Hoppa till innehållet

Navakka-merituulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointi etenee

Varsinais-Suomen ELY-keskus antoi 17.6.2023 lausuntonsa Navakka-merituulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta, joka oli nähtävillä yli kuukauden ajan huhti-toukokuussa. Seuraavaksi hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely etenee selostusvaiheeseen.

Navakka-merituulivoimahanke on Satakunnan edustalle suunniteltava suurhanke, jonka rakentaminen edellyttää ympäristövaikutusten arviointia (YVA). Lakisääteisessä YVA-menettelyssä selvitetään hankkeen ympäristövaikutukset jo alkuvaiheessa ja tuotetaan tietoa päätöksenteon tueksi. Tavoitteena on vähentää tai estää ympäristövaikutuksia.

YVA-menettelyn ensimmäisessä vaiheessa tuotetaan ohjelma, joka esittelee hankkeen, sen vaihtoehdot ja arviointimenetelmät. Tämä vaihe on nyt tulossa päätökseensä, kun yhteysviranomaisena toimiva Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut lausuntonsa.

Yhteysviranomainen toteaa lausunnossaan, että arviointiohjelma antaa pääosin riittävän hyvän kuvan hankkeesta ja sen vaihtoehdoista, ympäristön nykytilasta, arvioitavista ympäristövaikutuksista ja niiden selvittämisestä sekä arviointimenettelyn järjestämisestä.

Eoluksen projektipäällikkö Anu Vaahtera arvostaa kattavaa lausuntoa ja sen tarjoamia näkökulmia suunnitelmien tarkentamiseen. Nähtävilläolon aikana YVA-ohjelmaan tuli 66 mielipidettä ja 29 lausuntoa.

– Meille YVA-ohjelmaan saadut lausunnot ja mielipiteet ovat todella tärkeitä ja kuuntelemme ja arvostamme niitä kaikkia. Paikalliset yrittäjät ja asukkaat ovat oman alueensa parhaita asiantuntijoita. Haluamme jatkaa avointa vuoropuhelua heidän kanssaan jatkossakin, Vaahtera painottaa.

– Me Eoluksella haluamme olla mukana tekemässä uusiutuvan energian tulevaisuutta ja mahdollistamassa puhdasta siirtymää.

Lausunnoissaan muun muassa Metsähallitus, MTK ja Suomen Luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri pitävät uusiutuvan energian tuotannon lisäämistä tärkeänä osana päästötöntä sähköntuotantoa sekä siirtymistä kohti fossiilivapaata yhteiskuntaa.

Vaikutuksia linnustoon tutkitaan tarkasti
Yhteysviranomaisen lausunnossa todetaan, että hankkeen vaikutuksia linnustoon tulisi selvittää vielä arviointiohjelmassa esitettyä tarkemmin. Eolus on jo täsmentänyt ohjelman jättämisen jälkeen suunnitelmiaan linnuston tarkkailun ja havainnointitiedon keräämisen osalta. Suunnitelman kattavuudesta keskustellaan vielä viranomaistenkin kanssa.

– Aloitimme linnustoselvitykset jo tänä keväänä yhteistyössä Ottvall Consultingin kanssa. Olemme päättäneet jatkaa linnuston havainnointia vähintään vuoden ajan. Tänä keväänä emme vielä ehtineet havainnoimaan alkukevään muuttoa merelle, mutta sen osalta paikkaamme havainnointiaineistoa keväällä 2024, Vaahtera kertoo.

Havainnointiaineistoa täydennetään lisäksi Ilmatieteenlaitokselta saatavalla tutkadatalla, joka auttaa muodostamaan hyvän käsityksen hankealueen linnustosta. Linnustoa havainnoidaan myös mantereen mahdollisilla sähkönsiirtoreiteillä. Tarkkailu kohdentuu lintujen muutto-, soidin- ja pesintäkausiin.

Navakka-merituulivoimahanke edistää vihreää siirtymää
Navakka-merituulivoimahanketta suunnitellaan Porin ja Merikarvian edustalle noin 30 kilometriä rannikosta Suomen talousvyöhykkeelle. Hankealue on kooltaan 670 neliökilometriä, ja sinne suunnitellaan asennettavaksi 70–100 tuuliturbiinia, joiden enimmäiskorkeus on 330 metriä. Navakan kokonaiskapasiteetti on 1,5 GW, mikä tarkoittaa vuositasolla 6,5–7 terawattituntia (TWh) uusiutuvaa sähköä Suomen sähköverkkoon.

Navakka edistää osaltaan tulevaisuuden energiajärjestelmän kehitystä, sillä päästöttömät energiantuotannon muodot auttavat Suomea kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Lisäksi hankkeen taloudelliset ja työllistävät vaikutukset ulottuvat Satakunnan alueen lisäksi koko Suomeen.

YVA-menettely jatkuu
Lausunto tukee arviointimenetelmien täsmentämistä. YVA-menettelyyn kuuluvat selvitykset ja tutkimukset jatkuvat kesään 2024.

Tuloksista muodostetaan arviointiselostus, joka valmistuu arviolta vuoden 2024 loppuun mennessä. YVA-menettelyn osallistavaan luonteeseen kuuluu julkinen nähtävilläolo 45–60 päivän ajan, jolloin siitä voi jättää mielipiteitä ja lausuntoja. ELY-keskus huomioi jätetyt mielipiteet ja lausunnot sekä antaa arviointiselostuksesta perustellun päätelmän julkisen nähtävilläolon jälkeen. Päätelmässä arvioidaan muun muassa sitä, onko ympäristövaikutusten arviointi toteutettu riittävän laajasti.

Eolus järjestää avoimia yleisötilaisuuksia arviointiselostuksen nähtävilläolon aikana. YVA-menettelyn aikana 2023-24 järjestetään lisäksi erillisiä ja kohdennetumpia keskustelutilaisuuksia paikallisten sidosryhmien kanssa.

Valitse markkina

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America