Hoppa till innehållet

Eolus Vind AB (publ) har idag offentliggjort sin års- och hållbarhetsredovisning för 2023.

Rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats www.eolus.com/investerare/finansiella-rapporter

Rekordstarkt resultat efter projektförsäljning och framsteg i USA

1 april–30 juni 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 742 (1 448) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 517 (220) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 503 (221) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 422 (225) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 16,97 (4,12) SEK.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 817 (912) MW.

1 januari–30 juni 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 019 (1 880) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 506 (62) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 491 (62) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 407 (87) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 16,36 (-1,43) SEK.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 817 (912) MW.

Väsentliga händelser under perioden

 • Eolus sålde vindkraftsprojekten Skallberget/Utterberget, Tjärnäs och Rosenskog om totalt 125 MW till BKW.
 • Eolus fick en betydande delbetalning sedan en viktig milstolpe uppnåtts i det sol- och batterilagerprojekt i Arizona, USA, som såldes i oktober 2022.
 • Eolus tecknade samarbetsavtal med Finsilva om utveckling av fem vindkraftsprojekt med potential för drygt 600 MW på bolagets mark i Finland.
 • Göteborgs Hamn AB förvärvade fem procent av Eolus havsbaserade projekt Västvind.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Eolus fattade investeringsbeslut för batterilagerprojektet Pome i USA om 100 MW och tecknade avtal om leverans av batterisystem.
 • Eolus lämnade in tillståndsansökan för det havsbaserade vindkraftsprojektet Västvind om 1 000 MW utanför Göteborg.
 • Michiel Messing, Head of Construction, lämnade Eolus ledningsgrupp per 21 juli, mot bakgrund av att han kommer att lämna sin anställning på Eolus i oktober.
 • Eolus inledde en strategisk översyn av verksamheten inom havsbaserad vindkraft i syfte att skapa de bästa förutsättningarna för tillståndsgivning och realisering av projekten.
 • Tiina Partanen tillträdde som ny landschef i Finland den 10 augusti.

Koncernens resultat i korthet

Enhet Q2 2023 Q2 2022 6 månader 2023 6 månader 2022 Rullande 12 jul-jun Helår 2022
Nettoomsättning MSEK 1 742 1 448 2 019 1 880 2 496 2 356
Rörelseresultat MSEK 517 220 506 62 525 80
Resultat före skatt MSEK 503 221 491 62 538 109
Periodens resultat MSEK 422 225 407 87 437 116
Resultat per aktie före/efter utspädning* SEK 16,97 4,12 16,36 -1,43 17,57 -0,22
Eget kapital per aktie SEK 55,86 37,87 55,86 37,87 55,86 39,49
Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK 860 315 624 152 280 -191
Balansomslutning MSEK 2 496 1 844 2 496 1 844 2 496 1 919
Nettoskuld – /nettokassa + MSEK 870 598 870 598 870 258
Orderstock per balansdagen MSEK 845 699 845 699 845 1 329
Energianläggningar i etableringsfas MW 514 786 514 786 514 794
Drifttagna och överlämnade energianläggningar MW 400 400
Projektportfölj MW 25 446 17 428 25 446 17 428 25 446 21 880
Förvaltade energianläggningar MW 817 912 817 912 817 882
Soliditet % 58 54 58 54 58 54
Avkastning på eget kapital efter skatt % 37 neg 37 neg 37 12
           

Presentation av rapporten
Idag kl. 10.00 presenterar VD Per Witalisson och CFO Catharina Persson rapporten vid en webbsändning med telefonkonferens.

Webbsändning
Om du önskar delta via webbsändningen använder du nedanstående länk:
https://ir.financialhearings.com/eolus-q2-2023
Via webbsändningen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.

Telefonkonferens
Om du önskar delta via telefonkonferensen registrerar du dig via följande länk:
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=200944
Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen.
Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

Hässleholm 2023-03-24

Eolus Vind AB (publ) har offentliggjort sin års- och hållbarhetsredovisning för 2022. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets webbplats under www.eolusvind.com/investerare/finansiella-rapporter/

En tryckt version av års- och hållbarhetsredovisningen kan beställas via info@eolusvind.com.

För ytterligare information, kontakta:
Per Witalisson, VD, 0702–65 16 15
Catharina Persson, CFO, 0709-32 97 77
Karin Wittsell Heydl, kommunikations- och hållbarhetschef, 0761–16 71 99

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 mars 2023 kl. 08.30 CET

OM EOLUS
Eolus är en av Nordens ledande projektörer inom förnybar energi och vi är aktiva i hela värdekedjan från tidig projekt­utveckling till etablering och drift av anläggningar för förnybar energi. Vi erbjuder attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsmöjligheter i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 666 vindkraftverk med en effekt om 1 414 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta 1 550 MW åt kunder, varav 882 MW är i drift.

Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. För mer information, se www.eolusvind.com.

Hässleholm den 30 augusti 2022

1 april–30 juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 448 (673) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 220 (8) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 221 (-4) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 225 (-2) MSEK, varav 103 MSEK är hänförligt till Eolus aktieägare efter avdrag för minoritetens andel.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 4,12 (-0,06) SEK.
 • Under perioden togs energianläggningar med en total effekt om 0 (47) MW i drift och överlämnades till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 912 (921) MW.

1 januari–30 juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 880 (915) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 62 (-21) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 62 (-25) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 87 (-18) MSEK, varav -36 MSEK är hänförligt till Eolus aktieägare efter avdrag för minoritetens andel.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,43 (-0,74) SEK.
 • Under perioden togs energianläggningar med en total effekt om 0 (47) MW i drift och överlämnades till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 912 (921) MW.

Väsentliga händelser under perioden

 • Eolus och Hydro REIN tecknade den 15 april 2022 avtal om försäljning av 75 % av vindkraftsprojektet Stor-Skälsjön till MEAG. Den 14 juni tillträdde MEAG aktierna i projektbolaget.
 • Ytterligare försening för projekt Öyfjellet kommunicerades.
 • Eolus tecknade avtal med DalaVind AB om att utöka ägarandelen till 49 % i vindkraftsprojektet Fageråsen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Eolus säkerställde finansiering om 1 500 MSEK genom att teckna kreditavtal med Swedbank om totalt 1 200 MSEK och utöka kreditavtalet med Svensk Exportkredit till 300 MSEK.
 • Från 1 september utökar Eolus ledningsgruppen med Michiel Messing, Head of Delivery & Construction och Heléne Sebrén, HR-chef. Samtidigt tillträder Magnus Axelsson som ny operativ chef och medlem av ledningsgruppen.
Koncernens resultat i korthet Q2 Q2 6 månader 6 månader Rullande 12 Helår
  Enhet 2022 2021 2022 2021 jul-jun 2021
Nettoomsättning MSEK 1 448 673 1 880 915 3 579 2 614
Rörelseresultat MSEK 220 8 62 -21 58 -25
Resultat före skatt MSEK 221 -4 62 -25 48 -40
Periodens resultat MSEK 225 -2 87 -18 82 -24
Resultat per aktie före/efter utspädning* SEK 4,12 -0,06 -1,43 -0,74 -1,44 -0,74
               
Eget kapital per aktie* SEK 37,87 39,14 37,87 39,14 37,87 39,50
Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK 315 367 152 316 -261 -97
Balansomslutning MSEK 1 844 1 805 1 844 1 805 1 844 1 885
Nettoskuld – /nettokassa + * MSEK 598 563 598 563 598 439
               
Orderstock per balansdagen MSEK 699 4 359 699 4 359 699 1 793
Energianläggningar i etableringsfas MW 786 477 786 477 786 737
Drifttagna och överlämnade energianläggningar MW 0 47 0 47 0 47
Projektportfölj MW 17 428 9 000 17 428 9 000 17 428 13 823
Förvaltade energianläggningar MW 912 921 912 921 912 914
               
Soliditet* % 54 54 54 54 54 67
Avkastning på eget kapital efter skatt* %  neg                  3,7  neg                  3,7  neg   neg 

* för definition av alternativa finansiella nyckeltal se sidan 18 i rapporten.

Presentation av rapporten
Idag kl. 10.00 presenterar VD Per Witalisson och CFO Catharina Persson rapporten vid en webbsändning med telefonkonferens.

Länk till webbsändningen: 
https://tv.streamfabriken.com/eolus-q2-2022

Telefonnummer till telefonkonferensen:
Från Sverige: +46 8 505 58 358
Från Storbritannien: +44 3333 009 267
Från USA: +1 646 722 4903

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom kommunikations- och hållbarhetschef Karin Wittsell Heydls försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2022 kl. 08.30 CEST.

För ytterligare information, kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)70-265 16 15
Catharina Persson, CFO, +46 (0)70-932 97 77
Karin Wittsell Heydl, kommunikations- och hållbarhetschef, telefon +46 (0)76-116 71 99

 

Kort om Eolus
Sedan starten för trettio år sedan har Eolus vuxit till en av Nordens ledande projektörer inom förnybar energi. Idag utvecklar, etablerar och förvaltar vi förnybara energiprojekt inom vindkraft på land och till havs, solkraft och energilagring. Eolus erbjuder investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsmöjligheter i Norden, USA, Polen och Baltikum. Med kompetenta och engagerade medarbetare rör vi oss framåt i snabb takt och driver omställningen till förnybar elproduktion. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 666 vindkraftverk med en effekt om 1 414 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta 1 580 MW åt kunder, varav 912 MW är i drift.

Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.                                 www.eolusvind.com

 

Hässleholm den 25 mars 2022

Eolus Vind AB (publ) offentliggör härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2021 – 31 december 2021.

Årsredovisningen finns nu tillgänglig för nedladdning på Bolagets hemsida www.eolusvind.com.

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)70-265 16 15
Catharina Persson, CFO, telefon +46 (0)70-932 97 77
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)720-50 59 11

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande 25 mars 2022 kl. 08.30 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 666 vindkraftverk med en effekt om 1 414 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta över 1 320 MW åt kunder varav 914 MW är i drift.

Eolus Vind AB har nära 34 500 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Hässleholm den 31 augusti 2021

Verksamhetsårets andra kvartal 1 april 2021 – 30 juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 673,1 (409,9) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 8,2 (64,2) MSEK. Resultat före skatt uppgick till
  -4,3 (16,2) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till -1,5 (22,9) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,06 (0,92) SEK.
 • Under perioden togs 13 (0) nya vindkraftverk med en total effekt om 47 (0) MW i drift.
 • Under perioden överlämnades motsvarande 13 (1) vindkraftverk med en total effekt om 47 (1) MW till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 921 (687) MW.
 • I maj färdigställde och överlämnade Eolus repoweringprojektet Wind Wall 1 i Tehachapi, Kalifornien i USA till Cubico Sustainable Investments. Vindparken som omfattas av ett elhandelsavtal (PPA) med Amazon Web Services har en total installerad effekt om 47 MW. Eolus kommer att leverera tekniska och administrativa tjänster till vindparken.
 • I juni tecknade Eolus avtal med RWE om att förvärva två fullt tillståndsgivna svenska vindkraftsprojekt. Projekten som omfattar 99 MW är lokaliserade i SE3 och Eolus har påbörjat försäljningsprocessen med ambitionen att teckna avtal med en investerare under hösten 2021. Planerad driftsättning är under 2023.
 • I juni tecknade Eolus tillsammans med Hydro REIN avtal om att förvärva det fullt tillståndsgiva vindkraftsprojektet Stor-Skälsjön från Enercon. Projektet är lokaliserat i i SE2 och är på upp till 260 MW samt omfattas av ett tolvårigt elhandelsavtal (PPA) med Hydro. Försäljningsprocessen för att avyttra en majoritet av aktierna är påbörjad och planerad driftsättning är under 2023.

Verksamhetsårets första halvår 1 januari 2021 – 30 juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 914,6 (549,9) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -21,2 (-58,0) MSEK. Resultat före skatt uppgick till
  -25,4 (-65,2) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till -18,3 (-40,9) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,74 (-1,64) SEK.
 • Under perioden togs 13 (0) nya vindkraftverk med en total effekt om 47 (0) MW i drift.
 • Under perioden överlämnades motsvarande 13 (2) vindkraftverk med en total effekt om 47 (2) MW till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 921 (687) MW.
 • Eolus räkenskapsår har ändrats från 1 september – 31 augusti till 1 januari – 31 december. Under räkenskapsåret som avslutades 31 december 2020 presenterades perioder baserat på att det var ett förlängt räkenskapsår som startade den 1 september 2019. Under 2021 presenteras jämförelsetal i respektive kvartal för motsvarande period 2020. Det innebär att jämförelseperioderna 2021 motsvaras av delårsperioder som inte presenterats tidigare.

Koncernens resultat i korthet Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Rullande 12 16 månader
  Apr 2021 Apr 2020 Jan 2021 Jan 2020 Jul 2020 Sep 2019
  -Jun 2021 -Jun 2020 -Jun 2021 -Jun 2020 -Jun 2021 -Dec 2020
Nettoomsättning, MSEK 673,1 409,9 914,6 549,9 2 367,5 2 468,6
Rörelseresultat, MSEK 8,2 64,2 -21,2 -58,0 105,8 280,0
Resultat före skatt, MSEK -4,3 16,2 -25,4 -65,2 41,5 182,6
Värdeförändringar derivat före skatt, MSEK* 5,2 17,7 -17,7 16,2 4,9 69,6
Periodens resultat, MSEK -1,5 22,9 -18,3 -40,9 35,9 198,3
Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK* -0,06 0,92 -0,74 -1,64 1,44 7,96
             
Eget kapital per aktie, SEK* 39,14 39,66 39,14 39,66 39,14 41,63
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 367,1 83,5 315,8 -232,6 295,5 -483,7
Balansomslutning, MSEK 1 804,6 1 939,3 1 804,6 1 939,3 1 804,6 1 808,2
Nettoskuld – /nettokassa +, MSEK* 562,6 275,6 562,6 275,6 562,6 304,2
Orderstock per balansdagen, MSEK 4 359,4 4 751,6 4 359,4 4 751,6 4 359,4 5 130,9
             
Under perioden drifttagna verk, antal 13 0 13 0 51 81
Verk överlämnade till kund, antal 13 1 13 2 51 83
Under perioden drifttagna verk, MW 47 0 47 0 207 324
Verk överlämnade till kund, MW 47 1 47 2 207 325
Förvaltade verk, MW 921 687 921 687 921 903
             
Soliditet, %* 54,0 50,9 54,0 50,9 54,0 57,3
Avkastning på eget kapital efter skatt, %* 3,7 24,2 3,7 24,2 3,7 20,6**

* för definition av alternativa finansiella nyckeltal se sidan 28 i rapporten.
** avkastning på eget kapital efter skatt är beräknat för 16 månader resultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital.

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)70-265 16 15
Catharina Persson, CFO, +46 (0) 70-932 97 77
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)720-50 59 11

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande 31 augusti 2021 kl. 08.30 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 666 vindkraftverk med en effekt om 1 414 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta över 1 400 MW åt kunder varav 921 MW är i drift.

Eolus Vind AB har nära 40 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Hässleholm den 26 mars 2021

Eolus Vind AB (publ) offentliggör härmed årsredovisning för det förlängda räkenskapsåret 1 september 2019 – 31 december 2020.

Årsredovisningen finns nu tillgänglig för nedladdning på Bolagets hemsida www.eolusvind.com.

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)70-265 16 15
Catharina Persson, CFO, telefon +46 (0)70-932 97 77
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)720-50 59 11

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den 26 mars 2021 kl. 08.30 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 653 vindkraftverk med en effekt om nära 1 370 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta över 1 400 MW åt kunder varav cirka 905 MW är i drift.

Eolus Vind AB har nära 41 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Hässleholm den 23 april 2020

Verksamhetsårets andra period 1 december 2019 – 29 februari 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 259,4 (370,2) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 53,0 (25,9) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 57,7 (31,2) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 75,7 (38,7) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,04 (1,55) SEK.
 • Under perioden togs 0 (3) nya vindkraftverk med en total effekt om 0 (10,8) MW i drift.
 • Under perioden överlämnades motsvarande 1,0 (3,0) vindkraftverk med en total effekt om 0,8 (10,8) MW till kund.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 687 (421) MW.
 • I december 2019 tillträdde Aquila Capital samtliga aktier i Øyfjellet Wind AS, som äger rättigheterna att etablera vindpark Øyfjellet med en effekt om 400 MW. Eolus hanterar byggnationen av vindparken för kundens räkning.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Projektbolaget Øyfjellet Wind AS, som Eolus är byggnationsansvarig för, tecknade i mars 2020 turbinleveransavtal med Nordex omfattande 72 vindkraftverk av modell N149 med en total installerad effekt om 400 MW. Ett 20-åringt Premium servicekontrakt med option på förlängning har också tecknats.

Koncernens resultat i korthet Delår Delår Ackumulerat Ackumulerat Helår
  2019-12-01 2018-12-01 2019-09-01 2018-09-01 2018-09-01
  -2020-02-29 -2019-02-28 -2020-02-29 -2019-02-28 -2019-08-31
Nettoomsättning, MSEK 259,4 370,2 553,7 477,9 2 031,9
Rörelseresultat, MSEK 53,0 25,9 105,3 35,5 118,3
Resultat före skatt, MSEK 57,7 31,2 95,2 33,3 116,0
Värdeförändringar derivat före skatt, MSEK -6,1 -24,8 20,0 -21,2 -24,9
Periodens resultat, MSEK 75,7 38,7 117,8 39,7 132,8
Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK 3,04 1,55 4,73 1,59 5,33
Eget kapital per aktie, SEK 38,78 31,96 38,78 31,96 35,65
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK -148,4 277,5 -400,0 -25,7 566,6
Balansomslutning, MSEK 1 868,6 1 708,5 1 868,6 1 708,5 2 057,8
Nettoskuld – /nettokassa +, MSEK 355,1 209,6 355,1 209,6 800,1
Orderstock per balansdagen, MSEK 5 116,6 3 116,8 5 116,6 3 116,8 1 348,9
Under perioden drifttagna verk, antal 0,0 3,0 43,0 3,0 31,0
Verk överlämnade till kund, antal 1,0 3,0 44,0 4,0 34,0
Under perioden drifttagna verk, MW 0,0 10,8 163,4 10,8 115,2
Verk överlämnade till kund, MW 0,8 10,8 164,2 12,8 120,0
Förvaltade verk, MW 687 421 687 421 524
Soliditet, % 51,6 46,7 51,6 46,7 43,2
Avkastning på eget kapital efter skatt, % 23,9 26,1 23,9 26,1 15,6

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)70-265 16 15
Catharina Persson, CFO, telefon +46 (0)70-932 97 77
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)720-50 59 11

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den 23/4 2020 kl. 08.30 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden, Baltikum och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 615 vindkraftverk med en effekt om över 1 200 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta nära 1 250 MW åt kunder varav cirka 690 MW är i drift.

Eolus Vind AB har cirka 21 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Hässleholm den 29 november 2019

Eolus Vind AB (publ) offentliggör härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2018 – 31 augusti 2019.

Årsredovisningen finns nu tillgänglig för nedladdning på Bolagets hemsida www.eolusvind.com.

Årsstämma kommer att hållas i Hässleholm lördagen den 25 januari 2020 klockan 15.00. I anslutning till årsstämman kommer Eolus traditionsenligt att anordna ett vindkrafts- och miljöseminarium.

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon +46 (0)10 199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 november 2019 kl. 09.45 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av mer än 570 av de cirka 3 600 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta över 800 MW åt kunder varav cirka 525 MW är i drift.

Eolus Vind AB har cirka 16 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Hässleholm den 25 april 2019

Verksamhetsårets andra kvartal 1 december 2018 – 28 februari 2019

Koncernens resultat i korthet Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Helår
  2018-12-01 2017-12-01 2018-09-01 2017-09-01 2017-09-01
  -2019-02-28 -2018-02-28 -2019-02-28 -2018-02-28 -2018-08-31
Nettoomsättning, MSEK 370,2 139,4 477,9 157,5 1 366,0
Rörelseresultat, MSEK 25,9 30,0 35,5 33,0 202,4
Resultat före skatt, MSEK 31,2 27,8 33,3 37,6 198,9
Värdeförändringar derivat före skatt, MSEK -24,8 -5,9 -21,2 4,5 2,5
Periodens resultat, MSEK 38,7 35,9 39,7 43,3 194,3
Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK 1,55 1,44 1,59 1,74 7,81
Eget kapital per aktie, SEK 31,96 26,64 31,96 26,64 32,68
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 277,5 -201,4 -25,7 -288,9 241,7
Balansomslutning, MSEK 1 708,5 1 095,7 1 708,5 1 095,7 1 895,0
Nettoskuld – /nettokassa +, MSEK 209,6 -159,1 209,6 -159,1 371,1
Orderstock per balansdagen, MSEK 3 116,8 3 885,0 3 116,8 3 885,0 2 887,5
Under perioden drifttagna verk, antal 3,0 2,0 3,0 2,0 25,0
Verk överlämnade till kund, antal 3,0 3,1 4,0 3,4 30,8
Under perioden drifttagna verk, MW 10,8 4,4 10,8 4,4 83,8
Verk överlämnade till kund, MW 10,8 6,8 12,8 7,5 93,3
Förvaltade verk, MW 421 350 421 350 415
Elproduktion, GWh 3,1 9,3 7,0 18,9 30,2
Soliditet, % 46,7 60,7 46,7 60,7 43,1
Avkastning på eget kapital efter skatt, % 26,1 7,7 26,1 7,7 26,4

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon +46 (0)10 199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 08.30 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av mer än 540 av de cirka 3 600 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation över 400 MW åt kunder.

Eolus Vind AB har cirka 11 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Bilaga

Välj marknad

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America