Hoppa till innehållet

Kallelse till extra bolagsstämma i Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB
Kallelse till extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma i Eolus Vind AB (publ)

Hässleholm, 2015-05-07 13:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Aktieägarna i Eolus Vind AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 2
juni 2015 kl. 10.00 i Kulturhuset i Hässleholm, med adress Vattugatan 18 (100
meter från järnvägsstationen). Rösträttsregistrering börjar kl. 09.30. 

Rätt till deltagande
Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 27 maj 2015,
dels senast den 27 maj 2015 kl. 16.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta
i årsstämman. Anmälan till stämman görs i första hand via www.eolusvind.com.
Anmälan kan även ske skriftligt under adress Eolus Vind AB ”Extra
bolagsstämma”, Box 95, 281 21 Hässleholm, via e-post till info@eolusvind.com
eller per telefon 010-199 88 00. Vid anmälan ska anges namn, adress, person-
eller organisationsnummer och telefonnummer dagtid. Efter registrerad anmälan
kommer aktieägaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har
anmälan inte skett på rätt sätt. 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en
depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste
vara verkställd senast den 27 maj 2015 och bör begäras i god tid före denna dag
hos den som förvaltar aktierna. 

Fullmakt
Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för
ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och
daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis
eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas
anmälan. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original
samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa
under adress Eolus Vind AB, Box 95, 281 21 Hässleholm senast kl. 16.00 den 27
maj 2015. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg
ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid
stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets
webbplats, www.eolusvind.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger
sin postadress. 

Förslag till dagordning

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av förslaget till dagordning
 5. Val av två protokolljusterare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och
   automatiskt inlösenförfarande innefattande
   a. aktiesplit 2:1
   b. ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier
   c. minskning av aktiekapitalet genom inlösen av serie A aktier och serie B
   aktier
 8. Avslutning

Beslutsförslag
Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och
automatisktinlösenförfarande (punkt 7) 
Styrelsen för Eolus Vind Aktiebolag (publ) (”Bolaget”) föreslår (i) en split av
Bolagets aktie 2:1, (ii) en fondemission för att säkerställa att Bolagets
aktiekapital inte minskar som en följd av inlösen samt (iii) minskning av
Bolagets aktiekapital för återbetalning till aktieägarna. Efter att dessa
åtgärder har vidtagits kommer varken Bolagets bundna egna kapital eller dess
aktiekapital att ha minskat. 

Aktiesplit 2:1 (punkt 7.a)
Styrelsen för Bolaget föreslår bolagsstämman besluta att genomföra en
uppdelning, så kallad split, av Bolagets aktier så att en gammal aktie delas
upp i två nya aktier av samma slag som före uppdelningen, varav den ena ska
benämnas inlösenaktie i VPC-systemet och lösas in på sätt som framgår av punkt
7.c nedan. Genom spliten halveras kvotvärdet från en krona till 50 öre per
aktie. Antalet aktier ökar från 24 907 000 till 49 814 000, varav 2 571 250 är
aktier av serie A och 47 242 750 är aktier av serie B. Avstämningsdag vid
Euroclear för genomförande av uppdelning av aktierna föreslås vara den 10 juni
2015. Sista dagen för handel med Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla
inlösenaktier kommer därmed att infalla den 8 juni 2015 och första dagen för
handel med Bolagets aktier exklusive rätt till inlösenaktier kommer att infalla
den 9 juni 2015. 

Fondemission (punkt 7.b)
Styrelsen föreslår bolagsstämman besluta att genom fondemission öka Bolagets
aktiekapital med 24 907 000 kronor till 49 814 000 kronor. Beloppet ska
tillföras aktiekapitalet från Bolagets fria egna kapital. 

Inga nya aktier ska ges ut i samband med fondemissionen. Genom fondemissionen
återställs kvotvärdet från 50 öre till en krona per aktie. 

Inlösen (punkt 7.c)
Styrelsen för Bolaget föreslår bolagsstämman besluta att minska Bolagets
aktiekapital med 24 907 000 kronor för återbetalning till aktieägarna genom
indragning av 24 907 000 aktier i Bolaget, varav 1 285 625 aktier är av serie A
och 23 621 375 aktier är av serie B. De aktier som ska dras in är de aktier som
enligt beskrivningen ovan benämns inlösenaktier i VPC-systemet. Efter
indragningen kommer Bolaget åter att ha 24 907 000 aktier, varav 1 285 625
aktier är av serie A och 23 621 375 aktier är av serie B. 

Det belopp som ska betalas för varje inlöst aktie (oavsett aktieslag) uppgår
till 10 kronor, av vilket 9 kronor överstiger kvotvärdet. Det innebär att
återbetalning till aktieägarna kommer att ske med 24 907 000 kronor från
Bolagets aktiekapital och med 224 163 000 kronor från Bolagets fria egna
kapital. 

Handel i inlösenaktierna beräknas ske under tiden från och med den 12 juni 2015
till och med den 26 juni 2015. Avstämningsdag för rätt att erhålla
inlösenlikvid föreslås vara den 30 juni 2015. Utbetalning av inlösenlikviden
beräknas kunna verkställas av Euroclear Sweden AB den 3 juli 2015. 

Enligt den vid 2015 års årsstämma fastställda årsredovisningen för
räkenskapsåret 2013/2014 uppgick Bolagets fria egna kapital till 570 068 509
kronor. Vid samma årsstämma beslutades om en vinstutdelning om 1,50 kronor per
aktie, totalt 37 360 500 kronor, och i ny räkning överfördes 532 708 009
kronor. Någon värdeöverföring eller ändring i bolagets bundna egna kapital har
inte skett eller beslutats därefter. 

Beslutet om minskning av aktiekapitalet är villkorat av att stämman beslutar om
split och fondemission enligt ovan. 

Besluten under punkterna 7.a till 7.c ovan ska fattas som ett beslut. För
giltigt beslut av stämman måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl
de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna rösta för beslutet.
Bolagets verkställande direktör bemyndigas att vidta de smärre justeringar i
beslutet som kan visa sig krävas i samband med registrering och verkställande
av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 

Övrig information
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier
i bolaget till 24 907 000, varav 1 285 625 aktier av serie A och 23 621 375
aktier av serie B, med ett sammanlagt antal röster om 3 647 762,5. Bolaget
innehar inga egna aktier. 

Styrelsens fullständiga förslag och de övriga handlingar som krävs enligt
aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets
hemsida minst tre veckor före stämman. Handlingarna sänds, utan kostnad, på
begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Styrelsen och den
verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser
att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller dotterbolaget, vid den
extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten avser även
bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen. 

               Hässleholm i maj 2015
               Eolus Vind AB (publ)
                  StyrelsenFör ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7
maj 2015 kl. 13.30 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 477 av de
cirka 3 100 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och
förvaltar för närvarande en installerad effekt om 62 MW vindkraft med en
beräknad årlig produktion på ca 155 GWh miljövänlig el. 

Eolus Vind AB har cirka 3 500 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ
Stockholm. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America