Hoppa till innehållet

Skiljedom har idag meddelats i en entreprenadstvist rörande vindkraftsparkerna Kråktorpet och Nylandsbergen utanför Sundsvall. Domen innebär att Eolus rörelseresultat väntas påverkas positivt med 96 miljoner kronor i tredje kvartalet. Resultateffekten före skatt förväntas bli 85 miljoner kronor i tredje kvartalet. Kassaflödet kommer att påverkas negativt med cirka 28 miljoner kronor i fjärde kvartalet.

I januari 2018 erhöll den aktuella entreprenören uppdraget att projektera och utföra vägar och kranplatser samt elnät till vindkraftsparkerna Kråktorpet och Nylandsbergen. Tvist inleddes under 2020 efter att parterna inte kunnat enats om ansvar för skador och förseningar i anledning av bristande vägar m.m. under tjällossning i samband med uppförandet av vindkraftsparkerna. Skiljedom meddelades idag den 16 oktober 2023.

Antalet röster i Eolus Vind Aktiebolag (publ) (”Eolus Vind”) har ändrats till följd av omvandling av 1 000 A‑aktier till 1 000 B-aktier.

Omvandlingen har genomförts på begäran av aktieägare i enlighet med Eolus Vinds bolagsordning. Antalet röster har minskat med 900, från 3 647 762,5 till 3 646 862,5, medan det totala antalet aktier är oförändrat. Per dagens datum uppgår antalet aktier till 24 907 000, varav 1 284 625 A‑aktier och 23 622 375 B-aktier.

Eolus har lämnat in tillståndsansökan för Västvind Vindkraftspark väster om Göteborg. Projektet omfattar upp till 50 verk med 1 000 MW installerad effekt och en beräknad årlig elproduktion om cirka 4 TWh.

Vindkraftsparken ligger utanför Kungälv och Öckerö. Den kan stå klar redan 2029 och ge ett betydande tillskott av grön el som efterfrågas av regionens stora företag och andra verksamheter. Ett exempel är Göteborgs hamn som står inför en grön omställning och därmed ett kraftigt ökat behov av el redan under perioden fram till 2030. Som ett led i arbetet med att säkra upp tillgången till grön el har Göteborgs Hamn AB gått in som delägare och äger fem procent av projektet.

– Den årliga elproduktionen från Västvind motsvarar hela den nuvarande elförbrukningen i Göteborg. Elförsörjningen är en central fråga för regionens fortsatta utveckling och landshövdingen har under våren sagt att flera havsbaserade vindkraftsparker behöver komma på plats i Västra Götaland de närmaste åren – liksom fler vindparker på land – för att möta behovet av 15 TWh ny elproduktion till 2030. Det är ont om stora satsningar på elproduktion i regionen som kan vara klara före 2030. Västvind kan stå klart 2029 och är därför nödvändigt för att regionen ska ha en chans att nå målet, säger Per Witalisson, vd för Eolus.

– Utan ny elproduktion hotas utveckling och därmed arbetstillfällen hos bland annat fordons- och kemiindustrin i regionen. Vindkraftsparken i sig kommer dessutom att skapa en stor mängd lokala arbetstillfällen både under byggfasen och när parken väl är i drift. Utifrån den utredning om incitament och kompensation vid vindkraftsetableringar som presenterades i våras, kan Öckerö och Kungälv dessutom räkna med flera miljoner om året till lokala verksamheter om förslagen genomförs.

Tillståndsansökan ska behandlas av både Mark- och miljödomstolen i Västra Götaland och av regeringen eftersom parken ligger både i territorialvattnet, som Mark- och miljödomstolen ansvarar för, och i Sveriges ekonomiska zon, som regeringen ger tillstånd för. Tillståndsansökan, inklusive miljökonsekvensbeskrivning, kommer att skickas ut på remiss till berörda intressenter innan beslut om tillstånd fattas.

– Det känns mycket bra att vi nu skickat in tillståndsansökan, och på det sättet driver projektet framåt. Sverige har en stark miljölagstiftning och vi hoppas att det som kommer fram i remissyttrandena är konstruktivt och kan bidra till att vi kan göra vindkraftsparken ännu bättre. Vi vill föra en kontinuerlig dialog med yrkesfisket, Försvarsmakten, kommunerna och andra intressenter för att hitta konstruktiva lösningar för samexistens där vi också kan bidra till utveckling av intressenternas verksamheter. Yrkesfisket har en lång tradition på Västkusten och är en viktig leverantör av mat. Vi har initierat en dialog med dem där vi vill diskutera ersättning och kompenserande åtgärder för den påverkan som parken innebär, säger Anna Lundsgård, chef för havsbaserad vindkraft på Eolus.

Om elsituationen i Västra Götaland
Västra Götaland är den region i landet som har överlägset störst antal anställda inom industrin. Elproduktionen i Västra Götaland är idag mindre än en tredjedel av elanvändningen i regionen. Rådet för grön industriomställning i Västra Götaland, som leds av landshövdingen och regionstyrelsens ordförande, konstaterar att det behövs ytterligare minst 15 TWh ny fossilfri elproduktion redan till 2030 för att klara den nuvarande industrins omställning samt beslutade nyetableringar som de två batterifabrikerna. Rådet har pekat ut den havsbaserade vindkraften som huvudsaklig källa för ny elproduktion i Västra Götaland fram till 2030.
(Källa: https://www.lansstyrelsen.se/download/18.579396b51864b78272023cbe/1676971374013/Brev-till-Busch-och-Pourmokhtari.pdf)

Om Västvind vindkraftspark
Planerad effekt: 1 000 MW
Planerad elproduktion: 4-4,5 TWh per år
Antal verk: Upp till 50 verk med en maximal totalhöjd om 320 meter.
Ägarförhållanden: Eolus Offshore AB, 95 procent, Göteborgs Hamn AB, 5 procent
Planerad byggstart: 2027
Planerat färdigställande: 2029
Läs mer om projektet på eolusvind.com/vastvind.

Eolus har fattat investeringsbeslut för det fristående batterilagerprojektet Pome i USA om 100 MW. Byggnation av projektet kommer att starta under tredje kvartalet 2023 med planerad kommersiell driftsättning fjärde kvartalet 2024.

Batterilagerprojektet Pome ligger i San Diego County i Kalifornien och har en planerad kapacitet på 100 MW/400 MWh. Avtal om leverans av batterilager har tecknats med en global leverantör av batterilagersystem och ett tioårigt avtal har tecknats med en ej offentliggjord kund avseende användningen av batterilagret. Projektet utvecklas av Eolus North America sedan 2019.

– Det finns en stark efterfrågan på energilagring som kan stödja energisystemet i Kalifornien och vi är mycket glada att kunna genomföra detta projekt. Vi ser ett stort intresse för att investera i förnybar energi och energilagring, säger Hans-Christian Schulze, landschef för Eolus North America.

– Eolus har varit verksamt i USA sedan 2015 och vi har en stark projektpipeline där de amerikanska projekten utgör ungefär en fjärdedel av Eolus totala projektportfölj. Sedan Inflation Reduction Act antogs har vi sett en mycket stark utveckling av den amerikanska marknaden. Det är glädjande att vi nu fortsätter våra investeringar genom att bygga Pome-projektet, säger Per Witalisson, VD för Eolus.

Eolus North America utvecklar för närvarande 6 000 MW projekt i västra USA och har utvecklat och sålt cirka 900 MW vindprojekt, sol- och lagringsprojekt samt fristående lagringsprojekt i Kalifornien och Arizona. Eolus North America är ett helägt dotterbolag till Eolus Vind AB.

En viktig milstolpe har nyligen uppnåtts i det sol- och batterilagerprojektet i Arizona, USA, som Eolus sålde i oktober 2022. Som ett resultat av säkrade markrättigheter och tecknat nätanslutningsavtal har Eolus nyligen fått en betydande delbetalning. Eolus har nu erhållit cirka 40 procent av det totala beräknade köpeskillingen.

Sol- och batterilagerprojektet ligger i Arizona, USA, och förväntas få en initial effekt på sammanlagt 750 MWac solceller och batterilager.

”Det är glädjande att projektet fortsätter att utvecklas väl och nu har nått en mycket viktig milstolpe i projektutvecklingen. När anläggningen är färdig har den potential att generera mer än 1 000 GWh välbehövlig planerbar och förnybar el per år”, säger Per Witalisson, VD för Eolus.

Kommande betalningar av köpeskillingen kommer att baseras på projektets fortsatta utveckling och uppfyllandet av specifika återstående delmål. Dessa delmål inkluderar fortsatt utveckling av projektet, att förbereda det för finansiering och byggnation samt slutligen kommersiell driftsättning. Den totala köpeskillingen beräknas uppgå till mellan 104 och 190 miljoner USD, som kommer att betalas stegvis fram till färdigställandet som planeras till 2026. Köparens fortsatta utveckling och dimensionering av projektet kommer att avgöra den exakta storleken på kommande betalningar till Eolus inom intervallet ovan.

Eolus har sålt vindkraftsprojekten Skallberget/Utterberget, Tjärnäs och Rosenskog om totalt 125 MW till BKW. Projekten är under byggnation och kommersiell driftstart planeras till fjärde kvartalet 2023.

Affären omfattar samtliga aktier i projektbolagen till ett företagsvärde om 189,3 miljoner euro och en köpeskilling om 18,9 miljoner euro. Eolus kommer att leda byggnationen av vindkraftsparkerna på uppdrag av BKW enligt ett uppdragsavtal (Construction Management Agreement, CMA). Intäkterna från uppdragsavtalet beräknas uppgå till cirka 29,5 miljoner euro och kommer att avräknas successivt under den återstående byggnationstiden. Vid utgången av andra kvartalet 2023 beräknas färdigställandegraden uppgå till cirka 75 procent för Rosenskog och cirka 55 procent för Skallberget/Utterberget och Tjärnäs.

Eolus har också fått förtroendet att tillhandahålla tekniska, operativa och administrativa tjänster för vindkraftsparkerna enligt ett långtidskontrakt.

Signering och slutförande av affären har skett idag, 26 juni.

De tre projekten ligger i elprisområde SE3 i södra Sverige, där det finns ett stort behov av ny elproduktion för att säkra tillgången till förnybar energi till rimliga priser för privatpersoner och företag. Ett globalt energibolag kommer att köpa all el från vindkraftsparkerna under ett elhandelsavtal.

– Det finns ett stort intresse för investeringar i förnybar energi och vi är glada över att välkomna BKW som partner när de nu gör sin första investering i Sverige. Med över 100 år inom energisektorn är BKW en betydande aktör inom den europeiska energisektorn och vi ser fram emot vårt samarbete, säger Per Witalisson, VD för Eolus.

– Denna transaktion visar än en gång Eolus förmåga att erbjuda marknaden attraktiva projekt och investeringsmöjligheter. Vi fortsätter att se en stark marknadsaktivitet och är glada över att samarbeta med BKW kring dessa projekt, säger Christer Baden Hansen, Chief Commercial Officer på Eolus.

– Vi är mycket glada över förvärvet av nybyggda vindkraftsparker med toppmodern teknik från en erfaren utvecklare som Eolus. Med denna investering följer vi vår plan att bidra till en koldioxidfri framtid baserad på hållbar energiinfrastruktur och vi stärker vår närvaro på den attraktiva skandinaviska marknaden med ytterligare tillgångar och tjänster”, säger Margarita Aleksieva, Head of Wind and Solar på BKW.

Om projekten:

SKALLBERGET/UTTERBERGET
Plats: Avesta kommun, prisområde SE3, Sverige
Installerad effekt: 79,2 MW Elproduktion: 210 GWh per år
Vindkraftverk: 12 st Siemens Gamesa SG 6.6-170

TJÄRNÄS
Plats: Hedemora kommun, prisområde SE3, Sverige
Installerad effekt: 26,4 MW Elproduktion: 66 GWh per år
Vindkraftverk: 4 st Siemens Gamesa SG 6.6-170

ROSENSKOG
Plats: Falköpings kommun, prisområde SE3, Sverige
Installerad effekt: 19,1 MW Elproduktion: 56 GWh per år
Vindkraftverk: 3 st Siemens Gamesa SG 6.x-170

Eolus har tecknat avtal om att sälja ett sol- och batterilagerprojekt i Arizona, USA. Projektet är Eolus tredje försäljning i USA.

Köparen är ett USA-baserat portföljbolag som ingår i ett stort, börsnoterat globalt riskkapitalbolag.

Projektet är under utveckling och förväntas få en initial effekt på sammanlagt 750 MWac bestående av solceller och batterilager. Driftsättning är planerad till 2025.

Köparen har förvärvat samtliga andelar i projektbolaget från Eolus och har också tecknat ett avtal som innebär att Eolus ska leverera vissa utvecklingstjänster till projektet fram till att det tas i kommersiell drift.

Eolus har fått en första betalning om 12 miljoner USD och tillkommande köpeskilling erläggs stegvis baserat på projektets fortsatta utveckling och uppfyllandet av specifika delmål. Dessa inkluderar fortsatt utveckling av projektet och att förbereda det för finansiering och byggnation. En betydande del av den totala köpeskillingen betalas till Eolus i samband med att byggnation påbörjas. I nuläget beräknas den totala köpeskillingen att uppgå till mellan 104 och 190 miljoner USD med betalning under perioden 2023–2025. Köparens fortsatta utveckling och dimensionering av projektet kommer att påverka nivån för kommande betalningar till Eolus inom intervallet ovan.

-Detta är Eolus första försäljning av ett kombinerat sol- och lagringsprojekt, och det har potential att generera mer än 1 000 GWh planerbar och förnybar el per år. Vi är mycket glada att ingå vårt första avtal med denna nya kund, säger Hans-Christian Schulze, landschef för Eolus North America.

– Vi är mycket nöjda med den här transaktionen och att fortsätta vår expansion i USA där vi har varit aktiva sedan 2015. Vi har mer än en tredjedel av vår totala projektportfölj i USA och är väl positionerade för att ta del av den kraftiga ökning av projekt inom förnybar energi som förväntas som ett resultat av den nya skattelagstiftning som den amerikanska kongressen antog i somras, säger Eolus VD Per Witalisson. 

För ytterligare information, kontakta:
Per Witalisson, VD, +46 (0)70–265 16 15
Hans-Christian Schulze, landschef USA, +1 858 336 0067

 

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2022 kl. 00:35 CEST.

 

Om Eolus
Eolus är en av Nordens ledande projektörer inom förnybar energi och vi är aktiva i hela värdekedjan från tidig projekt­utveckling till etablering och drift av anläggningar för förnybar energi. Vi erbjuder attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsmöjligheter i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 666 vindkraftverk med en effekt om 1 414 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta 1 580 MW åt kunder, varav 912 MW är i drift.

Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. För mer information, se www.eolusvind.com.

Hässleholm den 7 juli 2022

Eolus har tecknat kreditavtal med Swedbank om totalt 1 200 MSEK och utökat kreditavtalet med Svensk Exportkredit. Därmed har bolaget säkerställt finansiering för de kommande fyra årens planerade expansion.

Kreditavtalet med Swedbank omfattar likviditets- och byggkrediter om 1 200 MSEK med en löptid på fyra år. Avtalet möjliggör finansiering av pågående och kommande etableringar, där Eolus står för finansiering under konstruktionsfasen, samt säkerställer god likviditet under löpande verksamhet.

Samtidigt har Eolus kreditavtal med Svensk Exportkredit utökats till 300 MSEK.

– De nya kreditavtalen ger oss handlingsutrymme och finansiell förmåga att genomföra projekt med flexibilitet gentemot kunder och samarbetspartners, vilket är extra viktigt i en oförutsägbar tid med både krig och inflation, säger Eolus vd Per Witalisson.

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 0702-65 16 15
Catharina Persson, CFO, telefon 0709-32 97 77

Om Eolus
Sedan starten för trettio år sedan har Eolus vuxit till en av Nordens ledande projektörer inom förnybar energi. Idag utvecklar, etablerar och förvaltar vi förnybara energiprojekt inom vindkraft på land och till havs, solkraft och energilagring. Eolus erbjuder investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsmöjligheter i Norden, USA, Polen och Baltikum. Med kompetenta och engagerade medarbetare rör vi oss framåt i snabb takt och driver omställningen till förnybar elproduktion. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 666 vindkraftverk med en effekt om 1 414 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta 1 322 MW åt kunder, varav 914 MW är i drift.

Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.                                 www.eolusvind.com

 

 

 Hässleholm den 15 april 2021

 Eolus och Hydro REIN har tecknat avtal med MEAG avseende försäljning av 75 procent av aktierna i vindkraftsprojektet Stor-Skälsjön i Sverige omfattande 260 MW.

 Affären omfattar 75 procent av aktierna i projektbolaget till ett företagsvärde om 361,4 MEUR (på 100 procents basis). Eolus säljer samtliga sina aktier om totalt 51 procent för en köpeskilling om 18,4 MEUR. Hydro REIN säljer 24 procent av aktierna för en köpeskilling om 8,7 MEUR och kommer att kvarstå som delägare i projektet med 25 procents andel. Eolus och Hydro REIN förvärvade projektet, som är beläget i Sundsvalls och Timrå kommuner i Sverige (SE2), från Enercon i juni 2021.

– Vi har en långvarig relation med MEAG och jag är glad att de, som en av Europas största investerare, ännu en gång har valt Eolus som partner för investeringar i förnybar energi i Norden, säger Marcus Landelin, operativ chef och vice VD på Eolus.

– Affären bekräftar vår förmåga att leverera både högkvalitativa anläggningar och konkurrenskraftiga förvaltningstjänster. Det finns ett stort intresse för förnybara investeringar och vi har ett stort antal projekt inom vind, sol och energilagring i vår portfölj, säger Eolus VD Per Witalisson.

Vindparken kommer att omfatta 42 Siemens Gamesa SG 6.6-170 vindkraftverk (turbinavtal kommunicerades 30 december 2021). Byggnationen har startat och driftsättning planeras till hösten 2023.

Eolus och Hydro REIN kommer gemensamt att uppföra vindparken enligt ett uppdragsavtal tecknat med investerarna. Intäkterna från uppdragsavtalet beräknas uppgå till cirka 42,3 MEUR att delas 51/49 mellan Eolus och Hydro REIN. Som en del i affären har Eolus också fått förtroendet att leverera tekniska och administrativa tjänster för vindparken på ett 15-årigt kontrakt.

– Vi är glada att kunna tillkännage förvärvet av ytterligare ett vindkraftsprojekt från Eolus i Sverige. Investeringen utökar vår portfölj inom förnybar energi där MEAG är starkt engagerat och bidrar till en kolfri energiförsörjning i Europa. Vi ser fram emot partnerskapet med Eolus och Hydro REIN i detta projekt, säger Holger Kerzel, medlem av MEAG:s Management Board och Global Head of Illiquid Assets.

– Vi är glada att välkomna MEAG som delägare i projektet och ser mycket fram emot vårt partnerskap. Denna transaktion gör det möjligt för oss att optimera kapitalallokering och avkastningen på vår investering samtidigt som vi behåller en betydande andel i projektet, i linje med vår långsiktiga ägar- och portföljstrategi, säger Olivier Girardot, chef för Hydro REIN.

Affären är villkorad av sedvanliga godkännanden från konkurrensmyndigheter och förväntas slutföras senare i år.

 

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, +46 (0)70 265 16 15
Karin Wittsell Heydl, kommunikations- och hållbarhetschef, +46 (0)76 116 71 99

 

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 april 2022 kl. 11.00 CEST.

Om Eolus

Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 666 vindkraftverk med en effekt om 1 414 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta över 1 320 MW åt kunder varav 914 MW är i drift.

Eolus aktie handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

 

 

Hässleholm den 26 september 2018

Eolus har tecknat kreditavtal med Swedbank och därmed säkerställt finansiering för de kommande fyra åren.

Kreditavtalet, som har tecknats med Swedbank, omfattar likviditets- och byggkrediter på totalt 1 050 MSEK med en löptid på fyra år. Avtalet säkerställer finansiering för Eolus expansion i den kommande perioden, både gällande finansiering av pågående och kommande etableringar där Eolus står för finansiering under konstruktionsfasen, samt genom att säkerställa god likviditet under löpande verksamhet.

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon +46 (0)10-199 88 17

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande 26 september 2018 kl. 13.00 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av mer än 540 av de cirka 3 400 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation över 400 MW åt kunder.

Eolus Vind AB har cirka 7 900 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Bilaga

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America