Hoppa till innehållet

Itämeri-sitoumus

Eolus sitoutuu toimimaan Itämeren suojelun puolesta merituulivoiman kehitykseen liittyvässä toiminnassaan. Sitoumus koskee Eoluksen kaikkia Itämeren alueella sijaitsevia hankkeita. HELCOMin Itämeri-toimintasuunnitelma on toiminut tausta-asiakirjana sitoumuksen määrittelyssä.

Merituulivoima
Eoluksen Itämeri-sitoumuksen tavoitteet 2022–2025

1. tavoite

Eolus pyrkii tunnistamaan ja vähentämään merenpohjan rakentamisesta aiheutuvat vaikutukset vedenalaiseen meriympäristöön, erityisesti voimaloiden perustusten, kaapeliurien ja kaapeleiden rantautumispaikkojen alueilla. Ympäristönäkökohdilla on merkittävä rooli kaikessa päätöksenteossa, myös yhteistyökumppaneiden valinnassa.

Toteutus

Eolus rakentaa avointa vuoropuhelua asiantuntijaorganisaatioiden kanssa sekä järjestää työpajoja tärkeimpien aiheiden tunnistamiseksi. Työpajat järjestetään kansallisella tasolla. Aiheet voivat vaihdella alueittain ja paikasta riippuen, mutta keskeisimpiä ovat vedenalainen melu, vaeltavat lajit sekä Itämeren avainlajit. Vuoropuhelun avulla Eolus myös kehittää tiedon jakamista merituulivoiman rakentamisesta.

Ensimmäinen työpaja toteutetaan Suomessa vuonna 2023, ja mukaan kutsutaan asiantuntijaorganisaatiot kuten Metsähallitus, Luonnonvarakeskus (Luke), Geologian tutkimuskeskus (GTK), Suomen ympäristökeskus (Syke), Turun ammattikorkeakoulu (vedenalaisen melun tutkimus) ja Baltic Sea Action Group (BSAG). Lisäksi ympäristövaikutusten arvioinnin konsultti osallistuu työhön.

Vastaavia työpajoja järjestetään myös muissa maissa, joissa Eoluksella on merituulivoimahankkeita. Työpajojen tulokset jaetaan Eoluksen sisällä tukemaan kestävää hankekehitystä muilla hankealueilla.

Seuranta

Eolus määrittää ensimmäisenä laadulliset mittarit. Kun luonnon monimuotoisuuden mittaamisesta on enemmän ymmärrystä, määritellään myös kvantitatiiviset KPI:t. Eolus lisää ymmärrystä luonnon monimuotoisuuden mittaamisesta osallistumalla Ecogainin CLIMB-projektiin Changing Land Use Impact on Biodiversity vuosien 2022-2023 aikana.

Lisäksi edistymistä arvioidaan BSAG:n kanssa järjestettävissä vuosittaisissa tapaamisissa.

 

2. tavoite

Eolus pyrkii lisäämään tietämystä ja yleistä tietoisuutta (1) merituulivoiman rakentamisen vaikutuksista meriympäristöön, (2) mahdollisuuksista hallita vaikutuksia parhaalla tavalla sekä (3) uusiutuvan energian myönteisistä vaikutuksista Itämerelle.

Toteutus

Eolus suunnittelee ja toteuttaa Itämerta hyödyttävän tutkimusapurahan. Apurahan teemat pohjautuvat yhdessä tutkimusorganisaatioiden ja BSAG:n kanssa tunnistettuihin aiheisiin, joista tarvitaan lisää ymärrystä. Apuraha on tarkoitus lanseerata vuonna 2024. Apurahaa voi hakea vuosittain. Eolus harkitsee myös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikana kerätyn tiedon jakamista tutkimustarkoituksiin.

Eolus tekee yhteistyötä koulujen, yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimusorganisaatioiden kanssa tarjoamalla tapaustutkimuksia sekä vierailevia luennoitsijoita tavoitteen 2 sisällöistä.

Yleisen tietoisuuden lisäämiseksi Eolus julkaisee tavoitteen sisällöistä uutisartikkeleita, blogeja ja julkaisuja sosiaalisessa mediassa eri mediakanavien kautta.

Eolus pohtii myös mahdollisuuksia jakaa tuloksia toimialan työryhmissä, joita ovat esimerkiksi Wind Europe ja kansalliset tuulivoimayhdistykset.

Seuranta

 • Eolus on suunnitellut ja lanseerannut apurahan vuoteen 2024 mennessä.
 • Eolus tekee yhteistyötä koulujen kanssa tekemällä vähintään kaksi kouluvierailua vuodessa.
 • Eolus julkaisee neljännesvuosittain uutisartikkelin/blogin/sosiaalisen median julkaisun tavoitteen sisällöstä.
 • Eolus viestii sisäisesti sitoumuksen edistymisestä mm. yhtiön intranetin ja sisäisten kokousten kautta.

 

3. tavoite

Eolus pyrkii minimoimaan meriliikenteen ympäristövaikutukset merellä sijaitsevien tuulipuistojen kehittämisen, rakentamisen ja käytön aikana.

Toteutus

Eolus soveltaa elinkaarinäkökulmaa kaikessa päätöksenteossaan. Eolus selventää hankintaprosessin vaatimuksia, joita ovat muun muassa Code of Conduct ja hankintasopimusten uusiminen. Eolus käsittelee meriliikenteen vaikutuksia ilmastoon ja meriympäristöön yhteistyössä toimittajien kanssa. Vaikutuksiin kuuluvat muun muassa kasvihuonekaasupäästöt, jätevedet ja vedenalainen melu. Eolus ohjeistaa toimijoita ja edellyttää vastuullisuutta osana hankintaprosessia.

Seuranta

 • Eolus kehittää ympäristöraportointijärjestelmää, joka soveltuu merituulivoiman kehittämiseen ja rakentamiseen.
 • Eolus kehittää toimittajapolitiikkaa ja -sopimuksia vuoden 2023 aikana.

 

4. tavoite

Eolus osallistuu Itämeren hyvinvointia edistäviin hankkeisiin ja aktiviteetteihin.

Toteutus

Eolus osallistuu aktiivisesti hankkeisiin, jotka liittyvät Eoluksen Itämeri-sitoumukseen. Lisäksi Eolus osallistuu Itämeren hyvinvointia tukeviin toimiin ja käynnistää myös niitä. Esimerkkejä mahdollisista toimista ovat muovin kerääminen merestä ja ekosysteemien ennallistamisprojektien tukeminen.

Seuranta

Tarkennetaan tulevina vuosina.

 

Lue lisää Baltic Sea Action Groupista ja Itämeri-sitoumuksesta.

Choose market

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America