Hoppa till innehållet

Bolagsstyrning

Eolus Vind AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag som är noterat vid Nasdaq Stockholm. Bolagets styrning sker via bolagsstämman, styrelsen, verkställande direktören och koncernledningen i enlighet med bland annat aktiebolagslagen, bolagsordningen och styrelsens och verkställande direktörens arbetsordning. Eolus har gentemot Nasdaq Stockholm förbundit sig att tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) som ska tillämpas av samtliga svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Eolus styrs utöver av externa krav även av interna styrdokument, processer och riskhantering.

 • Bolagets aktieägare utövar sin beslutsrätt vid bolagsstämman.
 • Styrelsen bär det yttersta ansvaret för organisationen och förvaltningen av bolagets angelägenheter.
 • VD, som utses av styrelsen, ansvarar för den löpande förvaltningen i enlighet med styrelsens instruktioner.
 • Den externa revisorn utses av bolagsstämman för att granska räkenskaperna samt styrelsens och VD:s förvaltning.
Styrningsstruktur
Styrande dokument
Centrala externa styrdokument:
 • Aktiebolagslagen
 • Regelverk för emittenter Nasdaq Nordic Main Market.
 • Svensk kod för bolagsstyrning.
 • Årsredovisningslagen.
 • Lag om värdepappersmarknaden.
 • EU:s Marknadsmissbruksförordning.
 • International Financial Reporting Standards (IFRS) och övriga redovisningsregler.
Centrala interna styrdokument:
Bolagsstyrningsrapporter

Choose market

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America