Hoppa till innehållet

Behandling av Personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter inom Eolus Vind

Eolus Vind AB (Org nr 556389-3956 nedan Vi, Oss) arbetar för att ni ska känna er trygga när ni lämnar personuppgifter till oss. Vi vidtar åtgärder för att hantera den enskildes personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Vi vill förmedla hur vi hanterar personuppgifter, inlämnat av personen själv eller insamlat på annat vis på ett lagligt, öppet och korrekt sätt. Vi ansvarar för att våra anställda behandlar era uppgifter på ett tillåtet och lagligt vis i sin tjänst. Nedan är svar på vanliga frågor relaterande till vår behandling av era personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

Vi behandlar främst personuppgifter relaterat till fyra kategorier; anställda, kunder, privatpersoner som anmält intresse för information från Eolus samt leverantörer, såväl befintliga som potentiella.

För anställda behandlar vi kontaktuppgifter, samt nödvändig information för att kunna utföra våra åtaganden som arbetsgivare.

För nuvarande och potentiella kunder behandlar vi främst kontaktuppgifter samt i förekommande fall nödvändig information för att fullgöra våra åtaganden enligt avtal.

För nuvarande och potentiella leverantörer behandlar vi främst kontaktuppgifter samt i förekommande fall nödvändig information för att fullgöra våra åtaganden enligt avtal.

För privatpersoner som anmält intresse för information från Eolus, exempelvis pressmeddelanden, nyheter och nyhetsbrev, lagrar vi endast e-postadress.

Varifrån samlar vi in personuppgifter?

Personuppgifter insamlas ofta från den enskilde individen via mail, telefon, post eller annan kommunikationskanal. Vi insamlar även kontaktuppgifter från offentliga källor såsom hemsidor och offentliga register.

Vilka kan få tillgång till era personuppgifter?

Utgångspunkten för oss är att vi inte delar med oss av era personuppgifter till tredje part. Detta kan dock förekomma i de fall vi använder externa leverantörer för specifika tjänster, såsom drift av IT-miljö, CRM-system, leverantör av mailsystem och liknande. Vi har ingått specifika personuppgiftsbiträdesavtal med dessa leverantörer för att säkerställa integriteten i behandlingen av era personuppgifter.

Hur länge sparar vi era personuppgifter?

Uppgifter sparas inom den tid som anses nödvändig för de ändamål vilka personuppgifter behandlas. Vi behandlar era uppgifter på ett säkert vis och arbetar för att säkerställa skydd mot otillåten eller obehörig behandling.

Era rättigheter

Vi har processer på plats för att säkerställa era rättigheter som individer gällande behandlingen av personuppgifter. Dessa rättigheter inkluderar:

 1. Rätt till information
  Ni har rätt att efterfråga och få bekräftelse på hur och vilka personuppgifter vi behandlar som rör er.
 2. Rätt till rättelse
  Om ni anser att uppgifter som rör er är ofullständiga eller felaktiga, har ni rätt att begära att uppgifterna ska ändras.
 3. Rätt till radering
  Ni kan under vissa omständigheter begära och få era personuppgifter raderade. Begäran att få personuppgifter raderade stödjs inte om vi är skyldiga enligt lag att bevara de uppgifter som rör er.
 4. Rätt till begränsning av behandling
  Behandlingen av era personuppgifter kan begäras att hanteras på ett begränsat vis om det efterfrågas av er.
 5. Dataportabilitet
  Ni har rätt att få ut och använda era personuppgifter på annat håll. Vi är skyldiga att underlätta en flytt eller ett utdrag av denna karaktär.
 6. Rätt att göra invändningar
  Ni har rätt att motsätta er vår behandling av era personuppgifter.
 7. Automatiserat beslutsfattande
  Ni har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering om beslutet kan ha rättsliga följder för er.
 8. Rätt till klagomål och skadestånd
  Om ni anser att vi behandlar personuppgifter på ett sätt som är i strid med Dataskyddsförordningen (GDPR) har ni rätt att lämna ett klagomål till oss eller till granskande tillsynsmyndighet. Om ni har lidit skada på grund av vår behandling av era personuppgifter har ni i vissa fall även rätt till skadestånd.
Kontakta oss

Vid frågor om vår behandling av era personuppgifter alternativt om ni vill utnyttja era rättigheter enligt ovan är ni välkomma att skicka ett meddelande till oss genom att fylla i formuläret på kontaktsidan.

Välj marknad

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America