Hoppa till innehållet

Bolagsordning

Bolagsordning, antagen på bolagsstämma 2021-05-19

 

§1
Bolagets företagsnamn är Eolus Vind Aktiebolag (publ).

§2
Styrelsen skall ha sitt säte i Hässleholm.

§3
Bolaget skall direkt eller indirekt genom dotterföretag bedriva projektutveckling, byggnation, försäljning, drift och förvaltning av vindkraftsanläggningar, andra anläggningar avseende förnybar energi och anläggningar för energilagring, samt därmed förenlig verksamhet.

§4
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 18.114.400 kronor, högst 72.457.600 kronor, fördelat på lägst 18.114.400 och högst 72.457.600 aktier.

§5
Antalet aktier skall vara lägst 18.114.400 och högst 72.457.600. Aktierna kan vara dels A-aktier, dels B-aktier. A-aktie medför 1 röst och B-aktier 1/10 röst. A-aktier kan utges till ett antal om högst 4.114.000 och B-aktier till ett antal om högst 68.343.600.

Vid en ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal de tidigare äger. Ägarna av A-aktier har då i första hand rätt till nya A-aktier och ägarna till B-aktier har i första hand rätt till nya B-aktier. Aktier som inte tecknats av de i första hand berättigade aktieägarna ska erbjudas samtliga aktieägare, samt att om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna ska fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Samma företrädesrätt skall gälla vid emission av teckningsoptioner och konvertibler. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska A-aktier och B-aktier emitteras i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall de gamla aktierna ge företräde till nya aktier av samma slag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet.

På begäran av en aktieägare skall A-aktier (en eller flera), tillhöriga den aktieägaren, omvandlas till motsvarande andel B-aktier. Begäran om omvandling får ske under januari och juli månad varje år (“Omvandlingsperioderna“). Begäran om omvandling, som skall vara skriftlig och ange det antal aktier som skall omvandlas. skall ha inkommit till styrelsen senast sista dagen under aktuell Omvandlingsperiod.

Styrelsen skall efter utgången av varje Omvandlingsperiod behandla frågan om omvandling. Styrelsen skall därefter utan dröjsmål anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när den registreras i aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret.

§6
Styrelsen skall bestå av 4 till 10 ledamöter med högst 6 suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

§7
Styrelsen må bemyndiga person utom styrelsen att teckna bolagets firma.

§8
En eller två revisorer med högst två suppleanter väljs på årsstämma. Till revisor eller revisorssuppleant kan även utses registrerat revisionsbolag.

§9
Bolagsstämma skall hållas i Hässleholm, Malmö, Göteborg eller Stockholm.

§10
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri.

§11
För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på avstämningsdagen för bolagsstämman i enlighet med aktiebolagslagen, dels anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§12
På årsstämma, som hålles en gång om året inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår, skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av förslaget till dagordning;
4. val av två protokolljusterare;
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. beslut
a) om fastställandet av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör;
8. fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna;
9. val av styrelse med suppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
10.annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§13
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7kap. 4 a § aktiebolagslagen.

§14
Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§15
Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

§16
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America