Hoppa till innehållet

Kommuniké från årsstämma med Eolus Vind AB (publ) den 26 januari 2019

Hässleholm den 26 januari 2019

Vid årsstämma i Eolus Vind AB (publ) den 26 januari 2019 fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2017/2018.

Styrelseledamöterna samt VD beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2017/2018.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning skall ske med 1,50 kronor per aktie. Tisdagen den 29 januari 2019 fastställdes som avstämningsdag för utdelningen.

Stämman beslutade att i enlighet med valberedningens förslag att fastställa antalet styrelseledamöter till sju stycken.

Fredrik Daveby, Sigrun Hjelmqvist, Hans Johansson Hans Linnarson, Bodil Rosvall Jönsson samt Hans-Göran Stennert omvaldes till styrelseledamöter. Jan Johansson nyvaldes till styrelseledamot.

Hans-Göran Stennert omvaldes som styrelsens ordförande.

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare fastställdes.

Registrerade revisionsbolaget Pricewaterhouse Coopers AB omvaldes till revisor med auktoriserade revisorn Eva Carlsvi som huvudansvarig revisor.

Arvoden till styrelse och revisor fastställdes i enlighet med förslag i kallelsen.

Stämman beslutade att en valberedning skall inrättas inför 2020 års stämma enligt tidigare tillämpad modell.

I anslutning till årsstämman anordnades ett vindkraftsseminarium med temat ”Förnybart – det nya normala” med cirka 350 deltagare.

Styrelsen
Eolus Vind AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den 26 januari 2019 kl. 17.45 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av mer än 540 av de cirka 3 400 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation över 400 MW åt kunder.

Eolus Vind AB har cirka 9 300 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Bilaga

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America