Hoppa till innehållet

Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2015 – 30 november 2015

Eolus Vind AB
Delårsrapport

Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2015 – 30 november 2015

Hässleholm, 2016-01-28 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Verksamhetsårets första kvartal 1 september 2015 – 30 november 2015

 -- Nettoomsättningen uppgick till 17,1 (363,7) MSEK.
 -- Rörelseresultatet uppgick till -19,8 (29,6) MSEK. Resultat före skatt
   uppgick till -27,2 (20,5) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till
   -21,6 (15,5) MSEK.
 -- Periodens resultat efter skatt har påverkats av värdeförändring avseende
   finansiella derivatinstrument med -6,0 (-2,1) MSEK.
 -- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,86 (0,63) SEK
   per aktie.
 -- Under perioden togs 0 (22) nya vindkraftverk med en total effekt om 0
   (48,2) MW i drift.
 -- Under perioden överlämnades motsvarande 2 (11,1) vindkraftverk med en total
   effekt om 4,0 (21,4) MW till kunder.
 -- Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till
   36,9 (79,6) GWh med en genomsnittlig intäkt på 401 (481) SEK/MWh.
 -- I oktober tecknade Eolus avtal med Vestas om leverans av åtta vindkraftverk
   av modell V112 med en total effekt om 26,4 MW till projekt Iglasjön i
   Kungsbacka kommun. Eolus har efter rapportperioden tecknat avtal med Munich
   Re som kommer att förvärva anläggningen nyckelfärdig när den är
   färdigställd under hösten 2016.
 -- Den 10 oktober avled Eolus styrelseledamot Tord Johansson.Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 -- Den 1 december 2015 tillträdde Marcus Landelin som vice VD, tillika
   operativ chef, för Eolus.
 -- I december tecknade Eolus ett nytt elhandelsavtal (Power Purchase
   Agreement, PPA) med Google. Avtalet innebär att Google under en
   tioårsperiod kommer att köpa all el som produceras i vindpark Jenåsen som
   omfattar 76 MW och som är beräknad att tas i drift under våren 2018.
 -- I december tecknade Eolus avtal med Munich Re om försäljning av två
   vindparker omfattande totalt 38,4 MW. Avtalet rör vindpark Iglasjön om 26,4
   MW som färdigställs under hösten 2016 samt vindpark Jung-Åsa om 12 MW som
   driftsattes 2014.
 -- I december tecknades avtal om förvärv av två vindkraftsprojekt under
   utveckling i Nevada i USA. Förvärvet avser 100 % av ägarandelarna i
   Crescent Peak Renewables LLC som äger rättigheterna till ett projekt om
   200-600 MW och 100 % av ägarandelarna i Comstock Wind LCC som äger
   rättigheterna till ett projekt om 20-100 MW. Förvärven ska slutligen
   godkännas av Eolus årsstämma den 30 januari.
 -- I januari tecknade Eolus avtal med Vestas om leverans av åtta vindkraftverk
   av modell V126 med en total effekt om 26,4 MW till projekt Långmarken i
   Kristinehamns kommun. Avsikten är att uppföra och sälja anläggningen
   nyckelfärdig. Två av verken kommer att avyttras till offentliga investerare
   då Eolus lämnat vinnande anbud i offentliga upphandlingar.

Utdelning och årsstämma

 -- Årsstämma kommer att hållas i Hässleholm lördagen den 30 januari 2016.
   Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning på 1,50 (1,50)
   SEK.Koncernens resultat i korthet            Q1      Q1    Helår
                      2015-09-01  2014-09-01  2014-09-01
                      -2015-11-30 -2014-11-30 -2015-08-31
--------------------------------------------------------------------------------
Nettoomsättning, MSEK               17,1    363,7   1 502,1
Rörelseresultat, MSEK              -19,8     29,6     90,0
Resultat före skatt, MSEK            -27,2     20,5     75,2
Värdeförändringar derivat före skatt,       -7,7     -2,7     3,7
 MSEK                                      
Periodens resultat, MSEK             -21,6     15,5     80,0
Resultat per aktie före/efter utspädning,    -0,86     0,63     3,25
 SEK                                      
Eget kapital per aktie, SEK            28,5    38,24    29,36
Kassaflöde från den löpande verksamheten,    -79,2    -144,2    714,9
 MSEK                                      
Balansomslutning, MSEK             1 355,6   1 853,9   1 259,4
Nettoskuld - /nettokassa +, MSEK          0,3    -565,1     52,6
Orderstock per balansdagen, MSEK         431,9    272,7    424,2
Under perioden drifttagna verk, antal       0,0     22,0     33,0
Verk överlämnade till kund, antal         2,0     11,1     54,1
Under perioden drifttagna verk, MW         0,0     48,2     68,6
Verk överlämnade till kund, MW           4,0     21,4    101,9
Elproduktion, GWh                 36,9     79,6    242,3
Soliditet, %                   52,4     51,4     58,1
Avkastning på eget kapital efter skatt, %     neg     6,6     9,7
--------------------------------------------------------------------------------För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon +46 (0)10-199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28
januari 2016 kl. 08.30. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 484 av de
cirka 3 100 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för närvarande
en installerad effekt om 42 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på
cirka 98 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation cirka 300
MW åt kunder och för egen räkning. 

Eolus Vind AB har cirka 4 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ
Stockholm. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America