Hoppa till innehållet

Affärsetik

Våra uppförandekoder, inklusive vår övergripande Code of Conduct och Supplier Code of Conduct, fungerar som pelare av integritet och vägleder våra handlingar och relationer. Dessa koder återspeglar vårt åtagande att upprätthålla etiska affärsprinciper, främja en säker och inkluderande arbetsplats samt säkerställa öppenhet och ansvarsskyldighet genom hela vår verksamhet och leverantörskedja.

Code of Conduct

Eolus uppförandekod innehåller obligatoriska principer som anställda ska följa i sitt dagliga arbete på Eolus. Uppförandekoden syftar till att stödja våra anställda och de som representerar Eolus i deras dagliga arbetsliv genom att beskriva de principer som de förväntas efterleva. Förtroende, öppenhet, respekt, empati och samarbete är kärnvärden i Eolus kultur och utgör grunden för vår uppförandekod. Koden är baserad på internationella standarder och praxis.

Supplier Code of Conduct

Eolus kräver att alla leverantörer och affärspartners bedriver sin verksamhet ansvarsfullt och ärligt i enlighet med de principer som fastställs i vår uppförandekod för leverantörer och affärspartners. Eolus förväntar sig att leverantörer och affärspartners säkerställer att deras leveranskedja följer liknande standarder.

Anti-korruption och transparens

För Eolus är det självklart att agera ansvarsfullt i våra affärsrelationer. Vi följer erkända internationella principer för god affärsetik samt antikorruptionslagar och regelverk i respektive land. Eolus uppförandekod och uppförandekod för leverantörer och affärspartners slår fast att Eolus har nolltolerans för alla former av mutor och korruption.

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America