Hoppa till innehållet

Organisaatio

Eoluksen dynaaminen ja kasvava organisaatio koostuu yli 120:sta työlleen omistautuneesta ammattilaisesta. Toimistomme sijaitsevat Ruotsissa, Suomessa, Puolassa, Latviassa ja Yhdysvalloissa. Eoluksella on matala organisaatiorakenne ja kaikkia kannustava työympäristö, jossa jokaisen on helppo kukoistaa.

Potentiaaliset uusiutuvan energian hankkeet käynnistyvät hankekehityksellä (Origination). Etsimme jatkuvasti uusia hankemahdollisuuksia olemassa olevilla ja uusilla markkinoilla. Hankekehitysprosessi lähtee liikkeelle markkina-analyysilla ja selvityksillä alueellisista mahdollisuuksista kehittää tuuli- ja aurinkovoimaa ja energian varastointiratkaisuja. Käymme avointa vuoropuhelua mahdollisilla hankealueilla ja solmimme sopimuksia maanomistajien ja kuntien kanssa, jolla varmistamme, että lupaava hankekohde on saatavilla. Vuoropuhelun avulla pyrimme toteuttamaan hankkeet tavalla, jossa yhteisön näkemykset ja vaatimukset otetaan huomioon.

Projektikehitysvaihe (Project Development) alkaa, kun sopimus maanomistajien kanssa on solmittu. Tässä vaiheessa hankkeessa siirrytään ideasta käytäntöön. Toimimme tiiviissä yhteistyössä paikallisten, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Toteutamme lupaprosessia varten tarvittavat tutkimukset ja selvitykset, joissa tarkastelemme muun muassa vaikutuksia kulttuuriympäristöön ja luontoarvoihin sekä otamme huomioon paikallisyhteisön vaatimukset ja eliölajien elinympäristöt. Arvioimme myös laitoksen sijoitteluun, energiantuotantoon ja verkkoliityntään liittyviä teknisiä näkökulmia. Työn tavoitteena on aina saavuttaa paras mahdollinen lopputulos hankkeen, paikallisten ja ympäristön kannalta. Lupahakemukset ja esimerkiksi ympäristövaikutusten arviointiraportti jätetään niiden valmistuttua viranomaisille, joka tekee asiaan liittyvät päätökset.

Kun hanke on saanut tarvittavat luvat, kaupallinen tiimimme (Commercial) käynnistää vuoropuhelun mahdollisten hankesijoittajien sekä tuuliturbiinien, aurinkopaneelien ja akkuratkaisujen valmistajien kanssa. Suunnittelemme rakennusvaiheen valmistelut yhteistyössä alihankkijoiden kanssa. Samalla tuomme yhteen hankkeita ja potentiaalisia sijoittajia sekä selvitämme mahdollisuuksia sähkönostosopimusten (Power Purchase Agreement, PPA) solmimiseen. Voit lukea lisää hankkeidemme asiakkuuksista ja sijoittajista täältä.

Toteutusvaiheessa rakentamisen (Construction) asiantuntijat – sähkö- ja rakennusinsinöörit ja projektipäälliköt – huolehtivat projektinhallinnasta asiakkaan, eli esimerkiksi sijoittajan puolesta. Eoluksella on puolestaan asiakkaan rooli suhteessa projektin urakoitsijoihin, verkonrakentajiin ja muihin toimittajiin. Me huolehdimme kaikesta projektiin liittyvästä aina teiden, voimaloiden perustusten ja sisäisen sähköverkon rakentamisesta itse voimalan asentamiseen ja käyttöönottoon asti, oli kyse sitten tuulivoimasta, aurinkoenergiasta tai energian varastointiratkaisusta. Huolellisen suunnittelun ja seurannan avulla pidämme huolen työn korkeasta laadusta sekä siitä, että projektiaikataulu ja budjetti pitävät.

Kun hanke on valmis, Eoluksen vastuulla on usein myös omaisuudenhallinta (Asset Management). Se tarkoittaa, että Eolus – käytännössä tytäryhtiömme Eolus Wind Power Management (EWPM) – vastaa hankekohteen käytöstä ja ylläpidosta omistajan puolesta. Osana työtä pidämme palvelusopimuksen mukaisesti tiivistä yhteyttä esimerkiksi turbiinivalmistajiin ja toteutamme säännöllisiä tarkastuksia. Tekniset päälliköt huolehtivat kohteiden valvonnasta, ohjauksesta, seurannasta ja tarkastuksista. Heidän tehtävänään on myös valvoa, että laitokset ovat lainsäädännön sekä ympäristö-, terveys- ja turvallisuusstandardien mukaisia. Taloushallinnon vastuulla on kirjanpito, taloudellinen raportointi, vuokranmaksut, vakuutukset sekä sähkönmyyntidokumentaatio. Palvelun ansiosta asiakkaamme voivat huoletta keskittyä kohteen omistamiseen.

Eoluksella on oma merituulivoimahankkeisiin (Offshore) keskittyvä tiimi. Meillä on vahva läsnäolo Suomen ja Ruotsin markkinoilla omien projektiemme, tulevaisuuden suunnitelmien tai muiden alan toimijoiden kanssa tehtävän yhteistyön kautta. Toteutamme Ruotsin, Suomen, Baltian maiden ja Puolan rannikoille suuren kokoluokan merituulivoima-alueita, jotka hyödyntävät innovatiivisia ratkaisuja ja ottavat kestävän kehityksen huomioon. Eolus Offshore: Kohti uusiutuvaa tulevaisuutta merellä.

Sinustako eoluslainen?

Visionamme on uusiutuvaan energiaan perustuva tulevaisuus, jossa jokainen voi elää hyvää ja kestävää elämää. Vision toteutus vaatii edelläkävijyyttä ja innovatiivista ajattelutapaa. Ota yhteyttä, jos haluat tulla mukaan rakentamaan uusiutuvan energian tulevaisuutta

Avoimet työpaikkamme

Asiantuntijatiimimme (Specialists) toimivat tiiviissä yhteistyössä kaikkien osastojen kanssa ja tukevat erityisosaamisellaan projektipäälliköitä jokaisessa projektikehityksen vaiheessa. Asiantuntijoiden tehtävänä on mahdollistaa projektien onnistuminen tukemalla projektikehittäjiä esimerkiksi luvituksessa ja hankkeiden yksityiskohtaisessa dokumentoinnissa.

Vastuullisuustoiminto (Sustainability) tukee ja koordinoi vastuullisuustyötä Eoluksen organisaatiossa. Tavoitteenamme on, että toimintamme on kaikilta osin kestävää ja vastuullista. Pelkkä uusiutuvan energian hankekehitys ei riitä: Haluamme varmistaa, että olemme vihreän siirtymän edelläkävijä ja sitoutuneita työhön vastuullisen toiminnan eteen. Se luo perustan matkallemme kohti vastuullista tulevaisuutta.

Talous- ja rahoitustoimintojen (Finance) tehtävänä on huolehtia kaikista yhtiön ja hankekohteiden talouteen liittyvistä asioista. Tehtäväkenttään kuuluvat kirjanpito ja hallinto, varainhoidon valvonta, rahoitus ja konsernitilinpäätösten tekeminen. EWPM-tytäryhtiön omat talousasiantuntijat puolestaan huolehtivat tuulivoimapuistojen käytönaikaisesta taloudesta, kirjanpidosta, raportoinnista ja maksuliikenteestä.

Henkilöstöosastomme (Human Resources, HR) ensisijaisena tehtävänä on huolehtia siitä, että tarjoamme lämminhenkisen ja osallistavan työympäristön. HR-palvelut kattavat Eoluksen toiminnan eri puolilla Eurooppaa. Osaston tavoitteena on luoda hyvinvoiva ja kannustava työympäristö jokaiseen toimintamaahamme. Lisäksi HR-osasto keskittyy rekrytointiin ja strategiseen henkilöstön kehittämiseen – pyrimme olemaan houkutteleva työnantaja, joka tarjoaa kaikille työntekijöilleen mahdollisuuden kasvaa ja onnistua.

Viestintäosastomme (Communications) kuroo toimintamme langat viestinnällisiksi kokonaisuuksiksi, joita jaamme sisäisten ja ulkoisten viestintäkanaviemme kautta. Viestinnän osa-alueisiin kuuluu muun muassa taloudellinen tiedottaminen, projektiviestintä, vaikuttamistyö ja brändin kehittäminen. Tavoitteenamme on kertoa tarinamme maailmalle tavalla, joka heijastaa omistautuneisuuttamme ja innostuneisuuttamme uusiutuvan energian edistämiseksi.

Eoluksen IT-osasto (IT) varmistaa, että työmme digitaalisissa ympäristöissä tapahtuu turvallisesti ja tehokkaasti. Osasto varmistaa, että käytössämme ovat aina oikeat työkalut, jotka toimivat työmme kannalta häiriöttömästi.

Kiinnostuitko Eoluksesta?

Löydät Ota yhteyttä -sivulta toimistojemme ja työntekijöidemme yhteystiedot.

Ota yhteyttä

Valitse markkina

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America