Hoppa till innehållet

Utdelning

Styrelsen har antagit en utdelningspolicy som innebär att Eolus aktieutdelning över en längre period ska följa resultatet och motsvara 20-50 procent av bolagets vinst efter skatt. Utdelningen ska dock anpassas efter bolagets investeringsbehov och finansiella ställning.

Att utveckla och sälja anläggningar för förnybar energi är resurs- och kapitalkrävande. Därför är det viktigt för bolaget att bibehålla en stark finansiell ställning. Styrelsen beaktar därför vid varje tillfälle bolagets långsiktiga finansieringsbehov.

Rätt till utdelning tillfaller den som vid av bolagsstämman fastställd avstämningsdag, är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken. Eventuell utdelning ombesörjes av Euroclear eller, för förvaltarregistrerade innehav, i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Om aktieägare inte kan nås genom Euroclear kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende utdelningsbelopp och begränsas endast genom regler för preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. Inga särskilda regler, restriktioner eller förfaranden avseende utdelning föreligger för aktieägare som är bosatta utanför Sverige.

Nuvarande utdelningspolicy antogs under 2011/2012.

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America