Hoppa till innehållet

Antalet röster i Eolus Vind Aktiebolag (publ) (”Eolus Vind”) har ändrats till följd av omvandling av 1 000 A‑aktier till 1 000 B-aktier.

Omvandlingen har genomförts på begäran av aktieägare i enlighet med Eolus Vinds bolagsordning. Antalet röster har minskat med 900, från 3 647 762,5 till 3 646 862,5, medan det totala antalet aktier är oförändrat. Per dagens datum uppgår antalet aktier till 24 907 000, varav 1 284 625 A‑aktier och 23 622 375 B-aktier.

Eolus Vind AB
Förändringar i aktiekapital och röster 

Minskat antal aktier i Eolus Vind AB

Hässleholm, 2015-07-31 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Vid den extra bolagsstämma som hölls den 2 juni 2015 beslutade om
värdeöverföring till aktieägarna genom ett automatiskt inlösenförfarande.
Inlösenförfarandet innefattade en uppdelning av bolagets aktier, så kallad
aktiesplit, med innebörd att en (1) befintlig aktie i bolaget delades i två (2)
aktier. Till följd av aktiespliten ökade antalet aktier i Eolus tillfälligt med
24 907 000 aktier till sammanlagt 49 814 000 aktier varav 2 751 250 var
A-aktier och 47 242 750 var B-aktier. 

De nya aktierna (de så kallade inlösenaktierna) har därefter lösts in inom
ramen för det pågående förfarandet. Antalet aktier har alltså minskat med 24
907 000 aktier (varav 1 285 625 A-aktier och 23 621 375 B-aktier) och 3 647
762,5 röster, varefter antalet aktier i Eolus nu, efter inlösenförfarandet,
uppgår till 24 907 000, det vill säga samma antal som före aktiespliten. Av
dessa utgör 1 285 625 A-aktier med en (1) röst per aktie och 23 621 375 utgör
B-aktier med en tiondels (1/10) röst per aktie. 


För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon 010-199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10


Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31
juli 2015 kl. 08.30. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 477 av de
cirka 3 100 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och
förvaltar för närvarande en installerad effekt om 61 MW vindkraft med en
beräknad årlig produktion på ca 151 GWh miljövänlig el. 

Eolus Vind AB har cirka 3 900 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ
Stockholm. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com
Eolus Vind AB
Förändringar i aktiekapital och röster 

Tillfällig ökning av antalet aktier i Eolus Vind AB

Hässleholm, 2015-06-30 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Vid den extra bolagsstämma som hölls den 2 juni 2015 beslutades om
värdeöverföring till aktieägarna genom ett automatiskt inlösenförfarande.
Inlösenförfarandet innefattar en aktiesplit (2:1), varvid en (1) befintlig
aktie delas upp i två (2) aktier där den ena benämns inlösenaktie i
VPC-systemet. Till följd av aktiespliten ökar antalet aktier i Eolus under juni
månad med 24 907 000 aktier (varav 1 285 625 A-aktier och 23 621 375 B-aktier)
och 3 647 762,5 röster. Antal aktier i Eolus uppgår efter aktiespliten till 49
814 000, varav 2 571 250 är A-aktier med en (1) röst per aktie och 47 242 750
är B‑aktier med en tiondels (1/10) röst per aktie. 

De nya inlösenaktierna kommer automatiskt att lösas in mot likvid och antal
aktier i Eolus kommer därmed att återgå till samma antal som före aktiespliten,
det vill säga 24 907 000 stycken varav 1 285 625 är A-aktier och 23 621 375 är
B-aktier. 

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon 010-199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30
juni 2015 kl. 8.30. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 477 av de
cirka 3 100 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och
förvaltar för närvarande en installerad effekt om 61 MW vindkraft med en
beräknad årlig produktion på ca 152 GWh miljövänlig el. 

Eolus Vind AB har cirka 3 900 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ
Stockholm. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com
Eolus Vind AB
Förändringar i aktiekapital och röster 

Förändring av antalet aktier och röster samt aktiekapital i Eolus Vind AB (publ)

Hässleholm, 2011-09-29 10:53 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Enligt beslut på extra bolagsstämma den 31 augusti 2011 har Eolus aktiekapital
ökats med 
2 264 000 kronor genom utgivande av 2 264 000 aktier av serie B. De
nyemitterade aktierna har i enlighet med bolagsstämmans beslut använts som
likvid vid förvärv av samtliga aktier i Svenska Vindbolaget AB. Ökningen av
aktiekapitalet har registrerats hos Bolagsverket. 

Efter registreringen uppgår aktiekapitalet i Eolus Vind AB till 24 907 000
kronor, fördelat på 24 907 000 aktier. Av totalt utgivna aktier utgör 1 285 625
A-aktier och 23 621 375 B-aktier. En aktie av serie A har 1 röst och en aktie
av serie B har 0,1 röst. Det totala antalet röster i bolaget uppgår efter
registreringen således till 3 647 762,5. Eolus Vind AB (publ)För ytterligare information kontakta;

Gustaf Ekberg, VD, telefon 0705 - 54 00 46

Per Witalisson, Vice VD, telefon 0702 - 65 16 15

Kort om Eolus
Eolus Vind är Sveriges ledande projektör av vindkraftanläggningar. Eolus
projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar som uppfyller
högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och
aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av fler än
300 vindkraftverk av de ca 1 800 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger
och förvaltar för närvarande 33 vindkraftverk med en installerad effekt på 40
MW och en beräknad årlig produktion på ca 95 GWh miljövänlig el. 

Eolus Vind AB har ca 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America