Hoppa till innehållet

Kommuniké från årsstämma i Eolus Vind AB (publ) i Hässleholm den 29 januari 2011

Kommuniké från årsstämma i Eolus Vind AB (publ) i Hässleholm den 29 januari 2011Hässleholm, 2011-01-29 19:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Vid årsstämma i Eolus Vind AB (publ) den 29 januari 2011 fastställdes
moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret
2009/2010. 

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning skall ske med
0,50 kronor per aktie. Onsdagen den 2 februari 2011 fastställdes som
avstämningsdag för utdelningen. 

Stämman beslutade att i enlighet med valberedningens förslag minska antalet
styrelseledamöter från åtta till sju, samt att inte utse några suppleanter. 

Fredrik Daveby, Natsue Ellesson, Bengt Johansson, Bengt Simmingsköld,
Hans-Göran Stennert samt Ingvar Svantesson omvaldes till styrelseledamöter.
Sigrun Hjelmquist nyvaldes som styrelseledamot. Beslutet innebär att Tomas
Björklund och Göran Sidén lämnade sina uppdrag som styrelseledamöter, samt att
Charlotte Arvidsson lämnade uppdraget som styrelsesuppleant. 

Hans-Göran Stennert omvaldes som styrelsens ordförande.

Arvoden till styrelse och revisor fastställdes i enlighet med förslag i
kallelsen. 

Stämman beslutade att en valberedning skall inrättas inför 2012 års stämma
enligt tidigare tillämpad modell. 

Ny bolagsordning antogs i enlighet med förslag i kallelsen. Beslutade ändringar
avser sätt för kallelse, intagande av anmälningsförbehåll för rätt att deltaga
på bolagsstämma, samt mindre justeringar i text angående ärenden som skall
avhandlas på årsstämma. 

I anslutning till årsstämman anordnades ett vindkraftseminarium med över 300
deltagare. Styrelsen

Eolus Vind AB (publ)Frågor angående detta pressmeddelande besvaras av vice VD Per Witalisson, tel
0451 - 491 52 eller mobil 0702 - 65 16 15. Informationen är sådan som Eolus Vind AB skall offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 29 januari 2011 kl 19.15. 

Kort om Eolus

Eolus Vind är Sveriges ledande projektör av vindkraftanläggningar. Eolus
projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar som uppfyller
högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och
aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av mer än
270 vindkraftverk av de ca 1 700 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger
och förvaltar för närvarande 28 vindkraftverk med en installerad effekt på 36
MW och en beräknad årlig produktion på ca 86 GWh miljövänlig el. 

Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2009/2010 uppgick till 1 409 Mkr med ett
resultat efter finansiella poster på 130 Mkr. Eolus arbetar med en
projektportfölj omfattande ca 1 200 landbaserade vindkraftverk med en effekt på
2-3 MW vardera. Av dessa beräknas ca 150 verk med en effekt på ca 300 MW kunna
etableras under innevarande och nästkommande räkenskapsår. 

Eolus Vind AB har ca 2 400 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America