Hoppa till innehållet

Biologisk mångfald

Trots alla tekniska framsteg är mänskligheten helt beroende av sunda och levande ekosystem. Klimatförändringarna är en av de huvudsakliga orsakerna till förlusten av biologisk mångfald och därför måste båda delarna hanteras samtidigt. I Eolus hållbarhetsstrategi har vi satt ett mål om att vi senast 2030 ska ha en nettopositiv påverkan på biologisk mångfald, både på land och till havs, inom de områden där vi har rådighet. Detta innebär att de aktiviteter Eolus genomför ska ha en övervägande positiv effekt på bevarandet och främjandet av biologisk mångfald.

Netto-positiv påverkan 2030

Eftersom klimatförändringarna är en av de största orsakerna till förlusten av biologisk mångfald innebär utbyggnaden av förnybar energi ett viktigt bidrag till minskningen av negativ påverkan på den biologiska mångfalden. På så sätt har Eolus kärnverksamhet en viktig roll. Hur vi arbetar i våra projekt har också stor betydelse för möjligheten att skydda och stärka den biologiska mångfalden. För att nå målet om nettopositiv påverkan på biologisk mångfald behöver vi kontinuerligt utveckla och systematisera vårt arbetssätt. Vi arbetar strukturerat enligt hänsynshierakins principer om att undvika, minimera, restaurera och kompensera och utvärderar kontinuerligt risker för den biologiska mångfalden. Vi har ambitionen att sätta vetenskapligt baserade mål för biologisk mångfald och utvärderar Science Based Targets for Nature (SBTn) som ett möjligt verktyg.

Fallstudie – Utveckling av vindkraft med respekt för havsmiljön

Genom samarbetet med Baltic Sea Action Group (BSAG) har Eolus under 2023 tagit stora steg mot en mer hållbar utveckling av havs baserad vindkraft.

– Östersjön är unik på många sätt, med låg salthalt och en begränsad yta, vilket gör den sårbar för sådant som vi människor gör, säger Anna Lundsgård, ansvarig för havsbaserad vindkraft på Eolus.

Samarbetet med Baltic Sea Action Group är en del i arbetet med att etablera havsbaserad vindkraft på ett sätt som tar hänsyn till den känsliga miljön i Östersjön och Eolus åtagande gäller inledningsvis under perioden 2022–2025. Det innefattar samtliga havsbaserade vindkraftsprojekt som Eolus utvecklar i Östersjön, för närvarande i svenska och finska vatten, men även i möjliga framtida projekt i Polen och Baltikum. Eolus åtagande innebär att vi ska delta i projekt och aktiviteter som bidrar till Östersjöns välmående och vara med och sprida kunskap om värdet av förnybar elproduktion i området. Vi åtar oss också att identifiera och minimera riskerna med havsbaserad vindkraft för marint liv, och öka den allmänna kännedomen om såväl risker som åtgärder. Dessutom åtar vi oss att arbeta för att minska miljöpåverkan från sjötrafiken under utveckling, konstruktion och drift.

Eolus har åtagit sig att etablera havsbaserad vindkraft på ett sätt som tar hänsyn till den känsliga miljön i Östersjön

Samarbetet med Baltic Sea Action Group är en del i arbetet med att etablera havsbaserad vindkraft på ett sätt som tar hänsyn till den känsliga miljön i Östersjön och Eolus åtagande gäller inledningsvis under perioden 2022–2025. Det innefattar samtliga havsbaserade vindkraftsprojekt som Eolus utvecklar i Östersjön, för närvarande i svenska och finska vatten, men även i möjliga framtida projekt i Polen och Baltikum. Eolus åtagande innebär att vi ska delta i projekt och aktiviteter som bidrar till Östersjöns välmående och vara med och sprida kunskap om värdet av förnybar elproduktion i området. Vi åtar oss också att identifiera och minimera riskerna med havsbaserad vindkraft för marint liv, och öka den allmänna kännedomen om såväl risker som åtgärder. Dessutom åtar vi oss att arbeta för att minska miljöpåverkan från sjötrafiken under utveckling, konstruktion och drift.

– Inom ramen för samarbetet med Baltic Sea Action Group har vi under året bland annat hållit i en workshop med experter kring hur vi kan ta hänsyn till den känsliga marina miljön i Östersjön vid utvecklingen av havsbaserad vindkraft. Vi har fått positiv feedback efter denna workshop och planerar att fortsätta detta arbete under 2024, säger Tiina Partanen, Eolus landschef i Finland.

Under 2023 har Eolus även utforskat möjligheter för forskningssamarbeten med olika universitet för att öka kunskapen om effekterna på marina miljöer vid etableringen av havsbaserad vindkraft. Detta arbete kommer fortsätta och vi har ambitionen att inrätta ett stipendium som universitetsstudenter kan söka för att skriva uppsatser på masternivå.

– Det är viktigt att vi både arbetar långsiktigt och fördjupande, och samtidigt når ut och sprider kunskap. Därför deltog vi i augusti i Baltic Sea Day genom att plocka skräp vid Vantaanjoki-floden. Det var ett sätt att sprida kunskap om hur mycket skräp som hamnar i havet från våra inlandsfloder, säger Tiina Partanen.

Under året har Eolus också utökat kraven vid upphandling av bottenundersökningar, gällande såväl rapporter av utsläppsdata som nolltolerans för utsläpp av skadligt gråvatten.

Utöver samarbetet med Baltic Sea Action Group har Eolus påbörjat flera lokala insatser för att gynna den biologiska mångfalden i de områden där våra projekt är lokaliserade, med specifikt fokus på hotade arter.

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America