Hoppa till innehållet

Valberedningen för Eolus Vind AB presenterar förslag inför årsstämman 2014

Eolus Vind AB
Pressmeddelande

Valberedningen för Eolus Vind AB presenterar förslag inför årsstämman 2014

Hässleholm, 2013-12-09 21:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Valberedningen består av Anders Dahlvig (ordförande), Hans Johansson, Johan
Unger och Hans-Göran Stennert. Valberedningen har nedanstående förslag till
årsstämman: 

1. Till ordförande vid stämman föreslås Eolus bolagsjurist Karl Olsson.

2. Antalet styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma hållits föreslås
uppgå till 7, vilket är samma som under innevarande verksamhetsår. Det föreslås
att styrelsesuppleanter inte utses. 

3. Arvodet till styrelsen föreslås utgå med 1 000 000  kronor, varav 250 000
kronor till ordföranden och 125 000 kronor till envar av övriga
styrelseledamöterna (som ej är anställda i bolaget). Om skattemässiga
förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är
kostnadsneutralt för Eolus Vind AB, ska möjlighet ges att fakturera
styrelsearvodet. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag ska
arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt
enligt lag. 

4. Till styrelseledamöter föreslås omval av: Jan Bengtsson, Fredrik Daveby,
Niclas Eriksson, Sigrun Hjelmqvist, Tord Johansson, Bengt Simmingsköld och
Hans-Göran Stennert. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Hans-Göran
Stennert. Information om ledamöterna finns på bolagets hemsida. 

5. Till revisor föreslås val av registrerade revisionsbolaget Ernst & Young för
en mandatperiod om ett år med auktoriserade revisorn Håkan Persson som
huvudansvarig revisor samt auktoriserade revisorn Johan Thuresson som
medansvarig revisorer. Arvode till revisor föreslås utgå enligt avtal. 

6. Valberedningen föreslår att stämman beslutar att en ny valberedning ska
utses inför årsstämman 2015 enligt tidigare tillämpad modell. Denna innebär att
valberedningen ska bestå av en ledamot utsedd av envar av de tre röstmässigt
största ägarna jämte styrelseordföranden. De till röstetalet största
aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av bolagets, av Euroclear
tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 31 maj varje
år. Den aktieägare som inte är registrerad hos Euroclear och som önskar
utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna
styrka ägarförhållandet. Styrelsens ordförande ska snarast efter utgången av
maj månad sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget till
valberedningen. Namnen på de tre personer som är utsedda av envar av de tre
röstmässigt största ägarna ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts,
vilket skall ske senast sex månader före årsstämman. Om någon av de tre
röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till
valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att
utse ledamot. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny
valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas
om annat, vara den ledamot som är utsedd av den största aktieägaren. Arvode ska
ej utgå till valberedningens ledamöter. För det fall väsentlig förändring i
ägarstrukturen sker därefter ska också valberedningens sammansättning ändras i
enlighet därmed. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga
förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman,
styrelsearvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på
bolagsstämma samt val av revisorer och revisorsarvoden. 

För ytterligare information kontakta:
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av över 420
av de cirka 2 500 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger
och förvaltar för närvarande 43 vindkraftverk med en installerad effekt på 63
MW och en beräknad årlig produktion på ca 154 GWh miljövänlig el. 

Eolus vind AB har cirka 3 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America