Hoppa till innehållet

Socialt ansvar

Eolus har som mål att vara ett ansvarsfullt bolag som bidrar till samhällets utveckling och till att vi når klimatmålen. Vi strävar efter att maximera vår positiva påverkan och minimera de potentiellt negativa effekterna av vår verksamhet i alla led.

Mänskliga rättigheter

Eolus stödjer erkända internationella konventioner om mänskliga rättigheter och rättvisa arbetsvillkor. Eolus har nolltolerans mot barnarbete, tvångsarbete och människohandel. Vårt arbete inom området utgår från OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, det internationella regelverket för mänskliga rättigheter samt de Tio Principerna i FN:s Global Compact, världens största hållbarhetsnätverk.

Mångfald och inkludering

Vi ser mångfald och oliktänkande som en styrka för vår verksamhet och samhället i stort och arbetar därför för att främja mångfald och lika möjligheter. Eolus arbetar systematiskt med både psykosociala och fysiska risker i arbetsmiljön och har nolltolerans mot alla former av diskriminering och trakasserier. Detta finns tydligt beskrivet i vår Code of Conduct samt våra interna riktlinjer för mångfald och likabehandling. Eolus medarbetare uppmanas att rapportera missförhållanden både internt och externt till närmaste chef, HR eller anonymt via vår visselblåsarfunktion.

Hälsa och säkerhet

Vår målsättning är att de som arbetar för Eolus ska ha en säker och hälsosam arbetsmiljö. Eolus har en nollvision vad gäller olyckor, såväl för egna medarbetare som för entreprenörer i våra projekt. Målsättningen är att skapa en fysiskt och psykiskt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare, entreprenörer och andra involverade. Därför arbetar vi aktivt för att hälso- och säkerhetsaspekter ska integreras i alla delar av vår verksamhet. Stor vikt läggs vid förebyggande arbete där ledning, medarbetare och skyddsombud samverkar. Läs mer i vår Code of Conduct och Work Environment Policy.

Olyckor och tillbud rapporteras i vårt incidentrapporteringssystem i syfte att systematisera bolagets arbete med HSE-frågor och göra det möjligt att minimera risker och därmed antalet olyckor.

På Eolus anser vi att en hälsosam arbetsmiljö ska innefatta möjligheter för våra medarbetare att utveckla sin kompetens.

Vi har en process för kompetensutveckling där medarbetare och chef tillsammans går igenom vilka obligatoriska utbildningar som medarbetaren behöver genomgå och vilka övriga utvecklingsbehov som finns. HR-funktionen sammanställer kompetensbehov för hela organisationen och upphandlar vid behov företagsanpassade utbildningar. Vi fokuserar inte enbart på traditionell utbildning utan mycket av lärandet sker genom att medarbetare lär av varandra. Därför uppmuntrar och faciliterar vi insatser där medarbetare får möjlighet att ta del av kollegors specialistkompetens genom exempelvis möten och intranät.

Samhällsengagemang

Projektering och tillståndsgivning av anläggningar för förnybar energi styrs av en rad lagar och regelverk som säkerställer att anläggningarna kan samexistera med andra samhällsintressen. Eolus har lång erfarenhet av lokal dialog och har stort fokus på att involvera och visa hänsyn till de som lever och verkar i närheten av våra projektområden. Att engagera oss i dialog för en positiv utveckling av det lokala samhället nära våra projekt är en väsentlig hållbarhetsaspekt för Eolus. Vi har ett ansvar att lyssna, förstå och samverka kring olika intressenters varierande och ibland motstridiga intressen för att kunna hitta lösningar och bidra lokalt. Alla projekt har en egen kommunikationsplan för att säkerställa tydlig och transparent kommunikation och prioritera dialog genom projektets alla faser.

Vår ambition är att bidra till en gynnsam lokal utveckling inom projektets upptagningsområde. Eftersom varje projekt har olika förutsättningar anpassar vi våra insatser därefter. Vår målsättning är att alltid gynna lokala arbetstillfällen där det är möjligt och vi delar ut så kallad vindpeng för flera parker som är i drift. Läs mer om vindpeng.

Vi arbetar också med att bidra till kunskapsutveckling och har upprättat långsiktiga samarbeten med ett flertal högskolor och universitet.

Norska öppenhetslagen

Den norska öppenhetslagen syftar till att främja respekten för mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor bland företag, samtidigt som allmänhetens tillgång till information säkerställs. Lagen kräver att stora norska företag, såväl som stora utländska företag som erbjuder produkter och tjänster i Norge, ska utföra due diligence-bedömningar i enlighet med OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Det handlar om att kartlägga, förebygga, redovisa och följa upp hur företaget hanterar faktiska och potentiella negativa konsekvenser för mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor. Företag måste undersöka både sin egen verksamhet, leveranskedja och affärspartners för att visa potentiella och eventuella faktiska konsekvenser för mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor.

 

Report according to the Norwegian Transparency Act for Eolus Vind Norge Holding AS – English version

Rapport i henhold til den norske åpenhetsloven for Eolus Vind Norge Holding AS – norsk versjon

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America