Hoppa till innehållet

Eolus Vind AB – Delårsrapport 1 september – 30 november 2011

Eolus Vind AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

Eolus Vind AB - Delårsrapport 1 september - 30 november 2011

Fortsatt lönsamhet för Eolus Vind

Hässleholm, 2012-01-26 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Verksamhetsårets första kvartal, 1 september – 30 november 2011

 -- Nettoomsättningen uppgick till 424,6 Mkr (519,6).
 -- Rörelseresultatet uppgick till 36,7 Mkr (62,7). Resultat efter finansiella
   poster uppgick till 35,2 Mkr (61,0). Resultat efter skatt uppgick till 26,3
   Mkr (45,2), vilket motsvarar 1,06 kronor (2,00) per aktie.
 -- Under kvartalet etablerades 14 vindkraftverk (16) med en total effekt på
   28,0 MW (32,0).
 -- Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick till 24,6 GWh (23,2)
   med en genomsnittlig intäkt på 71 öre/kWh (86).
 -- Produktionskapaciteten i koncernens egna vindkraftverk ökade med 5,7 MW
   (2,0) genom investering i två nyuppförda vindkraftverk, samt i tre äldre
   vindkraftverk.
 -- Samtliga verk i den första etappen av projektet Tolvmanstegen restes under
   kvartalet. Fyra verk har resultatavräknats och ingår i kvartalets resultat.
 -- Efter kvartalets utgång har avtal tecknats med Siemens om leverans av sex
   vindkraftverk.
 -- Årsstämma hålls i Hässleholm lördagen den 28 januari 2012. Styrelsen har
   föreslagit att årsstämman beslutar om en utdelning på 1,00 kr (0,50) per
   aktie. Valberedningen har föreslagit att antalet styrelseledamöter utökas
   med en, genom nyval av Thord Johansson.Resultat i korthet             Q1     Q1   Helår   Helår
                  2011-09-01 2010-09-01 2010/2011 2009/2010
                  2011-11-30 2010-11-30           
Nettoomsättning, Mkr           424,6    519,6  1 629,0  1 408,8
Rörelseresultat, Mkr           36,7    62,7   197,7   143,1
Resultat efter finansiella poster,    35,2    61,0   189,3   130,2
 Mkr                                      
Resultat efter skatt, Mkr         26,3    45,2   139,9    99,0
Resultat per aktie, kronor        1,06    2,00    6,18    4,63
Under perioden etablerade verk,       14     16     50     54
 antal                                     
Under perioden etablerade verk, MW    28,0    32,0   100,0    96,6
Nettoförändring egna verk, MW       5,7     2,0    4,8    13,7
Elproduktion, GWh             24,6    23,2    86,0    66,7För ytterligare information kontakta:
Gustaf Ekberg, VD, telefon 0705 – 54 00 46
Per Witalisson, vice VD, telefon 0702 – 65 16 15Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftsanläggningar som
uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare,
investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid
etableringen av omkring 330 av de cirka 
2 000 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för
närvarande 35 vindkraftverk med en installerad effekt på 44 MW och en beräknad
årlig produktion på ca 107 GWh miljövänlig el. 

Eolus vind AB har cirka 3 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. För mer
information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Choose market

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America