Hoppa till innehållet

Pörtom

Eolus undersöker möjligheterna att etablera en vindkraftspark i Pörtom (Pirttikylä), Finland.

Typ

Landbaserad vindkraft

Fas

Samråd

Marknad

Finland

Snabba fakta

Namn

Pörtom

Antal verk

max 19 st

Areal projektområde

ca 16 km²

Totalhöjd

max 205 m

Planerad driftstart

2028

Om projektet

Området som utreds är ca 16 km² stort och är beläget öster om Pörtom by i Närpes stad, Österbotten, Finland. Området bedöms kunna utrymma en vindkraftpark med upp till 19 vindkraftverk med en totalhöjd om maximalt 205 meter.

Vindparken ägdes ursprungligen av två ägare med var sitt bolag. Eolus äger i dag båda halvorna av projektet och utvecklar nu vindparken som ett enda projekt genom bolaget Pörtom Vindkraft Ab/Oy.

 

Om projektets olika faser

Just nu jobbar vi i projektet med att ansöka om nya bygglov för turbinerna. För elstationen har bygglov redan beviljats.  I och med att projektet har en lång historia har miljökonsekvensbedömningen gjorts redan år 2013.

I och med att projektområdet består av ca 300 fastigheter och nästan 200 markägare kommer en stor del av byborna få arrendeintäkter från projektet.

Projektet har som avsikt att stöda utvecklingen av Pörtom by, i form av till exempel en bygdepeng eller dylikt.

Pörtom vindkraftpark kommer att betala fastighetsskatt till Närpes stad, vilket kommer att bidra märkbart till invånarnas välbefinnande.

I och med att kraftverksplatserna och övrig infrastruktur endast tar i snitt 2-3% av arealen för projektområdet kommer resten av marken kunna användas fortsättningsvis till jord- och skogsbruk.

Områdets befintliga vägar förbättras och nya vägar byggs i samband med projektet. Detta ger ett tydligt mervärde för markägarna som kan använda dessa vägar exempelvis för transporter i samband med jord- och skogsbruk.

 

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America