Hoppa till innehållet

Regeringen säger nej till det havsbaserade vindkraftsprojektet Blekinge Offshore

Eolus Vind AB
Börsmeddelande

Regeringen säger nej till det havsbaserade vindkraftsprojektet Blekinge Offshore

Hässleholm, 2016-12-20 14:40 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Regeringen har idag fattat beslut om att inte meddela tillstånd enligt
Miljöbalken till det havsbaserade vindkraftsprojektet Blekinge Offshore. 

Blekinge Offshore AB har ansökt om tillstånd enligt Miljöbalken för uppförande
och drift av en vindkraftpark i Hanöbukten. Ansökan omfattade ett projekt med
upp till 700 vindkraftverk. Projektområdet utgör riksintresseområde för såväl
Vindbruk som för Försvarsmakten. Efter huvudförhandling i Mark- och
Miljödomstolen överlämnades ärendet 2013 till regeringen för beslut om
tillåtlighet enligt Miljöbalken. Domstolens inriktningsyttrande var att
projektet var tillåtligt enligt Miljöbalken. 

Ärendet har sedan dess beretts av regeringen som i dag fattat beslut om att
inte meddela projektet tillstånd enligt Miljöbalken. Regeringens motivering är
att det inte går att kombinera de planerade vindkraftverken med Försvarsmaktens
verksamhet i Hanöbukten. 

Genom Energiöverenskommelsen finns en bred riksdagsmajoritet för målsättningen
att det svenska elproduktionssystemet 2040 ska baseras till 100% på förnybara
källor. Blekinge Offshore hade därmed kunnat utgöra en hörnpelare i södra
Sveriges energiförsörjning. Om projektet hade nått ända fram till byggnation
skulle det medfört en investering på ca 50 miljarder kronor, inneburit många
arbetstillfällen och kunnat producera lika mycket el som de båda nedlagda
Barsebäcksreaktorerna gjorde. Havsbaserad vindkraft kommer att vara viktig för
elförsörjningen i framtidens Europa och för uppfyllandet av åtagandena i
Parisavtalet. Dess konkurrenskraft bevisas inte minst av Vattenfalls
framgångsrika budgivningar på den internationella marknaden den senaste tiden. 

Eolus äger 56% av Blekinge Offshore AB. Det Blekingebaserade Vingkraft AB äger
34% och resterande 10% av bolaget ägs av VindIn AB. Bakom VindIn finns tio av
Sveriges mest elintensiva industriföretag. Blekinge Offshore AB har
kostnadsfört alla projektutgifter löpande och beslutet kommer därför endast få
oväsentlig påverkan på Eolus resultat och kassaflöden. 

-Det är med besvikelse vi mottar beskedet att en socialdemokratisk och
miljöpartistisk regering inte tar tillvara den möjlighet som projektet skulle
kunna medföra när det gäller produktion av förnybar el och arbetstillfällen,
säger Per Witalisson, styrelseordförande i Blekinge Offshore AB. 

-Vi har stor respekt för regeringens säkerhetspolitiska överväganden och
Försvarsmaktens intressen i området. Vi har genom hela processen sökt dialog
för att hitta samexistenslösningar, kompensationsåtgärder och synergieffekter.
Många goda krafter i regionen har samverkat för att finna lösningar.
Vindkraftsanläggningar utgör en del av ett modernt samhälle och vi tycker det
är rimligt att även Försvarsmakten skulle vara berett att vidta vissa
anpassningsåtgärder för ett projekt som påtagligt skulle kunna öka tryggheten
avseende inhemsk energiförsörjning i södra Sverige, säger Per Witalisson,
styrelseordförande i Blekinge Offshore AB. 

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den
20 december 2016 kl. 14.40 CET. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av nästan 500
av de cirka 3 300 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för
närvarande en installerad effekt om 38 MW vindkraft med en beräknad årlig
produktion på cirka 89 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus
driftorganisation cirka 300 MW åt kunder och för egen räkning. 

Eolus Vind AB har cirka 5 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq
Stockholm Small Cap. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America