Hoppa till innehållet

Humletorp

by Eolus Hydro Rein

Fornybar by Eolus Hydro Rein undersöker möjligheten att etablera vindkraft i Humletorp i Sillebotten i Årjängs kommun.

Typ

Landbaserad vindkraft

Fas

Planering

Marknad

Sverige

Årlig elproduktion

289 GWh

Humletorp är ett samarbete mellan Eolus och Hydro Rein. Vi kallar det Fornybar.

Se fler projekt från Fornybar

Snabba fakta

Namn

Humletorps vindkraftspark

Antal verk

max 12 st

Areal projektområde

ca 4,5 km²

Totalhöjd

max 300 m

Planerad driftstart

2031

Om projektet

Området som utreds är cirka 4,5 km² stort och beläget i den sydöstra delen av Årjängs kommun i Värmlands län. Området bedöms kunna rymma en vindkraftspark med upp till tolv vindkraftverk med en totalhöjd om maximalt 300 meter.

Den förväntade nettoproduktionen av el från tolv vindkraftverk i detta område förväntas kunna uppgå till omkring 289 GWh per år vilket skulle motsvara årsbehovet av hushållsel för nästan 55 000 hushåll.

Vilka är Fornybar?

Tillsammans vill svenska Eolus och norska Hydro Rein utveckla vindkraft i Värmland, i det gemensamma bolaget Fornybar. Eolus grundades 1990 och har byggt över 750 vindkraftverk. Hydro Rein har som ambition att vara långsiktig ägare i projektet.

Samråd

Innan en ansökan om tillstånd kan lämnas in för prövning, ska den föregås av en samrådsprocess enligt miljöbalken. Syftet med samrådsprocessen är att inhämta synpunkter och information från närboende, särskilt berörda, organisationer, föreningar, kommun och myndigheter och är av stor vikt för projektets kommande utveckling.

Fastighetsägare, verksamma och boende inom 3 km från projektområdet har bedömts ingå i den krets enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Inom detta område kan omgivningspåverkan så som ljud och skugga samt en visuell påverkan av landskapsbilden uppstå.

Länk: Här finns information till dig som bor nära ett planerat projekt. 

Samrådsutställning hölls 7 december 2023

Som en del i samrådet visades en samrådsutställning den 7:e december 2023 i Silleruds föreningsgård Tjolitta. Vid utställningen fanns det möjlighet att ställa frågor och prata med oss från Fornybar by Eolus Hydro REIN. Ett 30-tal personer besökte vår samrådsutställning men endast två skriftliga yttranden från allmänhet och särskilt berörda inkom efter samrådet. Inget av dessa med invändningar mot planerna. När vi skickar in ansökan till länsstyrelsen kommer de att vända sig till Årjängs kommun. Om kommunen tillstyrker så kommer länsstyrelsen att besluta om parken kan byggas utan betydande miljöpåverkan.

Besökarna kunde under samrådsutställningen ta del av ett antal informationsplanscher, liksom samrådsunderlaget och fotomontage. Du kan ladda ner och se dem nedan. Samrådstiden med möjlighet att lämna synpunkter varade fram till 31 januari 2024. Har du frågor är du givetvis välkommen att höra av dig till humletorp@eolusvind.com.

Vi bidrar till bygden

Det är viktigt för oss att bidra till samhällen där vi bygger vindkraft. Därför ger vi ekonomisk ersättning till både närboende och föreningsliv. Varje år fördelas cirka 500 000 kronor till lokala organisationer som arbetar med natur och kultur i området. Dessutom får de som bor allra närmast vindkraftsparken mellan 2 000 och 24 000 kronor per år under parkens livslängd. Ersättningen till närboende är beräknad utifrån anläggningens elproduktion och aktuellt elpris enligt den modell som föreslagits i den statliga utredningen “Värdet av vinden”.

Projektområde

Här ser du en karta över projektområdet med en exempellayout – exakt var vindkraftverken kan placeras är inte klart. Det avgörs i ett senare skede och beror på vad som kommer fram i miljökonsekvensundersökningen.

Information in English

A short summary of the consultation document can be found below together wuth the invitation to consultation. If you would like to leave a reply to the consultation you can do that to e-mail humletorp@eolusvind.com or the form below. You are also welcome to contact the project managers if you would like further information. All details can be found in the invitation.

Milstolpar

7 december 2023

Samråd med allmänheten

Planeringsfas Under byggnation I samråd I drift

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America