Hoppa till innehållet

Eolus Vind AB – Bokslutskommuniké 1 september 2012 – 31 augusti 2013

Eolus Vind AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

Eolus Vind AB - Bokslutskommuniké 1 september 2012 - 31 augusti 2013

Hässleholm, 2013-10-30 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Verksamhetsårets fjärde kvartal, 1 juni – 31 augusti 2013

 -- Nettoomsättningen uppgick till 693,6 (698,3) MSEK.
 -- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 28,1 (-23,1) MSEK. Resultat före
   skatt uppgick till 32,4 (-35,1) MSEK. Kvartalets resultat efter skatt
   uppgick till 25,3 (-26,6) MSEK.
 -- Resultat per aktie uppgick till 1,02 (-1,07) kronor per aktie.
 -- Resultat efter skatt har påverkats av värdeförändring avseende finansiella
   derivatinstrument med 11,4 (-24,8) MSEK.
 -- För räkenskapsåret 2012/2013 föreslår styrelsen en utdelning om 1,50 (1,00)
   kronor per aktie.
 -- I juli fullföljdes det avtal om överlåtelse av 14 idrifttagna vindkraftverk
   (30 MW) med en årlig förväntad produktion om 80 GWh som Eolus tecknade med
   Munich Re i maj.
 -- Under kvartalet etablerades 8 nya vindkraftverk (34) med en total effekt på
   16,0 MW (66,0).
 -- Totalt överlämnades 25 verk till kunder under kvartalet, vilket medförde
   att likvida medel ökade med 323,9 MSEK under kvartalet.
 -- Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick under kvartalet till
   29,5 (20,6) GWh med en genomsnittlig intäkt på 50 (44) öre/kWh.
 -- I juni tecknade Eolus och Vestas avtal om leverans av 11 nya vindkraftverk
   till projekten Jungs-Åsa, Nyckeltorp och Stenkulla i Vara och Skara
   kommuner. Verken kommer att etableras under våren 2014.Verksamhetsåret 1 september 2012 – 31 augusti 2013

 -- Nettoomsättningen uppgick till 1 204,9 (1 887,9) MSEK.
 -- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 164,0 (81,2) MSEK. Resultat före
   skatt uppgick till 135,3 (41,9) MSEK. Periodens resultat efter skatt
   uppgick till 141,6 (28,3) MSEK.
 -- Resultat per aktie uppgick till 5,68 (1,13) kronor per aktie. 
 -- Verksamhetsårets resultat efter skatt har påverkats positivt med 21,5 MSEK
   genom omvärdering av långfristiga skatteskulder med anledning av att
   bolagsskattesatsen sänkts från 26,3 till 22 procent. Periodens resultat
   efter skatt har påverkats positivt av värdeförändring avseende finansiella
   derivatinstrument med 40,2 (-42,4) MSEK.
 -- Under verksamhetsåret etablerades 30 vindkraftverk (81) med en total effekt
   på 62,1 MW (155,3).
 -- Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick till 220,9 (111,2) GWh
   med en genomsnittlig intäkt på 54 (57) öre/kWh.Utdelning, årsredovisning och årsstämma

 -- Årsredovisning kommer att offentliggöras under vecka 50 2013. Årsstämman
   kommer att hållas i Hässleholm lördagen den 25 januari 2014. Styrelsen
   avser att föreslå att årsstämman beslutar om en utdelning på 1,50 (1,00)
   kronor per aktie.Resultat i korthet

--------------------------------------------------------------------------------
                      Q4     Q4   Q1-Q4    Q1-Q4
                  2013-06-01 2012-06-01 2012-09-0 2011-09-01
                      -      -     1      -
                  2013-08-31 2012-08-31     - 2012-08-31
                              2013-08-3      
                                  1      
--------------------------------------------------------------------------------
Nettoomsättning, MSEK          693,6    698,3  1 204,9   1 887,9
Rörelseresultat, MSEK          28,1    -23,1   164,0    81,2
Resultat före skatt, MSEK        32,4    -35,1   135,3    41,9
Periodens resultat, MSEK         25,3    -26,6   141,6    28,3
Resultat per aktie, kronor        1,02    -1,07    5,68    1,13
Eget kapital per aktie, kronor     38,58    33,92   38,58    33,92
Under perioden etablerade verk,       8     34     30     81
 antal                                     
Under perioden etablerade verk,     16,0    66,0    62,1    155,3
 MW                                       
Nettoförändring verk för        -35,9    20,9   -17,0    41,1
 elproduktion, MW                                
Elproduktion, GWh            29,5    20,6   220,9    111,2


För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon 010-199 88 17

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av över 420
av de cirka 2 500 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger
och förvaltar för närvarande 43 vindkraftverk med en installerad effekt på 63
MW och en beräknad årlig produktion på ca 154 GWh miljövänlig el. 

Eolus vind AB har cirka 3 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America