Hoppa till innehållet

Aktieägarna i Eolus Vind AB (publ) org.nr 556389-3956 kallas härmed till årsstämma den 16 maj 2024 kl. 14.00 i Kulturhuset i Hässleholm, Vattugatan 18. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 13.30.

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Eolus bolagsordning.

Rätt till deltagande

Deltagande i stämmolokalen

A) Den som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 7 maj 2024, dels senast den 10 maj 2024, gärna före kl. 16.00, till bolaget anmält sin avsikt att delta i årsstämman.

Anmälan om deltagande i stämman görs i första hand via bolagets hemsida www.eolus.com/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma/. Anmälan kan även ske skriftligt under adress Eolus Vind AB ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller per telefon, 08‑402 90 41. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två).

Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.eolus.com. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast kl. 16.00 den 10 maj 2024. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman.

Deltagande genom poströstning

B) Den som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 7 maj 2024, dels senast den 10 maj 2024 anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningar nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt A) ovan. Det innebär att en anmälan genom endast poströstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.eolus.com/. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Eolus Vind AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Ifyllt formulär ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 10 maj 2024. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs hemsida https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.eolus.com/. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.

Förvaltarregistrerade innehav

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 7 maj 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 10 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

 1. Årsstämman öppnas
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Val av två justerare
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Godkännande av dagordning
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av
  1. årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
  2. revisorsyttrande om huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts
  3. styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande
 8. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  2. dispositioner av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2023
 9. Fastställande av
 1. antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 2. antalet revisorer och revisorssuppleanter

10. Fastställande av

 1. styrelsearvoden
 2. revisorsarvoden

11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Valberedningens förslag:

 1. Marie Grönborg
 2. Hans Johansson
 3. Jan Johansson
 4. Hans Linnarson
 5. Bodil Rosvall Jönsson
 6. Hans-Göran Stennert
 7. Hans-Göran Stennert, som styrelseordförande
 1. Val av revisor
 2. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
 3. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 4. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av bolagets egna B‑aktier
 5. Beslut om införande av långsiktigt aktiesparprogram
 6. Årsstämman avslutas

Beslutsförslag

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)

Valberedningen inför årsstämman 2024 har bestått av ordföranden Hans Gydell (utsedd av Hans-Göran Stennert), Ingvar Svantesson (utsedd av Domneåns Kraftaktiebolag), Hans Johansson (utsedd av Åke Johansson) och Eolus styrelseordförande Hans-Göran Stennert.

Valberedningen har föreslagit att Eolus bolagsjurist Karl Olsson ska väljas till ordförande för årsstämman 2024.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 4)

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserad på bolagsstämmoaktieboken, anmälda aktieägare som är närvarande i stämmolokalen samt mottagna poströster.

Utdelning (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2023 lämnas med 2,25 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 20 maj 2024. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 23 maj 2024.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt fastställande av arvoden (punkterna 9‑12)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar enligt följande:

att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och inga suppleanter;

att en revisor ska utses, utan revisorssuppleant;

att, styrelsearvode för 2024 utgår med 500 000 (450 000) kronor till styrelseordföranden och med 250 000 (225 000) kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget, arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 80 000 (60 000) kronor till revisionsutskottets ordförande och med 40 000 (30 000) kronor till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget, och arvode för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 15 000 (15 000) kronor till ledamöter som inte är anställda i bolaget;

att arvode till revisorn föreslås utgå enligt avtal;

att omval sker av styrelseledamöterna Marie Grönborg, Hans Johansson, Jan Johansson, Hans Linnarson, Bodil Rosvall Jönsson och Hans-Göran Stennert;

att omval sker av styrelsens ordförande Hans-Göran Stennert;

att, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB väljs till revisor; PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Vicky Johansson kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en justering i gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs av årsstämman 2021. Förslaget innebär att endast sådan rörlig kontantersättning som mäts under en period om ett år ska kunna utgå till ledande befattningshavare samt att rörlig kontantersättning till andra ledande befattningshavare än VD ska kunna uppgå till fyra månadslöner. Inga andra betydande förändringar föreslås.

Styrelsens fullständiga förslag till justerade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.eolus.com.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av bolagets egna B‑aktier (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om återköp av bolagets egna aktier av serie B på följande villkor.

 1. Återköp får ske på Nasdaq Stockholm, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma.
 2. Återköp får ske av sådant antal aktier av serie B att bolagets innehav av egna aktier vid var tid uppgår till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget, inklusive sådana aktier av serie B som har återköpts i enlighet med punkten B. i Aktiesparprogram 2024 för att säkerställa bolagets åtaganden i nämnda program.
 3. Återköp får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade börskursintervallet (dvs. i intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs).
 4. Betalning för återköpta aktier av serie B ska erläggas kontant.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att överlåta av bolaget innehavda egna aktier av serie B som likvid i samband med förvärv av företag eller verksamheter, eller för att finansiera sådant förvärv, varvid försäljning även får ske på Nasdaq Stockholm. I övrigt ska följande villkor gälla.

 1. Överlåtelse får ske vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma.
 2. Överlåtelse får ske av samtliga aktier av serie B som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse, exklusive sådana aktier av serie B som har återköpts i enlighet med punkten B. i Aktiesparprogram 2024 för att säkerställa bolagets åtaganden i nämnda program.
 3. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
 4. Överlåtelser på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade börskursintervallet, mot kontant betalning. Vid överlåtelser utanför Nasdaq Stockholm ska betalning för aktierna kunna erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning mot fordran på bolaget, varvid priset per aktie ska svara mot ett bedömt marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen.

Syftet med bemyndigandet att återköpa egna aktier av serie B är att ge styrelsen möjlighet att anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde. Därvid kan styrelsen komma att föreslå att kommande årsstämmor ska fatta beslut om indragning av återköpta aktier. Därtill är syftet med bemyndigandena om återköp och överlåtelse av egna aktier av serie B, och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att ge bolaget möjlighet att använda egna aktier för att utan tidsutdräkt och på ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt finansiera eller betala förvärv av företag eller verksamheter.

Styrelsen ska äga rätt att besluta om övriga villkor för återköp och överlåtelse av egna aktier av serie B. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående förslag som kan visa sig erforderliga i samband med verkställighet av styrelsens beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier av serie B.

Stämmans beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier av serie B kräver enligt aktiebolagslagen att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstar för förslaget.

Beslut om införande av långsiktigt aktiesparprogram (punkt 16)

Styrelsen i Eolus Vind Aktiebolag (publ) (”Eolus” eller ”Bolaget”) föreslår att årsstämman 2024 beslutar om ett långsiktigt aktiesparprogram för samtliga tillsvidareanställda i Eolus-koncernen (”Aktiesparprogram 2024”). I syfte att säkra Eolus åtaganden att leverera aktier till deltagarna i programmet samt för att kassaflödesmässigt säkra vissa utbetalningar relaterade till Aktiesparprogram 2024 föreslår styrelsen vidare att årsstämman beslutar om leveransåtgärder. Styrelsens förslag till Aktiesparprogram 2024 framgår under A. nedan och förslaget till leveransåtgärder framgår under B. nedan.

A. Förslag till inrättande av Aktiesparprogram 2024

Bakgrund och motiv

Tidigare årsstämmor i Eolus har beslutat om aktiesparprogram inom vilka anställda har kunnat välja att av eventuell intjänad rörlig ersättning förvärva sparaktier i Eolus, varvid Bolaget tre år efter förvärv av sparaktier har ersatt deltagarna, under förutsättning av fortsatt anställning, med kostnaden för att förvärva så många aktier som motsvarar hälften av antalet sparaktier. Det nu föreslagna programmet innebär, till skillnad från tidigare program, att anställda kan välja att förvärva sparaktier för ett belopp som relaterar till den fasta månadslönen. Aktiesparprogram 2024 anses förstärka Eolus möjligheter att rekrytera, motivera och behålla kompetenta medarbetare genom att underlätta för nyanställda att delta i programmet på motsvarande villkor som övriga anställda i koncernen. Genom att utfallet i det föreslagna programmet kopplas till utvecklingen av Bolagets aktiekurs förväntas Aktiesparprogram 2024, i större utsträckning än tidigare aktiesparprogram, förena de anställdas och aktieägarnas intresse av en långsiktig värdetillväxt i Bolaget och därigenom ytterligare bidra till Eolus affärsstrategi och långsiktiga intressen.

Eolus har som ambition att även framgent föreslå program av liknande karaktär för årsstämman.

Villkor för programmet

 1. Aktiesparprogram 2024 omfattar samtliga tillsvidareanställda i koncernen, cirka 150 anställda (”Deltagarna”).
 2. Aktiesparprogram 2024 ska omfatta högst 150 000 aktier av serie B i Eolus, varav högst 120 000 aktier ska kunna tilldelas Deltagare. Återstående 30 000 aktier i Eolus är sådana aktier som kan komma att överlåtas av Eolus i syfte att kassaflödesmässigt säkra vissa utbetalningar relaterade till Aktiesparprogram 2024, huvudsakligen sociala avgifter.
 3. Deltagande i Aktiesparprogram 2024 förutsätter att Deltagarna för egna medel förvärvar nya aktier av serie B i Eolus (”Sparaktier”) på Nasdaq Stockholm senast den 28 juni 2024.
 4. Medlemmar i Eolus-koncernens ledningsgrupp som var berättigade att förvärva sparaktier inom ramen för Aktiesparprogram 2023 (för närvarande 7 personer) är berättigade att inom ramen för Aktiesparprogram 2024 förvärva Sparaktier för ett belopp motsvarande maximalt 140 procent av en månadslön. Övriga tillsvidareanställa i Eolus-koncernen som var berättigade att förvärva sparaktier inom ramen för Aktiesparprogram 2023 (för närvarande cirka 100 personer) är berättigade att förvärva Sparaktier för ett belopp motsvarande maximalt 40 procent av en månadslön.
 5. Medlemmar i Eolus-koncernens ledningsgrupp som inte var berättigade att förvärva sparaktier inom ramen för Aktiesparprogram 2023 (för närvarande 0 personer) är berättigade att inom ramen för Aktiesparprogram 2024 förvärva Sparaktier för ett belopp motsvarande maximalt två månadslöner. Övriga tillsvidareanställa i Eolus-koncernen som inte var berättigade att förvärva sparaktier inom ramen för Aktiesparprogram 2023 (för närvarande cirka 40 personer) är berättigade att förvärva Sparaktier för ett belopp motsvarande maximalt en månadslön.[1]
 6. Styrelsen ska ha rätt att tidigarelägga eller senarelägga sista datum för förvärv av Sparaktier enligt punkten 3 ovan för en eller flera Deltagare, exempelvis om Deltagare på grund av insiderinformation är förhindrade att förvärva Sparaktier, dock ej senare än till och med 31 december 2024.
 7. Varje Sparaktie ger Deltagarna rätt att, med förbehåll för de begränsningar som anges i punkterna 11‑16 nedan, vederlagsfritt erhålla 0,5 aktier av serie B i Bolaget (”Matchningsaktier”) vid utgången av en treårig intjänandeperiod som inleds den 1 juli 2024 (”Intjänandeperioden”). För det fall styrelsen tidigarelägger eller senarelägger sista datum för förvärv av Sparaktier enligt punkten 6 ovan ska tidpunkten då Intjänandeperioden inleds justeras till dagen efter sista datumet för förvärv av Sparaktier.
 8. Varje Sparaktie ger därutöver Deltagarna rätt att, med förbehåll för de begränsningar som anges i punkterna 11‑16 nedan samt under förutsättning att prestationsvillkoret i punkten 9 nedan uppfylls, vid utgången av Intjänandeperioden vederlagsfritt erhålla 0,5 aktier av serie B i Bolaget (”Prestationsaktier”).
 9. Rätten att erhålla Prestationsaktier är villkorad av att aktiekursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm vid utgången av Intjänandeperioden har ökat med 30 procent under Intjänandeperioden, varvid den volymviktade genomsnittskursen för Eolus aktie på Nasdaq Stockholm under de tio (10) handelsdagar som närmast föregår Intjänandeperioden ska jämföras med motsvarande genomsnittskurs under Intjänandeperiodens sista tio (10) handelsdagar (”Prestationsvillkoret”).
 10. Under förutsättning att de ovanstående villkoren uppfylls, och med förbehåll för de begränsningar som anges i punkterna 11-16 nedan, förväntas Matchningsaktier och/eller Prestationsaktier överlåtas till Deltagarna inom 60 kalenderdagar från utgången av Intjänandeperioden. Styrelsen har rätt att förlänga tidsfristen för överlåtelse av Matchningsaktier och/eller Prestationsaktier om Deltagare på grund av tillämpliga lagar och regler är förhindrade att motta aktier under den angivna perioden.
 11. Antalet Matchningsaktier och Prestationsaktier som tilldelas kommer att minskas proportionerligt om kursen för Eolus aktie av Serie B vid Deltagarnas förvärv av Sparaktier skulle ha sjunkit i sådan utsträckning att antalet Matchningsaktier och Prestationsaktier som kan bli föremål för tilldelning överstiger det högsta antalet aktier enligt punkt 2 ovan.
 12. Tilldelning av Matchningsaktier och Prestationsaktier är villkorad av att Deltagaren behåller samtliga Sparaktier och behåller sin tillsvidareanställning inom Eolus-koncernen under hela Intjänandeperioden. Styrelsen har rätt att åsidosätta dessa villkor om s.k. ”good leaver”-regler är tillämpliga. Tilldelning av Matchningsaktier och Prestationsaktier till en s.k. ”good leaver” kommer att justeras proportionerligt baserat på anställningstid under Intjänandeperioden och styrelsens bedömning av uppfyllande av Prestationskriteriet vid tidpunkten då anställningen upphörde.
 13. Om det sammanlagda antalet Matchningsaktier och/eller Prestationsaktier som en Deltagare vid utgången av Intjänandeperioden har rätt att erhålla inte motsvarar ett helt antal aktier ska antalet Matchningsaktier och/eller Prestationsaktier som Deltagaren har rätt att erhålla avrundas nedåt till närmsta heltal.
 14. Antalet Matchningsaktier och Prestationsaktier ska omräknas till följd av mellanliggande fondemission, aktiesplit, omvänd aktiesplit, företrädesemission och/eller andra liknande bolagshändelser. Detsamma ska gälla vid extraordinär utdelning (eller utskiftning av andra tillgångar).
 15. Om betydande förändringar i Eolus-koncernen eller på marknaden inträffar som, enligt styrelsens bedömning, resulterar i en situation som innebär att villkoren för tilldelning av Matchningsaktier och/eller Prestationsaktier blir oskäliga har styrelsen rätt att göra justeringar i Aktiesparprogram 2024, innefattande bland annat att besluta om att reducera tilldelningen av Matchningsaktier och/eller Prestationsaktier eller att inte tilldela några Matchningsaktier och/eller Prestationsaktier över huvud taget. Styrelsen kan besluta att återkräva hela eller en del av de tilldelade Matchningsaktierna och/eller Prestationsaktierna om tilldelningen har skett baserat på felaktiga uppgifter eller om Deltagare har vidtagit åtgärder som skulle kunna resultatera i en väsentlig skada på Eolus-koncernens renommé.
 16. Deltagande i Aktiesparprogram 2024 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske i de olika berörda jurisdiktionerna, dels att sådant deltagande enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa insatser och rimliga kostnader. Styrelsen ska ha rätt att göra sådana lokala anpassningar av Aktiesparprogram 2024 som bedöms nödvändiga eller lämpliga för att inrätta programmet till rimliga administrativa insatser och rimliga kostnader i berörda jurisdiktioner, innefattande att bland annat erbjuda tilldelning i kontanter.
 17. Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av Aktiesparprogram 2024 inom ramen för ovan angivna villkor samt även ha rätt att göra de smärre justeringar och tillämpningar som kan komma att påkallas till följd av legala eller administrativa skäl.

[1]Avsikten är att de i punkten 5 föreskrivna investeringstaken ska gälla för samtliga Deltagare i eventuella framtida aktiesparprogram. Investeringstaken i punkten 4 har bestämts med beaktande av att en majoritet av Deltagarna tidigare under 2024 har erbjudits att förvärva sparaktier inom ramen för Aktiesparprogram 2023.

Uppskattade kostnader, effekter på nyckeltal och utspädning

Kostnaderna för Aktiesparprogram 2024 beräknas enligt redovisningsstandarden IFRS 2 och periodiseras linjärt över Intjänandeperioden.

Vid antagande om (i) en aktiekurs om 74,25 kronor för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm (vilket motsvarar stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm den 28 mars 2024) vid tidpunkten för Deltagarnas förvärv av Sparaktier, (ii) förvärv av maximalt antal Sparaktier av berättigade Deltagare, och (iii) en årlig personalomsättning om 10 procent, beräknas den totala effekten, inklusive kostnader för sociala avgifter, av Aktiesparprogram 2024 på resultaträkningen uppgå till 3,8 miljoner kronor om Eolus aktiekurs vid tidpunkten för leverans av aktier till Deltagare är oförändrad. Under motsvarande antaganden beräknas den totala effekten, inklusive kostnader för sociala avgifter, på resultaträkningen uppgå till 3,9 miljoner kronor om Eolus aktiekurs vid tidpunkten för leverans av aktier till Deltagare har ökat med 30 procent.

De beräknade årliga kostnaderna om mellan 1,3-1,4 miljoner kronor motsvarar cirka 1 procent av koncernens totala personalkostnader för räkenskapsåret 2023. Således förväntas kostnaderna för Aktiesparprogram 2024 ha en marginell effekt på koncernens nyckeltal.

De föreslagna leverensåtgärderna nedan leder inte till ett ökat antal aktier i Eolus och därmed kommer ingen utspädningseffekt i förhållande till utgivna aktier att uppstå för befintliga aktieägare.

B. Leveransåtgärder

Styrelsen har övervägt olika metoder för leverans av aktier i Aktiesparprogram 2024 till Deltagarna samt för att kassaflödesmässigt säkra vissa utbetalningar relaterade till Aktiesparprogram 2024, huvudsakligen sociala avgifter. För detta ändamål föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om (i) ett bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier av serie B på Nasdaq Stockholm, och (ii) vederlagsfri överlåtelse av egna aktier av serie B till Deltagarna.

De närmare villkoren för styrelsens förslag framgår nedan.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier av serie B

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier av serie B på Nasdaq Stockholm på följande villkor:

 1. Förvärv av aktier av serie B i Eolus får endast genomföras på Nasdaq Stockholm.
 2. Högst 150 000 aktier av serie B i Eolus får förvärvas.
 3. Förvärv av aktier av serie B i Eolus på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade börskursintervallet på Nasdaq Stockholm (dvs. i intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs).
 4. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2025.

Syftet med bemyndigandet är att säkra Eolus åtaganden enligt Aktiesparprogram 2024 samt att kassaflödesmässigt säkra vissa utbetalningar relaterade till Aktiesparprogram 2024, huvudsakligen sociala avgifter.

Beslut om överlåtelse av egna aktier av serie B till Deltagarna

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att egna aktier av serie B får överlåtas till Deltagarna i Aktiesparprogram 2024 på följande villkor:

 1. Högst 120 000 aktier av serie B i Eolus (60 000 Matchningsaktier och 60 000 Prestationsaktier) får överlåtas vederlagsfritt till Deltagarna.
 2. Rätt att vederlagsfritt förvärva aktier av serie B i Eolus ska – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – tillkomma sådana personer inom koncernen som är Deltagare.
 3. Överlåtelser av aktier av serie B i Eolus ska ske vederlagsfritt vid den tidpunkt och på de övriga villkor som Deltagarna, i förekommande fall, har rätt att tilldelas aktier.
 4. Antalet aktier av serie B i Eolus som kan komma att överlåtas inom ramen för Aktiesparprogram 2024 ska omräknas till följd av mellanliggande fondemission, aktiesplit, omvänd aktiesplit, företrädesemission och/eller andra liknande bolagshändelser. Detsamma ska gälla vid extraordinär utdelning (eller utskiftning av andra tillgångar).

Eftersom Aktiesparprogram 2024 i princip inte förväntas ge upphov till några initiala sociala avgifter för Eolus (och ett bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av Bolagets egna aktier på reglerad marknad endast är giltigt intill nästa årsstämma) har styrelsen beslutat att inte föreslå årsstämman 2024 att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av Bolagets egna aktier av serie B på en reglerad marknad i syfte att täcka sådana betalningar. Innan eventuella överlåtelser av Matchningsaktier och Prestationsaktier sker till Deltagarna avser styrelsen dock att föreslå en senare bolagsstämma att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av Bolagets egna aktier av serie B på en reglerad marknad i syfte att täcka sådana kostnader.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Eolus önskar införa det föreslagna aktiesparprogrammet. Styrelsen anser, mot bakgrund av vad som ovan angivits, att det är till fördel för Eolus och aktieägarna att Deltagarna erbjuds att utöka sina aktieinnehav i Eolus.

C. Majoritetskrav

Årsstämmans beslut om inrättandet av Aktiesparprogram 2024 i enlighet med punkt A ovan är villkorat av att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt B ovan, och förslagen under punkterna A och B ska därför fattas som ett beslut. För giltigt stämmobeslut krävs att aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman representerande aktierna biträder förslaget.

D. Övrigt

Förslaget till Aktiesparprogram 2024 har beretts av styrelsen och dess ersättningsutskott i samråd med externa rådgivare.

I Eolus finns sedan tidigare tre pågående aktiesparprogram för räkenskapsåren 2023, 2022 och 2021, kopplade till den rörliga kontantbonusen. För en närmare beskrivning av dessa program hänvisas till Eolus års- och hållbarhetsredovisning för 2023, not 5.

Ett motiverat yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen har upprättats av styrelsen.

Tillgängliga handlingar

Valberedningens motiverade yttrande, fullmaktsformulär och poströstningsformulär finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.eolus.com.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar som ska hållas tillgängliga för aktieägare enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.eolus.com senast tre veckor före årsstämman.

Handlingarna skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Antal aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 24 907 000, varav 1 284 625 aktier av serie A och 23 622 375 aktier av serie B, med ett sammanlagt antal röster om 3 646 862,5.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller dotterbolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och dels bolagets förhållande till dotterbolag (inklusive koncernredovisningen).

Behandling av personuppgifter

För information om behandling av personuppgifter, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Hässleholm i april 2024
Eolus Vind AB (publ)
Styrelsen

Hässleholm 2023-03-31

Aktieägarna i Eolus Vind AB (publ) org.nr 556389-3956 kallas härmed till årsstämma den 12 maj 2023 kl. 14.00 i Kulturhuset i Hässleholm, Vattugatan 18. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 13.30.

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Eolus bolagsordning.

Rätt till deltagande

Deltagande i stämmolokalen

A) Den som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 4 maj 2023, dels senast den 8 maj 2023, gärna före kl. 16.00, till bolaget anmält sin avsikt att delta i årsstämman.

Anmälan om deltagande i stämman görs i första hand via bolagets hemsida www.eolusvind.com/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma/. Anmälan kan även ske skriftligt under adress Eolus Vind AB ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller per telefon, 08-402 90 41. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två).

Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.eolusvind.com. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast kl. 16.00 den 8 maj 2023. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman.

Deltagande genom poströstning

B) Den som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 4 maj 2023, dels senast den 8 maj 2023 anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningar nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt A) ovan. Det innebär att en anmälan genom endast poströstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.eolusvind.com. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Eolus Vind AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Ifyllt formulär ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 8 maj 2023. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs hemsida https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.eolusvind.com. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.

Förvaltarregistrerade innehav

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 4 maj 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 8 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Årsstämman öppnas

2. Val av ordförande vid stämman

3. Val av två justerare

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

5. Godkännande av dagordning

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av

a.   årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

b.   revisorsyttrande om huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts

c.   styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande

8. Beslut om

a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b. dispositioner av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2022

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

10. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor

11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningens förslag:

a. Carina Håkansson

b. Marie Grönborg

c. Hans Johansson

d.  Jan Johansson

e. Hans Linnarson

f. Bodil Rosvall Jönsson

g. Hans-Göran Stennert

h. Hans-Göran Stennert, som styrelseordförande

12. Val av revisor

13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport

14. Beslut om införande av långsiktigt aktiesparprogram

15. Årsstämman avslutas

Beslutsförslag

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)

Valberedningen inför årsstämman 2023 har bestått av ordföranden Hans Gydell (utsedd av Hans-Göran Stennert), Ingvar Svantesson (utsedd av Domneåns Kraftaktiebolag), Hans Johansson (utsedd av Åke Johansson) och Eolus styrelseordförande Hans-Göran Stennert.

Valberedningen har föreslagit att Eolus bolagsjurist Karl Olsson ska väljas till ordförande för årsstämman 2023.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 4)

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserad på bolagsstämmoaktieboken, anmälda aktieägare som är närvarande i stämmolokalen samt mottagna poströster.

Utdelning (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2022 lämnas med 1,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 16 maj 2023. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 22 maj 2023.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt fastställande av arvoden (punkterna 9-12)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar enligt följande:

att styrelsen ska bestå av sju ledamöter och inga suppleanter;

att en revisor ska utses, utan revisorssuppleant;

att, styrelsearvode för 2023 utgår med 450 000 kronor till styrelseordföranden och med 225 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget, arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 60 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 30 000 kronor till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget, och arvode för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 15 000 kronor till ledamöter som inte är anställda i bolaget;

att arvode till revisorn föreslås utgå enligt avtal;

att omval sker av styrelseledamöterna Hans Johansson, Jan Johansson, Hans Linnarson, Bodil Rosvall Jönsson och Hans-Göran Stennert samt nyval av Carina Håkansson och Marie Grönborg. Sigrun Hjelmqvist har avböjt omval till styrelsen;

Carina Håkansson, född 1961, har utbildning från Skogshögskolan i Garpenberg och Umeå. Hon har en lång och framgångsrik karriär från bland annat tidigare VD för Stora Enso Skog, Dala Kraft AB och Skogsindustrierna. Därutöver har hon tidigare varit ordförande för Advisory Committee on Sustainable Forest-based Industries (ACSFI) och styrelseledamot för Dala Vind AB. Carina är för närvarande styrelseledamot för Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, AFRY AB samt ordförande för IVA:s avdelning för skogsnäringen teknik. Carina innehar inga aktier i Eolus.

Marie Grönborg, född 1970, är VD för TreeToTextile. Hon har en M.Sc i kemiteknik från Chalmers Tekniska Högskola / Imperial College och har en lång och framgångsrik karriär från bland annat tidigare vice VD för Perstorp Group och tidigare VD för Purac AB. Därutöver har hon tidigare suttit som styrelseledamot i ett flertal dotterbolag inom Perstorp Group. Marie är för närvarande styrelseledamot i SSAB AB och Permascand Top Holding AB. Marie innehar 275 aktier i Eolus.

att omval sker av styrelsens ordförande Hans-Göran Stennert;

att, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB väljs till revisor; PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Vicky Johansson kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Beslut om införande av långsiktigt aktiesparprogram (punkt 14)

Styrelsen i Eolus föreslår att årsstämman 2023 beslutar om ett långsiktigt aktiesparprogram för bolagets anställda i Sverige (”Aktiesparprogram 2023”).

Aktiesparprogram 2023 innebär att anställda i Sverige inom Eolus kan välja att av eventuell intjänad rörlig kontantersättning avseende räkenskapsåret 2023 förvärva aktier i Eolus för ett belopp motsvarande maximalt en månadslön (”Sparaktier”). Förvärv av Sparaktier ska ske genom bolagets försorg över Nasdaq Stockholm inom tjugo handelsdagar från det att utfallet i det rörliga kontantbonusprogrammet har fastställts och deltagarna har meddelat att de vill delta i programmet.

Under förutsättning att deltagaren behåller samtliga Sparaktier och fortsatt är anställd i Eolus-koncernen tre år efter förvärvet, ersätter Eolus deltagaren med kostnaden för att förvärva så många aktier som motsvarar hälften av antalet Sparaktier (”Matchningsaktier”). Förvärv av Matchningsaktier ska ske genom bolagets försorg över Nasdaq Stockholm under de tjugo handelsdagar som infaller närmast efter treårsdagen för förvärvet av Sparaktierna.

I syfte att säkerställa att deltagarens ekonomiska situation så långt möjligt förblir oförändrad ska antalet Matchningsaktier vara föremål för sedvanlig omräkning om bolagets aktiekapital ökas eller minskas, konvertibla skuldebrev eller optioner utges eller bolaget likvideras eller fusioneras eller motsvarande förändringar inträffar.

Om deltagaren har insiderinformation och därför är förhindrad att förvärva Sparaktier ska styrelsen äga rätt att förlänga eller senarelägga den ovan angivna investeringsperioden i enskilda fall, dock ej senare än till nästkommande årsskifte (dvs. till och med den 31 december 2024). Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av Aktiesparprogram 2023 inom ramen för ovan angivna villkor samt även ha rätt att göra de smärre justeringar och tillämpningar som kan komma att påkallas till följd av legala eller administrativa skäl.

Vid antagande om fullt utfall i det rörliga kontantbonusprogrammet, full investering av berättigade deltagare och en oförändrad aktiekurs vid tidpunkten för leverans av Matchningsaktier, beräknas Eolus kostnader i anledning Aktiesparprogram 2023 som högst att uppgå till cirka 3,2 miljoner kronor. Vid antagande om att Eolus aktiekurs vid tidpunkten för leverans av Matchningsaktier har ökat med 25 procent, beräknas Eolus kostnader i anledning Aktiesparprogram 2023, inklusive arbetsgivaravgifter, som högst att uppgå till cirka 4,0 miljoner kronor, och vid antagande om att aktiekursen vid samma tidpunkt har ökat med 50 procent, beräknas kostnaderna, inklusive arbetsgivaravgifter, som högst att uppgå till cirka 4,9 miljoner kronor. Aktiesparprogram 2023 innebär ingen utspädning för bolagets aktieägare och bedöms inte få någon inverkan på något, för Eolus, viktigt nyckeltal. Inga säkringsåtgärder har vidtagits för att begränsa Eolus kostnader mot sitt eget aktiepris kopplat till inköpet av Matchningsaktier.

Förslaget till Aktiesparprogram 2023 har beretts av styrelsen och dess ersättningsutskott. I bolaget finns sedan tidigare motsvarande aktiesparprogram, för räkenskapsåren 2022, 2021 och 2019/2020, kopplade till den rörliga kontantbonusen. Genom att på det sätt som beskrivs ovan ställa krav på egen investering i Eolus-aktier och därmed förena de anställdas och aktieägarnas intresse av en långsiktig värdetillväxt i bolaget, kan Aktiesparprogram 2023 förväntas förbättra Eolus möjligheter att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare samtidigt som det bidrar till Eolus affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet.

För giltigt stämmobeslut krävs att aktieägare med minst hälften av de på bolagsstämman avgivna rösterna biträder förslaget.

Tillgängliga handlingar

Valberedningens motiverade yttrande, fullmaktsformulär och poströstningsformulär finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.eolusvind.com.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar som ska hållas tillgängliga för aktieägare enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.eolusvind.com senast tre veckor före årsstämman.

Handlingarna skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Antal aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 24 907 000, varav 1 285 625 aktier av serie A och 23 621 375 aktier av serie B, med ett sammanlagt antal röster om 3 647 762,5.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller dotterbolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och dels bolagets förhållande till dotterbolag (inklusive koncernredovisningen).

Behandling av personuppgifter

För information om behandling av personuppgifter, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Hässleholm i mars 2023
Eolus Vind AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 0702–65 16 15
Karin Wittsell Heydl, kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 0761–16 71 99

Hässleholm den 11 april 2022

Aktieägarna i Eolus Vind AB (publ) org.nr 556389-3956 kallas härmed till årsstämma den 19 maj 2022 kl. 14.00 i Kulturhuset i Hässleholm, Vattugatan 18. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 13.30.

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Eolus bolagsordning.

Rätt till deltagande

Deltagande i stämmolokalen

A) Den som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 11 maj 2022, dels senast den 13 maj 2022, gärna före kl. 16.00, till bolaget anmält sin avsikt att delta i årsstämman.

Anmälan om deltagande i stämman görs i första hand via bolagets hemsida https://www.eolusvind.com/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma/. Anmälan kan även ske skriftligt under adress Eolus Vind AB ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller per telefon, 08-402 90 41. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två).

Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.eolusvind.com. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast kl. 16.00 den 13 maj 2022. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman.

Deltagande genom poströstning

B) Den som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 11 maj 2022, dels senast den 13 maj 2022 anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningar nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt A) ovan. Det innebär att en anmälan genom endast poströstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.eolusvind.com. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Eolus Vind AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Ifyllt formulär ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 13 maj 2022. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs hemsida https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.eolusvind.com. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.

Förvaltarregistrerade innehav

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 11 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 13 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

 1. Årsstämman öppnas
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Val av två justerare
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Godkännande av dagordning
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av
 1. årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 2. revisorsyttrande om huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts
 3. styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande
 1. Beslut om
 1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 2. dispositioner av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2021
 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
 2. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor
 3. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningens förslag:

 1. Sigrun Hjelmquist
 2. Hans Johansson
 3. Jan Johansson
 4. Hans Linnarson
 5. Bodil Rosvall Jönsson
 6. Hans-Göran Stennert
 7. Hans-Göran Stennert, som styrelseordförande
 1. Val av revisor
 2. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
 3. Beslut om införande av långsiktigt aktiesparprogram
 4. Årsstämman avslutas

Beslutsförslag

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)

Valberedningen inför årsstämman 2022 har bestått av ordföranden Hans Gydell (utsedd av Hans-Göran Stennert), Ingvar Svantesson (utsedd av Domneåns Kraftaktiebolag), Hans Johansson (utsedd av Åke Johansson) och Eolus styrelseordförande Hans-Göran Stennert.

Valberedningen har föreslagit att Eolus bolagsjurist Karl Olsson ska väljas till ordförande för årsstämman 2022.

Utdelning (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2021 lämnas med 1,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 23 maj 2022. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 27 maj 2022.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt fastställande av arvoden (punkterna

9-12)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar enligt följande:

att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och inga suppleanter;

att en revisor ska utses, utan revisorssuppleant;

att, styrelsearvode för 2022 utgår med 450 000 kronor till styrelseordföranden och med 225 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget, arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 60 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 30 000 kronor till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget, och arvode för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 15 000 kronor till ledamöter som inte är anställda i bolaget;

att arvode till revisorn föreslås utgå enligt avtal;

att omval sker av styrelseledamöterna Sigrun Hjelmquist, Hans Johansson, Jan Johansson, Hans Linnarson, Bodil Rosvall Jönsson och Hans-Göran Stennert;

att omval sker av styrelsens ordförande Hans-Göran Stennert;

att, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB väljs till revisor; PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Vicky Johansson kommer tillsättas som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens rapport avseende ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Beslut om införande av långsiktigt aktiesparprogram (punkt 14)

Styrelsen i Eolus Vind AB (”Eolus”) föreslår att årsstämman 2022 beslutar om ett långsiktigt aktiesparprogram för bolagets anställda (”Aktiesparprogram 2022).

Aktiesparprogram 2022 innebär att samtliga anställda inom Eolus kan välja att av eventuell intjänad rörlig kontantersättning avseende räkenskapsåret 2022 förvärva aktier i Eolus för ett belopp motsvarande maximalt en månadslön (”Sparaktier”). Förvärv av Sparaktier ska ske genom bolagets försorg över Nasdaq Stockholm inom tjugo handelsdagar från det att utfallet i det rörliga kontantbonusprogrammet har fastställts och deltagarna har meddelat att de vill delta i programmet.

Under förutsättning att deltagaren behåller samtliga Sparaktier och fortsatt är anställd i Eolus-koncernen tre år efter förvärvet, ersätter Eolus deltagaren med kostnaden för att förvärva så många aktier som motsvarar hälften av antalet Sparaktier (”Matchningsaktier”). Förvärv av Matchningsaktier ska ske genom bolagets försorg över Nasdaq Stockholm under de tjugo handelsdagar som infaller närmast efter treårsdagen för förvärvet av Sparaktierna.

I syfte att säkerställa att deltagarens ekonomiska situation så långt möjligt förblir oförändrad ska antalet Matchningsaktier vara föremål för sedvanlig omräkning om bolagets aktiekapital ökas eller minskas, konvertibla skuldebrev eller optioner utges eller bolaget likvideras eller fusioneras eller motsvarande förändringar inträffar.

Om deltagaren har insiderinformation och därför är förhindrad att förvärva Sparaktier ska styrelsen äga rätt att förlänga eller senarelägga den ovan angivna investeringsperioden i enskilda fall, dock ej senare än till nästkommande årsstämma. Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av Aktiesparprogram 2022 inom ramen för ovan angivna villkor samt även ha rätt att göra de smärre justeringar och tillämpningar som kan komma att påkallas till följd av legala eller administrativa skäl.

Vid antagande om fullt utfall i det rörliga kontantbonusprogrammet, full investering av berättigade deltagare och en oförändrad aktiekurs vid tidpunkten för leverans av Matchningsaktier, beräknas Eolus kostnader i anledning Aktiesparprogram 2022 som högst att uppgå till cirka 2,2 miljoner kronor. Vid antagande om att Eolus aktiekurs vid tidpunkten för leverans av Matchningsaktier har ökat med 25 procent, beräknas Eolus kostnader i anledning Aktiesparprogram 2022, inklusive arbetsgivaravgifter, som högst att uppgå till cirka 2,8 miljoner kronor, och vid antagande om att aktiekursen vid samma tidpunkt har ökat med 50 procent, beräknas kostnaderna, inklusive arbetsgivaravgifter, som högst att uppgå till cirka 3,3 miljoner kronor. Aktiesparprogram 2022 innebär ingen utspädning för bolagets aktieägare och bedöms inte få någon inverkan på något, för Eolus, viktigt nyckeltal. Inga säkringsåtgärder har vidtagits för att begränsa Eolus kostnader mot sitt eget aktiepris kopplat till inköpet av Matchningsaktier.

Förslaget till Aktiesparprogram 2022 har beretts av styrelsen och dess ersättningsutskott. I bolaget finns sedan tidigare motsvarande aktiesparprogram, för räkenskapsåren 2021, 2019/2020 och 2018/2019, kopplade till den rörliga kontantbonusen. Genom att på det sätt som beskrivs ovan ställa krav på egen investering i Eolus-aktier och därmed förena de anställdas och aktieägarnas intresse av en långsiktig värdetillväxt i bolaget, kan Aktiesparprogram 2022 förväntas förbättra Eolus möjligheter att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare samtidigt som det bidrar till Eolus affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet.

För giltigt stämmobeslut krävs att aktieägare med minst hälften av de på bolagsstämman avgivna rösterna biträder förslaget.

Tillgängliga handlingar

Följande handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst tre veckor före stämman. Handlingarna sänds dessutom, utan kostnad, på begäran till aktieägare som uppger sin postadress eller e-postadress: (i) redovisningshandlingar och revisionsberättelse, (ii) revisorns yttrande över huruvida beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts, (iii) ersättningsrapport, (iv) styrelsens fullständiga förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande, och (v) styrelsens fullständiga förslag till långsiktigt aktiesparprogram.

Antal aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 24 907 000, varav 1 285 625 aktier av serie A och 23 621 375 aktier av serie B, med ett sammanlagt antal röster om 3 647 762,5.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller dotterbolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och dels bolagets förhållande till dotterbolag (inklusive koncernredovisningen).

Behandling av personuppgifter

För information om behandling av personuppgifter, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Hässleholm i april 2022
Eolus Vind AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)70-265 16 15
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)720-50 59 11

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 666 vindkraftverk med en effekt om 1 414 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta över 1 320 MW åt kunder varav 914 MW är i drift.

Eolus Vind AB har nära 34 500 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Hässleholm den 16 april 2021

Aktieägarna i Eolus Vind AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 19 maj 2021.

Styrelsen har beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under år 2021. Detta innebär att årsstämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägares utövande av rösträtt på årsstämman kan därför endast ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan.

Ett anförande där verkställande direktören Per Witalisson kommenterar Eolus verksamhet samt adresserar eventuella inkomna frågor kommer att läggas ut på Eolus hemsida www.eolusvind.com den 19 maj 2021.

Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 19 maj 2021 när utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 10 maj 2021, dels anmält sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 18 maj 2021.

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 10 maj 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 12 maj 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.eolusvind.com. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret ska, för att beaktas, vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 18 maj 2021. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas med post till Eolus Vind AB (publ), ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs hemsida https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/. Sådana elektroniska röster måste, för att beaktas, avges senast den 18 maj 2021.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär på svenska och engelska tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida www.eolusvind.com. Fullmakt gäller ett (1) år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem (5) år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling, ej äldre än ett (1) år, som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.

Aktieägaren ska inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströsten i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före årsstämman, d.v.s. senast den 9 maj 2021, till Eolus Vind AB, Box 95, 281 21 Hässleholm, eller via e-post till info@eolusvind.com. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.eolusvind.com senast den 14 maj 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress eller e-postadress.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Val av två justerare
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av
 1. årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 2. revisorsyttrande om huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts
 3. styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande
 1. Beslut om
 1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 2. dispositioner av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för det förlängda räkenskapsåret 2019/2020
 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
 2. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor
 3. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningens förslag:

 1. Sigrun Hjelmquist
 2. Hans Johansson
 3. Jan Johansson
 4. Hans Linnarson
 5. Bodil Rosvall Jönsson
 6. Hans-Göran Stennert
 7. Hans-Göran Stennert, som styrelseordförande
 1. Val av revisor
 2. Beslut om instruktioner för utseende av valberedning och valberedningens arbete
 3. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 4. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
 5. Beslut om införande av långsiktigt aktiesparprogram
 6. Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslutsförslag

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 1)

Valberedningen inför årsstämman 2021 har bestått av ordföranden Hans Gydell (utsedd av Hans-Göran Stennert), Ingvar Svantesson (utsedd av Domneåns Kraftaktiebolag), Hans Johansson (utsedd av Åke Johansson) och Eolus styrelseordförande Hans-Göran Stennert.

Valberedningen har föreslagit att Eolus bolagsjurist Karl Olsson ska väljas till ordförande för årsstämman 2021 eller vid dennes förhinder den person styrelsen utser.

Val av två justerare (punkt 2)

Östen Warnhag och Marcus Håkansson, eller vid förhinder för någon eller båda, den eller de personer styrelsen föreslår, föreslås till justerare. Justerarnas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Euroclear Sweden AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justerarna.

Utdelning (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2019/2020 lämnas med 2,00 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 21 maj 2021. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 26 maj 2021.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt fastställande av arvoden (punkterna 8-11)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar enligt följande:

att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och inga suppleanter;

att en revisor ska utses, utan revisorssuppleant;

att styrelsearvode för 2021 utgår med 450 000 kronor till styrelseordföranden och med 225 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget, arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 60 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 30 000 kronor till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget, och arvode för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 15 000 kronor till ledamöter som inte är anställda i bolaget;

att ett retroaktivt styrelsearvode utgå med 125 000 kronor till styrelseordföranden och 58 000 kronor till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Det retroaktiva arvodet är baserat pro rata på den tillkommande tid som styrelsens mandatperiod förlängts till följd av omläggningen av bolagets räkenskapsår under 2020;

att arvode till revisorn föreslås utgå enligt avtal;

att omval sker av styrelseledamöterna Sigrun Hjelmquist, Hans Johansson, Jan Johansson, Hans Linnarson, Bodil Rosvall Jönsson och Hans-Göran Stennert;

att omval sker av styrelsens ordförande Hans-Göran Stennert;

att, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB väljs till revisor; PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Eva Carlsvi kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Beslut om instruktioner för utseende av valberedning och valberedningens arbete (punkt 12)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om följande instruktioner för utseende av valberedningen och valberedningens arbete:

Valberedningen ska bestå av en ledamot utsedd av envar av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna jämte styrelseordföranden. Därvid ska styrelsens ordförande kontakta de till röstetalet största ägarregistrerade aktieägarna på grundval av Bolagets, av Euroclear Sweden tillhandahållna, förteckning över ägarregistrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti varje år eller annan tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt. Den aktieägare som inte är ägarregistrerad hos Euroclear Sweden och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska efterföljande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot tills valberedningen består av tre ledamöter utöver styrelsens ordförande. Vid utseende av valberedningen ska reglerna om oberoende i Koden beaktas. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, vilket ska ske senast sex månader före årsstämman. Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen snarast möjligt efter att den har utsetts.

Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen upphör att vara aktieägare eller att tillhöra de röstmässigt största aktieägarna tidigare än två månader innan valberedningens uppdrag är slutfört, ska den ledamot som aktieägaren utsett, såvida valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste aktieägaren som inte redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen avgå av annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten innan valberedningens uppdrag slutförts ska sådan ledamot, om den aktieägare som utsett ledamoten så begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram tills ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som är utsedd av den röstmässigt största aktieägaren. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen.

Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, styrelseledamöter, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma, revisor, revisorsarvoden, instruktion för valberedning och annat som enligt Koden ankommer på valberedningen.

Denna instruktion ska gälla tills vidare.

 

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som i huvudsak motsvarar de riktlinjer som antogs av årsstämman 2020, med de justeringarna att rörlig kontantersättning för VD högst ska uppgå till fem månadslöner (tidigare fyra månadslöner), att rörlig kontantersättning som mäts under flera år ska kunna ge ledande befattningshavare rätt till ytterligare visst högsta antal månadslöner, att kriterierna för rörlig ersättning justeras så att den relativa viktningen tas bort samt ett par redaktionella justeringar. Följaktligen föreslås en ny lydelse av riktlinjerna enligt nedan.

Vem riktlinjerna omfattar och riktlinjernas tillämplighet

Dessa riktlinjer omfattar de personer som ingår i Eolus bolagsledning, för närvarande VD, vice VD/operativ chef, CFO, bolagsjurist och chef för Project Delivery. I den mån styrelseledamot utför arbete för Eolus vid sidan av styrelseuppdraget ska dessa riktlinjer gälla även för eventuell ersättning (t.ex. konsultarvode) för sådant arbete. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2021. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Eolus affärsstrategi innebär i korthet att bolaget genom att uppföra nyckelfärdiga anläggningar för förnybar energi och energilagring ska skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av sådana anläggningar, samt erbjuda såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt. För mer information om bolagets affärsstrategi hänvisas till Eolus senaste årsredovisning.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla en ledning med god kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska vara baserad på kriterier som syftar till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Formerna av ersättning m.m.

Ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Ersättningens nivå för enskild befattningshavare ska vara baserad på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Om uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning mäts under en period om ett år får den årliga rörliga kontantersättningen uppgå till högst fem månadslöner för VD, högst fyra månadslöner för vice VD samt högst tre månadslöner för övriga ledande befattningshavare. Om uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning mäts under flera år får rörlig kontantersättning som är hänförlig till sådan flerårig mätperiod utgå med ett belopp som totalt (dvs. inklusive eventuell rörlig kontantersättning som hänförs till ettårig mätperiod) är maximerat till den sammanlagda årliga rörliga kontantersättningen för respektive befattningshavare under de räkenskapsår som sådan flerårig mätperiod omfattar. Den rörliga ersättningen ska inte vara pensionsgrundande, i den mån inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser.

Pensionsförmåner, inklusive sjukförsäkring, ska vara premiebestämda, i den mån befattningshavaren inte omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Pensionspremierna för premiebestämd pension får uppgå till högst 30 procent av den pensionsgrundande inkomsten.

Andra förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 15 procent av den pensionsgrundande inkomsten.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa sådana tvingande regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

Upphörande av anställning

Ledande befattningshavare ska vara anställda tillsvidare eller för viss tid. Vid anställningens upphörande får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Avgångsvederlag ska inte utgå. Vid uppsägning från VD:s sida får uppsägningstiden vara högst tolv månader och högst sex månader vid uppsägning från övriga ledande befattningshavares sida.
Kriterier för utdelning av rörlig kontantersättning m.m.

Den rörliga kontantersättningen ska vara baserad på förutbestämda och mätbara finansiella och icke-finansiella kriterier som fastställs av styrelsen, såsom avkastning på eget kapital, leverans av pågående projekt, orderingång och reduktion av capex. Kriterierna ska gälla för ett räkenskapsår i taget. Genom att belöna tydliga och mätbara framsteg i bonusmål som är kopplade till bolagets finansiella och operativa utveckling, ska kriterierna bidra till att stödja och motivera medarbetare att uppnå av Eolus uppsatta affärsstrategier, långsiktiga mål och hållbarhet.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterierna för utbetalning av rörlig kontantersättning har avslutats ska bedömas respektive fastställas i vilken utsträckning som kriterierna har uppfyllts. Ersättningsutskottet ansvarar för sådan bedömning såvitt avser rörlig kontantersättning till VD, och VD ansvarar för bedömningen i förhållande till övriga ledande befattningshavare. Uppfyllande av finansiella kriterier ska fastställas baserat på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

Lön och anställningsvillkor

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Konsultarvode till styrelseledamöter

För de fall styrelseledamot (inklusive genom helägt bolag) utför tjänster för Eolus utöver styrelsearbetet kan särskilt arvode för detta betalas (konsultarvode) förutsatt att sådana tjänster bidrar till implementeringen av Eolus affärsstrategi och tillvaratagandet av Eolus långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Det årliga konsultarvodet får för respektive styrelseledamot aldrig överstiga styrelsearvodet per år. Arvodet ska vara marknadsmässigt och sättas i relation till nyttan för Eolus.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens rapport avseende ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Beslut om införande av långsiktigt aktiesparprogram (punkt 15)

Styrelsen i Eolus Vind AB (”Eolus”) föreslår att årsstämman 2021 beslutar om ett långsiktigt aktiesparprogram för bolagets anställda (”Aktiesparprogram 2021”).

Aktiesparprogram 2021 innebär att samtliga anställda inom Eolus kan välja att av eventuell intjänad rörlig kontantersättning avseende räkenskapsåret 2021 förvärva aktier i Eolus för ett belopp motsvarande maximalt en månadslön (”Sparaktier”). Förvärv av Sparaktier ska ske genom bolagets försorg över Nasdaq Stockholm inom tjugo handelsdagar från det att utfallet i det rörliga kontantbonusprogrammet har fastställts och deltagarna har meddelat att de vill delta i programmet.

Under förutsättning att deltagaren behåller samtliga Sparaktier och fortsatt är anställd i Eolus-koncernen tre år efter förvärvet, ersätter Eolus deltagaren med kostnaden för att förvärva så många aktier som motsvarar hälften av antalet Sparaktier (”Matchningsaktier”). Förvärv av Matchningsaktier ska ske genom bolagets försorg över Nasdaq Stockholm under de tjugo handelsdagar som infaller närmast efter treårsdagen för förvärvet av Sparaktierna.

I syfte att säkerställa att deltagarens ekonomiska situation så långt möjligt förblir oförändrad ska antalet Matchningsaktier vara föremål för sedvanlig omräkning om bolagets aktiekapital ökas eller minskas, konvertibla skuldebrev eller optioner utges eller bolaget likvideras eller fusioneras eller motsvarande förändringar inträffar.

Om deltagaren har insiderinformation och därför är förhindrad att förvärva Sparaktier ska styrelsen äga rätt att förlänga eller senarelägga den ovan angivna investeringsperioden i enskilda fall, dock ej senare än till nästkommande årsstämma. Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av Aktiesparprogram 2021 inom ramen för ovan angivna villkor samt även ha rätt att göra de smärre justeringar och tillämpningar som kan komma att påkallas till följd av legala eller administrativa skäl.

Vid antagande om fullt utfall i det rörliga kontantbonusprogrammet, full investering av berättigade deltagare och en oförändrad aktiekurs vid tidpunkten för leverans av Matchningsaktier, beräknas Eolus kostnader i anledning Aktiesparprogram 2021 som högst att uppgå till cirka 2 300 000 kronor, inklusive arbetsgivaravgifter. Vid antagande om att Eolus aktiekurs vid tidpunkten för leverans av Matchningsaktier har ökat med 25 procent, beräknas Eolus kostnader i anledning Aktiesparprogram 2021 som högst att uppgå till cirka 2 900 000 kronor, och vid antagande om att aktiekursen vid samma tidpunkt har ökat med 50 procent, beräknas kostnaderna som högst att uppgå till cirka 3 500 000 kronor. Aktiesparprogram 2021 innebär ingen utspädning för bolagets aktieägare och bedöms inte få någon inverkan på något, för Eolus, viktigt nyckeltal. Inga säkringsåtgärder har vidtagits för att begränsa Eolus kostnader mot sitt eget aktiepris kopplat till inköpet av Matchningsaktier.

Förslaget till Aktiesparprogram 2021 har beretts av styrelsen och dess ersättningsutskott. I bolaget finns sedan tidigare motsvarande aktiesparprogram, för räkenskapsåren 2019/2020, 2018/2019 och 2017/2018, kopplade till den rörliga kontantbonusen. Genom att på det sätt som beskrivs ovan ställa krav på egen investering i Eolus-aktier och därmed förena de anställdas och aktieägarnas intresse av en långsiktig värdetillväxt i bolaget, kan Aktiesparprogram 2021 förväntas förbättra Eolus möjligheter att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare samtidigt som det bidrar till Eolus affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet.

För giltigt stämmobeslut krävs att aktieägare med minst hälften av de på bolagsstämman avgivna rösterna biträder förslaget.

Ändring av bolagsordningen (punkt 16)

Av 7 kap. 4 § aktiebolagslagen framgår att styrelsen får samla in fullmakter inför en bolagsstämma om det anges i bolagsordningen. Av 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen framgår att det i bolagsordningen även får anges att styrelsen inför en bolagsstämma får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

I syfte att kunna använda de alternativ som aktiebolagslagen anger avseende fullmaktsinsamling och poströstning föreslår styrelsen att en ny § 13, med nedanstående lydelse, införs i bolagsordningen samt att numreringen i bolagsordningen ändras så att nuvarande § 13 blir § 14, nuvarande § 14 blir § 15 och slutligen nuvarande § 15 blir § 16.

Föreslagen lydelse
§ 13

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

 

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

Tillgängliga handlingar

Följande handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst tre veckor före stämman. Handlingarna sänds dessutom, utan kostnad, på begäran till aktieägare som uppger sin postadress eller e-postadress: (i) redovisningshandlingar och revisionsberättelse, (ii) revisorns yttrande över huruvida beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts, (iii) ersättningsrapport, (iv) styrelsens fullständiga förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande, (v) styrelsens fullständiga förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, (vi) styrelsens fullständiga förslag till långsiktigt aktiesparprogram, och (vii) styrelsens fullständiga förslag till bolagsordningsändring.

Antal aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 24 907 000, varav 1 285 625 aktier av serie A och 23 621 375 aktier av serie B, med ett sammanlagt antal röster om 3 647 762,5.

Behandling av personuppgifter

För information om behandling av personuppgifter, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Hässleholm i april 2021
Eolus Vind AB (publ)
Styrelsen


För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)70-265 16 15
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)720-50 59 11

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 653 vindkraftverk med en effekt om nära 1 370 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta över 1 400 MW åt kunder varav cirka 905 MW är i drift.

Eolus Vind AB har 41 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Hässleholm den 21 juli 2020

Aktieägarna i Eolus Vind AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 27 augusti 2020 kl. 11 i Kulturhuset i Hässleholm, med adress Vattugatan 18 (100 meter från järnvägsstationen). Inregistrering till stämman börjar kl. 10.30.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 21 augusti 2020, dels senast den 21 augusti 2020 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman, gärna före kl. 16.00.
Anmälan till stämman görs i första hand via bolagets webbplats https://www.eolusvind.com/ir-finansiellt/bolagsstyrning/bolagsstamma/. Anmälan kan även ske skriftligt under adress Eolus Vind AB ”Extra bolagsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller per telefon 08 – 402 90 41. Vid anmälan ska aktieägaren ange namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer dagtid och eventuellt biträdes namn. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman utan ska följa instruktionerna under rubriken Förhandsröstning nedan.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara genomförd per den 21 augusti 2020 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.
Om aktieägare ska företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, undertecknad av aktieägaren och daterad. Fullmakt får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling uppvisas. Handlingen ska styrka rätten för den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under adress Eolus Vind AB, Box 95, 281 21 Hässleholm senast kl. 16.00 den 21 augusti 2020. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.eolusvind.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Åtgärder med anledning av coronaviruset

Som ett led i strävan att minimera risken för spridning av coronaviruset har styrelsen beslutat att aktieägare i bolaget ska kunna utöva sin rösträtt vid stämman genom att förhandsrösta. Avsikten med styrelsens beslut är att reducera antalet personer som samlas i bolagsstämmolokalen. Bolaget avråder från att närvara i stämmolokalen och vill uppmana sina aktieägare att, på det sätt som anges nedan, utnyttja möjligheten till förhandsröstning.

Förhandsröstning

Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till förhandsröstning ska, utöver att vara upptagen i bolagsstämmoaktieboken, använda ett formulär för anmälan och förhandsröstning som finns tillgänglig via bolagets webbplats, www.eolusvind.com. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

 • Förhandsröstningsformuläret ska skickas till bolaget per e-post till GeneralMeetingService@euroclear.eu eller per post till Eolus Vind AB ”Extra bolagsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.
 • Aktieägare som är fysiska personer kan även välja att avge sin förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID. Länk till elektronisk förhandsröstning finns på bolagets webbplats, www.eolusvind.com, samt via https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/.
 • Förhandsröstningsformuläret måste vara bolaget tillhanda senast den 21 augusti 2020, gärna före kl. 16.00.

Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas förhandsröstningsformuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Övriga åtgärder i anledning av coronaviruset

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset i samband med stämman har bolaget vidare beslutat att vidta följande åtgärder:

 • ingen dryck och förtäring kommer att serveras vid stämman,
 • antalet närvarande icke aktieägare kommer att i möjligaste mån begränsas, och
 • stämman kommer att minimeras i tid, dock utan att inskränka på aktieägarnas rättigheter.

Med hänsyn till smittorisken avråder bolaget från deltagande i stämmolokalen, och rekommenderar aktieägarna att delta genom förhandsröstning enligt ovan. Bolaget följer den fortsatta utvecklingen noga och kommer vid behov att på sin webbplats, www.eolusvind.com, uppdatera informationen om vilka åtgärder som vidtas i samband med stämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justerare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om ändringar i bolagsordningen, inklusive omläggning av bolagets räkenskapsår och införande av omvandlingsförbehåll
 8. Avslutning

Beslutsförslag

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Det föreslås att Eolus bolagsjurist Karl Olsson ska väljas till ordförande för stämman.

Beslut om ändringar i bolagsordningen, inklusive omläggning av bolagets räkenskapsår

och införande av omvandlingsförbehåll (punkt 7)

I syfte att minska effekterna av säsongsvariationer på bolagets redovisning föreslår styrelsen att stämman beslutar om ändring av bolagets räkenskapsår så att detta löper från och med 1 januari till och med 31 december. I anslutning härtill föreslår styrelsen att det innevarande räkenskapsåret ska förlängas till och med den 31 december 2020 och således omfatta 16 månader. Med anledning av ovanstående föreslår styrelsen att stämman beslutar att ändra nuvarande § 13 i bolagsordningen i enlighet med följande.

Nuvarande § Nuvarande lydelse Föreslagen § Föreslagen lydelse
§ 13 Bolagets räkenskapsår är 1/9 – 31/8.

§ 14 Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

Vidare föreslår styrelsen att stämman beslutar att bolagsstämma, utöver att kunna hållas i Hässleholm, även ska kunna hållas i Malmö, Göteborg och Stockholm, genom att inkludera en ny § 9 i bolagsordningen i enlighet med följande.

Föreslagen § Föreslagen lydelse
§ 9 Bolagsstämma skall hållas i Hässleholm, Malmö, Göteborg eller Stockholm.

Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar att ett omvandlingsförbehåll införs som ett nytt stycke i § 5 i bolagsordningen, och som följd därav att även bestämmelsen om högsta och lägsta antalet akter i första stycket i samma paragraf ändras, i enlighet med följande.

Nuvarande § Nuvarande lydelse Föreslagen § Föreslagen lydelse
§ 5 Aktierna kan vara dels A-aktier, dels B-aktier. A-aktie medför 1 och B-aktier 1/10 röst. A-aktier kan utges till ett antal om lägst 1.028.500 och högst 4.114.000 och B-aktier till ett antal om lägst 17.085.900 och högst 68.343.600. Vid en ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal de tidigare äger. Ägarna av A-aktier har då i första hand rätt till nya A-aktier och ägarna till B-aktier har i första hand rätt till nya B-aktier. Aktier som inte tecknats av de i första hand berättigade aktieägarna ska erbjudas samtliga aktieägare, samt att om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna ska fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Samma företrädesrätt skall gälla vid emission av teckningsoptioner och konvertibler. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska A-aktier och B-aktier emitteras i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall de gamla aktierna ge företräde till nya aktier av samma slag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. § 5 Antalet aktier skall vara lägst 18.114.400 och högst 72.457.600. Aktierna kan vara dels A-aktier, dels B-aktier. A-aktie medför 1 röst och B-aktier 1/10 röst. A-aktier kan utges till ett antal om högst 4.114.000 och B-aktier till ett antal om högst 68.343.600.

Vid en ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal de tidigare äger. Ägarna av A-aktier har då i första hand rätt till nya A-aktier och ägarna till B-aktier har i första hand rätt till nya B-aktier. Aktier som inte tecknats av de i första hand berättigade aktieägarna ska erbjudas samtliga aktieägare, samt att om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna ska fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Samma företrädesrätt skall gälla vid emission av teckningsoptioner och konvertibler. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska A-aktier och B-aktier emitteras i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall de gamla aktierna ge företräde till nya aktier av samma slag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet.

På begäran av en aktieägare skall A-aktier (en eller flera), tillhöriga den aktieägaren, omvandlas till motsvarande antal B-aktier. Begäran om omvandling får ske under januari och juli månad varje år (”Omvandlingsperioderna”). Begäran om omvandling, som skall vara skriftlig och ange det antal aktier som skall omvandlas, skall ha inkommit till styrelsen senast sista dagen under aktuell Omvandlingsperiod.

Styrelsen skall efter utgången av varje Omvandlingsperiod behandla frågan om omvandling. Styrelsen skall därefter utan dröjsmål anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när den registreras i aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret.

Slutligen, i syfte att anpassa bolagsordningen till genomförda och förväntade ändringar i aktiebolagslagen och lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument föreslår styrelsen att stämman beslutar om ändring av nuvarande § 1, § 10 och § 14 i bolagsordningen i enlighet med följande.

Nuvarande § Nuvarande lydelse Föreslagen § Föreslagen lydelse
§ 1 Bolagets firma är Eolus Vind Aktiebolag (publ).

§ 1 Bolagets företagsnamn är Eolus Vind Aktiebolag (publ).

§ 10 För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast klockan 16.00 den dag som anges i kallelsen. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 11 För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på avstämningsdagen för bolagsstämman i enlighet med aktiebolagslagen, dels anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 14 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 15 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Bemyndigande
Styrelsen föreslår att VD bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.
Majoritetskrav
Stämmans beslut om ändringar i bolagsordningen, inklusive omläggning av bolagets räkenskapsår och införande av omvandlingsförbehåll, kräver enligt aktiebolagslagen att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna som de vid stämman företrädda aktierna röstar för förslaget.

Tillgängliga handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till ändringar i bolagsordningen, inklusive omläggning av bolagets räkenskapsår och införande av omvandlingsförbehåll, kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida senast tre veckor före stämman. Förslaget sänds dessutom, utan kostnad, på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Antal aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 24 907 000, varav 1 285 625 aktier av serie A och 23 621 375 aktier av serie B, med ett sammanlagt antal röster om 3 647 762,5. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller dotterbolaget, vid stämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och dels bolagets förhållande till andra koncernföretag.

Behandling av personuppgifter

För information om behandling av personuppgifter, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Hässleholm i juli 2020
Eolus Vind AB (publ)
Styrelsen


För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)70-265 16 15
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)720-50 59 11

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden, Baltikum och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 615 vindkraftverk med en effekt om över 1 200 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta över 1 300 MW åt kunder varav cirka 745 MW är i drift.

Eolus Vind AB har cirka 26 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

 

Hässleholm den 17 december 2019

Aktieägarna i Eolus Vind AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 25 januari 2020 kl. 15.00 i Kulturhuset i Hässleholm, med adress Vattugatan 18 (100 meter från järnvägsstationen). Inregistrering till årsstämman börjar kl. 14.30.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 20 januari 2020, dels senast den 20 januari 2020 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman, helst före kl. 16.00.

Anmälan till stämman görs i första hand via bolagets webbplats https://www.eolusvind.com/ir-finansiellt/bolagsstyrning/bolagsstamma/. Anmälan kan även ske skriftligt under adress Eolus Vind AB ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller per telefon, 08 – 402 90 41. Vid anmälan ska aktieägaren ange namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer dagtid och eventuellt biträdes namn.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara genomförd per den 20 januari 2020 och bör därför begäras i god tid före detta datum hos förvaltaren.

Om aktieägare ska företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, undertecknad av aktieägaren och daterad. Fullmakt får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling uppvisas. Handlingen ska styrka rätten för den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under adress Eolus Vind AB, Box 95, 281 21 Hässleholm senast kl. 16.00 den 20 januari 2020. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.eolusvind.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justerare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 9. Beslut om
 1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 2. dispositioner av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2018/2019
 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
 2. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor
 3. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningens förslag:

 1. Sigrun Hjelmquist (omval)
 2. Hans Johansson (omval)
 3. Jan Johansson (omval)
 4. Hans Linnarson (omval)
 5. Bodil Rosvall Jönsson (omval)
 6. Hans-Göran Stennert (omval)
 1. Val av revisor
 2. Beslut om instruktioner för utseende av valberedning och valberedningens arbete
 3. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 4. Beslut om införande av långsiktigt aktiesparprogram
 5. Avslutning

Beslutsförslag

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)

Valberedningen inför årsstämman 2020 har bestått av ordföranden Ingvar Svantesson (utsedd av Domneåns Kraftaktiebolag), Hans Gydell (utsedd av Hans-Göran Stennert), Hans Johansson (utsedd av Åke Johansson) och Eolus styrelseordförande Hans-Göran Stennert.

Valberedningen har föreslagit att Eolus bolagsjurist Karl Olsson ska väljas till ordförande för årsstämman 2020.

Utdelning (punkt 9b)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2018/2019 lämnas med 1,50 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 28 januari 2020. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 31 januari 2020.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt fastställande av arvoden (punkterna 10-13)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar enligt följande:

att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och inga suppleanter,
att en revisor ska utses, utan revisorssuppleant
att styrelsearvode oförändrat ska utgå med 375 000 kronor till styrelseordförande och oförändrat med 175 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget samt att arvode till revisor ska utgå enligt avtal,
att omval sker av styrelseledamöterna Sigrun Hjelmquist, Hans Johansson, Jan Johansson, Hans Linnarson, Bodil Rosvall Jönsson och Hans-Göran Stennert,
att Hans-Göran Stennert omväljs till styrelseordförande, samt
att, i enlighet med styrelsens rekommendation, registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB väljs till revisor; PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Eva Carlsvi kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Beslut om instruktioner för utseende av valberedning och valberedningens arbete (punkt 14)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om instruktioner för utseende av valberedning och valberedningens arbete enligt följande:

Valberedningen ska bestå av en ledamot utsedd av envar av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna jämte styrelseordföranden. Därvid ska styrelsens ordförande kontakta de till röstetalet största ägarregistrerade aktieägarna på grundval av Bolagets, av Euroclear Sweden tillhandahållna, förteckning över ägarregistrerade aktieägare per den 31 maj 2020 och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt. Den aktieägare som inte är ägarregistrerad hos Euroclear Sweden och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska efterföljande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot tills valberedningen består av tre ledamöter utöver styrelsens ordförande. Vid utseende av valberedningen ska reglerna om oberoende i Koden beaktas. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, vilket ska ske senast sex månader före årsstämman. Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen snarast möjligt efter att den har utsetts.

Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen upphör att vara aktieägare eller att tillhöra de röstmässigt största aktieägarna tidigare än två månader innan valberedningens uppdrag är slutfört, ska den ledamot som aktieägaren utsett, såvida valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste aktieägaren som inte redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen avgå av annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten innan valberedningens uppdrag slutförts ska sådan ledamot, om den aktieägare som utsett ledamoten så begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram tills ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som är utsedd av den röstmässigt största aktieägaren. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen.

Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, styrelseledamöter, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma, revisor, revisorsarvoden, instruktion för valberedning och annat som enligt Koden ankommer på valberedningen.

Denna instruktion ska gälla tills vidare.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)

Styrelsen föreslår att stämman i allt väsentligt beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt nedan.

Vem riktlinjerna omfattar och riktlinjernas tillämplighet

Dessa riktlinjer omfattar de personer som ingår i Eolus bolagsledning, för närvarande VD, vice VD/operativ chef, CFO, bolagsjurist och chef för Project Delivery.
I den mån styrelseledamot utför arbete för Eolus vid sidan av styrelseuppdraget ska dessa riktlinjer gälla även för eventuell ersättning (t.ex. konsultarvode) för sådant arbete.
Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Eolus affärsstrategi innebär i korthet att bolaget genom att uppföra nyckelfärdiga anläggningar för förnybar energi och energilagring ska skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av sådana anläggningar, samt erbjuda såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt. För mer information om bolagets affärsstrategi hänvisas till Eolus senaste årsredovisning.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla en ledning med god kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska vara baserad på kriterier som syftar till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Formerna av ersättning m.m.

Ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Ersättningens nivå för enskild befattningshavare ska vara baserad på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period om ett eller flera år. Den årliga rörliga kontantersättningen får uppgå till högst fyra månadslöner för VD och vice VD samt högst tre månadslöner för övriga ledande befattningshavare. Den rörliga ersättningen ska inte vara pensionsgrundande, i den mån inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser.

Pensionsförmåner, inklusive sjukförsäkring, ska vara premiebestämda, i den mån befattningshavaren inte omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Pensionspremierna för premiebestämd pension får uppgå till högst 30 procent av den pensionsgrundande inkomsten.

Andra förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 15 procent av den pensionsgrundande inkomsten.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa sådana tvingande regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

Upphörande av anställning

Ledande befattningshavare ska vara anställda tillsvidare eller för viss tid. Vid anställningens upphörande får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Avgångsvederlag ska inte utgå. Vid uppsägning från VD:s sida får uppsägningstiden vara högst tolv månader och högst sex månader vid uppsägning från övriga ledande befattningshavares sida.

Kriterier för utdelning av rörlig kontantersättning m.m.

Den rörliga kontantersättningen ska vara baserad på förutbestämda och mätbara finansiella och icke-finansiella kriterier som fastställs av styrelsen, såsom avkastning på eget kapital, leverans av pågående projekt, orderingång och reduktion av capex, och som ska ha en viktning mellan 10 och 50 procent. Kriterierna ska gälla för ett räkenskapsår i taget. Genom att belöna tydliga och mätbara framsteg i bonusmål som är kopplade till bolagets finansiella och operativa utveckling, ska kriterierna bidra till att stödja och motivera medarbetare att uppnå av Eolus uppsatta affärsstrategier, långsiktiga mål och hållbarhet.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterierna för utbetalning av rörlig kontantersättning har avslutats ska bedömas respektive fastställas i vilken utsträckning som kriterierna har uppfyllts. Ersättningsutskottet ansvarar för sådan bedömning såvitt avser rörlig kontantersättning till VD, och VD ansvarar för bedömningen i förhållande till övriga ledande befattningshavare. Uppfyllande av finansiella kriterier ska fastställas baserat på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

Lön och anställningsvillkor

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Konsultarvode till styrelseledamöter

För de fall styrelseledamot (inklusive genom helägt bolag) utför tjänster för Eolus utöver styrelsearbetet kan särskilt arvode för detta betalas (konsultarvode) förutsatt att sådana tjänster bidrar till implementeringen av Eolus affärsstrategi och tillvaratagandet av Eolus långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Det årliga konsultarvodet får för respektive styrelseledamot aldrig överstiga styrelsearvodet per år. Arvodet ska vara marknadsmässigt och sättas i relation till nyttan för Eolus.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Beslut om införande av långsiktigt aktiesparprogram (punkt 16)

Styrelsen i Eolus föreslår att årsstämman 2020 beslutar om ett långsiktigt aktiesparprogram för bolagets anställda (”Aktiesparprogram 2020”). Aktiesparprogram 2020 innebär att samtliga anställda inom Eolus kan välja att av eventuell intjänad rörlig kontantersättning avseende räkenskapsåret 2019/2020 förvärva aktier i Eolus för ett belopp motsvarande maximalt en månadslön (”Sparaktier”). Förvärv av Sparaktier ska ske genom bolagets försorg över Nasdaq Stockholm inom tjugo handelsdagar från det att utfallet i det rörliga kontantbonusprogrammet har fastställts och deltagarna har meddelat att de vill delta i programmet. Under förutsättning att deltagaren behåller samtliga Sparaktier och fortsatt är anställd i Eolus-koncernen tre år efter förvärvet, ersätter Eolus deltagaren med kostnaden för att förvärva så många aktier som motsvarar hälften av antalet Sparaktier (”Matchningsaktier”). Förvärv av Matchningsaktier ska ske genom bolagets försorg över Nasdaq Stockholm under de tjugo handelsdagar som infaller närmast efter treårsdagen för förvärvet av Sparaktierna.

I syfte att säkerställa att deltagarens ekonomiska situation så långt möjligt förblir oförändrad ska antalet Matchningsaktier vara föremål för sedvanlig omräkning om bolagets aktiekapital ökas eller minskas, konvertibla skuldebrev eller optioner utges eller bolaget likvideras eller fusioneras eller motsvarande förändringar inträffar. Om deltagaren har insiderinformation och därför är förhindrad att förvärva Sparaktier ska styrelsen äga rätt att förlänga eller senarelägga den ovan angivna investeringsperioden i enskilda fall, dock ej senare än till nästkommande årsstämma. Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av Aktiesparprogram 2020 inom ramen för ovan angivna villkor samt även ha rätt att göra de smärre justeringar och tillämpningar som kan komma att påkallas till följd av legala eller administrativa skäl.

Vid antagande om fullt utfall i det rörliga kontantbonusprogrammet, full investering av berättigade deltagare och en oförändrad aktiekurs vid tidpunkten för leverans av Matchningsaktier, beräknas Eolus kostnader i anledning Aktiesparprogram 2020 som högst att uppgå till cirka 1,7 miljoner kronor. Vid antagande om att Eolus aktiekurs vid tidpunkten för leverans av Matchningsaktier har ökat med 25 procent, beräknas Eolus kostnader i anledning Aktiesparprogram 2020 som högst att uppgå till cirka 2,1 miljoner kronor, och vid antagande om att aktiekursen vid samma tidpunkt har ökat med 50 procent, beräknas kostnaderna som högst att uppgå till cirka 2,5 miljoner kronor. Aktiesparprogram 2020 innebär ingen utspädning för bolagets aktieägare och bedöms inte få någon inverkan på något för Eolus viktigt nyckeltal.

Förslaget till Aktiesparprogram 2020 har beretts av styrelsen och dess ersättningsutskott. I bolaget finns sedan tidigare motsvarande aktiesparprogram kopplade till den rörliga kontantbonusen. Genom att på det sätt som beskrivs ovan ställa krav på egen investering i Eolus-aktier och därmed förena de anställdas och aktieägarnas intresse av en långsiktig värdetillväxt i bolaget, kan Aktiesparprogram 2020 förväntas förbättra Eolus möjligheter att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare samtidigt som det bidrar till Eolus affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet.

För giltigt stämmobeslut krävs att aktieägare med minst hälften av de på bolagsstämman avgivna rösterna biträder förslaget.

Tillgängliga handlingar

Följande handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst tre veckor före stämman. Handlingarna sänds dessutom, utan kostnad, på begäran till aktieägare som uppger sin postadress: (i) redovisningshandlingar och revisionsberättelse, inklusive styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, (ii) revisorns yttrande över huruvida beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts, (iii) styrelsens fullständiga förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande och (iv) styrelsens fullständiga förslag till långsiktigt aktiesparprogram.

Antal aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 24 907 000, varav 1 285 625 aktier av serie A och 23 621 375 aktier av serie B, med ett sammanlagt antal röster om 3 647 762,5. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller dotterbolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och dels bolagets förhållande till dotterbolag (inklusive koncernredovisningen).

Behandling av personuppgifter

För information om behandling av personuppgifter, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Hässleholm i december 2019
Eolus Vind AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 615 vindkraftverk med en effekt om över 1 200 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta nära 1 250 MW åt kunder varav cirka 690 MW är i drift.

Eolus Vind AB har cirka 16 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Hässleholm den 18 december 2018

Aktieägarna i Eolus Vind AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 26 januari 2019 kl. 15.00 i Kulturhuset i Hässleholm, med adress Vattugatan 18 (100 meter från järnvägsstationen).

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 21 januari 2019, dels senast den 21 januari 2019 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman.

Anmälan till stämman görs i första hand via https://www.eolusvind.com/ir-finansiellt/bolagsstyrning/bolagsstamma/. Anmälan kan även ske skriftligt under adress Eolus Vind AB ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller per telefon 08 – 402 90 41. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer och telefonnummer dagtid.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 21 januari 2019 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, undertecknad av aktieägaren och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten för den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under adress Eolus Vind AB, Box 95, 281 21 Hässleholm senast kl. 16.00 den 21 januari 2019. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.eolusvind.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av förslaget till dagordning
 5. Val av två protokolljusterare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 9. Beslut
  1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträk­ningen och koncernbalansräkningen
  2. om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
  3. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
 11. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor
 12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningens förslag till styrelseledamöter:

 1. Fredrik Daveby (omval)
 2. Sigrun Hjelmquist (omval)
 3. Hans Johansson (omval)
 4. Hans Linnarson (omval)
 5. Bodil Rosvall Jönsson (omval)
 6. Hans-Göran Stennert (omval)
 7. Jan Johansson (nyval)
 8. Val av revisor
 9. Beslut om huvudsakliga principer för utseende av valberedning inför nästa årsstämma
 10. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 11. Avslutning

Beslutsförslag

Utdelning (punkt 9b)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2017-2018 lämnas med 1,50 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 29 januari 2019. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 1 februari 2019.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor, fastställande av arvoden samt beslut om

principer för utseende av valberedning (punkt 2, 10-13)

Valberedningen som bestått av Hans Gydell (utsedd av Hans-Göran Stennert), ordförande, Ingvar Svantesson (utsedd av Bengt Johansson), Hans Johansson (utsedd av Åke Johansson) och Hans-Göran Stennert (styrelseordförande i Eolus), föreslår årsstämman besluta
att Eolus bolagsjurist Karl Olsson väljs till stämmoordförande,
att styrelsen ska bestå av sju ledamöter och inga suppleanter samt att en revisor utan revisorssuppleant ska utses,
att styrelsearvode ska utgå med 375 000 kronor (höjning med 25 000 kronor jämfört med föregående år) till styrelseordförande och med 175 000 kronor (höjning med 25 000 kronor jämfört med föregående år) vardera till övriga styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget samt att arvode till revisor utgår enligt avtal,
att omval sker av styrelseledamöterna Fredrik Daveby, Sigrun Hjelmquist, Hans Johansson, Hans Linnarson, Bodil Rosvall Jönsson och Hans-Göran Stennert samt nyval av Jan Johansson,
att Hans-Göran Stennert omväljs till styrelseordförande, samt
att registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB väljs till revisor; PricewaterhouseCoopers AB upplyser att auktoriserade revisorn Eva Carlsvi kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Jan Johansson, född 1959. Civilingenjör Väg och Vatten från LTH. Johansson är till årsskiftet 2018/2019 verksam som VD för Malmö Cityfastigheter AB och har tidigare varit verksam inom Peab-koncernen bland annat som dess koncernchef. Han är oberoende av bolaget och bolagsledningen och av större aktieägare. Han innehar 2 000 aktier av serie B i Eolus Vind AB.

Beslut om huvudsakliga principer för utseende av valberedning inför nästa årsstämma

(punkt 14)

Förslag föreligger om följande principer för valberedning.

Valberedningen ska bestå av en ledamot utsedd av envar av de tre röstmässigt största ägarna jämte styrelseordföranden. De till röstetalet största aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av bolagets, av Euroclear Sweden tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 31 maj 2019. Den aktieägare som inte är registrerad hos Euroclear Sweden och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska därefter följande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot tills valberedningen består av tre ledamöter utöver styrelseordförande. Vid konstituering av valberedningen ska reglerna om oberoende i Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) beaktas. Namnen på de tre personer som är utsedda av envar av de tre röstmässigt största ägarna ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, vilket skall ske senast sex månader före årsstämman. Styrelsens ordförande ska snarast efter utgången av maj månad sammankalla valberedningen.

Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, upphör att vara aktieägare eller får en lägre placering på listan över röstmässigt största aktieägare i bolaget, ska den ledamot som aktieägaren utsett, såvida valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram tills ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som är utsedd av den största aktieägaren. Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, styrelseledamöter, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma, revisor, revisorsarvoden, instruktion för valberedning och annat som enligt Koden ankommer på valberedningen.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)

Styrelsen föreslår följande. Ledande befattningshavare ska erbjudas marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning. Ledande befattningshavare i Eolus är de personer som ingår i bolagets ledningsgrupp, för närvarande VD, vice VD, CFO, Chef Project Delivery och bolagsjurist. Ersättningens nivå för den enskilde befattningshavaren ska vara baserad på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Ersättningen består av fast lön och pensionsförmån samt ska därutöver kunna bestå av rörlig lön och icke monetära förmåner. Bolaget ska ha möjlighet att erbjuda ledande befattningshavare en rörlig ersättning som maximalt uppgår till fyra månadslöner för VD och vice VD, samt maximalt tre månadslöner för övriga ledande befattningshavare. Den rörliga lönen ska baseras på att ett eller flera kvantitativa och/eller kvalitativa mål uppnås. Målen ska utformas med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Bolaget ska även ha möjlighet att erbjuda ledande befattningshavare ett aktiesparprogram som innebär att bolaget ersätter kostnaden för att, tre år efter utbetalning av rörlig ersättning, förvärva hälften så många aktier som befattningshavaren förvärvat för sin rörliga ersättning och då fortfarande äger. Deltagande i aktiesparprogrammet är maximerat till motsvarande högst en månadslön för samtliga ledande befattningshavare. I den mån styrelseledamot utför arbete för Eolus vid sidan av styrelseuppdraget ska dessa riktlinjer gälla även för eventuell ersättning för sådant arbete, dock att styrelseledamot inte ska omfattas av eventuellt aktiesparprogram som gäller för andra ledande befattningshavare. Bolaget föreslås få frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 24 907 000, varav 1 285 625 aktier av serie A och 23 621 375 aktier av serie B, med ett sammanlagt antal röster om 3 647 762,5. Bolaget innehar inga egna aktier.

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst tre veckor före stämman. Handlingarna sänds, utan kostnad, på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller dotterbolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till dotterbolaget samt koncernredovisningen.

Hässleholm i december 2018
Eolus Vind AB (publ)
Styrelsen

 

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av mer än 540 av de cirka 3 400 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation över 400 MW åt kunder.

Eolus Vind AB har cirka 8 200 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Bilaga

Eolus Vind AB
Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma i Eolus Vind AB (publ)

Hässleholm, 2017-12-19 14:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Aktieägarna i Eolus Vind AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 27 januari
2018 kl. 15.00 i Kulturhuset i Hässleholm, med adress Vattugatan 18 (100 meter
från järnvägsstationen). Rätt till deltagande
Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 22 januari
2018, dels senast den 22 januari 2018 till bolaget anmäler sin avsikt att delta
i årsstämman. 

Anmälan till stämman görs i första hand via www.eolusvind.com. Anmälan kan även
ske skriftligt under adress Eolus Vind AB ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB,
Box 191, 101 23 Stockholm eller per telefon 08 – 402 90 41. Vid anmälan ska
anges namn, adress, person- eller organisationsnummer och telefonnummer dagtid. 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan
förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan
registrering måste vara verkställd senast den 22 januari 2018 och bör begäras i
god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna. 

Fullmakt
Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för
ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, undertecknad av aktieägaren och
daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis
eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas
anmälan. Handlingen ska styrka rätten för den som undertecknat fullmakten att
utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid
stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar vara bolaget till handa under adress Eolus Vind AB, Box
95, 281 21 Hässleholm senast kl. 16.00 den 22 januari 2018. Om fullmakt och
övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt
övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär
finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.eolusvind.com,
och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. 

Förslag till dagordning

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av förslaget till dagordning
 5. Val av två protokolljusterare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
   koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 9. Beslut
   a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av
   koncernresultaträk­ningen och koncernbalansräkningen
   b) om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
   c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer
   och revisorssuppleanter
 11. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor
 12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 13. Val av revisor
 14. Beslut om huvudsakliga principer för utseende av valberedning inför nästa
   årsstämma
 15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 16. Avslutning

Beslutsförslag

Utdelning (punkt 9b)
Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2016-2017 lämnas med 1,50
kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 30 januari 2018. Om
stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas
av Euroclear Sweden AB den 2 februari 2018. 

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor, fastställande av arvoden samt
beslut omprinciper för utseende av valberedning (punkt 2, 10-14) 
Valberedningen som bestått av Hans Gydell (utsedd av Hans-Göran Stennert),
ordförande, Ingvar Svantesson (utsedd av Bengt Johansson), Hans Johansson
(utsedd av Åke Johansson) och Hans-Göran Stennert (styrelseordförande i Eolus),
föreslår årsstämman besluta 

att Eolus bolagsjurist Karl Olsson väljs till stämmoordförande,

att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och inga suppleanter samt att en
revisor utan revisorssuppleant ska utses, 

att styrelsearvode ska utgå med 350 000 kronor (samma som föregående år) till
styrelseordförande och med 150 000 kronor (samma som föregående år) vardera
till övriga styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget samt att arvode
till revisor utgår enligt avtal, 

att omval sker av samtliga styrelseledamöterna Fredrik Daveby, Sigrun
Hjelmquist, Hans Johansson, Hans Linnarson, Bodil Rosvall Jönsson och
Hans-Göran Stennert, 

att Hans-Göran Stennert omväljs till styrelseordförande,

att registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB väljs till revisor;
PricewaterhouseCoopers AB upplyser att auktoriserade revisorn Eva Carlsvi
kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt
valberedningens förslag, samt 

att följande huvudsakliga principer ska gälla för utseende av valberedning:
Valberedningen ska bestå av en ledamot utsedd av envar av de tre röstmässigt
största ägarna jämte styrelseordföranden. De till röstetalet största
aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av bolagets, av Euroclear Sweden
tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 31 maj 2018.
Den aktieägare som inte är registrerad hos Euroclear Sweden och som önskar
utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna
styrka ägarförhållandet. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna
avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska därefter följande
aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot tills
valberedningen består av tre ledamöter utöver styrelseordförande. Vid
konstituering av valberedningen ska reglerna om oberoende i Svensk kod för
bolagsstyrning (”Koden”) beaktas. Namnen på de tre personer som är utsedda av
envar av de tre röstmässigt största ägarna ska offentliggöras så snart
valberedningen utsetts, vilket skall ske senast sex månader före årsstämman.
Styrelsens ordförande ska snarast efter utgången av maj månad sammankalla
valberedningen. 

Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan valberedningens
uppdrag slutförts, upphör att vara aktieägare eller får en lägre placering på
listan över röstmässigt största aktieägare i bolaget, ska den ledamot som
aktieägaren utsett, såvida valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot
som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste
aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av
ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av
annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett
ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas av
ny ledamot utsedd av aktieägaren. 

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram tills ny valberedning utsetts.
Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den
ledamot som är utsedd av den största aktieägaren. Arvode ska ej utgå till
valberedningens ledamöter. Valberedningen får även adjungera ledamöter till
valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha
rösträtt i valberedningen. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma
framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman,
styrelsearvode, styrelseledamöter, styrelseordförande, ordförande på
bolagsstämma, revisor, revisorsarvoden, instruktion för valberedning och annat
som enligt Koden ankommer på valberedningen. 

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)
Styrelsen föreslår följande. Ledande befattningshavare ska erbjudas
marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning. Ledande befattningshavare i
Eolus är de personer som ingår i bolagets ledningsgrupp, för närvarande VD,
vice VD, CFO och bolagsjurist. Ersättningens nivå för den enskilde
befattningshavaren ska vara baserad på faktorer som befattning, kompetens,
erfarenhet och prestation. Ersättningen består av fast lön och pensionsförmån
samt ska därutöver kunna bestå av rörlig lön och icke monetära förmåner.
Bolaget ska ha möjlighet att erbjuda samtliga ledande befattningshavare en
rörlig ersättning som maximalt uppgår till en månadslön per år. Den rörliga
lönen ska baseras på att ett eller flera kvantitativa och/eller kvalitativa mål
uppnås. Målen ska utformas med syfte att främja bolagets långsiktiga
värdeskapande. Bolaget ska även ha möjlighet att erbjuda ledande
befattningshavare ett aktiesparprogram som innebär att bolaget ersätter
kostnaden för att, tre år efter utbetalning av rörlig ersättning, förvärva
hälften så många aktier som befattningshavaren förvärvat för sin rörliga
ersättning och då fortfarande äger. I den mån styrelseledamot utför arbete för
Eolus vid sidan av styrelseuppdraget ska dessa riktlinjer gälla även för
eventuell ersättning för sådant arbete, dock att styrelseledamot inte ska
omfattas av eventuellt aktiesparprogram som gäller för andra ledande
befattningshavare. Bolaget föreslås få frångå riktlinjerna om det i ett enskilt
fall finns särskilda skäl för det. 

Övrig information
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier
i bolaget till 24 907 000, varav 1 285 625 aktier av serie A och 23 621 375
aktier av serie B, med ett sammanlagt antal röster om 3 647 762,5. Bolaget
innehar inga egna aktier. 

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i övrigt
kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst tre
veckor före stämman. Handlingarna sänds, utan kostnad, på begäran till
aktieägare som uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande
direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan
ske utan väsentlig skada för bolaget eller dotterbolaget, vid årsstämman lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller
dotterbolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets
förhållande till dotterbolaget samt koncernredovisningen.               Hässleholm i december 2017
               Eolus Vind AB (publ)
                  StyrelsenFör ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den
19 december 2017 kl. 14.00 CET. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av mer än 500
av de cirka 3 400 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för
närvarande en installerad effekt om 18 MW vindkraft med en beräknad årlig
produktion på cirka 40 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus
driftorganisation cirka 350 MW åt kunder och för egen räkning. 

Eolus Vind AB har cirka 6 600 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq
Stockholm Small Cap. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com
Eolus Vind AB
Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma i Eolus Vind AB (publ)

Hässleholm, 2016-12-20 14:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Aktieägarna i Eolus Vind AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 28 januari
2017 kl. 15.30 i Kulturhuset i Hässleholm, med adress Vattugatan 18 (100 meter
från järnvägsstationen). 

Rätt till deltagande
Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 23 januari
2017, dels senast den 23 januari 2017 till bolaget anmäler sin avsikt att delta
i årsstämman. 

Anmälan till stämman görs i första hand via www.eolusvind.com. Anmälan kan även
ske skriftligt under adress Eolus Vind AB ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB,
Box 191, 101 23 Stockholm eller per telefon 08 – 402 90 41. Vid anmälan ska
anges namn, adress, person- eller organisationsnummer och telefonnummer dagtid. 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan
förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan
registrering måste vara verkställd senast den 23 januari 2017 och bör begäras i
god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna. 

Fullmakt
Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för
ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, undertecknad av aktieägaren och
daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis
eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas
anmälan. Handlingen ska styrka rätten för den som undertecknat fullmakten att
utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid
stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar vara bolaget till handa under adress Eolus Vind AB, Box
95, 281 21 Hässleholm senast kl. 16.00 den 23 januari 2017. Om fullmakt och
övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt
övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär
finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.eolusvind.com,
och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. 

Förslag till dagordning

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av förslaget till dagordning
 5. Val av två protokolljusterare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
   koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 9. Beslut
   a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av
   koncernresultaträk­ningen och koncernbalansräkningen
   b) om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
   c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer
   och revisorssuppleanter
 11. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor
 12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 13. Val av revisor
 14. Beslut om huvudsakliga principer för utseende av valberedning inför nästa
   årsstämma
 15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 16. Beslut om ändring av bolagsordningen
 17. Avslutning

Beslutsförslag

Utdelning (punkt 9b)
Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2015-2016 lämnas med 1,50
kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 31 januari 2017. Om
stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas
av Euroclear Sweden AB den 3 februari 2017. 

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor, fastställande av arvoden samt
beslut omprinciper för utseende av valberedning (punkt 2, 10-14) 
Valberedningen som bestått av Hans Gydell (utsedd av Hans-Göran Stennert),
ordförande, Ingvar Svantesson (utsedd av Bengt Johansson), Hans Johansson
(utsedd av Åke Johansson) och Hans-Göran Stennert (styrelseordförande i Eolus),
föreslår årsstämman besluta 

att Eolus bolagsjurist Karl Olsson väljs till stämmoordförande,
att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och inga suppleanter samt att en
revisor utan revisorssuppleant ska utses, 
att styrelsearvode ska utgå med 350 000 kronor (föregående år 350 000 kronor)
till styrelseordförande och med 150 000 kronor (föregående år 150 000 kronor)
vardera till övriga styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget samt att
arvode till revisor utgår enligt avtal. Om skattemässiga förutsättningar finns
för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för
Eolus, ska möjlighet ges att fakturera styrelsearvodet. Om styrelseledamot
fakturerar styrelsearvode via bolag ska arvodet ökas med ett belopp som
motsvarar de sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag som bolaget annars
hade varit tvunget att erlägga, 
att omval sker av styrelseledamöterna Fredrik Daveby, Sigrun Hjelmquist, Hans
Johansson och Hans-Göran Stennert, samt nyval av Hans Linnarson och Bodil
Rosvall Jönsson. Det noteras att Jan Bengtsson avböjt omval, 
att Hans-Göran Stennert omväljs till styrelseordförande,
att registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB väljs till revisor;
PricewaterhouseCoopers AB upplyser att auktoriserade revisorn Eva Carlsvi
kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt
valberedningens förslag, samt 
att följande huvudsakliga principer ska gälla för utseende av valberedning:
Valberedningen ska bestå av en ledamot utsedd av envar av de tre röstmässigt
största ägarna jämte styrelseordföranden. De till röstetalet största
aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av bolagets, av Euroclear Sweden
tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 31 maj 2017.
Den aktieägare som inte är registrerad hos Euroclear Sweden och som önskar
utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna
styrka ägarförhållandet. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna
avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska därefter följande
aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot tills
valberedningen består av tre ledamöter utöver styrelseordförande. Vid
konstituering av valberedningen ska reglerna om oberoende i Svensk kod för
bolagsstyrning (”Koden”) beaktas. Namnen på de tre personer som är utsedda av
envar av de tre röstmässigt största ägarna ska offentliggöras så snart
valberedningen utsetts, vilket skall ske senast sex månader före årsstämman.
Styrelsens ordförande ska snarast efter utgången av maj månad sammankalla
valberedningen. 

Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan valberedningens
uppdrag slutförts, upphör att vara aktieägare eller får en lägre placering på
listan över röstmässigt största aktieägare i bolaget, ska den ledamot som
aktieägaren utsett, såvida valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot
som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste
aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av
ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av
annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett
ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas av
ny ledamot utsedd av aktieägaren. 

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram tills ny valberedning utsetts.
Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den
ledamot som är utsedd av den största aktieägaren. Arvode ska ej utgå till
valberedningens ledamöter. Valberedningen får även adjungera ledamöter till
valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha
rösträtt i valberedningen. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma
framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman,
styrelsearvode, styrelseledamöter, styrelseordförande, ordförande på
bolagsstämma, revisor, revisorsarvoden, instruktion för valberedning och annat
som enligt Koden ankommer på valberedningen. 

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)
Styrelsen föreslår följande. Ledande befattningshavare ska erbjudas
marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning. Ledande befattningshavare i
Eolus är de personer som ingår i bolagets ledningsgrupp, för närvarande VD,
vice VD, CFO och bolagsjurist. Ersättningens nivå för den enskilde
befattningshavaren ska vara baserad på faktorer som befattning, kompetens,
erfarenhet och prestation. Ersättningen består av fast lön och pensionsförmån
samt ska därutöver kunna bestå av rörlig lön och icke monetära förmåner.
Bolaget ska ha möjlighet att erbjuda samtliga ledande befattningshavare en
rörlig ersättning som maximalt uppgår till en månadslön per år. Den rörliga
lönen ska baseras på att ett eller flera kvantitativa och/eller kvalitativa mål
uppnås. Målen ska utformas med syfte att främja bolagets långsiktiga
värdeskapande. Bolaget ska även ha möjlighet att erbjuda ledande
befattningshavare ett aktiesparprogram som innebär att bolaget ersätter
kostnaden för att, tre år efter utbetalning av rörlig ersättning, förvärva
hälften så många aktier som befattningshavaren förvärvat för sin rörliga
ersättning och då fortfarande äger. I den mån styrelseledamot utför arbete för
Eolus vid sidan av styrelseuppdraget ska dessa riktlinjer gälla även för
eventuell ersättning för sådant arbete, dock att styrelseledamot inte ska
omfattas av eventuellt aktiesparprogram som gäller för andra ledande
befattningshavare. Bolaget föreslås få frångå riktlinjerna om det i ett enskilt
fall finns särskilda skäl för det. 

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 16)

Styrelsen föreslår att § 3 i bolagsordningen ändras från

”Bolagets verksamhet skall bestå av projektering, drift och investeringar i
vindkraftverk, investeringar i energiföretag och därmed förenlig verksamhet i
och utom Sverige.” 

till

”Bolaget skall direkt eller indirekt genom dotterföretag bedriva
projektutveckling, byggnation, försäljning, drift och förvaltning av
vindkraftsanläggningar, andra anläggningar avseende förnybar energi och
anläggningar för energilagring, samt därmed förenlig verksamhet.” 

Övrig information
Beslut enligt punkt 16 förutsätter för sin giltighet att det biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna. 

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier
i bolaget till 24 907 000, varav 1 285 625 aktier av serie A och 23 621 375
aktier av serie B, med ett sammanlagt antal röster om 3 647 762,5. Bolaget
innehar inga egna aktier. 

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i övrigt
kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst tre
veckor före stämman. Handlingarna sänds, utan kostnad, på begäran till
aktieägare som uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande
direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan
ske utan väsentlig skada för bolaget eller dotterbolaget, vid årsstämman lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller
dotterbolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets
förhållande till dotterbolaget samt koncernredovisningen.               Hässleholm i december 2016
               Eolus Vind AB (publ)
                  Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den
20/12 2016 kl. 14.00 CET. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av nästan 500
av de cirka 3 300 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för
närvarande en installerad effekt om 38 MW vindkraft med en beräknad årlig
produktion på cirka 89 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus
driftorganisation cirka 300 MW åt kunder och för egen räkning. 

Eolus Vind AB har cirka 5 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq
Stockholm Small Cap. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com
Eolus Vind AB
Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma i Eolus Vind AB (publ)

Hässleholm, 2016-12-20 14:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Aktieägarna i Eolus Vind AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 28 januari
2017 kl. 15.30 i Kulturhuset i Hässleholm, med adress Vattugatan 18 (100 meter
från järnvägsstationen). 

Rätt till deltagande
Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 23 januari
2017, dels senast den 23 januari 2017 till bolaget anmäler sin avsikt att delta
i årsstämman. 

Anmälan till stämman görs i första hand via www.eolusvind.com. Anmälan kan även
ske skriftligt under adress Eolus Vind AB ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB,
Box 191, 101 23 Stockholm eller per telefon 08 – 402 90 41. Vid anmälan ska
anges namn, adress, person- eller organisationsnummer och telefonnummer dagtid. 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan
förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan
registrering måste vara verkställd senast den 23 januari 2017 och bör begäras i
god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna. 

Fullmakt
Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för
ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, undertecknad av aktieägaren och
daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis
eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas
anmälan. Handlingen ska styrka rätten för den som undertecknat fullmakten att
utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid
stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar vara bolaget till handa under adress Eolus Vind AB, Box
95, 281 21 Hässleholm senast kl. 16.00 den 23 januari 2017. Om fullmakt och
övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt
övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär
finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.eolusvind.com,
och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. 

Förslag till dagordning

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av förslaget till dagordning
 5. Val av två protokolljusterare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
   koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 9. Beslut
   a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av
   koncernresultaträk­ningen och koncernbalansräkningen
   b) om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
   c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer
   och revisorssuppleanter
 11. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor
 12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 13. Val av revisor
 14. Beslut om huvudsakliga principer för utseende av valberedning inför nästa
   årsstämma
 15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 16. Beslut om ändring av bolagsordningen
 17. Avslutning

Beslutsförslag

Utdelning (punkt 9b)
Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2015-2016 lämnas med 1,50
kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 31 januari 2017. Om
stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas
av Euroclear Sweden AB den 3 februari 2017. 

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor, fastställande av arvoden samt
beslut omprinciper för utseende av valberedning (punkt 2, 10-14) 
Valberedningen som bestått av Hans Gydell (utsedd av Hans-Göran Stennert),
ordförande, Ingvar Svantesson (utsedd av Bengt Johansson), Hans Johansson
(utsedd av Åke Johansson) och Hans-Göran Stennert (styrelseordförande i Eolus),
föreslår årsstämman besluta 

att Eolus bolagsjurist Karl Olsson väljs till stämmoordförande,
att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och inga suppleanter samt att en
revisor utan revisorssuppleant ska utses, 
att styrelsearvode ska utgå med 350 000 kronor (föregående år 350 000 kronor)
till styrelseordförande och med 150 000 kronor (föregående år 150 000 kronor)
vardera till övriga styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget samt att
arvode till revisor utgår enligt avtal. Om skattemässiga förutsättningar finns
för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för
Eolus, ska möjlighet ges att fakturera styrelsearvodet. Om styrelseledamot
fakturerar styrelsearvode via bolag ska arvodet ökas med ett belopp som
motsvarar de sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag som bolaget annars
hade varit tvunget att erlägga, 
att omval sker av styrelseledamöterna Fredrik Daveby, Sigrun Hjelmquist, Hans
Johansson och Hans-Göran Stennert, samt nyval av Hans Linnarson och Bodil
Rosvall Jönsson. Det noteras att Jan Bengtsson avböjt omval, 
att Hans-Göran Stennert omväljs till styrelseordförande,
att registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB väljs till revisor;
PricewaterhouseCoopers AB upplyser att auktoriserade revisorn Eva Carlsvi
kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt
valberedningens förslag, samt 
att följande huvudsakliga principer ska gälla för utseende av valberedning:
Valberedningen ska bestå av en ledamot utsedd av envar av de tre röstmässigt
största ägarna jämte styrelseordföranden. De till röstetalet största
aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av bolagets, av Euroclear Sweden
tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 31 maj 2017.
Den aktieägare som inte är registrerad hos Euroclear Sweden och som önskar
utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna
styrka ägarförhållandet. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna
avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska därefter följande
aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot tills
valberedningen består av tre ledamöter utöver styrelseordförande. Vid
konstituering av valberedningen ska reglerna om oberoende i Svensk kod för
bolagsstyrning (”Koden”) beaktas. Namnen på de tre personer som är utsedda av
envar av de tre röstmässigt största ägarna ska offentliggöras så snart
valberedningen utsetts, vilket skall ske senast sex månader före årsstämman.
Styrelsens ordförande ska snarast efter utgången av maj månad sammankalla
valberedningen. 

Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan valberedningens
uppdrag slutförts, upphör att vara aktieägare eller får en lägre placering på
listan över röstmässigt största aktieägare i bolaget, ska den ledamot som
aktieägaren utsett, såvida valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot
som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste
aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av
ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av
annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett
ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas av
ny ledamot utsedd av aktieägaren. 

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram tills ny valberedning utsetts.
Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den
ledamot som är utsedd av den största aktieägaren. Arvode ska ej utgå till
valberedningens ledamöter. Valberedningen får även adjungera ledamöter till
valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha
rösträtt i valberedningen. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma
framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman,
styrelsearvode, styrelseledamöter, styrelseordförande, ordförande på
bolagsstämma, revisor, revisorsarvoden, instruktion för valberedning och annat
som enligt Koden ankommer på valberedningen. 

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)
Styrelsen föreslår följande. Ledande befattningshavare ska erbjudas
marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning. Ledande befattningshavare i
Eolus är de personer som ingår i bolagets ledningsgrupp, för närvarande VD,
vice VD, CFO och bolagsjurist. Ersättningens nivå för den enskilde
befattningshavaren ska vara baserad på faktorer som befattning, kompetens,
erfarenhet och prestation. Ersättningen består av fast lön och pensionsförmån
samt ska därutöver kunna bestå av rörlig lön och icke monetära förmåner.
Bolaget ska ha möjlighet att erbjuda samtliga ledande befattningshavare en
rörlig ersättning som maximalt uppgår till en månadslön per år. Den rörliga
lönen ska baseras på att ett eller flera kvantitativa och/eller kvalitativa mål
uppnås. Målen ska utformas med syfte att främja bolagets långsiktiga
värdeskapande. Bolaget ska även ha möjlighet att erbjuda ledande
befattningshavare ett aktiesparprogram som innebär att bolaget ersätter
kostnaden för att, tre år efter utbetalning av rörlig ersättning, förvärva
hälften så många aktier som befattningshavaren förvärvat för sin rörliga
ersättning och då fortfarande äger. I den mån styrelseledamot utför arbete för
Eolus vid sidan av styrelseuppdraget ska dessa riktlinjer gälla även för
eventuell ersättning för sådant arbete, dock att styrelseledamot inte ska
omfattas av eventuellt aktiesparprogram som gäller för andra ledande
befattningshavare. Bolaget föreslås få frångå riktlinjerna om det i ett enskilt
fall finns särskilda skäl för det. 

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 16)

Styrelsen föreslår att § 3 i bolagsordningen ändras från

”Bolagets verksamhet skall bestå av projektering, drift och investeringar i
vindkraftverk, investeringar i energiföretag och därmed förenlig verksamhet i
och utom Sverige.” 

till

”Bolaget skall direkt eller indirekt genom dotterföretag bedriva
projektutveckling, byggnation, försäljning, drift och förvaltning av
vindkraftsanläggningar, andra anläggningar avseende förnybar energi och
anläggningar för energilagring, samt därmed förenlig verksamhet.” 

Övrig information
Beslut enligt punkt 16 förutsätter för sin giltighet att det biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna. 

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier
i bolaget till 24 907 000, varav 1 285 625 aktier av serie A och 23 621 375
aktier av serie B, med ett sammanlagt antal röster om 3 647 762,5. Bolaget
innehar inga egna aktier. 

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i övrigt
kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst tre
veckor före stämman. Handlingarna sänds, utan kostnad, på begäran till
aktieägare som uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande
direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan
ske utan väsentlig skada för bolaget eller dotterbolaget, vid årsstämman lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller
dotterbolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets
förhållande till dotterbolaget samt koncernredovisningen.               Hässleholm i december 2016
               Eolus Vind AB (publ)
                  Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den
20/12 2016 kl. 14.00 CET. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av nästan 500
av de cirka 3 300 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för
närvarande en installerad effekt om 38 MW vindkraft med en beräknad årlig
produktion på cirka 89 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus
driftorganisation cirka 300 MW åt kunder och för egen räkning. 

Eolus Vind AB har cirka 5 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq
Stockholm Small Cap. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America