Hoppa till innehållet

Rekordstarkt resultat efter projektförsäljning och framsteg i USA

1 april–30 juni 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 742 (1 448) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 517 (220) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 503 (221) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 422 (225) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 16,97 (4,12) SEK.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 817 (912) MW.

1 januari–30 juni 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 019 (1 880) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 506 (62) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 491 (62) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 407 (87) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 16,36 (-1,43) SEK.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 817 (912) MW.

Väsentliga händelser under perioden

 • Eolus sålde vindkraftsprojekten Skallberget/Utterberget, Tjärnäs och Rosenskog om totalt 125 MW till BKW.
 • Eolus fick en betydande delbetalning sedan en viktig milstolpe uppnåtts i det sol- och batterilagerprojekt i Arizona, USA, som såldes i oktober 2022.
 • Eolus tecknade samarbetsavtal med Finsilva om utveckling av fem vindkraftsprojekt med potential för drygt 600 MW på bolagets mark i Finland.
 • Göteborgs Hamn AB förvärvade fem procent av Eolus havsbaserade projekt Västvind.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Eolus fattade investeringsbeslut för batterilagerprojektet Pome i USA om 100 MW och tecknade avtal om leverans av batterisystem.
 • Eolus lämnade in tillståndsansökan för det havsbaserade vindkraftsprojektet Västvind om 1 000 MW utanför Göteborg.
 • Michiel Messing, Head of Construction, lämnade Eolus ledningsgrupp per 21 juli, mot bakgrund av att han kommer att lämna sin anställning på Eolus i oktober.
 • Eolus inledde en strategisk översyn av verksamheten inom havsbaserad vindkraft i syfte att skapa de bästa förutsättningarna för tillståndsgivning och realisering av projekten.
 • Tiina Partanen tillträdde som ny landschef i Finland den 10 augusti.

Koncernens resultat i korthet

Enhet Q2 2023 Q2 2022 6 månader 2023 6 månader 2022 Rullande 12 jul-jun Helår 2022
Nettoomsättning MSEK 1 742 1 448 2 019 1 880 2 496 2 356
Rörelseresultat MSEK 517 220 506 62 525 80
Resultat före skatt MSEK 503 221 491 62 538 109
Periodens resultat MSEK 422 225 407 87 437 116
Resultat per aktie före/efter utspädning* SEK 16,97 4,12 16,36 -1,43 17,57 -0,22
Eget kapital per aktie SEK 55,86 37,87 55,86 37,87 55,86 39,49
Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK 860 315 624 152 280 -191
Balansomslutning MSEK 2 496 1 844 2 496 1 844 2 496 1 919
Nettoskuld – /nettokassa + MSEK 870 598 870 598 870 258
Orderstock per balansdagen MSEK 845 699 845 699 845 1 329
Energianläggningar i etableringsfas MW 514 786 514 786 514 794
Drifttagna och överlämnade energianläggningar MW 400 400
Projektportfölj MW 25 446 17 428 25 446 17 428 25 446 21 880
Förvaltade energianläggningar MW 817 912 817 912 817 882
Soliditet % 58 54 58 54 58 54
Avkastning på eget kapital efter skatt % 37 neg 37 neg 37 12
           

Presentation av rapporten
Idag kl. 10.00 presenterar VD Per Witalisson och CFO Catharina Persson rapporten vid en webbsändning med telefonkonferens.

Webbsändning
Om du önskar delta via webbsändningen använder du nedanstående länk:
https://ir.financialhearings.com/eolus-q2-2023
Via webbsändningen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.

Telefonkonferens
Om du önskar delta via telefonkonferensen registrerar du dig via följande länk:
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=200944
Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen.
Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

Hässleholm den 30 augusti 2022

1 april–30 juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 448 (673) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 220 (8) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 221 (-4) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 225 (-2) MSEK, varav 103 MSEK är hänförligt till Eolus aktieägare efter avdrag för minoritetens andel.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 4,12 (-0,06) SEK.
 • Under perioden togs energianläggningar med en total effekt om 0 (47) MW i drift och överlämnades till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 912 (921) MW.

1 januari–30 juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 880 (915) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 62 (-21) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 62 (-25) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 87 (-18) MSEK, varav -36 MSEK är hänförligt till Eolus aktieägare efter avdrag för minoritetens andel.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,43 (-0,74) SEK.
 • Under perioden togs energianläggningar med en total effekt om 0 (47) MW i drift och överlämnades till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 912 (921) MW.

Väsentliga händelser under perioden

 • Eolus och Hydro REIN tecknade den 15 april 2022 avtal om försäljning av 75 % av vindkraftsprojektet Stor-Skälsjön till MEAG. Den 14 juni tillträdde MEAG aktierna i projektbolaget.
 • Ytterligare försening för projekt Öyfjellet kommunicerades.
 • Eolus tecknade avtal med DalaVind AB om att utöka ägarandelen till 49 % i vindkraftsprojektet Fageråsen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Eolus säkerställde finansiering om 1 500 MSEK genom att teckna kreditavtal med Swedbank om totalt 1 200 MSEK och utöka kreditavtalet med Svensk Exportkredit till 300 MSEK.
 • Från 1 september utökar Eolus ledningsgruppen med Michiel Messing, Head of Delivery & Construction och Heléne Sebrén, HR-chef. Samtidigt tillträder Magnus Axelsson som ny operativ chef och medlem av ledningsgruppen.
Koncernens resultat i korthet Q2 Q2 6 månader 6 månader Rullande 12 Helår
  Enhet 2022 2021 2022 2021 jul-jun 2021
Nettoomsättning MSEK 1 448 673 1 880 915 3 579 2 614
Rörelseresultat MSEK 220 8 62 -21 58 -25
Resultat före skatt MSEK 221 -4 62 -25 48 -40
Periodens resultat MSEK 225 -2 87 -18 82 -24
Resultat per aktie före/efter utspädning* SEK 4,12 -0,06 -1,43 -0,74 -1,44 -0,74
               
Eget kapital per aktie* SEK 37,87 39,14 37,87 39,14 37,87 39,50
Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK 315 367 152 316 -261 -97
Balansomslutning MSEK 1 844 1 805 1 844 1 805 1 844 1 885
Nettoskuld – /nettokassa + * MSEK 598 563 598 563 598 439
               
Orderstock per balansdagen MSEK 699 4 359 699 4 359 699 1 793
Energianläggningar i etableringsfas MW 786 477 786 477 786 737
Drifttagna och överlämnade energianläggningar MW 0 47 0 47 0 47
Projektportfölj MW 17 428 9 000 17 428 9 000 17 428 13 823
Förvaltade energianläggningar MW 912 921 912 921 912 914
               
Soliditet* % 54 54 54 54 54 67
Avkastning på eget kapital efter skatt* %  neg                  3,7  neg                  3,7  neg   neg 

* för definition av alternativa finansiella nyckeltal se sidan 18 i rapporten.

Presentation av rapporten
Idag kl. 10.00 presenterar VD Per Witalisson och CFO Catharina Persson rapporten vid en webbsändning med telefonkonferens.

Länk till webbsändningen: 
https://tv.streamfabriken.com/eolus-q2-2022

Telefonnummer till telefonkonferensen:
Från Sverige: +46 8 505 58 358
Från Storbritannien: +44 3333 009 267
Från USA: +1 646 722 4903

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom kommunikations- och hållbarhetschef Karin Wittsell Heydls försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2022 kl. 08.30 CEST.

För ytterligare information, kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)70-265 16 15
Catharina Persson, CFO, +46 (0)70-932 97 77
Karin Wittsell Heydl, kommunikations- och hållbarhetschef, telefon +46 (0)76-116 71 99

 

Kort om Eolus
Sedan starten för trettio år sedan har Eolus vuxit till en av Nordens ledande projektörer inom förnybar energi. Idag utvecklar, etablerar och förvaltar vi förnybara energiprojekt inom vindkraft på land och till havs, solkraft och energilagring. Eolus erbjuder investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsmöjligheter i Norden, USA, Polen och Baltikum. Med kompetenta och engagerade medarbetare rör vi oss framåt i snabb takt och driver omställningen till förnybar elproduktion. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 666 vindkraftverk med en effekt om 1 414 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta 1 580 MW åt kunder, varav 912 MW är i drift.

Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.                                 www.eolusvind.com

 

Hässleholm den 31 augusti 2021

Verksamhetsårets andra kvartal 1 april 2021 – 30 juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 673,1 (409,9) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 8,2 (64,2) MSEK. Resultat före skatt uppgick till
  -4,3 (16,2) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till -1,5 (22,9) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,06 (0,92) SEK.
 • Under perioden togs 13 (0) nya vindkraftverk med en total effekt om 47 (0) MW i drift.
 • Under perioden överlämnades motsvarande 13 (1) vindkraftverk med en total effekt om 47 (1) MW till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 921 (687) MW.
 • I maj färdigställde och överlämnade Eolus repoweringprojektet Wind Wall 1 i Tehachapi, Kalifornien i USA till Cubico Sustainable Investments. Vindparken som omfattas av ett elhandelsavtal (PPA) med Amazon Web Services har en total installerad effekt om 47 MW. Eolus kommer att leverera tekniska och administrativa tjänster till vindparken.
 • I juni tecknade Eolus avtal med RWE om att förvärva två fullt tillståndsgivna svenska vindkraftsprojekt. Projekten som omfattar 99 MW är lokaliserade i SE3 och Eolus har påbörjat försäljningsprocessen med ambitionen att teckna avtal med en investerare under hösten 2021. Planerad driftsättning är under 2023.
 • I juni tecknade Eolus tillsammans med Hydro REIN avtal om att förvärva det fullt tillståndsgiva vindkraftsprojektet Stor-Skälsjön från Enercon. Projektet är lokaliserat i i SE2 och är på upp till 260 MW samt omfattas av ett tolvårigt elhandelsavtal (PPA) med Hydro. Försäljningsprocessen för att avyttra en majoritet av aktierna är påbörjad och planerad driftsättning är under 2023.

Verksamhetsårets första halvår 1 januari 2021 – 30 juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 914,6 (549,9) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -21,2 (-58,0) MSEK. Resultat före skatt uppgick till
  -25,4 (-65,2) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till -18,3 (-40,9) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,74 (-1,64) SEK.
 • Under perioden togs 13 (0) nya vindkraftverk med en total effekt om 47 (0) MW i drift.
 • Under perioden överlämnades motsvarande 13 (2) vindkraftverk med en total effekt om 47 (2) MW till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 921 (687) MW.
 • Eolus räkenskapsår har ändrats från 1 september – 31 augusti till 1 januari – 31 december. Under räkenskapsåret som avslutades 31 december 2020 presenterades perioder baserat på att det var ett förlängt räkenskapsår som startade den 1 september 2019. Under 2021 presenteras jämförelsetal i respektive kvartal för motsvarande period 2020. Det innebär att jämförelseperioderna 2021 motsvaras av delårsperioder som inte presenterats tidigare.

Koncernens resultat i korthet Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Rullande 12 16 månader
  Apr 2021 Apr 2020 Jan 2021 Jan 2020 Jul 2020 Sep 2019
  -Jun 2021 -Jun 2020 -Jun 2021 -Jun 2020 -Jun 2021 -Dec 2020
Nettoomsättning, MSEK 673,1 409,9 914,6 549,9 2 367,5 2 468,6
Rörelseresultat, MSEK 8,2 64,2 -21,2 -58,0 105,8 280,0
Resultat före skatt, MSEK -4,3 16,2 -25,4 -65,2 41,5 182,6
Värdeförändringar derivat före skatt, MSEK* 5,2 17,7 -17,7 16,2 4,9 69,6
Periodens resultat, MSEK -1,5 22,9 -18,3 -40,9 35,9 198,3
Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK* -0,06 0,92 -0,74 -1,64 1,44 7,96
             
Eget kapital per aktie, SEK* 39,14 39,66 39,14 39,66 39,14 41,63
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 367,1 83,5 315,8 -232,6 295,5 -483,7
Balansomslutning, MSEK 1 804,6 1 939,3 1 804,6 1 939,3 1 804,6 1 808,2
Nettoskuld – /nettokassa +, MSEK* 562,6 275,6 562,6 275,6 562,6 304,2
Orderstock per balansdagen, MSEK 4 359,4 4 751,6 4 359,4 4 751,6 4 359,4 5 130,9
             
Under perioden drifttagna verk, antal 13 0 13 0 51 81
Verk överlämnade till kund, antal 13 1 13 2 51 83
Under perioden drifttagna verk, MW 47 0 47 0 207 324
Verk överlämnade till kund, MW 47 1 47 2 207 325
Förvaltade verk, MW 921 687 921 687 921 903
             
Soliditet, %* 54,0 50,9 54,0 50,9 54,0 57,3
Avkastning på eget kapital efter skatt, %* 3,7 24,2 3,7 24,2 3,7 20,6**

* för definition av alternativa finansiella nyckeltal se sidan 28 i rapporten.
** avkastning på eget kapital efter skatt är beräknat för 16 månader resultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital.

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)70-265 16 15
Catharina Persson, CFO, +46 (0) 70-932 97 77
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)720-50 59 11

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande 31 augusti 2021 kl. 08.30 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 666 vindkraftverk med en effekt om 1 414 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta över 1 400 MW åt kunder varav 921 MW är i drift.

Eolus Vind AB har nära 40 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Hässleholm den 23 april 2020

Verksamhetsårets andra period 1 december 2019 – 29 februari 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 259,4 (370,2) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 53,0 (25,9) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 57,7 (31,2) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 75,7 (38,7) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,04 (1,55) SEK.
 • Under perioden togs 0 (3) nya vindkraftverk med en total effekt om 0 (10,8) MW i drift.
 • Under perioden överlämnades motsvarande 1,0 (3,0) vindkraftverk med en total effekt om 0,8 (10,8) MW till kund.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 687 (421) MW.
 • I december 2019 tillträdde Aquila Capital samtliga aktier i Øyfjellet Wind AS, som äger rättigheterna att etablera vindpark Øyfjellet med en effekt om 400 MW. Eolus hanterar byggnationen av vindparken för kundens räkning.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Projektbolaget Øyfjellet Wind AS, som Eolus är byggnationsansvarig för, tecknade i mars 2020 turbinleveransavtal med Nordex omfattande 72 vindkraftverk av modell N149 med en total installerad effekt om 400 MW. Ett 20-åringt Premium servicekontrakt med option på förlängning har också tecknats.

Koncernens resultat i korthet Delår Delår Ackumulerat Ackumulerat Helår
  2019-12-01 2018-12-01 2019-09-01 2018-09-01 2018-09-01
  -2020-02-29 -2019-02-28 -2020-02-29 -2019-02-28 -2019-08-31
Nettoomsättning, MSEK 259,4 370,2 553,7 477,9 2 031,9
Rörelseresultat, MSEK 53,0 25,9 105,3 35,5 118,3
Resultat före skatt, MSEK 57,7 31,2 95,2 33,3 116,0
Värdeförändringar derivat före skatt, MSEK -6,1 -24,8 20,0 -21,2 -24,9
Periodens resultat, MSEK 75,7 38,7 117,8 39,7 132,8
Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK 3,04 1,55 4,73 1,59 5,33
Eget kapital per aktie, SEK 38,78 31,96 38,78 31,96 35,65
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK -148,4 277,5 -400,0 -25,7 566,6
Balansomslutning, MSEK 1 868,6 1 708,5 1 868,6 1 708,5 2 057,8
Nettoskuld – /nettokassa +, MSEK 355,1 209,6 355,1 209,6 800,1
Orderstock per balansdagen, MSEK 5 116,6 3 116,8 5 116,6 3 116,8 1 348,9
Under perioden drifttagna verk, antal 0,0 3,0 43,0 3,0 31,0
Verk överlämnade till kund, antal 1,0 3,0 44,0 4,0 34,0
Under perioden drifttagna verk, MW 0,0 10,8 163,4 10,8 115,2
Verk överlämnade till kund, MW 0,8 10,8 164,2 12,8 120,0
Förvaltade verk, MW 687 421 687 421 524
Soliditet, % 51,6 46,7 51,6 46,7 43,2
Avkastning på eget kapital efter skatt, % 23,9 26,1 23,9 26,1 15,6

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)70-265 16 15
Catharina Persson, CFO, telefon +46 (0)70-932 97 77
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)720-50 59 11

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den 23/4 2020 kl. 08.30 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden, Baltikum och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 615 vindkraftverk med en effekt om över 1 200 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta nära 1 250 MW åt kunder varav cirka 690 MW är i drift.

Eolus Vind AB har cirka 21 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Hässleholm den 25 april 2019

Verksamhetsårets andra kvartal 1 december 2018 – 28 februari 2019

Koncernens resultat i korthet Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Helår
  2018-12-01 2017-12-01 2018-09-01 2017-09-01 2017-09-01
  -2019-02-28 -2018-02-28 -2019-02-28 -2018-02-28 -2018-08-31
Nettoomsättning, MSEK 370,2 139,4 477,9 157,5 1 366,0
Rörelseresultat, MSEK 25,9 30,0 35,5 33,0 202,4
Resultat före skatt, MSEK 31,2 27,8 33,3 37,6 198,9
Värdeförändringar derivat före skatt, MSEK -24,8 -5,9 -21,2 4,5 2,5
Periodens resultat, MSEK 38,7 35,9 39,7 43,3 194,3
Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK 1,55 1,44 1,59 1,74 7,81
Eget kapital per aktie, SEK 31,96 26,64 31,96 26,64 32,68
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 277,5 -201,4 -25,7 -288,9 241,7
Balansomslutning, MSEK 1 708,5 1 095,7 1 708,5 1 095,7 1 895,0
Nettoskuld – /nettokassa +, MSEK 209,6 -159,1 209,6 -159,1 371,1
Orderstock per balansdagen, MSEK 3 116,8 3 885,0 3 116,8 3 885,0 2 887,5
Under perioden drifttagna verk, antal 3,0 2,0 3,0 2,0 25,0
Verk överlämnade till kund, antal 3,0 3,1 4,0 3,4 30,8
Under perioden drifttagna verk, MW 10,8 4,4 10,8 4,4 83,8
Verk överlämnade till kund, MW 10,8 6,8 12,8 7,5 93,3
Förvaltade verk, MW 421 350 421 350 415
Elproduktion, GWh 3,1 9,3 7,0 18,9 30,2
Soliditet, % 46,7 60,7 46,7 60,7 43,1
Avkastning på eget kapital efter skatt, % 26,1 7,7 26,1 7,7 26,4

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon +46 (0)10 199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 08.30 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av mer än 540 av de cirka 3 600 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation över 400 MW åt kunder.

Eolus Vind AB har cirka 11 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Bilaga

Hässleholm den 19 april 2018

Verksamhetsårets andra kvartal 1 december 2017 – 28 februari 2018

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Koncernens resultat i korthet Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Helår
  2017-12-01 2016-12-01 2017-09-01 2016-09-01 2016-09-01
  -2018-02-28 -2017-02-28 -2018-02-28 -2017-02-28 -2017-08-31
Nettoomsättning, MSEK 139,4 688,6 157,5 775,0 1 065,7
Rörelseresultat, MSEK 30,0 31,0 33,0 19,3 40,2
Resultat före skatt, MSEK 27,8 29,2 37,6 23,8 34,2
Värdeförändringar derivat före skatt, MSEK -5,9 1,6 4,5 4,0 3,7
Periodens resultat, MSEK 35,9 21,6 43,3 17,3 24,5
Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK* 1,44 0,88 1,74 0,72 1,02
Eget kapital per aktie, SEK 26,64 26,15 26,64 26,15 26,41
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK -201,4 228,9 -288,9 140,2 91,0
Balansomslutning, MSEK 1 095,7 840,2 1 095,7 840,2 900,8
Nettoskuld – /nettokassa +, MSEK -159,1 225,7 -159,1 225,7 167,6
Orderstock per balansdagen, MSEK 3 885,0 281,1 3 885,0 281,1 1 061,0
Under perioden drifttagna verk, antal 2,0 15,0 2,0 16,0 25,0
Verk överlämnade till kund, antal 3,1 21,2 3,4 24,0 36,8
Under perioden drifttagna verk, MW 4,4 49,5 4,4 52,8 72,2
Verk överlämnade till kund, MW 6,8 61,8 7,5 68,9 92,8
Elproduktion, GWh 9,3 15,0 18,9 37,1 58,6
Soliditet, % 60,7 77,5 60,7 77,5 73,2
Avkastning på eget kapital efter skatt, % 21,6 13,3 13,1 5,4 3,7

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Catharina Persson, CFO, +46 (0)10-199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den 19 april 2018 kl. 08.30 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av mer än 500 av de cirka 3 400 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation cirka 350 MW åt kunde.

Eolus Vind AB har cirka 7 300 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Bilaga

Eolus Vind AB
Halvårsrapport

Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2016 – 28 februari 2017

Hässleholm, 2017-04-20 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Verksamhetsårets andra kvartal 1 december 2016 – 28 februari 2017

 -- Nettoomsättningen uppgick till 688,6 (445,4) MSEK.
 -- Rörelseresultatet uppgick till 31,0 (21,6) MSEK. Resultat före skatt
   uppgick till 29,2 (18,0) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till
   21,6 (14,0) MSEK.
 -- Periodens resultat efter skatt har påverkats positivt av värdeförändring
   avseende finansiella derivatinstrument med 1,3 (1,2) MSEK.
 -- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,88 (0,57) SEK
   per aktie.
 -- Under perioden togs 15 (7) nya vindkraftverk med en total effekt om 49,5
   (23,1) MW i drift.
 -- Under perioden överlämnades motsvarande 21,2 (14,0) vindkraftverk med en
   total effekt om 61,8 (35,6) MW till kunder.
 -- Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till
   15,0 (48,3) GWh med en genomsnittlig intäkt på 442 (362) SEK/MWh.
 -- I december tecknade Eolus avtal med Vestas om 
leverans av elva vindkraftverk av modell V100 2,2 MW för uppförande i
   vindparkerna Gunillaberg (4 verk), Lunna (3 verk), Täppeshusen (2 verk)
   samt Vilseberga (2 verk) under 2017. Avtal tecknades under samma månad med
   den tyska kapitalförvaltaren KGAL avseende försäljning av nyckelfärdiga
   anläggningar i Gunillaberg och Lunna om totalt 15,4 MW samt tekniska och
   administrativa tjänster för båda vindparkerna.
 -- I december fattade regeringen beslut att inte meddela tillstånd enligt
   miljöbalken för det havsbaserade projektet Blekinge Offshore med hänvisning
   till att de planerade vindkraftverken ej gick att kombinera med
   Försvarsmaktens verksamhet i Hanöbukten.
 -- I december tecknade Eolus amerikanska dotterbolag Eolus North America Inc
   avtal om att förvärva 60 procent av Wind Wall Development LLC från ZCF Wind
   Wall LLC. Eolus North America lade också en order hos Vestas avseende
   leverans av tillräckligt med vindkraftskomponenter för att säkra
   möjligheterna att dra nytta av det fulla värdet av PTC (production tax
   credit) motsvarande 40 MW. Eolus kommer tillsammans med ZCF Wind Wall LLC i
   ett joint-venture att utveckla och bygga en vindpark nära Tehachapi i
   Kalifornien.
 -- I december sålde Eolus den idrifttagna vindparken Hästhalla bestående av
   fyra Enercon E82 2,0 MW vindkraftverk till en fond förvaltad av Allianz
   Global Investors.
 -- I januari färdigställdes och överlämnades vindpark Iglasjön omfattande 26,4
   MW fördelat på åtta Vestas V112 3,3 MW vindkraftverk till MEAG,
   kapitalförvaltare åt Munich Re.
 -- I februari överlämnades resterande sju verk i vindpark Långmarken till
   kunderna Europeiska Investeringsbanken och Mirova (sex verk) samt Malmö
   Stad (ett verk). Det åttonde verket överlämnades till Landstinget i Kalmar
   län under föregående kvartal.Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 -- I mars uppfylldes samtliga villkor i förvärvsavtalet av 60 procent av Wind
   Wall Development LLC och Eolus dotterbolag Eolus North America har
   tillträtt sin andel av bolaget.
 -- Den 19 april lämnade den svenska regeringen en proposition till riksdagen
   som innebär att det svenska elcertifikatsystemet förlängs och utökas med 18
   TWh till 2030. Samma dag meddelade de svenska och norska regeringarna att
   de träffat avtal om villkoren för den svenska förlängningen och
   ambitionsökningen i systemet. Beskeden är positiva och innebär att
   förutsättningarna för fortsatt utbyggnad klarnat väsentligt.

Koncernens        Q2      Q2    Q1-Q2    Q1-Q2    Helår
 resultat i                                   
 korthet                                    
         2016-12-01  2015-12-01  2016-09-01  2015-09-01  2015-09-01
         -2017-02-28 -2016-02-29 -2017-02-28 -2016-02-29 -2016-08-31
--------------------------------------------------------------------------------
Nettoomsättning    688,6    445,4    775,0    477,1    693,4
, MSEK                                     
Rörelseresultat     31,0     21,6     19,3     1,8    -15,9
, MSEK                                     
Resultat före      29,2     18,0     23,8     -9,2    -29,1
 skatt, MSEK                                  
Värdeförändring     1,6     1,6     4,0     -6,1     -5,0
ar derivat före                                 
 skatt, MSEK                                  
Periodens        21,6     14,0     17,3     -7,6    -23,9
 resultat, MSEK                                 
Resultat per      0,88     0,57     0,72    -0,29    -0,92
 aktie                                     
 före/efter                                   
 utspädning,                                  
 SEK                                      
Eget kapital      26,15    27,58    26,15    27,58    26,94
 per aktie, SEK                                 
Kassaflöde från    228,9    238,4    140,2    173,9    134,2
 den löpande                                  
 verksamheten,                                 
 MSEK                                      
Balansomslutnin    840,2   1 148,2    840,2   1 148,2   1 269,6
g, MSEK                                     
Nettoskuld -      225,7    201,7    225,7    201,7    139,8
 /nettokassa +,                                 
 MSEK                                      
Orderstock per     281,1    473,0    281,1    473,0    620,7
 balansdagen,                                  
 MSEK                                      
Under perioden     15,0     7,0     16,0     7,0     14,0
 drifttagna                                   
 verk, antal                                  
Verk          21,2     14,0     24,0     16,0     26,5
 överlämnade                                  
 till kund,                                   
 antal                                     
Under perioden     49,5     23,1     52,8     23,1     37,7
 drifttagna                                   
 verk, MW                                    
Verk          61,8     35,6     68,9     39,6     57,6
 överlämnade                                  
 till kund, MW                                 
Elproduktion,      15,0     48,3     37,1     85,2    123,6
 GWh                                      
Soliditet, %      77,5     59,8     77,5     59,8     52,9
Avkastning på      13,3     8,2     5,4     neg     neg
 eget kapital                                  
 efter skatt, %                                 
--------------------------------------------------------------------------------För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon +46 (0)10 199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den
20 april 2017 kl. 08.30 CET. Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av mer än 500
av de cirka 3 300 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för
närvarande en installerad effekt om 22 MW vindkraft med en beräknad årlig
produktion på cirka 49 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus
driftorganisation cirka 350 MW åt kunder och för egen räkning. 

Eolus Vind AB har cirka 5 600 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq
Stockholm Small Cap. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com
Eolus Vind AB
Halvårsrapport

Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2015 – 29 februari 2016

Hässleholm, 2016-04-21 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Verksamhetsårets andra kvartal 1 december 2015 – 29 februari 2016

 -- Nettoomsättningen uppgick till 445,4 (746,1) MSEK.
 -- Rörelseresultatet uppgick till 21,6 (83,7) MSEK. Resultat före skatt
   uppgick till 18,0 (77,6) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till
   14,0 (75,5) MSEK.
 -- Periodens resultat efter skatt har påverkats av värdeförändring avseende
   finansiella derivatinstrument med 1,2 (1,4) MSEK.
 -- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,57 (3,04) SEK
   per aktie.
 -- Under perioden togs 7 (11) nya vindkraftverk med en total effekt om 23,1
   (20,4) MW i drift.
 -- Under perioden överlämnades motsvarande 14 (27,5) vindkraftverk med en
   total effekt om 35,6 (55,4) MW till kunder.
 -- Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till
   48,3 (86,2) GWh med en genomsnittlig intäkt på 362 (475) SEK/MWh.
 -- I december tecknade Eolus ett nytt elhandelsavtal (Power Purchase
   Agreement, PPA) med Google. Avtalet innebär att Google under en
   tioårsperiod kommer att köpa all el som produceras i vindpark Jenåsen
   omfattande 76 MW. Parken beräknas tas i drift sommaren 2018.
 -- I december tecknade Eolus avtal med Munich Re om försäljning av två
   vindparker omfattande totalt 38,4 MW. Avtalet rör vindpark Iglasjön om 26,4
   MW som färdigställs under hösten 2016 samt vindpark Jung-Åsa om 12 MW som
   driftsattes 2014.
 -- I december tecknades avtal om förvärv av två vindkraftsprojekt under
   utveckling i Nevada i USA. Förvärvet avser 100 procent av ägarandelarna i
   Crescent Peak Renewables LLC som äger rättigheterna till ett projekt om
   200-600 MW och 100 procent av ägarandelarna i Comstock Wind LCC som äger
   rättigheterna till ett projekt om 20-100 MW. Förvärven godkändes av Eolus
   årsstämma den 30 januari 2016.
 -- I januari tecknade Eolus avtal med Vestas om leverans av åtta vindkraftverk
   av modell V126 med en total effekt om 26,4 MW till projekt Långmarken i
   Kristinehamns kommun. Två av verken kommer att avyttras till offentliga
   investerare då Eolus lämnat vinnande anbud i offentliga upphandlingar.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 -- I mars tecknade Eolus avtal med Mirova och Europeiska Investeringsbanken
   (EIB) om försäljning av de återstående sex vindkraftverken med en effekt om
   19,8 MW i Långmarkens vindpark. Avtalet innebär att de sex vindkraftverken
   ska ägas av ett gemensamt bolag där Eolus ägarandel uppgår till 10 procent
   och Mirova och EIB:s andel uppgår till 90 procent. Affären innehåller en
   option för Eolus att sälja sin andel av parken under hösten 2018.
 -- I mars fullföljdes Eolus förvärv av två vindkraftsprojekt under utveckling
   i Nevada i USA och Eolus har därmed tagit över ägandet av projekten.

                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Koncernens        Q2      Q2    Q1-Q2    Q1-Q2    Helår
 resultat i                                   
 korthet                                    
         2015-12-01  2014-12-01  2015-09-01  2014-09-01  2014-09-01
         -2016-02-29 -2015-02-28 -2016-02-29 -2015-02-28 -2015-08-31
--------------------------------------------------------------------------------
Nettoomsättning    445,4    746,1    462,5   1 109,8   1 502,1
, MSEK                                     
Rörelseresultat     21,6     83,7     1,8    113,3     90,0
, MSEK                                     
Resultat före      18,0     77,6     -9,2     98,1     75,2
 skatt, MSEK                                  
Värdeförändring     1,6     1,9     -6,1     -0,8     3,7
ar derivat före                                 
 skatt, MSEK                                  
Periodens        14,0     75,5     -7,6     90,9     80,0
 resultat, MSEK                                 
Resultat per      0,57     3,04    -0,29     3,67     3,25
 aktie                                     
 före/efter                                   
 utspädning,                                  
 SEK                                      
Eget kapital      27,6    39,78     27,6    39,78    29,36
 per aktie, SEK                                 
Kassaflöde från    238,4    543,7    159,2    399,5    714,9
 den löpande                                  
 verksamheten,                                 
 MSEK                                      
Balansomslutnin   1 148,2   1 582,4   1 148,2   1 582,4   1 259,4
g, MSEK                                     
Nettoskuld -      201,7    -14,2    201,7    -14,2     52,6
 /nettokassa +,                                 
 MSEK                                      
Orderstock per     473,0    679,1    473,0    679,1    424,2
 balansdagen,                                  
 MSEK                                      
Under perioden      7,0     11,0     7,0     33,0     33,0
 drifttagna                                   
 verk, antal                                  
Verk          14,0     27,5     16,0     38,6     54,1
 överlämnade                                  
 till kund,                                   
 antal                                     
Under perioden     23,1     20,4     23,1     68,6     68,6
 drifttagna                                   
 verk, MW                                    
Verk          35,6     55,4     39,6     76,8    101,9
 överlämnade                                  
 till kund, MW                                 
Elproduktion,      48,3     86,2     85,2    165,7    242,3
 GWh                                      
Soliditet, %      59,8     62,6     59,8     62,6     58,1
Avkastning på      8,2     31,2     neg     18,8     9,7
 eget kapital                                  
 efter skatt, %                                 
--------------------------------------------------------------------------------


För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon +46 (0)10-199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21
april 2016 kl. 08.30. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av nästan 500
av de cirka 3 100 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för
närvarande en installerad effekt om 42 MW vindkraft med en beräknad årlig
produktion på cirka 98 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus
driftorganisation cirka 300 MW åt kunder och för egen räkning. 

Eolus Vind AB har cirka 4 600 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq
Stockholm Small Cap. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com
Eolus Vind AB
Delårsrapport

Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2014 – 28 februari 2015

Hässleholm, 2015-04-28 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Verksamhetsårets andra kvartal 1 december 2014 – 28 februari 2015

 -- Nettoomsättningen uppgick till 746,1 (86,2) MSEK.
 -- Rörelseresultatet uppgick till 83,7 (14,9) MSEK. Resultat före skatt
   uppgick till 77,6 (11,6) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till
   75,5 (9,0) MSEK.
 -- Periodens resultat efter skatt har påverkats av värdeförändring avseende
   finansiella derivatinstrument med -1,4 (-1,9) MSEK.
 -- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,04 (0,37) SEK
   per aktie.
 -- Under perioden togs 11 (0) nya vindkraftverk med en total effekt om 20,4
   (0) MW i drift.
 -- Under perioden överlämnades 27,5 (1,3) vindkraftverk med en total effekt om
   55,4 (2,4) MW till kunder.
 -- Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till
   86,2 (58,4) GWh med en genomsnittlig intäkt på 475 (504) SEK/MWh.
 -- Sedan den 2 februari 2015 handlas Eolus B-aktie på Nasdaq Stockholm.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 -- I mars överlämnades vindpark Skalleberg i Hjo kommun till kund. Skalleberg
   är den sista av de fyra parker som Eolus i januari tecknade avtal om
   försäljning av till energibolaget ewz. Därmed har köparen tillträtt
   samtliga parker med 29 vindkraftverk som omfattas av det
   elförsäljningsavtal som finns med Google och Eolus har mottagit fullständig
   betalning för samtliga parker.
 -- Styrelsen avser att kalla till en extra bolagsstämma att hållas den 2 juni
   och där föreslå att 249,1 MSEK, motsvarande 10 SEK per aktie överförs till
   aktieägarna. Styrelsen avser att föreslå att överföringen görs genom en
   split av befintliga aktier med automatisk inlösen av varannan aktie efter
   spliten.Koncernens resultat      Q2     Q2    Q1-Q2    Q1-Q2    Helår
 i korthet                                   
           2014-12-01 2013-12-01 2014-09-01 2013-09-01 2013-09-01
           2015-02-28 2014-02-28 2015-02-28 2014-02-28 2014-08-31
--------------------------------------------------------------------------------
Nettoomsättning,      746,1    86,2   1 109,8    303,4    465,8
 MSEK                                      
Rörelseresultat,      83,7    14,9    113,3    44,7    41,5
 MSEK                                      
Resultat före skatt,    77,6    11,6    98,1    32,5    13,1
 MSEK                                      
Värdeförändringar      1,9    -2,4    -0,8     9,0    -23,2
 derivat före skatt,                              
 MSEK                                      
Periodens resultat,     75,5     9,0    90,9    24,3     9,9
 MSEK                                      
Resultat per aktie     3,04    0,37    3,67    1,00    0,44
 före/efter                                   
 utspädning, SEK                                
Eget kapital per      39,78    38,16    39,78    38,16    37,61
 aktie, SEK                                   
Kassaflöde från den    543,7   -135,6    399,5   -146,5   -487,8
 löpande                                    
 verksamheten, MSEK                               
Balansomslutning,    1 582,4   1 461,1   1 582,4   1 461,1   1 929,8
 MSEK                                      
Nettoskuld -        -14,2    -76,5    -14,2    -76,5   -421,2
 /nettokassa +, MSEK                              
Orderstock per       679,1    154,8    679,1    154,8    218,1
 balansdagen, MSEK                               
Under perioden       11,0     0,0    33,0     9,0    27,0
 drifttagna verk,                                
 antal                                     
Verk överlämnade      27,5     1,3    38,6     8,4    13,9
 till kund, antal                                
Under perioden       20,4     0,0    68,6    17,6    53,0
 drifttagna verk, MW                              
Verk överlämnade      55,4     2,4    76,8    16,6    27,4
 till kund, MW                                 
Elproduktion, GWh      86,2    58,4    165,7    94,6    172,1
Soliditet, %        62,6    64,9    62,4    64,9    48,5
Avkastning på eget     31,2     3,8    18,8     5,3     1,2
 kapital efter                                 
 skatt, %                                    
--------------------------------------------------------------------------------För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon 010-199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28
april 2015 kl. 08.30. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 477 av de
cirka 3 100 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och
förvaltar för närvarande en installerad effekt om 68 MW vindkraft med en
beräknad årlig produktion på ca 167 GWh miljövänlig el. 

Eolus Vind AB har cirka 3 500 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ
Stockholm. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com
Eolus Vind AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

Eolus Vind AB – Delårsrapport 1 september 2013 – 28 februari 2014

Hässleholm, 2014-04-29 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Verksamhetsårets andra kvartal, 1 december 2013 – 28 februari 2014

 -- Nettoomsättningen uppgick till 86,2 (91,1) MSEK.
 -- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 14,9 (22,1) MSEK. Resultat före skatt
   uppgick till  11,6 (22,3) MSEK. Kvartalets resultat efter skatt uppgick
   till 9,0 (43,1) MSEK.
 -- Resultat per aktie uppgick till 0,37 (1,75) kronor per aktie.
 -- Resultat efter skatt har påverkats av värdeförändring avseende finansiella
   derivatinstrument med -1,9 (+0,2) MSEK.
 -- Under kvartalet etablerades inga (3) nya vindkraftverk.
 -- Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick under kvartalet till
   58,4 (59,6) GWh med en genomsnittlig intäkt på 50 (58) öre/kWh.
 -- Inga investeringar gjordes i egna vindkraftverk under perioden.
 -- I december sålde Eolus 1,25 vindkraftverk i vindpark Rockneby i Kalmar
   kommun till Landstinget Blekinge.
 -- Under rapportperioden har Eolus beställt 35 vindkraftverk av modellerna
   V90, V100 och V112 från Vestas. Sammanlagd effekt för de beställda verken
   uppgår till 70,6 MW.
 -- Energimyndigheten utpekade i december projektområdet för Blekinge Offshore
   som nytt riksintresseområde för vindbruk. Detta stärker projektets
   ställning ytterligare i den process om ansökan om tillstånd enligt
   Miljöbalken som nu ligger på regeringens bord.
 -- I december beställde Eolus fyra stycken Gamesa G114 2,0 MW vindkraftverk
   för uppförande i Nötåsens vindpark i Sundsvalls kommun hösten 2014. I
   december tecknades avtal med Malmö Stad om försäljning av ett av verken.
   Tillsammans med vunna upphandlingar både före och efter rapportperioden är
   nu parken fulltecknad.
 -- I december sålde Eolus tre vindkraftverk av modell Vestas V90 2,0 MW under
   uppförande i Nyckeltorp i Skara kommun till Wallenstam. Samtidigt
   förvärvade Eolus samtliga Wallenstams aktier i Triventus AB uppgående till
   6,3 procent av bolaget samt Wallenstams ägarandel om 37,5 procent i
   vindkraftsprojektet Lunnekullen i Karlsborg och Tibro kommuner. I januari
   förvärvade Eolus ytterligare 6,3 procent av aktierna i Triventus AB.
 -- Eolus tecknade i december avtal om att sköta all drift och administration
   av fem vindkraftverk åt Prime Renewables.
 -- I januari tecknade Eolus ett så kallat Power Purchase Agreement (PPA) med
   Google. Avtalet innebär att Google från och med början av 2015 under tio år
   till ett förutbestämt pris köper all el som produceras i de fyra
   vindkraftparkerna Alered, Ramsnäs, Mungseröd och Skalleberg som Eolus ska
   etablera under 2014. Eolus avser att avyttra dessa vindkraftverk som
   nyckelfärdiga anläggningar till institutionella investerare som
   eftersträvar långsiktiga och stabila kassaflöden från sina investeringar.
 -- Årsstämma hölls i Hässleholm lördagen den 25 januari 2014. Samtliga
   styrelseledamöter omvaldes för en period om ett år. I samband med
   årsstämman anordnades ett traditionsenligt seminarium. Årets tema var
   ”Vägen framåt” och besöktes av över 320 personer.Verksamhetens första halvår, 1 september 2013 – 28 februari 2014

 -- Nettoomsättningen uppgick till 303,4 (468,2) MSEK.
 -- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 44,7 (104,4) MSEK. Resultat före
   skatt uppgick till 32,5 (92,3) MSEK. Första halvårets resultat efter skatt
   uppgick till 24,3 (109,2) MSEK.
 -- Resultat per aktie uppgick till 1,00 (4,50) kronor per aktie.
 -- Resultat efter skatt har påverkats av värdeförändring avseende finansiella
   derivatinstrument med -7,1 (+19,8) MSEK.
 -- Under halvåret etablerades 9 (22) nya vindkraftverk.
 -- Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick under halvåret till
   94,6 (126,3) GWh med en genomsnittlig intäkt på 52 (54) öre/kWh.Väsentliga händelser efter balansdagen

 -- I mars ingick Eolus tre kreditavtal med Handelsbanken om sammanlagt 770
   MSEK. Avtalen består av ett 18 månaders avtal med en limit om 195 MSEK för
   checkräknings-kredit, ett 24 månaders avtal med en limit om 135 MSEK för
   finansiering av lager av idrifttagna vindkraftsanläggningar samt en 18
   månaders byggkredit om 440 MSEK för finansiering av etablering av de 29
   vindkraftverk som Eolus uppför under 2014 och som omfattas av det
   elförsäljningsavtal Eolus tecknat med Google.Resultat i korthet

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 
               Q2            Q2          
Q1-Q2          Q1-Q2          Helår 
    2013-12-01 - 2014-02-28 2012-12-01 - 2013-02-28 2013-09-01 -
2014-02-28 2012-09-01 - 2013-02-28 2012-09-01 - 2013-08-31 
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 
Nettoo           86,2           91,1          
303,4          468,2         1 204,9 
msättn 
ing, 
 MSEK 
Rörels           14,9           22,1          
44,7          104,4          146,7 
eresul 
tat, 
 MSEK 
Result           11,6           22,3          
32,5           92,3          135,3 
at 
 före 
 skatt 
, MSEK 
Period           9,0           43,1          
24,3          109,2          141,6 
ens 
 resul 
tat, 
 MSEK 
Result           0,37           1,75          
1,00           4,50           5,75 
at per 
 aktie 
, 
 krono 
r 
Eget           38,09          37,34          
38,09          37,34          38,58 
 kapit 
al per 
 aktie 
, 
 krono 
r 
Under             0            3            
9            22            30 
 perio 
den 
 etabl 
erade 
 verk, 
 antal 
Under             0           6,6          
49,8           46,1           62,1 
 perio 
den 
 etabl 
erade 
 verk, 
 MW 
Nettof           -2,4           -0,4          
-1,0           19,1          -17,0 
örändr 
ing 
 verk 
 för 
 elpro 
duktio 
n, MW 
Elprod           58,4           59,6          
94,6          126,3          220,9 
uktion 
, GWh 
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- Informationen i denna delårsrapport är sådan som Eolus Vind AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
tisdagen den 29 april 2014 klockan 08.30. För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon 010-199 88 17Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av över 430
av de cirka 2 600 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger
och förvaltar för närvarande en installerad effekt om 62 MW vindkraft med en
beräknad årlig produktion på ca 152 GWh miljövänlig el. 

Eolus vind AB har cirka 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America