Hoppa till innehållet

Frågor och svar med anledning av nyhetsrapportering om projekt Öyfjellet i Norge

I SVT Rapport den 19 maj 2020 finns ett reportage om projekt Öyfjellet som
just nu är under byggnation i Norge. Reportaget handlar om rendriftens kritik
mot projektet. Med anledning av reportaget vill Eolus klarlägga att företaget i
många år försökt att nå en uppgörelse med renbetesdistriktet samt att projektet
innehar en lagakraftvunnen koncession sedan 2016.

Har ni tillstånd att bygga vindkraftsparken?

Ja. Projektet fick slutlig koncession år 2016 och kommer att bestå av 72 vindkraftverk med en installerad effekt på 400 MW. Årlig produktion uppgår till cirka 1,3 TWh. Så frågan om vindparken får byggas eller ej är redan avgjord. I december 2019 godkände Norges Vassdrags og Energidirektorat, (NVE) MTA-planen för projektet. MTA-planen innehåller de villkor och försiktighetsåtgärder avseende etablering och drift av parken som koncessionsinnehavaren måste iaktta. MTA-planen har överklagats till Olje- och Energidepartementet (OED) av bland annat renbetesdistriktet i området. Som ett led i överklagandeprocessen yttrade sig NVE återigen den 19 maj 2020. Enligt uttalandet fann NVE inga skäl att ompröva sitt beslut från december 2019. Ärendet överlämnas därmed till OED för slutligt avgörande. Länk till NVE:s senaste uttalande finns här.

Hur stort är planområdet och hur stor del av arealen nyttjas?

Koncessionsområdet har en areal på 40 km2. Cirka 2 procent av
planområdet påverkas genom fysisk byggnation.

Hur påverkar projektet rennäringen?

Det finns inget betesområde inom projektområdet. Ett av flera
tillgängliga vinterbetesområden är beläget nordväst om projektområdet och ett
av alternativen för flytt av ren därifrån utgörs av en flyttled genom
projektområdet. Påverkan på rennäringen har varit en viktig del av
konsekvensbeskrivningarna under koncessionsprocessen och framgår av de
officiella handlingarna i ärendet.

Varför har ni inte nått en överenskommelse med rennäringen?

Koncessionen anger att vi ska försöka träffa en överenskommelse
med rennäringen avseende kompenserande åtgärder. Eolus har både direkt till
renbetesdistriktet och inför myndigheterna under lång tid och vid upprepade
tillfällen föreslagit kompenserande åtgärder. Dessa har konsekvent avvisats av
renbetesdistriktet. Eolus har träffat överenskommelser med över 100 andra
aktörer med intressen i området och vi fortsätter ansträngningarna för att
upprätta en dialog för att komma till enighet.

Vad händer om ni inte kommer till enighet med rendriften?

Projektet baseras på en lagakraftvunnen koncession från 2016 som
ger rätt att bygga och driva vindkraftsanlägningen. De detaljerade villkoren
regleras genom MTA-planen. Om parterna inte når en bilateral överenskommelse,
så kommer OED slutligen att avgöra villkoren.

Har arbetet med vindkraftsanläggningen varit stoppat för att
tillgodose vårflyttningen?

Ja arbetet har varit stoppat för att flyttning ska kunna genomföras. Mellan den 10 april och 16 april var arbetet stoppat efter beslut av NVE. OED (Olje och Energidepartementet) gav oss möjlighet att fortsätta arbetet efter den 16 april eftersom flyttningen av huvudflocken inte var påbörjad. Eolus mottog på morgonen den 27 april meddelande från rendriften med önskan om stopp i anläggningsarbetet i förbindelse med flytt av huvudflocken. Mot bakgrund av denna önskan beslutade Eolus att stoppa anläggningsarbetet vid Öyfjellet från 18.30 måndagen den 27 april. Arbetet återupptogs efter att rendriften på kvällen den 29 april meddelat att huvudflocken passerat anläggningsområdet. Enligt den information vi har passerade huvudflocken ganska långt från anläggningsområdet där arbetet var pausat.

I de fall småflockar som ännu inte passerat kommer vid
anläggningsområdet, som just nu alltså utgör en liten del
av planområdet, stoppas arbetet.
Renbetesdistriktets ledare har inte meddelat oss önskemål om att stoppa
anläggningsarbetet vid något tillfälle
efter att huvudflocken passerat.

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America