Hoppa till innehållet

För dig som bor nära ett projekt

Det är viktigt för oss att du som bor nära ett planerat projekt får den information du behöver och förstår den demokratiska process som en miljöprövning av en vindkraftspark innebär. Här förklarar vi och förtydligar processen och vad som är viktigt för dig som närboende att veta: 

Hur kan jag påverka?

När ett företag vill anlägga en vindkraftspark krävs tillstånd enligt miljöbalken. För att få det måste man enligt lag genomföra samråd med berörda myndigheter och med allmänheten. Då finns det möjlighet att påverka projektet.

Ett samråd är ett tillfälle då planerna på vindkraftsparken blir offentliga och man kan komma med synpunkter. I samrådet kan man som närboende peka på de saker man vill att företaget ska utreda, för att det ska bli tydligt vilka konsekvenser vindkraftsparken får för människor, djur och miljö. 

Samrådet ska enligt lag kungöras genom annonser i lokala tidningar. Ofta bjuder man in till en samrådsutställning genom ett möte eller öppet hus för allmänheten, där de som vill bygga vindkraftsparken beskriver sina planer och svarar på frågor.

Samrådstiden pågår under flera veckor och det finns under den tiden möjlighet för den som vill att skicka in yttrande om planerna. Dessa sammanställs och besvaras i en samrådsredogörelse som blir en bilaga till den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som måste skickas in när företaget söker tillstånd hos länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen.

Efter samråd

När samrådstiden är över blir det ofta ganska tyst om ett projekt. Det beror på att all information vi har fått om området ska samlas ihop och utredas och beskrivas i MKB.

MKB, miljökonsekvensbeskrivning, är ett mycket omfattande dokument som bygger på alla de utredningar som görs när anläggningen planeras.

Det handlar både om att titta på kartor och läsa dokument för att förstå vilka intressen som finns i området, och om att ge sig ut i området och inventera djurliv och naturvärden på plats.

Dessa görs ofta av eller i samarbete med konsulter som har specialkompetens inom just sitt miljöområde. Om du är intresserad av projektet kan du alltid höra av dig till projektledaren och be om en uppdatering.

Tillståndsansökan skickas in

När ansökan och MKB är klara skickas tillståndsansökan in till länsstyrelsen (för landbaserad vindkraft) eller Mark- och miljödomstolen (för havsbaserad vindkraft) som ska avgöra om projektet ska få tillstånd att byggas eller inte.

När tillståndsansökan skickar in till myndigheten blir den offentlig handling som kan begäras ut av den som är intresserad av att läsa den. Ofta läggs delar av den också upp på projektets hemsida.

Kommuner tillfrågas

I detta skede skickas en fråga till berörd kommun (om det inte rör havsbaserad vindkraft som ligger så långt ut att frågan i stället går till regeringen för avgörande).

Kommunen ombedes att tillstyrka miljöprövningen av projektet, så att länsstyrelsen/domstolen kan gå vidare i ärendet och bedöma miljökonsekvenserna av projektet för att slutligen ge eller avslå tillstånd.

Om en kommun inte tillstyrker prövningen görs ingen miljöprövning och projektet kan inte byggas. Här finns alltså en möjlighet att påverka genom sina lokala politiker, för att förespråka eller motsätta sig att kommunen tillstyrker miljöprövningen.

Beslut om tillstånd

Om länsstyrelsen/domstolen bedömer att projektet kan byggas enligt svensk miljölag ger den miljötillstånd och anläggningen kan påbörjas.

Ibland sätter länsstyrelsen/domstolen upp villkor för tillståndet och då måste dessa uppfyllas för att projektet ska bli verklighet. När en vindkraftspark ska byggas sker det i nära kontakt med kommunen, och med erforderliga tillstånd och besked enligt plan- och bygglagen.

Ett beslut om tillstånd kan överklagas. Hur detta går till anges i beslutet om tillstånd, som är en offentlig handling hos länsstyrelsen/domstolen.

Byggnation & drift

När det är dags att bygga vindkraftsparken kommer vi att ha nära kontakt med markägare och andra som använder området. 

Vindpeng

Eolus delar ut så kallad vindpeng för flera parker som är i drift. Detta är en form av bygdemedel som syftar till att gynna det lokala samhället ekonomiskt. 

Läs mer om vindpeng

Vanliga frågor och svar

I vår FAQ-hub har vi samlat de vanligaste frågorna om förnybar energi. Här hittar du svar på dina frågor och lär dig mer om hur förnybar energi är en del av vår framtid.

Besök vår FAQ-sida

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America