Hoppa till innehållet

Agenda 2030 och FN:s Globala Hållbarhetsmål

Eolus hållbarhetsarbete är förankrat i FN:s globala mål för en hållbar utveckling samt de tio principerna om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruptionsbekämpning i FN:s Global Compact. Vi arbetar strategiskt med att implementera principerna i affärsstrategi, kultur och den dagliga verksamheten. Eolus största fokus ligger på hållbarhetsmålen 7, 13, 14 och 15 eftersom de har en tydlig koppling till Eolus kärnverksamhet och de hållbarhetsaspekter som identifierats som väsentliga för bolaget.

Eolus hållbarhetsarbete är förankrat i FN:s mål för en hållbar utveckling samt de tio principerna om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruptionsbekämpning i FN:s Global Compact. Vi arbetar strategiskt med att implementera de tio principerna i vår affärsstrategi, kultur och vår dagliga verksamhet. Vårt största fokus ligger på hållbarhetsmålen 7, 13, 14 och 15 eftersom de har en tydlig koppling till Eolus kärnverksamhet och de hållbarhetsfrågor som vi identifierat som väsentliga för bolaget.

Våra väsentliga hållbarhetsmål

7. Hållbar energi för alla

Eolus grundläggande affärsidé är att skapa möjligheter att investera i förnybar energi för en hållbar framtid. Genom att projektera, etablera och förvalta storskaliga anläggningar för förnybar energiproduktion bidrar Eolus till att minska nyttjandet av fossila bränslen och till att öka andelen förnybar energi i den globala energimixen (delmål 7.2).

13. Bekämpa klimatförändringarna

Att bidra till att bekämpa klimatförändringarna är en grundläggande del i vår affärsidé genom att vi skapar möjligheter att investera i förnybar energi. Eolus arbetar aktivt med att öka medvetenheten om hur förnybar energi kan minska de globala växthusgasutsläppen och begränsa klimatförändringarna (delmål 13.3). Vi arbetar även aktivt med att minska växthusgasutsläpp från vår verksamhet.

14. Hav och marina resurser

När vi projekterar havsbaserad vindkraft undviker vi områden med höga naturvärden och arbetar för att stärka marina områdens motståndskraft genom att vidta åtgärder för att återställa ekosystem och uppnå friska och produktiva hav (delmål 14.2). Vi har ett samarbete med Baltic Sea Action Group (BSAG), en ideell organisation som arbetar för att skydda och återställa den marina miljön i Östersjön.

15. Ekosystem och biologisk mångfald

Vi strävar efter att skydda ekosystem och bevara den biologiska mångfalden genom att i möjligaste mån undvika påverkan på ekosystemen och vidta åtgärder för att mildra eventuella effekter (delmål 15.1 och 15.2). Vi vill kunna sätta mål för biologisk mångfald på bolagsnivå och därför har vi gått med i forskningsprojektet CLImB (Changing Land use Impact on Biodiversity) som syftar till att skapa ett verktyg för att värdera svensk och nordisk natur på ett jämförbart sätt.

Vi kommunicerar vår utveckling

Som undertecknare av FN:s Global Compact rapporterar Eolus årligen framsteg gentemot Agenda 2030 och de globala utvecklingsmålen. Här kan du läsa vår senaste Communication on Progress.

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America