. Nie można ich jednak przeprowadzić później niż na 7 dni przed ostatnim dniem terminu, który został wyznaczony jako termin do zbierania uwag, czy przesyłania ankiet lub geo-ankiet.

Terminy minimalne przewidziane w ustawie nie mogą być skracane poza sytuacjami wyraźnie wskazanymi w ustawie. Ich nie przestrzeganie będzie uznawane za istotne naruszenie trybu sporządzania aktu planistycznego.

Podsumowując
Tytułem dopowiedzenia, nie odnosimy się do zmian, których konsekwencje wprowadzenia trudno ocenić na obecnym etapie implementacji nowelizacji, szczególnie wprowadzenia planów ogólnych, które zastąpią studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Będziemy bacznie obserwować działania gmin, bo w naszej ocenie to właśnie ich podejście w tym zakresie będzie stanowiło drogę, którą obierze inwestor.

Zdecydowana większość zmian wprowadzonych ustawą nowelizującą zasady planowania przestrzennego weszła w życie 24 września 2023 roku. Kluczowym dla wprowadzenia reformy będzie podejście gminy do obowiązków nałożonych na nie przez ustawodawcę oraz intensywna współpraca pomiędzy organami administracji publicznej a inwestorem.

Już dziś działaj z myślą o przyszłości!

Eolus to firma zajmująca się odnawialnymi źródłami energii z siedzibą w Szwecji, która od 1990 roku rozwija energetykę wiatrową. Jesteśmy pionierami w zakresie odnawialnych źródeł energii i rozwijamy naszą firmę z wiedzą, zaangażowaniem i celem tworzenia zrównoważonego społeczeństwa. Kontynuując drogę ku odnawialnej przyszłości poszukujemy studenta/studentki do naszego biura w Warszawie.

 

W roli Land Developera będziesz odpowiedzialny/odpowiedzialna za pozyskiwanie gruntów pod nowe projekty solarne i wiatrowe oraz w późniejszym czasie, za rozwój projektów na dalszym etapie.

Mamy nadzieję, że jesteś osobą komunikatywną, posiadającą umiejętność budowania relacji i nie boisz się negocjacji. Wierzymy, że lubisz pracować w środowisku, które zachęca Cię do kreatywnych rozwiązań i innowacyjnego myślenia. W tej roli będziesz podróżował/podróżowała około 60% czasu na terenie Polski, więc niezbędne jest posiadanie przez Ciebie prawa jazdy. Wymagamy także biegłej znajomości języka polskiego i angielskiego.

Poszukujemy studenta/studentki lub świeżo upieczonego absolwenta/absolwentki, który/która jest chętny/chętna do nauki i rozwoju na pełnoetatowym stanowisku. Preferowane jest posiadanie dyplomu z zakresu energii odnawialnej, ochrony środowiska, budownictwa, urbanistyki lub studiowanie na tych kierunkach. 

 

 Nasze biuro znajduje się w centrum Warszawy. W razie pytań dotyczących stanowiska prosimy o kontakt z Danielem Larssonem, Country Managerem, tel: +48602552022 lub mailowo, daniel.larsson@eolusvind.com. 

Jeśli wierzysz, że razem możemy dokonać zmiany na rzecz bardziej świadomego ekologicznie społeczeństwa, będziemy wdzięczni za Twoje CV i list motywacyjny w języku angielskim.

Aby aplikować skorzystaj z linka poniżej: https://www.linkedin.com/jobs/view/3487378383/?refId=2BEnxOoFRCW7Yq5mEPMpSw%3D%3D&trackingId=2BEnxOoFRCW7Yq5mEPMpSw%3D%3D

Czekamy na Twoją wiadomość!

 

 

 

Pierwszy lądowy projekt wiatrowy Eolus w Polsce

Eolus nabył swój pierwszy lądowy projekt wiatrowy w Polsce. To ważny i perspektywiczny krok dla Eolus, ponieważ do tej pory koncentrowaliśmy się na rozwoju wielkoskalowej energetyki słonecznej.

Projekt farmy wiatrowej na wczesnym etapie rozwoju zlokalizowany na południowym zachodzie kraju ma być gotowy do budowy w 2028 roku. Do tej pory zabezpieczono dzierżawę gruntów pod 86 MW, a dalszą ambicją Eolus jest rozbudowa projektu do mocy co najmniej 100 MW.

Projekt został kupiony od naszego partnera Horizons, z którym będziemy go dalej wspólnie rozwijać. Dzięki wieloletniemu i solidnemu doświadczeniu w obszarze OZE, w tym energetyki wiatrowej w Polsce, Horizons został strategicznym partnerem Eolus na polskim rynku – dotychczas nabyliśmy od Horizons około 300 MW projektów fotowoltaicznych w fazie dewelopmentu.

Ostateczny kształt projektu jest uzależniony od zmiany obowiązującej w Polsce ustawy 10H, która reguluje minimalną odległość elektrowni wiatrowej od najbliższych budynków mieszkalnych.

 „Nabycie lądowego projektu wiatrowego jest kamieniem milowym zarówno dla Eolus Poland, jak i dla naszej współpracy z Horizons. Uważamy, że potencjał lądowej energetyki wiatrowej w Polsce jest bardzo duży, dlatego nowelizacja ustawy 10H będzie kluczowa dla przyspieszenia procesu transformacji energetycznej i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski w tych niepewnych czasach. Tą inwestycją potwierdzamy naszą wiarę w dalszy rozwój lądowej energetyki wiatrowej w Polsce – mówi Daniel Larsson, Country Manager Eolus Poland.

 „Sprzedaż projektu farmy wiatrowej w fazie dewelopmentu oraz dalsza współpraca przy rozwoju tego projektu z Eolus to najlepszy przykład strategicznych działań Horizons. Swoją działalnością w Polsce Eolus udowadnia długofalową strategię i zaangażowanie na rynku” – mówi Michał Prażyński, CEO Horizons.”

Całkowity portfel projektów OZE realizowanych w Polsce przez Eolus to już ponad 1 GW. 
Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu z Pawłem Maciejewskim, Head of Development, Eolus Poland

Pawel Maciejewski

Head of Development Poland


pawel.maciejewski@eolusvind.com
+48722022801

W ramach długoterminowej strategii na rynku polskim, Eolus nabył projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy 8 MW w dwóch lokalizacjach.

Projekty uzyskały warunki przyłączenia do sieci i są dalej rozwijane w celu osiągnięcia statusu Ready to Build. Zostały one nabyte od doświadczonego, lokalnego dewelopera i widzimy tutaj potencjał do dalszego rozwoju współpracy zarówno w zakresie energii słonecznej, jak i wiatrowej a także magazynowania energii.

Dodatkowo, projekty te stanowią dobre uzupełnienie naszego dotychczasowego portfela projektów fotowoltaicznych w Polsce, wynoszącego obecnie ponad 900 MW.

 „Ta stosunkowo niewielka transakcja jest dla nas ważnym krokiem, ponieważ dotyczy projektów z uzyskanymi już przyłączami do sieci. W Polsce mamy trudną sytuację z siecią energetyczną i najprawdopodobniej w bliskiej przyszłości będziemy rozważać więcej takich transakcji. Mając te projekty w naszym portfolio mamy nadzieję rozpocząć budowę naszych pierwszych projektów fotowoltaicznych już w przyszłym roku.”
– mówi Daniel Larsson, Country Manager w Eolus Poland.

Eolus nabył niedawno od polskiego dewelopera 01CYBERATON PROENERGY S.A. portfel dziewięciu projektów solarnych w Polsce o łącznej mocy 135 MW.

Przejęte projekty są w trakcie realizacji, a przewidywany termin ich komercyjnego wykorzystania to lata 2025-2026 r., jednak termin ten jest uzależniony od procesu uzyskiwania pozwoleń i możliwości przyłączenia do sieci. 01CYBERATON PROENERGY S.A. będzie rozwijać projekty w ścisłej współpracy z Eolus Poland na podstawie umów o świadczenie usług rozwojowych deweloperskich.

– Transakcja ta jest zgodna z naszą strategią rozwoju w Polsce, ważnymi elementami której są zarówno akwizycje, jak i rozwój projektów od podstaw. Jesteśmy bardzo zadowoleni z nawiązania współpracy z 01CYBERATON PROENERGY i optymistycznie nastawieni do wyników projektów, pomimo obecnego trudnego środowiska rozwoju projektów OZE, mówi Daniel Larsson, Country Manager Eolus Polska.

Na dzień dzisiejszy portfel projektów Eolus w Polsce obejmuje ponad 900 MW projektów PV w fazie rozwoju.

– Mając wieloletnie doświadczenie w rozwoju lądowej energetyki wiatrowej na innych rynkach, aktywnie poszukujemy możliwości rozwoju lądowej energetyki wiatrowej również w Polsce. Dodatkowo, złożyliśmy wnioski na koncesje dla morskich farm wiatrowych dla trzech obszarów morskich w drugiej fazie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej poza polską linią brzegową, podsumowuje Daniel Larsson.

Eolus złożył wnioski na rozwój trzech farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim, na północ od Polski. W sumie 11 obszarów morskich zostanie przyznanych firmom, które chcą rozwijać projekty w ramach drugiej fazy projektów dotyczących morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

W Polsce trwają intensywne działania mające na celu zwiększenie udziału energii odnawialnej i zmniejszenie uzależnienia od energii pochodzącej głównie z węgla. W 2021 r. Eolus utworzył w Polsce własną organizację. Duży nacisk zostanie położony na wielkoskalową energetykę słoneczną, ale istnieje również potencjał dla większej ilości energii wiatrowej. Polska jest na dziesiątym miejscu w europejskiej lidze elektrowni wiatrowych, ale jak dotąd nie posiada morskich elektrowni wiatrowych.

Podmioty, które otrzymują możliwość budowy projektów wiatrowych na obszarach wyznaczonych przez państwo polskie, są wybierane w drodze postępowań rozstrzygających. Eolus uczestniczy w trzech procesach obejmujących 1 000 + 1 200 + 1 060 MW. Obecne projekty mają być w stanie rozpocząć budowę w 2029 roku i zakończyć ją w 2031 roku.

Hässleholm, Szwecja, dnia 23 marca 2021r.

Eolus rozpoczyna działalność w Polsce, wchodząc w ten sposób na dynamicznie rozwijający się rynek energii odnawialnej. Wejście na nowy rynek jest elementem przyjętej przez spółkę strategii rozwoju. W Europie Polska zaliczana jest do krajów najbardziej zależnych od paliw kopalnych, co stwarza ogromne możliwości biznesowe dla doświadczonego dewelopera projektów energetycznych, jakim jest Eolus. Na czele polskiej spółki stanie Daniel Larsson.

Polski rynek oferuje ogromne możliwości w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Polska jest jednym z najbardziej uzależnionych od paliw kopalnych krajów Europy, w którym 70 procent produkcji energii elektrycznej pochodzi z węgla. Jednocześnie kraj planuje zamknąć wszystkie kopalnie węgla do 2049 r., aby zrealizować swoje cele polityki klimatycznej. Udział odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej wynosi obecnie około 18 procent. Eolus widzi ogromne możliwości biznesowe związane z przechodzeniem Polski od węgla do gospodarki opartej w większym stopniu na energii słonecznej i elektrowniach wiatrowych zarówno lądowych, jak morskich. Już w 2020 roku Polska znalazła się na czwartym miejscu wśród krajów europejskich, jeśli chodzi o liczbę zainstalowanych ogniw fotowoltaicznych, a prognozy wskazują na dalszy wzrost. Duży potencjał rozwojowy widać również w zakresie wykorzystywania energii wiatrowej, ponieważ kraj znajduje się na dziewiątym miejscu w Europie pod względem mocy zainstalowanej w energetyce wiatrowej. Eolus zamierza zaangażować się w proces koniecznej transformacji poprzez projektowanie, budowę, sprzedaż i eksploatację obiektów o możliwie najniższych kosztach z korzyścią dla polskiego przemysłu i polskich konsumentów. Działalność firmy będzie głównie nastawiona na energetykę wiatrową – morską i lądową – oraz instalacje fotowoltaiczne.

Rozwojem polskiej działalności pokieruje nowy współpracownik firmy: Daniel Larsson, który mieszka w Polsce od wielu lat. Ostatnio pracował w Ambasadzie Szwecji w Warszawie, gdzie odpowiadał za wspieranie szwedzkich firm i inwestorów w Polsce. W głównej mierze chodziło o projekty związane z energią i klimatem. Daniel Larsson był wcześniej szefem Business Sweden w Polsce, Rumunii i na Ukrainie.

– Odpowiedzialność za rozwijanie działalności Eolusa w Polsce będzie niezwykle ciekawym doświadczeniem. Widzę ogromny potencjał tej gospodarki i realne szanse na zdobycie przez Eolusa istotnej pozycji wśród firm zaangażowanych w niezbędną restrukturyzację polskiego rynku energii – mówi Daniel Larsson, Country Manager w Polsce.

Eolus zwrócił uwagę na olbrzymie możliwości, jakie stwarza polski rynek, a wejście do Polski w pełni odpowiada naszym ambicjom w zakresie rozwoju działalności. Bardzo się cieszę, że pozyskaliśmy Daniela Larssona do grona naszych współpracowników i wierzę w sukces Eolusa na jednym z najciekawszych rynków energii odnawialnej i magazynowania energii w Europie. Mam nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli zaoferować naszym klientom konkurencyjne inwestycje w Polsce – mówi prezes Eolus Per Witalisson.

Osoby do kontaktu:

Per Witalisson, prezes, telefon +46 (0)70-265 16 15
Johan Hammarqvist, rzecznik prasowy, telefon +46 (0)720-50 59 11

O firmie Eolus
Eolus Vind należy do pierwszoplanowych deweloperów elektrowni wiatrowych w Skandynawii. Eolus tworzy wartość dodaną na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego oraz zarządzania elektrowniami wiatrowymi i oferuje inwestorom lokalnym i międzynarodowym atrakcyjne i konkurencyjne obiekty inwestycyjne w krajach skandynawskich, krajach bałtyckich, w Polsce i USA. Od momentu powstania w 1990 roku Eolus uczestniczył w budowie 653 elektrowni wiatrowych o mocy blisko 1 370 MW. Dział eksploatacji firmy Eolus ma podpisane kontrakty na zarządzanie instalacjami o mocy ponad 1400 MW, z czego eksploatowanych jest około 905 MW.

Eolus Vind AB ma blisko 41 000 akcjonariuszy. Akcje typu B spółki Eolus są notowane na giełdzie: Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Więcej informacji na temat spółki Eolus znajdą Państwo na stronie www.eolusvind.com

Choose market

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America