Hoppa till innehållet

Pörtom

Eolus undersöker möjligheterna att etablera en vindkraftspark i Pörtom (Pirttikylä), Finland.

Typ

Landbaserad vindkraft

Fas

Samråd

Marknad

Finland

Årlig elproduktion

340 GWh

Snabba fakta

Namn

Pörtom

Antal verk

max 19 st

Areal projektområde

ca 16 km²

Totalhöjd

max 205 m

Planerad driftstart

2028

Om projektet

Området som utreds är ca 16  km² stort och är beläget öster om Pörtom by i Närpes stad, Österbotten, Finland. Området bedöms kunna utrymma en vindkraftpark med upp till 19 vindkraftverk med en totalhöjd om maximalt 205 meter. Den förväntade nettoproduktionen av el från 19 vindkraftverk i detta område förväntas kunna uppgå till omkring 340 GWh per år.

 

I och med att vindparken ursprungligen ägdes av två ägare med var sitt bolag, drivs projektet fortfarandevis av två bolag; Pörtom Vindkraft Ab/Oy och Eolus Pörtom Vind Oy. I dag äger Eolus 100 % av båda bolagen, vilket betyder att det är Eolus ensam som utvecklar vindparken som ett enda projekt.

Om projektets olika faser

Just nu jobbar vi i projektet med att ansöka om nya bygglov för alla 19 turbiner och elstationen. I och med att projektet har en lång historia har miljökonsekvensbedömningen gjorts redan år 2013.

I och med att projektområdet består av ca 350 fastigheter och nästan 200 markägare kommer en stor del av byborna få arrendeintäkter från projektet.

Projektet har som avsikt att stöda utvecklingen av Pörtom by, i form av till exempel en bygdepeng eller dylikt.

Pörtom vindkraftpark kommer att betala fastighetsskatt till Närpes stad, vilket kommer att bidra märkbart till invånarnas välbefinnande.

I och med att kraftverksplatserna och övrig infrastruktur endast tar i snitt 2-3% av arealen för projektområdet kommer resten av marken kunna användas fortsättningsvis till jord- och skogsbruk. Områdets befintliga vägar förbättras och nya vägar byggs i samband med projektet.

Detta ger ett tydligt mervärde för markägarna som kan använda dessa vägar exempelvis för transporter i samband med jord- och skogsbruk.

 

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America