Hoppa till innehållet

Eolus Vind AB – Delårsrapport 1 september 2011 – 31 maj 2012

Eolus Vind AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

Eolus Vind AB - Delårsrapport 1 september 2011 - 31 maj 2012

Ett bra resultat trots hårdnande marknadsförutsättningar

Hässleholm, 2012-07-09 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Verksamhetsårets tredje kvartal, 1 mars – 31 maj 2012

 -- Nettoomsättningen uppgick till 414,9 Mkr (272,5).
 -- Rörelseresultatet uppgick till 40,9 Mkr (19,0). Resultat efter finansiella
   poster uppgick till 36,3 Mkr (16,8). Resultat efter skatt uppgick till 26,8
   Mkr (12,5), vilket motsvarar 1,08 kronor (0,55) per aktie.
 -- Under kvartalet etablerades 21 vindkraftverk (8) med en total effekt på
   39,6 MW (16,0).
 -- Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick till 27,2 GWh (22,8)
   med en genomsnittlig intäkt på 49 öre/kWh (80).
 -- Produktionskapaciteten i koncernens egna vindkraftverk ökade med 2,0 MW
   (0,0) genom investering i ett vindkraftverk.
 -- Avtal tecknades med Samkraft AB om försäljning av två nyckelfärdiga
   vindparker om totalt sju verk.
 -- Den sista etappen av Vindpark Tolvmanstegen färdigställdes och överlämnades
   till kunder i maj. Parken är en av de största i södra Sverige och består av
   22 verk och en total effekt på 44 MW.
 -- Samarbete med EGL Sverige inleddes avseende elhandel och rådgivning kring
   koncernens vindkraftsanläggningar.


Verksamhetsårets första nio månader, 1 september 2011 – 31 mars 2012

 -- Nettoomsättningen uppgick till 1 194,9 Mkr (1 175,3).
 -- Rörelseresultatet uppgick till 110,5 Mkr (123,4). Resultat efter
   finansiella poster uppgick till 100,8 Mkr (116,8). Resultat efter skatt
   uppgick till 75,0 Mkr (86,8), vilket motsvarar 3,01 kronor (3,83) per
   aktie.
 -- Under niomånadersperioden etablerades 47 vindkraftverk (35) med en total
   effekt på 89,3 MW (70,0).
 -- Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick till 90,6 GWh (71,2)
   med en genomsnittlig intäkt på 60 öre/kWh (85). Produktionskapaciteten i
   koncernens egna vindkraftverk ökade med 7,7 MW (2,0) genom investering i
   tre nyuppförda vindkraftverk, samt i tre äldre vindkraftverk.

Väsentliga händelser efter balansdagen

 -- I juni avyttrade Eolus sex nyuppförda vindkraftverk i Karstorp och
   Kilagården, Skara kommun, till Wallenstam. Genom affären förvärvade Eolus
   samtidigt sex vindkraftprojekt under utveckling från Wallenstam.
 -- I juni presenterades Eolus första norska projekt, Öyfjellet. Projektet är i
   uppstartsskede och arrendeavtal har tecknats med markägarna.
 -- I samband med kvartalsbokslutet per den 9 juli har Gustaf Ekberg på egen
   begäran sagt upp sig från sin tjänst som VD för Eolus Vind AB. Detta då
   Ekberg och styrelsen har olika uppfattning om bolagets framtida inriktning.
   Ekberg kommer att stå till Eolus förfogande under uppsägningstiden.
   Styrelsen har utsett vice VD Per Witalisson till tillförordnad VD.

Resultat i        Q3      Q3    Q1-Q3    Q1-Q3    Helår
 korthet                                    
         2012-03-01  2011-03-01  2011-09-01  2010-09-01  2010-09-01
         -2012-05-31 -2011-05-31 -2012-05-31 -2011-05-31 -2011-08-31
Nettoomsättning    414,9    272,5   1 194,9   1 175,3   1 629,0
, Mkr                                      
Rörelseresultat     40,9     19,0    110,5    123,4    197,7
, Mkr                                      
Resultat efter     36,2     16,8    100,8    116,8    189,3
 finansiella                                  
 poster, Mkr                                  
Resultat efter     26,8     12,5     75,0     86,8    139,9
 skatt, Mkr                                   
Resultat per      1,08     0,55     3,01     3,83     6,18
 aktie, kronor                                 
Under perioden      21      8      47      35      50
 etablerade                                   
 verk, antal                                  
Under perioden     39,6     16,0     89,3     70,0    100,0
 etablerade                                   
 verk, MW                                    
Nettoförändring     2,0     0,0     7,7     2,0     4,8
 egna verk, MW                                 
Elproduktion,      27,2     22,8     90,6     71,2     86,0
 GWh                                      Kontaktinformation

Per Witalisson, tillförordnad VD, tel 010 - 199 88 02Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftsanläggningar som
uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare,
investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid
etableringen av omkring 370 av de cirka 2 000 som idag finns i Sverige.
Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 36 vindkraftverk med en
installerad effekt på 46 MW och en beräknad årlig produktion på ca 112 GWh
miljövänlig el. Eolus vind AB har cirka 3 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas
på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.
För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America