Hoppa till innehållet

Eolus undersöker genom sitt projektbolag Aurum Offshore AB möjligheten att anlägga en havsbaserad vindkraftspark, med tillhörande vätgasproduktion, utanför Robertsfors.

Vindkraftsparken skulle innebära ett tillskott av 8,4–8,8 TWh förnybar el till det svenska elnätet, vilket motsvarar dubbelt så mycket som hela Västerbottens läns elanvändning under 2020. Med vätgasproduktion i anslutning till parken säkras dessutom en stabil leverans och lagringsmöjlighet som kan bli en viktig pusselbit för en grön industrietablering i området.

– Det här är ett mycket spännande projekt som innebär en fantastisk möjlighet att producera förnybar energi i en blomstrande region med stor utvecklingspotential. Möjligheten att även planera för vätgas gör projektet ännu mer attraktivt eftersom det ger möjlighet att både producera el och lagra energi, säger Susanna Gelin, projektledare för Aurum vindkraftspark.

Den planerade vindkraftsparken kommer att bestå av mellan 70 och 147 havsbaserade vindkraftverk, med en totalhöjd på mellan 260 och 365 meter.

– Hur många och hur höga verken blir beror på den teknik som finns tillgänglig när det blir aktuellt att bygga parken. Det händer oerhört mycket i den här branschen just nu, så vi måste ta höjd för utvecklingen för att försäkra oss om att vi kan bygga så effektivt som möjligt när det är dags. 8,4 TWh är beräknat på cirka 110 verk med en kapacitet på 20 MW per verk, och kommer då ha en total effekt på 2200 MW säger Susanna Gelin.

Merparten av projektområdet ligger inom Robertsfors kommuns havsområde, men en mindre del finns i Skellefteå kommuns vatten. De överföringskablar som krävs kan även komma att beröra Umeå kommun.

I Västerbottens län förväntas energibehovet öka de kommande 20 åren bland annat till följd av industrins gröna omställning. Västerbottens län har världsledande företag i nästan alla kommuner och efterfrågan på förnyelsebar energi är stor. Skellefteå kommun där Northvolts batterifabrik byggs ser en sex gånger så stor energianvändning till år 2030. Enbart Northvolts fabrik förväntas ha ett behov som är dubbelt så stort som vad Skellefteå kommun förbrukade 2021 (Skellefteå kommun, 2021). Tillgång på billig el i tillräckligt stor omfattning krävs för det svenska näringslivets fortsatta utveckling och konkurrenskraft och Robertsfors, som med den nya tågstationen som kommer med Norrbottniabanan har goda kommunikationsmöjligheter, har hög potential för nya etableringar som i sin tur skapar arbetstillfällen och tillväxt för kommunen.

Eolus inleder nu samråd för projektet, vilket innebär att berörda myndigheter, närboende och annan allmänhet får möjlighet att komma med synpunkter. Under samrådet, som pågår till 31/7 2023, kommer bolaget att bjuda in till en samrådsutställning i Robertsfors kommun. Där kommer representanter för företaget svara på frågor och ställa ut posters med utförlig information om projektet. Synpunkter som kommer in under samrådet sammanställs, utreds och blir tillsammans med en utförlig miljökonsekvensbeskrivning del av den tillståndsansökan som sedan skickas in till Mark- och Miljödomstolen som beslutar om tillstånd för havsbaserade vindkraftsparker inom svenskt territorialvatten.

Kostnaderna för att etablera havsbaserad vindkraft sjunker kraftigt och det är tydligt att utbyggnaden kommer att vara en viktig del av omställningen till ett förnybart energisystem såväl regionalt som globalt.

Invånarna i Kävlinge och Lomma är oroade över höga elpriser och klimatförändringar. Åtta av tio är positivt inställda till vindkraft och lika stor andel vill att Kävlinge kommun ska tillstyrka miljöprövning av vindkraftsparken Sjollen i Öresund. Det visar en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Eolus. 

Eolus vill bygga Sjollen vindkraftspark i Öresund – en havsbaserad anläggning som med endast 23 vindkraftverk skulle producera 1,1–1,3 TWh förnybar el om året. Detta motsvarar cirka tio procent av hela Skånes nuvarande elkonsumtion och skulle bli ett viktigt tillskott till en växande region som tyngs av höga elpriser.

– Den ofta polariserade debatten om vindkraft kan göra att politiker tror att motståndet är större än det faktiskt är. Det har visat sig i flera undersökningar runtom i landet. Att vi får svart på vitt att kävlingeborna vill att vi ska gå vidare med Sjollen-projektet känns väldigt bra. Vi vet ju att det är en av få havsbaserade vindkraftsparker i Sverige som faktiskt kan byggas och kopplas in på elnätet redan 2027, säger Anna Lundsgård, chef för havsbaserad vindkraft på Eolus.

Omfattande miljöutredning

De senaste åren har Eolus genomfört omfattande utredningar och påverkansbedömningar inför en tillståndsprövning av Sjollen vindkraftspark. När bolaget inom kort skickar in den slutgiltiga tillståndsansökan ska den bedömas av Mark- och miljödomstolen, i enlighet med den omfattande svenska miljölagstiftningen. Som processen ser ut ska berörda kommuner – i detta fall Malmö och Kävlinge – tillstyrka att vindkraftsparken prövas. Gör man inte det utan väljer att använda sitt kommunala veto omöjliggör man för en fortsatt miljöprövning. Politiker i Malmö har i ett tidigt skede meddelat att de är positiva till planerna, medan Kävlinges styrande politiker under samrådstiden gjorde klart att man ville stoppa vindkraftsparken.

Det är mot bakgrund av detta som Eolus valt att ge opinionsinstitutet Novus i uppdrag att undersöka kävlingebornas åsikter i frågan. Och det visar sig alltså att allmänheten i Kävlinge ser behovet av förnybar elproduktion och vill låta Sjollenprojektet prövas.

Många är för vindkraft 

I Novus undersökning, som genomfördes under mars-april 2023, framgår att nära åtta av tio kävlingebor tycker att Mark- och miljödomstolen bör få bedöma om det är lämpligt att bygga en vindkraftspark norr om Sjollengrundet. Kävlinge kommun styrs av M, SD och KD – partier som lokalt meddelat att de vill stoppa vindkraftsparken. Men även bland de kävlingebor som sympatiserar med rådande styre är en klar majoritet för att låta planerna på den havsbaserade vindkraftsparken prövas; endast 28 procent av dem som uppger att de skulle rösta på M, SD eller KD om det var kommunval idag anser att kommunen bör använda sitt veto för att stoppa vindkraftsparken. För oppositionspartierna är motsvarande siffra sju procent. 

– Vi ser att bland unga såväl som äldre, kvinnor såväl som män, så är en överväldigande majoritet positivt inställd till att låta pröva möjligheten att på ett säkert sätt producera förnybar el i en vindkraftspark i Öresund. Det är såklart mycket glädjande och visar på att kävlingeborna är angelägna om lägre elpriser och en grönare framtid, avslutar Anna Lundsgård

I grannkommunen Lomma är ännu fler positiva till planerna. Såväl Kävlinge- som lommabor är positivt inställda till vindkraft i allmänhet (79 % i Kävlinge och 82 % i Lomma) och en stor majoritet ser ett behov av ökad elproduktion i södra Sverige under de kommande fem åren. 

Läs Novus undersökning här!

Eolus vill bygga en vindkraftspark i Öresund som med 23 vindkraftverk skulle producera 1,1–1,3 TWh förnybar el om året vilket motsvarar 10 procent av hela Skånes nuvarande elkonsumtion.

SeaSapphire, ett samarbete mellan svenska Eolus och irländska Simply Blue Group, planerar för två vindkraftsparker utanför Gotlands kust. 

Den ena parken, Skidbladner, består av upp till 111 flytande vindkraftverk drygt två mil norr om Gotska Sandön. Den andra, Herkules, består av som mest 121 flytande vindkraftverk cirka sex mil sydost om Gotland. Tillsammans skulle de planerade parkerna innebära en årlig elproduktion på upp till 24,7 TWh, vilket motsvarar Stockholms och Gotlands läns elförbrukning 2030.

– Vi har valt dessa områden efter en ingående lokaliseringsutredning där vi tittat på tillgången på vind och på de intressen som finns i området, som elbehov, biologiska och geologiska förhållanden, sjöfart och fiske. Det handlar om att se till att förutsättningar att omvandla vind till elektricitet är optimala samtidigt som man bidrar till de lokala samhällena och minimerar störningar på omgivningen så mycket som möjligt, säger Magnus Rosenblad, projektansvarig på SeaSapphire.

Samrådsutställningar

SeaSapphire har tagit fram ett samrådsunderlag och hämtar nu in synpunkter från allmänheten, lokala industrier och organisationer och myndigheter för att på bästa sätt utveckla projekten så att de ger mest nytta med minimerad påverkan. Allmänheten och intresseorganisationer är välkomna att komma med synpunkter och frågor vid dessa samrådsutställningar:

Vindkraftspark Skidbladner
Tisdag 21 mars
Fårösund Träffpunkten
Kronhagsvägen 31, Fårösund
kl. 17.00–20.00

Vindkraftspark Herkules
Onsdag 22 mars
Sjöviksgården
Storv. 28, Ljugarn
kl. 17.00–20.00

– Under två dagar kommer vi att ställa ut materialet och finnas på plats för att ta emot synpunkter och frågor som vi sedan arbetar vidare med. All information finns också på vår hemsida och det går att lämna in synpunkter fram till den 6 april, 2023, säger Magnus Rosenblad.

Samrådsunderlaget baseras på tillgänglig information från kartunderlag, datakällor, befintliga undersökningar och erfarenheter. Fördjupade utredningar gällande bland annat bottenförhållanden, naturvärden, fågelliv, fladdermöss, marina däggdjur och marinarkeologi kommer att genomföras i arbetet med den kommande tillståndsansökan.

Synpunkterna från allmänhet och berörda myndigheter besvaras och sammanställs sedan och tillsammans med resultatet av de fördjupade undersökningarna ligger de till grund för de miljökonsekvensbeskrivningar som biläggs de slutliga tillståndsansökningarna.

– Havsbaserad vindkraft är en oerhört viktig energikälla som kommer att stärka Sveriges energiförsörjning och därmed bli en viktig pusselbit i en grön omställning. Genom att utöka lokal förnybar elproduktion sänks också elpriserna för konsumenterna. Vi kommer också att jobba nära organisationer som jobbar med att förbättra miljön i Östersjön, säger Magnus Rosenblad.
Fakta Skidbladner & Hercules
Skidbladner består av högst 111 flytande vindkraftverk och parken täcker en yta på ungefär 1400 kvadratkilometer drygt två mil norr om Gotska Sandön.
Herkules består av som mest 121 flytande vindkraftverk på en yta på ungefär 1000 kvadratkilometer cirka sex mil sydost om Gotland.  I båda fallen söker man tillstånd för vindkraftverk som är maximalt 360 meter höga.

Om SeaSapphire
SeaSapphire, powered by Eolus and Simply Blue Group, är ett starkt samarbete mellan två ledande industriella aktörer där Eolus bidrar med över 30 års erfarenhet av vindkraftsutveckling i Norden och Simply Blue Group bidrar med 10 års global expertis i utveckling av flytande havsbaserad vindkraft, vågenergi, biobränslen och hållbart vattenbruk. Ambitionen är att bidra till att göra Sverige och Finland fossilfria genom att utveckla flytande havsbaserade vinparker.

Långmarken invigdes 2017 och har nu sålts till Glennmont Partners.

Långmarken i Kristinehamn stod klar 2017 och består av åtta Vestas turbiner. Sex av dessa turbiner förvärvades av European Investment Bank (EIB) och Mirova-Eurofideme 2, en hållbar fond förvaltad av Mirova, ett dotterbolag till Natixis Global Asset Management helt dedikerade till ansvarsfulla investeringar.

Genom projektet kunde Eolus hjälpa både Mirova och EIB att göra en långsiktigt hållbar investering på den svenska vindmarknaden. Långmarken var det första vindkraftsprojektet i Sverige som Europeiska investeringsbanken finansierade under Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI).

Hittills har Eolus varit ägare till 10% av vindkraftsparken men har nu sålt denna del till Glennmont Partners, som har köpt hela parken. Vi önskar Glennmont lycka till och tackar Mirova för ett bra samarbete genom åren. Vindkraftsparken kommer fortsättningsvis att förvaltas och drivas av Eolus på uppdrag av ägaren.

Långmarken, Kristinehamn

Eolus har förvärvat ett polskt landbaserat vindkraftsprojekt i tidig utvecklingsfas.

Projektet ligger i sydvästra Polen och är Eolus första landbaserade vindkraftsprojekt i Polen. Byggnation beräknas kunna påbörjas under 2028 och markarrende finns för 86 MW med ambitionen att utöka detta till minst 100 MW. Förvärvet är ett viktigt steg för Eolus eftersom fokus hittills i Polen varit utveckling av storskalig solkraft.

Projektet förvärvades från vår samarbetspartner Horizons, som kommer att samarbeta med Eolus kring vidareutveckling och byggnation av vindkraftsparken. Eolus har tidigare förvärvat cirka 300 MW storskaliga solkraftsprojekt från Horizons. Med deras långa erfarenhet inom utveckling av vindkraft och förnybara energiprojekt i Polen är de en strategisk partner för Eolus på den polska marknaden.

Projektet är beroende av ändringen av 10H-regeln i Polen, en lag som reglerar minimiavståndet från ett vindkraftverk till närmaste bostadshus.

”Detta förvärv är en milstolpe, både för Eolus Polen och för vårt samarbete med Horizons. Vi tror att potentialen för landbaserad vindkraft i Polen är mycket stor, därför kommer ändringen av 10H-regeln att vara avgörande för att påskynda energiomställningsprocessen i Polen och öka energisäkerheten i dessa osäkra tider. Med denna investering bekräftar vi vår tro på fortsatt utveckling av landbaserad vindkraft i Polen,” säger Daniel Larsson, Country Manager för Eolus Polen.

”Förvärvet av vindkraftsparken samt ytterligare samarbete kring detta projekt med Eolus är ett utmärkt exempel på Horizons strategiska satsningar. Med sin verksamhet i Polen visar Eolus en långsiktig strategi och engagemang på marknaden,” säger Michał Prażyński, CEO på Horizons.

Eolus projektportfölj i Polen omfattar mer än 1 GW projekt inom förnybar energi.

Pawel Maciejewski

Head of Development Poland


pawel.maciejewski@eolusvind.com
+48722022801

Eolus har påbörjat ett nytt samarbete med Baltic Sea Action Group (BSAG) där vi har definierat fyra mål som bekräftar våra ambitioner att etablera havsbaserad vindkraft på ett sätt som tar hänsyn till den känsliga miljön i Östersjön. Åtagandet gäller under perioden 2022–2025 och innefattar samtliga havsbaserade vindkraftsprojekt som Eolus utvecklar i Östersjön.

Östersjön är ett unikt havsområde då vattnet har låg salthalt och är relativt grunt, samt delvis täckt med is varje vinter. Östersjön är även ett avgränsat område och är därför mer sårbart för effekter orsakade av mänskliga aktiviteter. Samtliga aspekter är viktiga att ta hänsyn till när Eolus utvecklar havsbaserade vindkraftsprojekt i Östersjön, för närvarande i svenska och finska vatten, men även i de möjliga projekt som utvärderas i Polen och Baltikum.

Samarbetet fokuserar inledningsvis på tre av de havsbaserade vindkraftsprojekt som Eolus utvecklar i de svenska delarna av Östersjön: Najaderna utanför Gävle, Skidbladner 100 km sydost från Stockholm och Herkules 60 km sydost från Gotland. I finska vatten utvecklar Eolus två havsbaserade vindprojekt: Wellamo 90 km öst om Pori och Tuulia 30 km väst om Merikarvia.

SeaSapphire, ett samarbete mellan Eolus och Simply Blue Group, utvecklar flytande vindparker i Östersjön. Tre av SeaSapphires projekt; Skidbladner, Herkules och Wellamo; utvärderar hur man kan bidra till initiativ som förbättrar miljön i Östersjön där Baltic Sea Action grupp är ett av initiativen.

Najaderna och Tuulia planeras få bottenfixerade fundament eftersom de byggs på grundare vatten. Samtliga projekt har påbörjat, eller kommer snart att påbörja, processen med framtagning av miljökonsekvensbeskrivningar.

Baltic Sea Action Group är en ideell organisation som arbetar för att rädda Östersjön och vidtar åtgärder för att återställa den ekologiska balansen i havet. Genom det nya samarbetet kommer Eolus att stötta BSAGs arbete.

Östersjöns välbefinnande är avgörande för alla samhällen som omger den. Som utvecklare av havsbaserad vindkraft har vi ett stort ansvar att planera våra åtgärder på ett sätt som tar hänsyn till den känsliga miljön i Östersjön. Jag ser fram emot att implementera vårt åtagande och lära mig mer om detta unika marina område”, säger Anu Vaahtera, Projektledare Offshore på Eolus Finland.

Eolus åtar sig att arbeta för att beskydda Östersjön genom följande mål:

Mål 1: Eolus arbetar för att identifiera och minimera effekterna av havsbottenkonstruktion på marint liv vid vindturbinernas fundament, runt kabelkorridorer och anslutningsplatser. Miljömässiga aspekter spelar en stor roll i samtliga beslut, bland annat i val av samarbetspartners och leverantörer.

Mål 2: Eolus arbetar för att öka kunskap och allmän kännedom om (1) effekterna på marina miljöer av byggnationen av havsbaserad vindkraft (2) möjligheterna att hantera dessa effekter på bästa möjliga sätt och (3) positiva effekter av förnybar elproduktion i Östersjön.

Mål 3: Eolus arbetar för att minska miljöpåverkan från sjötrafik under utveckling, konstruktion och drift av de havsbaserade vindkraftsparkerna.

Mål 4: Eolus deltar i projekt och aktiviteter som bidrar till Östersjöns välmående.

Med utvecklade processer och praktiska verktyg kan vi integrera hållbarhet mer i våra förnybara energiprojekt. Baltic Sea Commitment är ett stort steg framåt i utvecklingen av hållbara projekt i marina miljöer. Implementeringen av åtagandet kommer att vara en läroprocess för Eolus och de expertorganisationer som är inblandade. Därför kommer innehållet och KPI:erna att utvecklas vidare,” säger Sigrid Carstairs, hållbarhetskoordinator på Eolus.

Läs mer om Eolus åtagande på hemsidan.

Som en del i vår långsiktiga strategi på den polska marknaden har vi förvärvat 8 MW solkraftsprojekt i sen utvecklingsfas i Polen.

Projekten, som befinner sig på två olika platser, har erhållit färdiga förutsättningar för nätanslutning och Eolus fortsätter utvecklingen av dem tills att de är färdiga för byggnation. Projekten har förvärvats av en erfaren lokal utvecklare och vi ser potential i att fortsätta detta samarbete, både inom solkraft men även vindkraft och energilagring.

– Denna transaktion är ganska liten men ett viktigt steg för oss i Polen eftersom det handlar om projekt som redan har nätanslutning. Vi har utmaningar med elnätet i Polen och kommer troligtvis att se fler av den här typen av transaktioner framöver. Med dessa projekt i vår polska portfölj hoppas vi på att börja bygga våra första projekt i Polen redan nästa år, berättar Daniel Larsson, landschef på Eolus Polen.

Projekten är bra tillägg till våra övriga projekt inom solkraft som håller på att utvecklas i Polen, vilka totalt uppgår till över 900 MW.

Länsstyrelserna i Örebro och Hallands län har godkänt Eolus ansökningar om etablering av två solcellsparker i Örebro och Laholms kommuner.

Parken Södra Valla i Örebro, i elprisområde SE3, är på 38 hektar och kan ge en installerad effekt på 37 MW med en årlig elproduktion på 40 GWh.

Säbyholm heter det andra projektet och är beläget i Laholms kommun i SE4. En yta om 72 hektar kan ge plats åt 51 MW solceller och en elproduktion på 61 GWh/år.

– Det är väldigt roligt att länsstyrelserna är positiva till placeringen av dessa parker och att vi får möjlighet att tillföra ny energi där den behövs som mest, i elprisområde 3 och 4, säger Emil Nordström, affärsutvecklingschef på Eolus.

Mängden koldioxidutsläpp som undviks genom den sammanlagda elproduktionen för de två solparkerna beräknas till ca 40 000 ton per år. Detta enligt uträkningar från Energiforsk* som visar att produktion av 1 MWh solenergi i Sverige motsvarar en minskning av fossil elproduktion med ca 400 kg.

https://energiforsk.se/program/solel/rapporter/utbyggnad-av-solel-i-sverige-2017-376/

Det sista vindkraftverket i vindparken Øyfjellet i Norge är nu driftsatt och alla 72 turbiner har börjat producera el.

Detta är en viktig milstolpe på vägen mot att slutföra projektet som har lidit av förseningar sedan pandemin började 2020.

Vindpark Øyfjellet har en kapacitet på 400 MW och omfattas av ett 15-årigt elförsäljningsavtal (PPA) med Alcoa Norway AS. Vindkraftparken förser Alcoas produktionsanläggning i Mosjøen med lokalt producerad förnybar el.

Eolus sålde 2019 100 % av aktierna i Øyfjellet Wind AS, som äger alla rättigheter att etablera vindparken, inklusive det 15-åriga elförsäljningsavtalet med Alcoa, till Aquila Capital.

Eolus undersöker för närvarande förutsättningarna för byggnationen av två havsbaserade vindkraftsparker i finska Bottniska havet.

Eolus har skickat in en ansökan till finska regeringen för tillåtelse att utreda havsbaserade vindkraftsprojekt i Finlands exklusiva ekonomiska zon. Utredningsansökan förväntas beviljas under året. Ena havsområdet är 90 kilometer utanför kusten vid Pori, det andra befinner sig 30 kilometer utanför kusten vid Merikarvia.

– Vårt mål är att båda parkerna ska börja producera el under 2030-talet, säger Anu Vaahtera, projektledare på Eolus Finland. De olika faserna gällande licenser och utvecklingen av havsbaserad vindkraftsteknologi kan dock påverka schemat.

Konstruktionen av havsbaserade vindkraftverk kräver en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) där Eolus undersöker direkta och indirekta påverkan av projekten. En viktig del av MKB:n är en aktiv diskussion med bland annat lokalbefolkningen.

– Vi vill hitta de bästa möjliga lösningarna, berättar Anu. Med hjälp av utredningar och opinionsundersökningar vill vi säkra att de havsbaserade vindkraftsverken inte har en negativ påverkan på bland annat lokalbefolkningen, verksamheter eller naturen.

Miljökonsekvensbeskrivningen ska påbörjas under slutet av 2022 och beräknas ta två år. Projekten kräver ett flertal tillstånd från myndigheter innan regeringen kan fatta ett slutligt beslut gällande implementeringen av projekten.

Havsbaserad vindkraft kan avsevärt öka Finlands elproduktion

De planerade vindkraftsparkerna beräknas producera en total elkapacitet på 3,5 gigawatts (GW), vilket motsvarar 14-16 terawattimmar (TWh) förnybar el för det finska elnätet årligen. Under 2021 producerades 8,1 TWh el genom vindkraftverk i Finland.

Vindkraftsparken Wellamo som planeras utanför Pori beräknas ha en årlig kapacitet på cirka 2 GW. Vindkraftsparken Tuulia som planeras utanför Merikarvia beräknas ha en kapactitet på 1,5 GW.

– För Wellamo Offshore undersöker vi förutsättningarna att implementera parken på cirka 1,000 kvadratkilometer och cirka 670 kvadratkilometer för Tuulia, förklarar Vaahtera. Antalet turbiner för parkerna beräknas bli ungefär 100 var men det slutliga antalet påverkas av både mer detaljerade planer och storleken på turbinerna.

Havsbaserad vindkraft hjälper till att uppnå klimatmålen

Eolus havsbaserade vindkraft möjliggör produktionen av förnybar el i Finland.

– Havsbaserad vindkraft spelar en ledande roll i att uppnå Finlands klimatmål och även våra förnybara energimål och elektriciteten som våra samhällen och industrier behöver, avslutar Anu Vaahtera.

Utöver detta har havsbaserad vindkraft positiva effekter på den regionala ekonomin. Konstruktionen, driften och underhållet av parkerna skapar bland annat nya arbetsmöjligheter för marina industrin och marina transporten.

För mer information:

Anu Vaahtera
Project Manager Offshore
anu.vaahtera@eolusvind.com
+358 50 563 0326

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America