Hoppa till innehållet

Eolus Vind AB – Delårsrapport 1 september 2012 – 28 februari 2013

Eolus Vind AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

Eolus Vind AB - Delårsrapport 1 september 2012 - 28 februari 2013

Hässleholm, 2013-04-25 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Verksamhetsårets andra kvartal, 1 december 2012 – 28 februari 2013

 -- Nettoomsättningen uppgick till 91,1 Mkr (353,3).
 -- Rörelseresultatet uppgick till 29,0 Mkr (10,7). Resultat före skatt uppgick
   till 22,3 Mkr (9,0). Periodens resultat uppgick till 43,1 Mkr (6,1), vilket
   motsvarar 1,73 kronor (0,24) per aktie.
 -- Periodens resultat efter skatt har påverkats positivt med 21,5 Mkr genom
   omvärdering av långfristiga skatteskulder med anledning av att
   bolagsskattesatsen sänkts från 26,3 % till 22%. Periodens resultat efter
   skatt har även påverkats av värdeförändring avseende finansiella
   derivatinstrument med +0,2 Mkr (-14,7).
 -- Under kvartalet etablerades 3 vindkraftverk (12) med en total effekt på 6,6
   MW (21,7).
 -- Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick till 59,6 GWh (38,8)
   med en genomsnittlig intäkt på 58 öre/kWh (60).
 -- Inga investeringar i egna vindkraftverk gjordes under kvartalet.
 -- I december genomförde Eolus sin hittills största affär med en enskild kund
   då European Wind Investment A/S (EWII) förvärvade vindkraftsprojekten
   Lerkaka i Borgholms kommun och Stensåsa i Vetlanda kommun. Under 2013
   kommer Eolus att ansvara för uppförandet av de nyckelfärdiga anläggningarna
   i båda projekten. Under våren kommer fem verk om totalt 10 MW att etableras
   vid Lerkaka och under hösten kommer sju verk om totalt 14 MW att etableras
   vid Stensåsa.
 -- I februari såldes två idrifttagna Vestas V90 2,0 MW vindkraftverk i
   Södervidinge, Kävlinge kommun, till Wallenstam AB. Samtidigt förvärvade
   Eolus 37,5 % i projektet Lunnekullen i Tibro och Karlsborgs kommuner av
   Wallenstam.
 -- Årsstämma hölls i Hässleholm lördagen den 26 januari 2013. Styrelsens
   sammansättning förändrades då Bengt Johansson, Ingvar Svantesson och Natsue
   Ellesson lämnade styrelsen och Jan Bengtsson och Niclas Eriksson nyvaldes.
   I samband med årsstämman anordnades ett välbesökt seminarium med temat
   ”Grön och lönsam energi”.
 -- Den 7 februari avgav Mark- och Miljödomstolen ett positivt yttrande om
   Blekinge Offshores ansökan om tillstånd enligt miljöbalken att etablera en
   havsbaserad vindkraftspark om upp till 2 500 MW i Hanöbukten. Samtidigt
   lämnades ärendet till regeringen för avgörande av tillåtligheten. Domstolen
   konstaterade i sitt yttrande att verksamheten är tillåtlig enligt
   miljöbalken.

Verksamhetsårets första halvår, 1 september 2012 – 28 februari 2013

 -- Nettoomsättningen uppgick till 468,2 Mkr (777,9).
 -- Rörelseresultatet uppgick till 117,1 Mkr (49,8). Resultat före skatt
   uppgick till 92,3 Mkr (37,3). Periodens resultat uppgick till 109,2 Mkr
   (26,5), vilket motsvarar 4,38 kronor (1,06) per aktie.
 -- Periodens resultat efter skatt har påverkats positivt med 21,5 Mkr genom
   omvärdering av långfristiga skatteskulder med anledning av att
   bolagsskattesatsen sänkts från 26,3 % till 22%. Periodens resultat efter
   skatt har påverkats med värdeförändring avseende finansiella
   derivatinstrument med +19,8 Mkr (-23,0)
 -- Under halvåret etablerades 22 vindkraftverk (26) med en total effekt på
   46,1 MW (49,7).
 -- Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick till 126,3 GWh (63,4)
   med en genomsnittlig intäkt på 54 öre/kWh (64).Väsentliga händelser efter balansdagen

 -- I april tecknades avtal med Bergvik Skog avseende ensamrätt för Eolus att
   utvärdera möjligheterna att etablera vindkraftsanläggningar på deras mark i
   Lettland.

Resultat i         Q2      Q2    Q1-Q2    Q1-Q2   Helår
 korthet                                    
          2012-12-01- 2011-12-01- 2012-09-01- 2011-09-01- 2011/2012
          2013-02-28  2012-02-29  2013-02-28  2012-02-29      
Nettoomsättning,     91,1    353,3    468,2    777,9  1 887,9
 Mkr                                      
Rörelseresultat,     29,0     10,7    117,1     49,8    81,2
 Mkr                                      
Resultat före       22,3     9,0     92,3     37,3    41,9
 skatt, Mkr                                   
Periodens         43,1     6,1    109,2     26,5    28,3
 resultat, Mkr                                 
Resultat per       1,73     0,24     4,38     1,06    1,13
 aktie, kronor                                 
Eget kapital per     37,34    33,79    37,34    33,79   33,92
 aktie, kronor                                 
Under perioden        3      12      22      26     81
 etablerade verk,                                
 antal                                     
Under perioden       6,6     21,7     46,1     49,7   155,3
 etablerade verk,                                
 MW                                       
Nettoförändring      -0,4     0,0     19,1     5,7    41,1
 verk för                                    
 elproduktion, MW                                
Elproduktion, GWh     59,6     38,8    126,3     63,4   111,2Informationen i denna delårsrapport är sådan som Eolus Vind AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25
april 2013 kl 8.30. Kontaktuppgifter
Per Witalisson, VD, telefon 010 - 199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010 - 199 88 10Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av drygt 400
av de cirka 2 400 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar
för närvarande 61 vindkraftverk med en installerad effekt på 100 MW och en
beräknad årlig produktion på ca 253 GWh miljövänlig el. Eolus vind AB har cirka 
3 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik
Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Choose market

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America