Hoppa till innehållet

Starkt kvartal avslutar rekordåret 2023 – höjd utdelning föreslås

1 oktober–31 december 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 155 (366) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 99 (27) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 94 (58) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 71 (41) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 2,85 (1,66) SEK.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 941 (882) MW.

1 januari–31 december 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 301 (2 356) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 764 (80) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 719 (109) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 573 (116) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 23,00 (-0,22) SEK.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 941 (882) MW.
 • Styrelsen föreslår utdelning om 2,25 (1,50) SEK per aktie, vilket är en höjning med 50 procent jämfört med föregående år.

Väsentliga händelser under perioden

 • Eolus färdigställde och lämnade över de svenska land-baserade vindkraftsprojekten Skallberget/Utterberget, Tjärnäs och Rosenskog till ägaren BKW. Projekten omfattar 19 vindkraftverk och 125 MW installerad effekt.
 • Eolus förvärvade YIT Energy Oy – den del inom Finlands största utvecklings- och byggföretag YIT som utvecklat projekt inom förnybar energi. I förvärvet ingick projekt om 2,3 GW och 16 anställda.
 • Eolus lämnade in tillståndsansökan till regeringen för det havsbaserade vindkraftsprojektet Arkona om 1 400 MW utanför Sveriges sydkust.
 • Eolus lämnade in tillståndsansökan till regeringen och Mark- och miljödomstolen för det havsbaserade vindkraftsprojektet Najaderna om 1 000–1 700 MW utanför Tierps kommun i Uppsala län.
 • Eolus och Volvo Cars tecknade en avsiktsförklaring om samarbete kring det havsbaserade projektet Västvind.
 • Skiljedom meddelades i en entreprenadstvist rörande vindkraftsparkerna Kråktorpet och Nylandsbergen utanför Sundsvall.

Koncernens resultat i korthet

Enhet Q4 2023 Q4 2022 12 månader 2023 12 månader 2022
Nettoomsättning MSEK 155 366 2 301 2 356
Rörelseresultat MSEK 99 27 764 80
Resultat före skatt MSEK 94 58 719 109
Periodens resultat MSEK 71 41 573 116
Resultat per aktie före/efter utspädning SEK 2,85 1,66 23,00 -0,22
       
Eget kapital per aktie SEK 60,63 39,47 60,63 39,47
Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK -407 -139 -152 -191
Balansomslutning MSEK 2 808 1 919 2 808 1 919
Nettoskuld – /nettokassa + MSEK -118 258 -118 258
       
Orderstock per balansdagen MSEK 665 1 329 665 1 329
Energianläggningar i etableringsfas MW 368 794 368 794
Drifttagna och överlämnade energianläggningar MW 125 525
Projektportfölj MW 26 836 21 880 26 836 21 880
Förvaltade energianläggningar MW 941 882 941 882
       
Soliditet % 56 54 56 54
Avkastning på eget kapital efter skatt % 46 neg 46 neg
           

Presentation av rapporten
Idag kl. 10.00 presenterar VD Per Witalisson och CFO Catharina Persson rapporten vid en webbsändning med telefonkonferens.

I samband med presentationen ges möjlighet att ställa frågor muntligen via telefonkonferensen eller skriftligen via webbsändningen. Presentationen hålls på engelska.

Webbsändning
Om du önskar delta via webbsändningen använder du nedanstående länk:
https://ir.financialhearings.com/eolus-q4-2023
Via webbsändningen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.

Telefonkonferens
Om du önskar delta via telefonkonferensen registrerar du dig via följande länk:
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5002670
Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen.
Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

Eolus har tecknat ett avtal om att förvärva YIT Energy Oy – den del inom Finlands största utvecklings- och byggföretag YIT som utvecklar projekt inom förnybar energi. I förvärvet ingår 2,3 GW projekt för förnybar energi och ett team med 16 anställda.

Eolus förvärvar 100 procent av aktierna i YIT Energy Oy, ett helägt dotterbolag till YIT, för en fast köpeskilling om 25 miljoner euro. Av denna betalas 10 miljoner euro i samband med slutförande av affären och resterande belopp erläggs i form av delbetalningar under 2024–2025. Transaktionen inkluderar också en rörlig köpeskilling som kommer att definieras baserat på projektförsäljning och uppförda projekt fram till slutet av 2032. Eolus finansierar förvärvet via befintliga resurser.

YIT har lång erfarenhet av att utveckla och bygga projekt för förnybar energi, främst vindkraft, sedan satsningen på förnybar energi inleddes 2012. Under de senaste åren har YIT avyttrat tre stora landbaserade vindkraftsparker i centrala Finland med en sammanlagd kapacitet på ca 600 MW.

Den totala potentialen i den förvärvade portföljen uppgår till 2,3 GW, varav 1,1 GW är mogna projekt som är uppfyller kriterierna för att inkluderas i Eolus projektportfölj från start. Cirka 900 MW är landbaserade vindkraftsprojekt och drygt 200 MW är solenergiprojekt. Resterande 1,2 GW är projekt i tidigare faser. YIT Energy har 16 anställda med gedigen branscherfarenhet och teknisk kompetens som kommer att ansluta till Eolus efter slutförande av transaktionen.

– Detta förvärv är en långsiktig investering för Eolus och ett stort steg i vår expansion i Finland där vi ser en god potential för mer förnybar energi. Med vår erfarenhet, vårt långsiktiga engagemang och vår uthållighet har vi kapacitet att utveckla och realisera projekten på bästa möjliga sätt. Genom att tillföra projekten och de erfarna medarbetarna från YIT Energy kommer Eolus att bli en betydande aktör inom förnybar energi i Finland, säger Per Witalisson, VD för Eolus.

– Jag är mycket glad att få leda integrationen av organisationen och projekten från YIT. Kollegorna från YIT kommer att tillföra värdefull erfarenhet från alla faser i utvecklingsprocessen och deras erfarenhet av att leda byggnationen av vindkraftsprojekt kommer att vara av stort värde när vi börjar bygga våra första finska projekt om ett par år”, säger Tiina Partanen, landschef för Eolus Finland.

– Eolus har gedigen erfarenhet och en utmärkt förmåga att ta över och driva verksamheten för förnybar energi framåt, vilket är positivt både för våra partners och medarbetarna. Vårt team har gjort ett utmärkt jobb med att bygga upp projektportföljen och nu kan Eolus utveckla verksamheten framåt med mer omfattande resurser och bidra till den framtida tillväxten”, säger Tuomas Mäkipeska, CFO på YIT Corporation.

Transaktionen är villkorad av att vissa villkor uppfylls. Slutförande av affären beräknas ske under december 2023.

Positivt kvartal med fokus på färdigställande av projekt

1 juli–30 september 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 127 (111) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 159 (-8) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 134 (-11) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 94 (-11) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,79 (-0,45) SEK.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 817 (882) MW.

1 januari–30 september 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 146 (1 991) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 665 (54) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 625 (51) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 502 (75) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 20,14 (-1,88) SEK.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 817 (882) MW.

Väsentliga händelser under perioden

 • Eolus fattade investeringsbeslut för batterilagerprojektet Pome i USA om 100 MW och tecknade avtal om leverans av batterisystem.
 • Tillståndsansökan lämnades in till regeringen och Mark- och miljödomstolen avseende Eolus havsbaserade vindkraftsprojekt Västvind om 1 000 MW utanför Göteborg.
 • Michiel Messing, Head of Construction, lämnade Eolus ledningsgrupp i juli och avslutade sin anställning i oktober.
 • För att skapa optimala förutsättningar för tillståndsgivning och realisering av de havsbaserade projekten inleddes en strategisk översyn av verksamheten inom havsbaserad vindkraft.
 • Tiina Partanen tillträdde som ny landschef i Finland den 10 augusti.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Skiljedom meddelades i en entreprenadstvist rörande vindkraftsparkerna Kråktorpet och Nylandsbergen. Domen innebär en positiv resultatpåverkan om 85 miljoner kronor i tredje kvartalet och en negativ påverkan på kassaflödet om 28 miljoner kronor i fjärde kvartalet.
 • Eolus tecknade en avsiktsförklaring med Volvo Cars om samarbete kring det havsbaserade projektet Västvind.
 • Eolus lämnade in tillståndsansökan till regeringen för det havsbaserade vindkraftsprojektet Arkona om 1 400 MW utanför Sveriges sydkust.

Koncernens resultat i korthet

Enhet Q3 2023 Q3 2022 9 månader 2023 9 månader 2022 Rullande 12
okt-sep
Helår 2022
Nettoomsättning MSEK 127 111 2 146 1 991 2 511 2 356
Rörelseresultat MSEK 159 -8 665 54 691 80
Resultat före skatt MSEK 134 -11 625 51 684 109
Periodens resultat MSEK 94 -11 502 75 543 116
Resultat per aktie före/efter utspädning SEK 3,79 -0,45 20,14 -1,88 21,81 -0,22
Eget kapital per aktie SEK 59,44 38,25 59,44 38,25 59,44 39,49
Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK -369 -204 255 -53 116 -191
Balansomslutning MSEK 2 709 1 880 2 709 1 880 2 709 1 919
Nettoskuld – /nettokassa + MSEK 300 401 300 401 300 258
Orderstock per balansdagen MSEK 726 682 726 682 726 1 329
Energianläggningar i etableringsfas MW 394 786 394 786 394 794
Drifttagna och överlämnade energianläggningar MW 0 0 400 0 400 0
Projektportfölj MW 25 467 17 843 25 467 17 843 25 467 21 880
Förvaltade energianläggningar MW 817 882 817 882 817 882
Soliditet % 57 54 57 54 57 54
Avkastning på eget kapital efter skatt % 45 neg 45 neg 45 neg
           

Presentation av rapporten
Idag kl. 10.00 presenterar VD Per Witalisson och CFO Catharina Persson rapporten vid en webbsändning med telefonkonferens.

I samband med presentationen ges möjlighet att ställa frågor muntligen via telefonkonferensen eller skriftligen via webbsändningen. Presentationen hålls på engelska.

Webbsändning
Om du önskar delta via webbsändningen använder du nedanstående länk:
https://ir.financialhearings.com/eolus-q3-2023
Via webbsändningen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.

Telefonkonferens
Om du önskar delta via telefonkonferensen registrerar du dig via följande länk:
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5002564
Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen.
Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

Skiljedom har idag meddelats i en entreprenadstvist rörande vindkraftsparkerna Kråktorpet och Nylandsbergen utanför Sundsvall. Domen innebär att Eolus rörelseresultat väntas påverkas positivt med 96 miljoner kronor i tredje kvartalet. Resultateffekten före skatt förväntas bli 85 miljoner kronor i tredje kvartalet. Kassaflödet kommer att påverkas negativt med cirka 28 miljoner kronor i fjärde kvartalet.

I januari 2018 erhöll den aktuella entreprenören uppdraget att projektera och utföra vägar och kranplatser samt elnät till vindkraftsparkerna Kråktorpet och Nylandsbergen. Tvist inleddes under 2020 efter att parterna inte kunnat enats om ansvar för skador och förseningar i anledning av bristande vägar m.m. under tjällossning i samband med uppförandet av vindkraftsparkerna. Skiljedom meddelades idag den 16 oktober 2023.

Rekordstarkt resultat efter projektförsäljning och framsteg i USA

1 april–30 juni 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 742 (1 448) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 517 (220) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 503 (221) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 422 (225) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 16,97 (4,12) SEK.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 817 (912) MW.

1 januari–30 juni 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 019 (1 880) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 506 (62) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 491 (62) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 407 (87) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 16,36 (-1,43) SEK.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 817 (912) MW.

Väsentliga händelser under perioden

 • Eolus sålde vindkraftsprojekten Skallberget/Utterberget, Tjärnäs och Rosenskog om totalt 125 MW till BKW.
 • Eolus fick en betydande delbetalning sedan en viktig milstolpe uppnåtts i det sol- och batterilagerprojekt i Arizona, USA, som såldes i oktober 2022.
 • Eolus tecknade samarbetsavtal med Finsilva om utveckling av fem vindkraftsprojekt med potential för drygt 600 MW på bolagets mark i Finland.
 • Göteborgs Hamn AB förvärvade fem procent av Eolus havsbaserade projekt Västvind.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Eolus fattade investeringsbeslut för batterilagerprojektet Pome i USA om 100 MW och tecknade avtal om leverans av batterisystem.
 • Eolus lämnade in tillståndsansökan för det havsbaserade vindkraftsprojektet Västvind om 1 000 MW utanför Göteborg.
 • Michiel Messing, Head of Construction, lämnade Eolus ledningsgrupp per 21 juli, mot bakgrund av att han kommer att lämna sin anställning på Eolus i oktober.
 • Eolus inledde en strategisk översyn av verksamheten inom havsbaserad vindkraft i syfte att skapa de bästa förutsättningarna för tillståndsgivning och realisering av projekten.
 • Tiina Partanen tillträdde som ny landschef i Finland den 10 augusti.

Koncernens resultat i korthet

Enhet Q2 2023 Q2 2022 6 månader 2023 6 månader 2022 Rullande 12 jul-jun Helår 2022
Nettoomsättning MSEK 1 742 1 448 2 019 1 880 2 496 2 356
Rörelseresultat MSEK 517 220 506 62 525 80
Resultat före skatt MSEK 503 221 491 62 538 109
Periodens resultat MSEK 422 225 407 87 437 116
Resultat per aktie före/efter utspädning* SEK 16,97 4,12 16,36 -1,43 17,57 -0,22
Eget kapital per aktie SEK 55,86 37,87 55,86 37,87 55,86 39,49
Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK 860 315 624 152 280 -191
Balansomslutning MSEK 2 496 1 844 2 496 1 844 2 496 1 919
Nettoskuld – /nettokassa + MSEK 870 598 870 598 870 258
Orderstock per balansdagen MSEK 845 699 845 699 845 1 329
Energianläggningar i etableringsfas MW 514 786 514 786 514 794
Drifttagna och överlämnade energianläggningar MW 400 400
Projektportfölj MW 25 446 17 428 25 446 17 428 25 446 21 880
Förvaltade energianläggningar MW 817 912 817 912 817 882
Soliditet % 58 54 58 54 58 54
Avkastning på eget kapital efter skatt % 37 neg 37 neg 37 12
           

Presentation av rapporten
Idag kl. 10.00 presenterar VD Per Witalisson och CFO Catharina Persson rapporten vid en webbsändning med telefonkonferens.

Webbsändning
Om du önskar delta via webbsändningen använder du nedanstående länk:
https://ir.financialhearings.com/eolus-q2-2023
Via webbsändningen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.

Telefonkonferens
Om du önskar delta via telefonkonferensen registrerar du dig via följande länk:
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=200944
Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen.
Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

Eolus har sålt vindkraftsprojekten Skallberget/Utterberget, Tjärnäs och Rosenskog om totalt 125 MW till BKW. Projekten är under byggnation och kommersiell driftstart planeras till fjärde kvartalet 2023.

Affären omfattar samtliga aktier i projektbolagen till ett företagsvärde om 189,3 miljoner euro och en köpeskilling om 18,9 miljoner euro. Eolus kommer att leda byggnationen av vindkraftsparkerna på uppdrag av BKW enligt ett uppdragsavtal (Construction Management Agreement, CMA). Intäkterna från uppdragsavtalet beräknas uppgå till cirka 29,5 miljoner euro och kommer att avräknas successivt under den återstående byggnationstiden. Vid utgången av andra kvartalet 2023 beräknas färdigställandegraden uppgå till cirka 75 procent för Rosenskog och cirka 55 procent för Skallberget/Utterberget och Tjärnäs.

Eolus har också fått förtroendet att tillhandahålla tekniska, operativa och administrativa tjänster för vindkraftsparkerna enligt ett långtidskontrakt.

Signering och slutförande av affären har skett idag, 26 juni.

De tre projekten ligger i elprisområde SE3 i södra Sverige, där det finns ett stort behov av ny elproduktion för att säkra tillgången till förnybar energi till rimliga priser för privatpersoner och företag. Ett globalt energibolag kommer att köpa all el från vindkraftsparkerna under ett elhandelsavtal.

– Det finns ett stort intresse för investeringar i förnybar energi och vi är glada över att välkomna BKW som partner när de nu gör sin första investering i Sverige. Med över 100 år inom energisektorn är BKW en betydande aktör inom den europeiska energisektorn och vi ser fram emot vårt samarbete, säger Per Witalisson, VD för Eolus.

– Denna transaktion visar än en gång Eolus förmåga att erbjuda marknaden attraktiva projekt och investeringsmöjligheter. Vi fortsätter att se en stark marknadsaktivitet och är glada över att samarbeta med BKW kring dessa projekt, säger Christer Baden Hansen, Chief Commercial Officer på Eolus.

– Vi är mycket glada över förvärvet av nybyggda vindkraftsparker med toppmodern teknik från en erfaren utvecklare som Eolus. Med denna investering följer vi vår plan att bidra till en koldioxidfri framtid baserad på hållbar energiinfrastruktur och vi stärker vår närvaro på den attraktiva skandinaviska marknaden med ytterligare tillgångar och tjänster”, säger Margarita Aleksieva, Head of Wind and Solar på BKW.

Om projekten:

SKALLBERGET/UTTERBERGET
Plats: Avesta kommun, prisområde SE3, Sverige
Installerad effekt: 79,2 MW Elproduktion: 210 GWh per år
Vindkraftverk: 12 st Siemens Gamesa SG 6.6-170

TJÄRNÄS
Plats: Hedemora kommun, prisområde SE3, Sverige
Installerad effekt: 26,4 MW Elproduktion: 66 GWh per år
Vindkraftverk: 4 st Siemens Gamesa SG 6.6-170

ROSENSKOG
Plats: Falköpings kommun, prisområde SE3, Sverige
Installerad effekt: 19,1 MW Elproduktion: 56 GWh per år
Vindkraftverk: 3 st Siemens Gamesa SG 6.x-170

Hässleholm 2023-05-11

1 januari–31 mars 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 277 (432) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -12 (-158) MSEK. Resultat före skatt uppgick till -12 (-159) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -15 (-138) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,61 (-5,55) SEK.
 • Under perioden färdigställdes energianläggningar med en total effekt om 400 (0) MW och överlämnades till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 825 (914) MW.

Väsentliga händelser under perioden

 • Vindpark Öyfjellet i Norge färdigställdes och övertogs av Øyfjellet Wind AS.
 • Eolus och PNE tecknade avtal om att gemensamt utveckla det havsbaserade vindkraftsprojektet Kurzéme i Lettland via ett joint venture.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Göteborgs Hamn AB beslutade att förvärva fem procent av Eolus havsbaserade projekt Västvind utanför Göteborg.
 • Eolus tecknade samarbetsavtal med den finska markägaren Finsilva om utveckling av fem vindkraftsprojekt med potential för drygt 600 MW på bolagets mark i Finland.

KONCERNENS RESULTAT I KORTHET

  Enhet Q1 2023 Q1 2022 Rullande 12 apr-mar Helår 2022
Nettoomsättning MSEK 277 432 2 201 2 356
Rörelseresultat MSEK -12 -158 227 80
Resultat före skatt MSEK -12 -159 256 109
Periodens resultat MSEK -15 -138 239 116
Resultat per aktie före/efter utspädning* SEK -0,61 -5,55 4,73 -0,22
           
Eget kapital per aktie SEK 38,88 34,16 38,88 39,49
Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK -236 -164 -264 -191
Balansomslutning MSEK 1 951 2 021 1 951 1 919
Nettoskuld – /nettokassa +  MSEK 55 345 55 258
           
Orderstock per balansdagen MSEK 1 118 1 195 1 118 1 329
Energianläggningar i etableringsfas MW 394 786 394 794
Drifttagna och överlämnade energianläggningar MW 400 0 400 0
Projektportfölj MW 24 477 15 904 24 477 21 880
Förvaltade energianläggningar MW 825 914 825 882
           
Soliditet % 53 60 53 54
Avkastning på eget kapital efter skatt %               12,9  neg               12,9               11,8
           

Presentation av rapporten

Idag kl. 10.00 presenterar VD Per Witalisson och CFO Catharina Persson rapporten vid en webbsändning med telefonkonferens.

Webbsändning
Om du önskar delta via webbsändningen använder du nedanstående länk:
https://ir.financialhearings.com/eolus-q1-2023
Via webbsändningen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.

Telefonkonferens
Om du önskar delta via telefonkonferensen registrerar du dig via följande länk:
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=200758
Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen.
Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

För ytterligare information, kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 0702–65 16 15
Karin Wittsell Heydl, kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 0761–16 71 99

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikations- och hållbarhetschef Karin Wittsell Heydls försorg försorg, för offentliggörande den 11 maj 2023 kl. 08.30 CEST.

 

OM EOLUS

Eolus är en av Nordens ledande projektörer inom förnybar energi och vi är aktiva i hela värdekedjan från tidig projekt­utveckling till etablering och drift av anläggningar för förnybar energi. Vi erbjuder attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsmöjligheter i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 738 vindkraftverk med en effekt om 1 814 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta 1 150 MW åt kunder, varav 825 MW är i drift.

Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. För mer information, se www.eolusvind.com.

Hässleholm 2023-02-16

1 oktober–31 december 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 366 (1 009) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 27 (-4) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 58 (-9) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 41 (-7) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,66 (-0,20) SEK.
 • Under perioden togs energianläggningar med en total effekt om 0 (0) MW i drift och överlämnades till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 882 (914) MW.

1 januari–31 december 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 356 (2 614) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 80 (-25) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 109 (-40) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 116 (-24) MSEK, varav -5 MSEK är hänförligt till Eolus aktieägare efter avdrag för minoritetens andel.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,22 (-0,74) SEK.
 • Under perioden togs energianläggningar med en total effekt om 0 (47) MW i drift och överlämnades till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 882 (914) MW.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,50 (1,50) SEK per aktie.

Väsentliga händelser under perioden

 • I oktober sålde Eolus ett sol- och batterilagerprojekt i Arizona, USA, med förväntad initial effekt på sammanlagt 750 MWac solceller och batterilager. Driftsättning är planerad till 2025. Eolus har erhållit en första betalning om 12 miljoner USD.
 • Inga Abolina anställdes som Head of Baltics och tillträdde befattningen 24 oktober 2022.
 • Eolus rekryterade Christer Baden Hansen till rollen som Chief Commercial Officer och medlem av koncernens ledningsgrupp. Christer tillträdde den 1 februari 2023.
 • Eolus och Simply Blue Group tecknade avtal om att tillsammans utveckla fyra havsbaserade vindkraftsprojekt i Östersjön
  via ett joint venture kallat SeaSapphire, powered by Simply Blue Group and Eolus.
 • Undersökningstillstånd erhölls för de två havsbaserade vindkraftsparkerna Wellamo och Tuulia i Finland.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Eolus och PNE tecknade avtal om att gemensamt utveckla det havsbaserade vindkraftsprojektet Kurzéme i Lettland via ett joint venture. 
Koncernens resultat i korthet   Q4 Q4 12 månader 12 månader
  Enhet 2022 2021 2022 2021
Nettoomsättning MSEK 366 1 009 2 356 2 614
Rörelseresultat MSEK 27 -4 80 -25
Resultat före skatt MSEK 58 -9 109 -40
Periodens resultat MSEK 41 -7 116 -24
Resultat per aktie före/efter utspädning* SEK 1,66 -0,20 -0,22 -0,74
           
Eget kapital per aktie SEK 39,47 39,50 39,47 39,50
Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK -139 -381 -191 -97
Balansomslutning MSEK 1 919 1 885 1 919 1 885
Nettoskuld – /nettokassa +  MSEK 258 439 258 439
           
Orderstock per balansdagen MSEK 1 329 1 793 1 329 1 793
Energianläggningar i etableringsfas MW 794 737 794 737
Drifttagna och överlämnade energianläggningar MW 0 0 0 47
Projektportfölj MW 21 880 13 823 21 880 13 823
Förvaltade energianläggningar MW 882 914 882 914
           
Soliditet % 54 67 54 67
Avkastning på eget kapital efter skatt* %  neg   neg   neg   neg 

 

Presentation av rapporten
Idag kl. 10.00 presenterar VD Per Witalisson och CFO Catharina Persson rapporten vid en webbsändning med telefonkonferens.

Webbsändning
Om du önskar delta via webbsändningen använder du nedanstående länk:
https://ir.financialhearings.com/eolus-q4-2022
Via webbsändningen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.

Telefonkonferens
Om du önskar delta via telefonkonferensen registrerar du dig via följande länk:
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5009601
Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen.
Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

För ytterligare information, kontakta:
Per Witalisson, CEO, telefon 0702–65 16 15
Catharina Persson, CFO, telefon 0709-32 97 77
Karin Wittsell Heydl, kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 0761–16 71 99

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikations- och hållbarhetschef Karin Wittsell Heydls försorg, för offentliggörande den 16 februari 2023 kl. 08.30 CET.

OM EOLUS
Eolus är en av Nordens ledande projektörer inom förnybar energi och vi är aktiva i hela värdekedjan från tidig projekt­utveckling till etablering och drift av anläggningar för förnybar energi. Vi erbjuder attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsmöjligheter i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 666 vindkraftverk med en effekt om 1 414 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta 1 550 MW åt kunder, varav 882 MW är i drift.

Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. För mer information, se www.eolusvind.com.

Hässleholm 2022-11-17

1 juli–30 september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 111 (691) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -8 (0) MSEK. Resultat före skatt uppgick till -11 (-5) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -11 (2) MSEK, varav -11 MSEK är hänförligt till Eolus aktieägare efter avdrag för minoritetens andel.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,45 (0,19) SEK.
 • Under perioden togs energianläggningar med en total effekt om 0 (0) MW i drift och överlämnades till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 882 (921) MW.

1 januari–30 september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 991 (1 606) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 54 (-21) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 51 (-30) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 75 (-17) MSEK, varav -47 MSEK är hänförligt till Eolus aktieägare efter avdrag för minoritetens andel.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,88 (-0,55) SEK.
 • Under perioden togs energianläggningar med en total effekt om 0 (47) MW i drift och överlämnades till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 882 (921) MW.

Väsentliga händelser under perioden

 • Eolus säkerställde finansiering om 1 500 MSEK genom att teckna kreditavtal med Swedbank om totalt 1 200 MSEK och utöka kreditavtalet med Svensk Exportkredit till 300 MSEK.
 • Från 1 september utökade Eolus ledningsgruppen med Michiel Messing, chef för Delivery & Construction, Heléne Sebrén, HR-chef och Magnus Axelsson, nytillträdd vice vd och operativ chef.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Eolus sålde i oktober ett sol- och batterilagerprojekt i Arizona, USA, med förväntad initial effekt på sammanlagt 750 MWac solceller och batterilager. Driftsättning är planerad till 2025. Eolus har fått en första betalning om 12 miljoner USD.
 • Inga Abolina anställdes som Head of Baltics och tillträdde 24 oktober 2022

 

Koncernens resultat i korthet Q3 Q3 9 månader 9 månader Rullande 12 Helår
  Enhet 2022 2021 2022 2021 okt-sep 2021
Nettoomsättning MSEK 111 691 1 991 1 606 2 999 2 614
Rörelseresultat MSEK -8 0 54 -21 49 -25
Resultat före skatt MSEK -11 -5 51 -30 41 -40
Periodens resultat MSEK -11 2 75 -17 69 -24
Resultat per aktie före/efter utspädning* SEK -0,45 0,19 -1,88 -0,55 -2,08 -0,74
               
Eget kapital per aktie* SEK 38,25 39,55 38,25 39,55 38,25 39,50
Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK -204 -30 -53 284 -433 -97
Balansomslutning MSEK 1 880 1 844 1 880 1 844 1 880 1 885
Nettoskuld – /nettokassa + * MSEK 401 532 401 532 401 439
               
Orderstock per balansdagen MSEK 682 3 658 682 3 658 682 1 793
Energianläggningar i etableringsfas MW 786 477 786 477 786 737
Drifttagna och överlämnade energianläggningar MW 0 0 0 47 0 47
Projektportfölj MW 17 843 9 057 17 843 9 057 17 843 13 823
Förvaltade energianläggningar MW 882 921 882 921 882 914
               
Soliditet* % 54 54 54 54 54 67
Avkastning på eget kapital efter skatt* %  neg                  0,2  neg                  0,2  neg   neg 
               

 * för definition av alternativa finansiella nyckeltal se sidan 19 i rapporten.

Presentation av rapporten
Idag kl. 10.00 presenterar VD Per Witalisson och CFO Catharina Persson rapporten vid en webbsändning med telefonkonferens.

Telefonnummer till telefonkonferensen:
Från Sverige: +46 8 566 426 92
Från Storbritannien: +44 3333 009 032
Från USA: +1 646 722 4904

Länk till webbsändningen: https://ir.financialhearings.com/eolus-q3-2022

För ytterligare information, kontakta:
Per Witalisson, CEO, telefon 0702–65 16 15
Catharina Persson, CFO, telefon 0709-32 97 77
Karin Wittsell Heydl, kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 0761–16 71 99

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikations- och hållbarhetschef Karin Wittsell Heydls försorg, för offentliggörande den 17 november 2022 kl. 08.30 CET.

OM EOLUS
Eolus är en av Nordens ledande projektörer inom förnybar energi och vi är aktiva i hela värdekedjan från tidig projekt­utveckling till etablering och drift av anläggningar för förnybar energi. Vi erbjuder attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsmöjligheter i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 666 vindkraftverk med en effekt om 1 414 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta 1 550 MW åt kunder, varav 882 MW är i drift.

Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. För mer information, se www.eolusvind.com.

Eolus har tecknat avtal om att sälja ett sol- och batterilagerprojekt i Arizona, USA. Projektet är Eolus tredje försäljning i USA.

Köparen är ett USA-baserat portföljbolag som ingår i ett stort, börsnoterat globalt riskkapitalbolag.

Projektet är under utveckling och förväntas få en initial effekt på sammanlagt 750 MWac bestående av solceller och batterilager. Driftsättning är planerad till 2025.

Köparen har förvärvat samtliga andelar i projektbolaget från Eolus och har också tecknat ett avtal som innebär att Eolus ska leverera vissa utvecklingstjänster till projektet fram till att det tas i kommersiell drift.

Eolus har fått en första betalning om 12 miljoner USD och tillkommande köpeskilling erläggs stegvis baserat på projektets fortsatta utveckling och uppfyllandet av specifika delmål. Dessa inkluderar fortsatt utveckling av projektet och att förbereda det för finansiering och byggnation. En betydande del av den totala köpeskillingen betalas till Eolus i samband med att byggnation påbörjas. I nuläget beräknas den totala köpeskillingen att uppgå till mellan 104 och 190 miljoner USD med betalning under perioden 2023–2025. Köparens fortsatta utveckling och dimensionering av projektet kommer att påverka nivån för kommande betalningar till Eolus inom intervallet ovan.

-Detta är Eolus första försäljning av ett kombinerat sol- och lagringsprojekt, och det har potential att generera mer än 1 000 GWh planerbar och förnybar el per år. Vi är mycket glada att ingå vårt första avtal med denna nya kund, säger Hans-Christian Schulze, landschef för Eolus North America.

– Vi är mycket nöjda med den här transaktionen och att fortsätta vår expansion i USA där vi har varit aktiva sedan 2015. Vi har mer än en tredjedel av vår totala projektportfölj i USA och är väl positionerade för att ta del av den kraftiga ökning av projekt inom förnybar energi som förväntas som ett resultat av den nya skattelagstiftning som den amerikanska kongressen antog i somras, säger Eolus VD Per Witalisson. 

För ytterligare information, kontakta:
Per Witalisson, VD, +46 (0)70–265 16 15
Hans-Christian Schulze, landschef USA, +1 858 336 0067

 

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2022 kl. 00:35 CEST.

 

Om Eolus
Eolus är en av Nordens ledande projektörer inom förnybar energi och vi är aktiva i hela värdekedjan från tidig projekt­utveckling till etablering och drift av anläggningar för förnybar energi. Vi erbjuder attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsmöjligheter i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 666 vindkraftverk med en effekt om 1 414 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta 1 580 MW åt kunder, varav 912 MW är i drift.

Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. För mer information, se www.eolusvind.com.

Välj marknad

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America