Hoppa till innehållet

Tre miljoner per år till lokala föreningar om Sjollen vindkraftspark blir verklighet

Eolus vill att alla ska få nytta av närproducerad förnybar el. Om Sjollen Vindkraftspark blir verklighet kommer vi att se till att lokalsamhället ersätts för sitt bidrag till lokal energiförsörjning. En intäktsdelning som motsvarar runt tre miljoner kronor per år kommer att delas ut till satsningar på lokala föreningar och verksamheter.

– En badflotte, upprustning av klubbstugan eller muddring av hamninloppet. Vi vet att lokala föreningar i Barsebäckshamn och Vikhög är stolta över sitt närområde och vill satsa på att utveckla det ännu mer. Därför vill vi vara tydliga med att ett vindkraftsprojekt som Sjollen också ska gynna de som berörs av det, säger Anna Lundsgård, vd Eolus Offshore.

Med 23 vindkraftverk i Öresund kan Sjollen vindkraftspark producera el som motsvarar tio procent av hela Skånes elkonsumtion. Det är ett angeläget projekt med tanke på att Skånes Effektkommission, med representanter från hela politiska skalan, så sent som på måndagen gick ut med budskapet att Skåne behöver en kraftig ökning av lokalt producerad el.

Oavsett om den så kallade incitamentsutredningens förslag på lokal ersättning blir verklighet eller inte kommer Eolus att se till att bygden får del av intäkterna från elproduktionen om Sjollen blir verklighet. Det rör sig om 0,5 procent av intäkterna vilket i nuläget (se modell nedan) landar på drygt tre miljoner om året att dela ut till verksamheter och insatser i samhällena längs kusten mellan Barsebäck och Malmö.

– Nu finns en unik möjlighet att bidra till Skånes egenförsörjning av el, och därmed minska beroendet av import. Men det hänger på att kommunerna litar på Mark- och miljödomstolens bedömning, säger Anna Lundsgård.

Eolus har genomfört omfattande utredningar av hur en vindkraftspark skulle påverka omgivningen. När vi under hösten/vintern skickar in tillståndsansökan, inklusive miljökonsekvensbeskrivning och samrådsredogörelse, ska den bedömas av Mark- och miljödomstolen. Som processen ser ut ska berörda kommuner – i detta fall Malmö och Kävlinge – tillstyrka att vindkraftsparken prövas av domstolen. Väljer de i stället att använda sitt kommunala veto stoppar de en fortsatt miljöprövning. Att tillstyrka prövningen innebär inte klartecken för byggnation, bara att frågan får utredas vidare för att säkerställa att vindkraftsparken kan byggas utan att skada omgivningen.

– Vi vet att Kävlingeborna månar om skånsk elproduktion, och att många är bittra över att Barsebäck stängdes. Kärnkraftverket står där som ett landmärke ännu, som en påminnelse om hur lokalbefolkningen varit en viktig del i nationens elförsörjning. Vi förstår att en vindkraftspark utanför kusten är något nytt som kan skapa oro, och därför vill vi både informera om processen – att Mark- och miljödomstolen har ansvar för att granska miljökonsekvenserna – och vara tydliga med att vi också bidrar till lokalsamhället, säger Anna Lundsgård som presenterade ersättningen till lokalsamhället på ett öppet möte i Barsebäckshamn på tisdagskvällen.

FRÅGOR & SVAR:

Hur har ni kommit fram till tre miljoner per år?

Summan innebär en intäktsdelning på 0,5 % vilket är mer än vad som föreslås som praxis för branschen. I rådande läge ser uträkningen ut så här, och innebär alltså drygt 3,5 miljoner:

Planerad årlig produktion för Sjollen Vindkraftspark: 1 200 000 000 KWh
Elpris ca 60 öre/KWh
Intäktsdelning 0,5 % ger 1200 000 000 * 0,6 * 0,005= 3,6 mkr

Är det inte en muta att erbjuda pengar för att få tillstånd?

Om vi skulle erbjuda pengar till politiker och tjänstemän skulle det vara en muta. Men detta handlar inte om pengar till beslutsfattare eller myndigheter utan om bidrag till lokalt föreningsliv för att visa att vi är medvetna om att alla stora infrastrukturprojekt inverkar på närboende. Lokal och förnybar energiförsörjning är viktigt för hela landet, men det är inte mer än rätt att lokalbefolkning som påverkas av anläggningen ersätts för detta. En vindpeng, eller bygdepeng, är ett vanligt sätt för vindkraftsbolag att ersätta lokalsamhället.

Hur skulle föreningarna få del av pengarna?

Vanligen delas vindpeng ut genom att lokala organisationer söker bidrag till exempelvis investeringar eller evenemang. Det är ett upplägg som sätts upp för varje enskilt projekt och som är specifikt för just detta.

Är inte vindkraft dåligt för miljön?

Alla projekt av den här skalan påverkar miljön, och därför görs det omfattande miljöprövning innan tillstånd ges. I jämförelse med hur mycket vindkraft bidrar till att minska koldioxidutsläppen i atmosfären är påverkan från anläggningen försumbar. Här har Naturskyddsföreningen svarat på många frågor kring vindkraftens påverkan på miljö och djurliv

Vad är incitamentsutredningen för något?

Den så kallade incitamentsutredningen har i huvudsak två uppdrag. Det ena uppdraget är att föreslå ett system för kompensation till lokalsamhällen och dem vars omgivning påtagligt påverkas av vindkraftsutbyggnad. Det andra uppdraget är att lämna förslag för att stärka kommunernas incitament att medverka till utbyggd vindkraft. Förslaget presenterades våren 2023 och är för tillfället ute på remiss. Energibranschen har uttryckt sin besvikelse över att utredningen inte har lagt fram förslag som på allvar stärker kommunernas incitament. Här är Svensk Vindenergis remissvar

Kontakt: Eva Emmelin, projektkommunikatör
TEL 076-108 21 06 E-POST: eva.emmelin@eolusvind.com

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America