Hoppa till innehållet

Finansiella mål

Eolus styrelse har antagit en affärsplan för 2022–2024 som innebär en expansion inom samtliga tekniker och på samtliga marknader där Eolus är verksamt. Baserat på affärsplanen kommunicerar Eolus nedanstående finansiella målsättningar:

Utfall 2023
Finansiella målUtfall 2023
Försäljningen ska uppgå till i genomsnitt minst 1 000 MW per år
under perioden 2022–2024.
Under 2023 såldes projekten Skallberget/Utterberget, Tjärnäs och Rosenskog om totalt 125 MW.
Under 2022 såldes 1 010 MW. Genomsnittet för åren 2022-2023 uppgår därmed till 567,5 MW.
Målet ännu ej uppnått
Från och med 2025 ska försäljningen uppgå till i genomsnitt
minst 1 500 MW per år.
Genom starkt fokus på utveckling av befintliga och nya projekt i kombination förvärv av projekt
skapar vi förutsättningar för att ha tillräckligt med projekt redo att sälja från 2025 och framåt.
Under 2023 växte projektportföljen med 5 000 MW. Detta är ett långsiktigt mål som följer planen.
Koncernens avkastning på eget kapital ska i genomsnitt överstiga
10 procent per verksamhetsår.
Avkastningen på eget kapital uppgick till 46 procent.
Målet uppnått.
Koncernens soliditet ska överstiga 30 procent.Soliditeten uppgick till 56 procent.
Målet uppnått.
Eolus aktieutdelning ska över en längre period följa resultatet och
motsvara 20–50 procent av koncernens vinst efter skatt. Utdelningen ska
dock anpassas efter koncernens investeringsbehov och finansiella ställning.
Inför årsstämman 2024 föreslår styrelsen en utdelning om 2,25 SEK per aktie, totalt 56 MSEK för 2023.
Föreslagen utdelning följer Eolus utdelningspolicy och bedöms vara försvarlig med hänsyn till koncernens
finansiella ställning och kommande likviditetsbehov.
Målet uppnått.

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America