Hoppa till innehållet

Företagskommittéer

Revisionsutskott

Revisionsutskottet består av Hans Linnarsson och Bodil Rosvall Jönsson. Hans Linnarsson är utskottets ordförande. Minst en av ledamöterna ska ha kompetens inom bokföring och/eller revision och revisionsutskottet som helhet ska ha kompetens som är relevant för den sektor inom vilken Bolaget verkar. Samtliga utskottsledamöter ska vara väl förtrogna med ekonomiska och finansiella frågor.

Revisionsutskottets ledamöter ska utses bland styrelseledamöter som inte är anställda av Bolaget. Majoriteten av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Minst en sådan i förhållande till Bolaget och bolagsledningen oberoende ledamot ska även vara oberoende i förhållande till Bolagets större ägare.

Revisionsutskottet ska säkerställa fullföljandet av styrelsens övervakande ansvar avseende intern kontroll, revision samt riskhantering avseende redovisning och finansiell rapportering. Revisionsutskottet ska genom sin verksamhet uppfylla de krav som ställs i aktiebolagslagen samt i EU:s revisionsförordning. Revisionsutskottet ska utföra de arbetsuppgifter som anges i Aktiebolagslagen, tillämpliga EU-regler och Svensk kod för bolagsstyrning.

Ersättningsutskott

Bolagets ersättningsutskott består av styrelsens ordförande Hans-Göran Stennert och Bodil Rosvall Jönsson. Hans-Göran Stennert är utskottets ordförande. Styrelseledamot som ingår i bolagsledningen ska inte delta i arbetet avseende ersättning till ledande befattningshavare.

Ersättningsutskottet ska bland annat bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, bland annat genom att till styrelsen föreslå de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman ska besluta om samt utföra de uppgifter som åläggs ersättningsutskottet i svensk kod för bolagsstyrning och övriga för Bolaget gällande regler och föreskrifter.

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America