Hoppa till innehållet

Eolus erbjuder kompletta drift- och förvaltningstjänster

11 september 2013

Eolus har mångårig och omfattande erfarenhet av effektiv drift och förvaltning av vindkraftverk. I egenskap av ägare av en stor portfölj av vindkraftverk samt leverantör av sådana tjänster till andra parter vet vi vad som krävs för ett problemfritt ägande. Eolus erbjuder nu ett komplett utbud av drift och förvaltningstjänster för dig som vindkraftägare. Allt för att du ska få ett bekymmersfritt ägande.

Tjänsterna kategoriseras i:

Ekonomisk administration
Tekniska tjänster
Arbetsmiljö, miljö, hälsa och säkerhet

Eolus ser att det finns ett stort och ökande behov bland befintliga ägare att driva sina vindkraftanläggningar, oavsett storlek, på ett professionellare sätt för att maximera intäkter, minimera produktionsbortfall och kostnader samt få en fullständig kontroll över sin anläggning.

Några exempel på de tjänster vi erbjuder omfattar sådant som hantering av all administration av parken såsom löpande bokföring, hantering av försäkringar med mera. Vi är vindkraftanläggningens kontaktperson mot serviceleverantör, myndigheter, försäkringsbolag och grannar. Våra driftingenjörer kontrollerar och övervakar vindkraftanläggningen via vår driftcentral, följer upp planerad och oplanerad service, genomför löpande sitebesök samt gör årliga inspektioner av hela anläggningen. Vidare tillser vi att tillståndet upprätthålls, dess villkor följs och att en aktuell kontrollplan finns, tillser att trycksatta tankar och hissanordningar besiktigas och genomför skyddsronder för att uppfylla arbetsmiljöverkets krav på systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:01).

Du kommer ha en personlig kontaktperson hos Eolus för alla ärenden som berör din vindkraftanläggning. Vi avlämnar månadsrapporter som tydligt beskriver din anläggning och dess prestanda.

Vi har kunskap och erfarenhet att medverka till att göra din investering framgångsrik.

Kontakta oss för en genomgång av våra tjänster:
Hans-Christian Schulze, hc.schulze@eolusvind.com, 010-199 88 05
Thomas Andersson, thomas.andersson@eolusvind.com, 010-199 88 56
eller drift@eolusvind.com

Som ett led i Eolus satsning på att erbjuda kompletta drift- och förvaltningstjänster har driftingenjörerna Nichlas Berg och Stephen Albury anställts. De båda utgår tillsammans med sedan tidigare anställd personal från Eolus driftcenter i Halmstad.

Munich Re som under året förvärvat 14 vindkraftverk fördelat på tre parker av Eolus är en av de kunder som använder sig av Eolus kompletta drift- och förvaltningspaket.

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America