Hoppa till innehållet

Eolus Vind AB delårsrapport 1 mars 2019 – 31 maj 2019

 

Hässleholm den 4 juli 2019

Verksamhetsårets tredje kvartal 1 mars 2019 – 31 maj 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 520,3 (22,6) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 10,9 (-10,0) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 10,0 (-5,7) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 12,2 (-4,6) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,49 (-0,18) SEK per aktie.
 • Under perioden togs 0 (0) nya vindkraftverk med en total effekt om 0,0 (0,0) MW i drift.
 • Under perioden överlämnades motsvarande 1 (1,8) vindkraftverk med en total effekt om 2,0 (1,4) MW till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 421 (337) MW.
 • Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till 3,3 (6,3) GWh med en genomsnittlig intäkt på 454 (532) SEK/MWh.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • I juni tecknades avtal med Vestas avseende köp av upp till 13 vindkraftverk till Wind Wall 1 projektet i Kalifornien.

 

Koncernens resultat i korthet Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Helår
  2019-03-01 2018-03-01 2018-09-01 2017-09-01 2017-09-01
  -2019-05-31 -2018-05-31 -2019-05-31 -2018-05-31 -2018-08-31
Nettoomsättning, MSEK 520,3 22,6 998,2 180,2 1 366,0
Rörelseresultat, MSEK 10,9 -10,0 46,4 23,0 202,4
Resultat före skatt, MSEK 10,0 -5,7 43,3 31,8 198,9
Värdeförändringar derivat före skatt, MSEK -18,7 -0,6 -39,9 4,0 2,5
Periodens resultat, MSEK 12,2 -4,6 51,8 38,7 194,3
Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK 0,49 -0,18 2,08 1,56 7,81
Eget kapital per aktie, SEK 32,43 26,45 32,43 26,45 32,68
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK -328,1 -356,1 -353,9 -645,0 241,7
Balansomslutning, MSEK 2 211,1 1 605,8 2 211,1 1 605,8 1 895,0
Nettoskuld – /nettokassa +, MSEK -120,4 -515,1 -120,4 -515,1 371,1
Orderstock per balansdagen, MSEK 2 691,6 3 885,0 2 691,6 3 885,0 2 887,5
Under perioden drifttagna verk, antal 3,0 2,0 25,0
Verk överlämnade till kund, antal 1,0 1,8 5,0 5,2 30,8
Under perioden drifttagna verk, MW 10,8 4,4 83,8
Verk överlämnade till kund, MW 2,0 1,4 14,8 8,9 93,3
Förvaltade verk, MW 421 337 421 337 415
Elproduktion, GWh 3,3 6,3 10,2 25,1 30,2
Soliditet, % 36,6 41,1 36,6 41,1 43,1
Avkastning på eget kapital efter skatt, % 28,3 7,9 28,3 7,9 26,4

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon +46 (0)10-199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den 4 juli 2019 kl. 08.30 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av mer än 540 av de cirka 3 600 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta över 800 MW åt kunder varav 420 MW är i drift.

Eolus Vind AB har cirka 11 500 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Bilaga

Välj marknad

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America