Hoppa till innehållet

Eolus Vind AB delårsrapport 1 juli–30 september 2023

Positivt kvartal med fokus på färdigställande av projekt

1 juli–30 september 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 127 (111) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 159 (-8) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 134 (-11) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 94 (-11) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,79 (-0,45) SEK.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 817 (882) MW.

1 januari–30 september 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 146 (1 991) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 665 (54) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 625 (51) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 502 (75) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 20,14 (-1,88) SEK.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 817 (882) MW.

Väsentliga händelser under perioden

 • Eolus fattade investeringsbeslut för batterilagerprojektet Pome i USA om 100 MW och tecknade avtal om leverans av batterisystem.
 • Tillståndsansökan lämnades in till regeringen och Mark- och miljödomstolen avseende Eolus havsbaserade vindkraftsprojekt Västvind om 1 000 MW utanför Göteborg.
 • Michiel Messing, Head of Construction, lämnade Eolus ledningsgrupp i juli och avslutade sin anställning i oktober.
 • För att skapa optimala förutsättningar för tillståndsgivning och realisering av de havsbaserade projekten inleddes en strategisk översyn av verksamheten inom havsbaserad vindkraft.
 • Tiina Partanen tillträdde som ny landschef i Finland den 10 augusti.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Skiljedom meddelades i en entreprenadstvist rörande vindkraftsparkerna Kråktorpet och Nylandsbergen. Domen innebär en positiv resultatpåverkan om 85 miljoner kronor i tredje kvartalet och en negativ påverkan på kassaflödet om 28 miljoner kronor i fjärde kvartalet.
 • Eolus tecknade en avsiktsförklaring med Volvo Cars om samarbete kring det havsbaserade projektet Västvind.
 • Eolus lämnade in tillståndsansökan till regeringen för det havsbaserade vindkraftsprojektet Arkona om 1 400 MW utanför Sveriges sydkust.

Koncernens resultat i korthet

Enhet Q3 2023 Q3 2022 9 månader 2023 9 månader 2022 Rullande 12
okt-sep
Helår 2022
Nettoomsättning MSEK 127 111 2 146 1 991 2 511 2 356
Rörelseresultat MSEK 159 -8 665 54 691 80
Resultat före skatt MSEK 134 -11 625 51 684 109
Periodens resultat MSEK 94 -11 502 75 543 116
Resultat per aktie före/efter utspädning SEK 3,79 -0,45 20,14 -1,88 21,81 -0,22
Eget kapital per aktie SEK 59,44 38,25 59,44 38,25 59,44 39,49
Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK -369 -204 255 -53 116 -191
Balansomslutning MSEK 2 709 1 880 2 709 1 880 2 709 1 919
Nettoskuld – /nettokassa + MSEK 300 401 300 401 300 258
Orderstock per balansdagen MSEK 726 682 726 682 726 1 329
Energianläggningar i etableringsfas MW 394 786 394 786 394 794
Drifttagna och överlämnade energianläggningar MW 0 0 400 0 400 0
Projektportfölj MW 25 467 17 843 25 467 17 843 25 467 21 880
Förvaltade energianläggningar MW 817 882 817 882 817 882
Soliditet % 57 54 57 54 57 54
Avkastning på eget kapital efter skatt % 45 neg 45 neg 45 neg
           

Presentation av rapporten
Idag kl. 10.00 presenterar VD Per Witalisson och CFO Catharina Persson rapporten vid en webbsändning med telefonkonferens.

I samband med presentationen ges möjlighet att ställa frågor muntligen via telefonkonferensen eller skriftligen via webbsändningen. Presentationen hålls på engelska.

Webbsändning
Om du önskar delta via webbsändningen använder du nedanstående länk:
https://ir.financialhearings.com/eolus-q3-2023
Via webbsändningen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.

Telefonkonferens
Om du önskar delta via telefonkonferensen registrerar du dig via följande länk:
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5002564
Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen.
Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

Välj marknad

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America