Hoppa till innehållet

Beslut vid årsstämman i Eolus Vind AB den 16 maj 2024

Eolus Vind AB:s årsstämma 2024 avhölls idag torsdagen den 16 maj.

Årsstämman fastställde framlagda resultat- och balansräkningar liksom framlagda och föreslagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, ersättningsrapport samt beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. Härutöver fattades följande huvudsakliga beslut.

I enlighet med styrelsens förslag fastställde årsstämman utdelningen för räkenskapsåret 2023 till 2,25 kronor per aktie med måndagen den 20 maj 2024 som avstämningsdag.

Marie Grönborg, Hans Johansson, Jan Johansson, Hans Linnarson, Bodil Rosvall Jönsson samt Hans-Göran Stennert omvaldes till styrelseledamöter. Hans-Göran Stennert omvaldes som styrelsens ordförande. Registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor med auktoriserade revisorn Vicky Johansson som huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen beslutades utgå med 500 000 kronor till styrelseordföranden och med 250 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget, med 80 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 40 000 kronor till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget, samt med 15 000 kronor till ledamöter i ersättningsutskottet som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisor beslutades utgå enligt avtal.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om återköp och överlåtelse av bolagets egna B-aktier. Återköp av egna aktier av serie B får ske på Nasdaq Stockholm i sådan utsträckning att bolagets innehav av egna aktier vid var tid uppgår till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget, och till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade börskursintervallet. Överlåtelser med stöd av bemyndigandet får ske av samtliga egna B-aktier förutom sådana som återköpts för att säkerställa bolagets åtaganden enligt bolagets aktiesparprogram. Överlåtelser på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade börskursintervallet.

Stämman beslutade också att införa ett långsiktigt aktiesparprogram samt leveransåtgärder med anledning därav i form av (i) bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av högst 150 000 egna aktier av serie B och (ii) vederlagsfri överlåtelse av högst 120 000 egna aktier av serie B till deltagarna.

Aktiesparprogrammet omfattar samtliga tillsvidareanställda i Eolus-koncernen och deltagande i programmet förutsätter att deltagaren för egna medel förvärvar B-aktier i Eolus på Nasdaq Stockholm senast den 28 juni 2024. Varje sparaktie ger deltagaren rätt att, med vissa förbehåll, vederlagsfritt erhålla 0,5 B-aktier i Eolus (”matchningsaktier”) vid utgången av den treåriga intjänandeperioden. Varje sparaktie ger därutöver deltagaren rätt att, med vissa förbehåll, vid utgången av intjänandeperioden vederlagsfritt erhålla 0,5 B-aktier i Eolus (”prestationsaktier”) om aktiekursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm vid utgången av intjänandeperioden har ökat med 30 procent. Rätten att erhålla såväl matchningsaktier som prestationsaktier förutsätter att deltagaren behåller sin tillsvidareanställning under hela intjänandeperioden.

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America