Hoppa till innehållet

Eolus Vind AB bokslutskommuniké 1 september 2015 – 31 augusti 2016

Eolus Vind AB
Bokslutskommuniké

Eolus Vind AB bokslutskommuniké 1 september 2015 – 31 augusti 2016

Hässleholm, 2016-10-25 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Verksamhetsårets fjärde kvartal 1 juni 2016 – 31 augusti 2016

 -- Nettoomsättningen uppgick till 58,3 (45,9) MSEK.
 -- Rörelseresultatet uppgick till -6,0 (-60,8) MSEK. Resultat före skatt
   uppgick till -6,0 (-57,5) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till
   -5,3 (-45,4) MSEK.
 -- Periodens resultat efter skatt har påverkats av värdeförändring avseende
   finansiella derivatinstrument med 0,3 (4,7) MSEK.
 -- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,20 (-1,82) SEK
   per aktie.
 -- Under perioden togs 0 (0) nya vindkraftverk med en total effekt om 0 (0) MW
   i drift.
 -- Under perioden överlämnades motsvarande 4,7 (1,3) vindkraftverk med en
   total effekt om 6,1 (2,6) MW till kunder.
 -- Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till
   17,7 (31,4) GWh med en genomsnittlig intäkt på 372 (303) SEK/MWh.
 -- I juli säkerställde Eolus finansiering för de kommande två verksamhetsåren
   genom tecknande av tre kreditavtal med Handelsbanken. Samtliga med en
   löptid om 29 månader. De består av en checkkredit om 75 MSEK, en ramkredit
   för finansiering av projekt om 255 MSEK samt en byggkredit om 600 MSEK.
   Byggkrediten har tecknats för att finansiera etableringen av vindpark
   Jenåsen, där Eolus har tecknat ett elhandelsavtal med Google.

Verksamhetsåret 1 september 2015 – 31 augusti 2016

 -- Nettoomsättningen uppgick till 693,4 (1 502,1) MSEK.
 -- Rörelseresultatet uppgick till -15,9 (90,0) MSEK. Resultat före skatt
   uppgick till -29,1 (75,2) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till
   -23,9 (80,0) MSEK.
 -- Periodens resultat efter skatt har påverkats av värdeförändring avseende
   finansiella derivatinstrument med -3,9 (2,9) MSEK.
 -- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,92 (3,25) SEK
   per aktie.
 -- Under perioden togs 14 (33) nya vindkraftverk med en total effekt om 37,7
   (68,6) MW i drift.
 -- Under verksamhetsåret överlämnades motsvarande 26,5 (54,1) vindkraftverk
   med en total effekt om 57,6 (101,9) MW till kunder.
 -- Under verksamhetsåret uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk
   till 123,6 (242,3) GWh med en genomsnittlig intäkt på 375 (440) SEK/MWh.
 -- För räkenskapsåret 2015/2016 föreslår styrelsen en utdelning på 1,50 (1,50)
   SEK per aktie.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 -- I oktober tecknade Eolus avtal med E.ON Elnät om nätanslutning av vindpark
   Jenåsen avseende 84 MW i Sundsvalls kommun. Avtalet omfattar även beslut om
   utbyggnad av en stamnätsstation i Nysäter, vilket skapar kapacitet att
   ansluta flera ytterligare vindparker i området. För Eolus del möjliggör
   utbyggnaden bland annat framtida anslutning av de fullt tillståndsgivna
   projekten Kråktorpet och Nylandsbergen om totalt drygt 200 MW.
 -- I oktober beställde Eolus 23 vindkraftverk av modell Vestas V126 3,45 MW
   för uppförande i vindpark Jenåsen.

Utdelning, årsredovisning och årsstämma

 -- Årsredovisning kommer att offentliggöras den 7 december 2016. Årsstämman
   kommer att hållas i Hässleholm lördagen den 28 januari 2017. Styrelsen
   avser att föreslå att årsstämman beslutar om en utdelning på 1,50 (1,50)
   SEK.

Koncernens resultat i         Q4      Q4    Helår    Helår
 korthet                                    
                2016-06-01  2015-06-01  2015-09-01  2014-09-01
               -2016-08-31 -2015-08-31 -2016-08-31 -2015-08-31
--------------------------------------------------------------------------------
Nettoomsättning, MSEK        58,3     45,9    693,4   1 502,1
Rörelseresultat, MSEK        -6,0    -60,8    -15,9     90,0
Resultat före skatt, MSEK      -6,0    -57,5    -29,1     75,2
Värdeförändringar derivat       0,4     6,1     -5,0     3,7
 före skatt, MSEK                                
Periodens resultat, MSEK       -5,3    -45,4    -23,9     80,0
Resultat per aktie         -0,20    -1,82    -0,92     3,25
 före/efter utspädning, SEK                           
Eget kapital per aktie, SEK     26,94    29,36    26,94    29,36
Kassaflöde från den löpande     13,3    -27,3    134,2    714,9
 verksamheten, MSEK                               
Balansomslutning, MSEK      1 269,6   1 259,4   1 269,6   1 259,4
Nettoskuld - /nettokassa +,     139,8     52,6    139,8     52,6
 MSEK                                      
Orderstock per balansdagen,     620,7    424,2    620,7    424,2
 MSEK                                      
Under perioden drifttagna       0,0     0,0     14,0     33,0
 verk, antal                                  
Verk överlämnade till kund,      4,7     1,3     26,5     54,1
 antal                                     
Under perioden drifttagna       0,0     0,0     37,7     68,6
 verk, MW                                    
Verk överlämnade till kund,      6,1     2,6     57,6    101,9
 MW                                       
Elproduktion, GWh          17,7     31,4    123,6    242,3
Soliditet, %             52,9     58,1     52,9     58,1
Avkastning på eget kapital      neg     neg     neg     9,7
 efter skatt, %                                 
--------------------------------------------------------------------------------

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Catharina Persson, CFO, 010-199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den
25 oktober 2016 kl. 08.30 CET. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av nästan 500
av de cirka 3 300 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för
närvarande en installerad effekt om 38 MW vindkraft med en beräknad årlig
produktion på cirka 89 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus
driftorganisation cirka 300 MW åt kunder och för egen räkning. 

Eolus Vind AB har cirka 5 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq
Stockholm Small Cap. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America