Hoppa till innehållet

Starkt kvartal avslutar rekordåret 2023 – höjd utdelning föreslås

1 oktober–31 december 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 155 (366) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 99 (27) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 94 (58) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 71 (41) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 2,85 (1,66) SEK.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 941 (882) MW.

1 januari–31 december 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 301 (2 356) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 764 (80) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 719 (109) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 573 (116) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 23,00 (-0,22) SEK.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 941 (882) MW.
 • Styrelsen föreslår utdelning om 2,25 (1,50) SEK per aktie, vilket är en höjning med 50 procent jämfört med föregående år.

Väsentliga händelser under perioden

 • Eolus färdigställde och lämnade över de svenska land-baserade vindkraftsprojekten Skallberget/Utterberget, Tjärnäs och Rosenskog till ägaren BKW. Projekten omfattar 19 vindkraftverk och 125 MW installerad effekt.
 • Eolus förvärvade YIT Energy Oy – den del inom Finlands största utvecklings- och byggföretag YIT som utvecklat projekt inom förnybar energi. I förvärvet ingick projekt om 2,3 GW och 16 anställda.
 • Eolus lämnade in tillståndsansökan till regeringen för det havsbaserade vindkraftsprojektet Arkona om 1 400 MW utanför Sveriges sydkust.
 • Eolus lämnade in tillståndsansökan till regeringen och Mark- och miljödomstolen för det havsbaserade vindkraftsprojektet Najaderna om 1 000–1 700 MW utanför Tierps kommun i Uppsala län.
 • Eolus och Volvo Cars tecknade en avsiktsförklaring om samarbete kring det havsbaserade projektet Västvind.
 • Skiljedom meddelades i en entreprenadstvist rörande vindkraftsparkerna Kråktorpet och Nylandsbergen utanför Sundsvall.

Koncernens resultat i korthet

Enhet Q4 2023 Q4 2022 12 månader 2023 12 månader 2022
Nettoomsättning MSEK 155 366 2 301 2 356
Rörelseresultat MSEK 99 27 764 80
Resultat före skatt MSEK 94 58 719 109
Periodens resultat MSEK 71 41 573 116
Resultat per aktie före/efter utspädning SEK 2,85 1,66 23,00 -0,22
       
Eget kapital per aktie SEK 60,63 39,47 60,63 39,47
Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK -407 -139 -152 -191
Balansomslutning MSEK 2 808 1 919 2 808 1 919
Nettoskuld – /nettokassa + MSEK -118 258 -118 258
       
Orderstock per balansdagen MSEK 665 1 329 665 1 329
Energianläggningar i etableringsfas MW 368 794 368 794
Drifttagna och överlämnade energianläggningar MW 125 525
Projektportfölj MW 26 836 21 880 26 836 21 880
Förvaltade energianläggningar MW 941 882 941 882
       
Soliditet % 56 54 56 54
Avkastning på eget kapital efter skatt % 46 neg 46 neg
           

Presentation av rapporten
Idag kl. 10.00 presenterar VD Per Witalisson och CFO Catharina Persson rapporten vid en webbsändning med telefonkonferens.

I samband med presentationen ges möjlighet att ställa frågor muntligen via telefonkonferensen eller skriftligen via webbsändningen. Presentationen hålls på engelska.

Webbsändning
Om du önskar delta via webbsändningen använder du nedanstående länk:
https://ir.financialhearings.com/eolus-q4-2023
Via webbsändningen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.

Telefonkonferens
Om du önskar delta via telefonkonferensen registrerar du dig via följande länk:
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5002670
Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen.
Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

Hässleholm 2023-02-16

1 oktober–31 december 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 366 (1 009) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 27 (-4) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 58 (-9) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 41 (-7) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,66 (-0,20) SEK.
 • Under perioden togs energianläggningar med en total effekt om 0 (0) MW i drift och överlämnades till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 882 (914) MW.

1 januari–31 december 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 356 (2 614) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 80 (-25) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 109 (-40) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 116 (-24) MSEK, varav -5 MSEK är hänförligt till Eolus aktieägare efter avdrag för minoritetens andel.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,22 (-0,74) SEK.
 • Under perioden togs energianläggningar med en total effekt om 0 (47) MW i drift och överlämnades till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 882 (914) MW.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,50 (1,50) SEK per aktie.

Väsentliga händelser under perioden

 • I oktober sålde Eolus ett sol- och batterilagerprojekt i Arizona, USA, med förväntad initial effekt på sammanlagt 750 MWac solceller och batterilager. Driftsättning är planerad till 2025. Eolus har erhållit en första betalning om 12 miljoner USD.
 • Inga Abolina anställdes som Head of Baltics och tillträdde befattningen 24 oktober 2022.
 • Eolus rekryterade Christer Baden Hansen till rollen som Chief Commercial Officer och medlem av koncernens ledningsgrupp. Christer tillträdde den 1 februari 2023.
 • Eolus och Simply Blue Group tecknade avtal om att tillsammans utveckla fyra havsbaserade vindkraftsprojekt i Östersjön
  via ett joint venture kallat SeaSapphire, powered by Simply Blue Group and Eolus.
 • Undersökningstillstånd erhölls för de två havsbaserade vindkraftsparkerna Wellamo och Tuulia i Finland.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Eolus och PNE tecknade avtal om att gemensamt utveckla det havsbaserade vindkraftsprojektet Kurzéme i Lettland via ett joint venture. 
Koncernens resultat i korthet   Q4 Q4 12 månader 12 månader
  Enhet 2022 2021 2022 2021
Nettoomsättning MSEK 366 1 009 2 356 2 614
Rörelseresultat MSEK 27 -4 80 -25
Resultat före skatt MSEK 58 -9 109 -40
Periodens resultat MSEK 41 -7 116 -24
Resultat per aktie före/efter utspädning* SEK 1,66 -0,20 -0,22 -0,74
           
Eget kapital per aktie SEK 39,47 39,50 39,47 39,50
Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK -139 -381 -191 -97
Balansomslutning MSEK 1 919 1 885 1 919 1 885
Nettoskuld – /nettokassa +  MSEK 258 439 258 439
           
Orderstock per balansdagen MSEK 1 329 1 793 1 329 1 793
Energianläggningar i etableringsfas MW 794 737 794 737
Drifttagna och överlämnade energianläggningar MW 0 0 0 47
Projektportfölj MW 21 880 13 823 21 880 13 823
Förvaltade energianläggningar MW 882 914 882 914
           
Soliditet % 54 67 54 67
Avkastning på eget kapital efter skatt* %  neg   neg   neg   neg 

 

Presentation av rapporten
Idag kl. 10.00 presenterar VD Per Witalisson och CFO Catharina Persson rapporten vid en webbsändning med telefonkonferens.

Webbsändning
Om du önskar delta via webbsändningen använder du nedanstående länk:
https://ir.financialhearings.com/eolus-q4-2022
Via webbsändningen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.

Telefonkonferens
Om du önskar delta via telefonkonferensen registrerar du dig via följande länk:
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5009601
Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen.
Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

För ytterligare information, kontakta:
Per Witalisson, CEO, telefon 0702–65 16 15
Catharina Persson, CFO, telefon 0709-32 97 77
Karin Wittsell Heydl, kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 0761–16 71 99

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikations- och hållbarhetschef Karin Wittsell Heydls försorg, för offentliggörande den 16 februari 2023 kl. 08.30 CET.

OM EOLUS
Eolus är en av Nordens ledande projektörer inom förnybar energi och vi är aktiva i hela värdekedjan från tidig projekt­utveckling till etablering och drift av anläggningar för förnybar energi. Vi erbjuder attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsmöjligheter i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 666 vindkraftverk med en effekt om 1 414 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta 1 550 MW åt kunder, varav 882 MW är i drift.

Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. För mer information, se www.eolusvind.com.

Hässleholm den 18 februari 2022

Fjärde kvartalet 1 oktober 2021 – 31 december 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 009 (1 069) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -4 (70) MSEK. Resultat före skatt uppgick till -9 (24) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -7 (16) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,20 (0,63) SEK.
 • Under perioden togs energianläggningar med en total effekt om 0 (0) MW i drift och överlämnades till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 914 (903) MW.

Verksamhetsåret 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 614 (2 469) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -25 (280) MSEK. Resultat före skatt uppgick till -40 (183) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -24 (198) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,74 (7,96) SEK.
 • Under perioden togs energianläggningar med en total effekt om 47 (324) MW i drift och överlämnades till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 914 (903) MW.
 • För verksamhetsåret föreslår styrelsen en utdelning på 1,50 (2,00) SEK per aktie, vilket motsvarar en oförändrad nivå beaktat att föregående år omfattade 16 månader.

Väsentliga händelser under perioden

 • På grund av tillståndsfrågor sades avtal avseende byggnation av 68 MW vindkraft upp av kund i oktober. Elförsäljningsavtal avseende de aktuella projekten överfördes till nya projekt och utökades till att omfatta 117 MW.
 • 50% av en 672 MW stor projektportfölj i tidig utvecklingsfas i södra Sverige avyttrades till Hydro REIN. Initial likvid erhölls i januari. Parterna avser att utveckla projekten gemensamt.
 • Turbinavtal om 42 vindkraftverk med en effekt om 260 MW tecknades för projekt Stor-Skälsjön.
 • Det 120 MW stora batterilagerprojektet Cald i Los Angeles såldes till Aypa. Eolus kommer fortsätta att utveckla projektet åt kunden.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Eolus vice VD tillika operativ chef, Marcus Landelin, lämnar sin tjänst i april. Ersättningsrekrytering pågår.
 • Färdigställandet av det norska vindkraftsprojektet Öyfjellet förväntas bli ytterligare försenat och beräknas färdigställas under andra kvartalet 2022.
 • Uppdaterade finansiella målsättningar kommuniceras baserade på affärsplan 2022-2024.

Utdelning, årsredovisning och årsstämma

 • Årsredovisning kommer att offentliggöras under vecka 12 2022. Årsstämman kommer att hållas den 19 maj 2022. Styrelsen avser att föreslå att årsstämman beslutar om en utdelning på 1,50 (2,00) SEK.

 

Koncernens resultat i korthet   Q4 Q4 12 månader 16 månader
  Enhet 2021 2020 2021 sep 19-dec 20
Nettoomsättning MSEK 1 009 1 069 2 614 2 469
Rörelseresultat MSEK -4 70 -25 280
Resultat före skatt MSEK -9 24 -40 183
Periodens resultat MSEK -7 16 -24 198
Resultat per aktie före/efter utspädning* SEK -0,20 0,63 -0,74 7,96
           
Eget kapital per aktie* SEK 39,50 41,63 39,50 41,63
Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK -381 -108 -97 -484
Balansomslutning MSEK 1 885 1 808 1 885 1 808
Nettoskuld – /nettokassa + * MSEK 439 304 439 304
           
Orderstock per balansdagen MSEK 1 793 5 131 1 793 5 131
Energianläggningar i etableringsfas MW 737 524 737 524
Drifttagna och överlämnade energianläggningar MW 0 0 47 324
Projektportfölj MW 13 823 7 830 13 823 7 830
Förvaltade energianläggningar MW 914 903 914 903
           
Soliditet* % 67 57 67 57
Avkastning på eget kapital efter skatt* % neg 2,3 neg 20,6**

 

 

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)70-265 16 15
Catharina Persson, CFO, +46 (0)70 932 97 77
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)720-50 59 11

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den 18 februari 2022 kl. 08.30 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 666 vindkraftverk med en effekt om 1 414 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta över 1 320 MW åt kunder varav 914 MW är i drift.

Eolus Vind AB har nära 34 500 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Hässleholm den 21 oktober 2020

Verksamhetsårets fjärde period 1 juni 2020 – 31 augusti 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 456,9 (1 033,7) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 76,8 (72,0) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 37,6 (72,6) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 32,8 (81,0) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,32 (3,25) SEK.
 • Under perioden togs 38 (28) nya vindkraftverk med en total effekt om 160,3 (104,4) MW i drift.
 • Under perioden överlämnades motsvarande 39 (29) vindkraftverk med en total effekt om 161,1 (105,2) MW till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 903 (524) MW.
 • I juli tecknade Eolus ett samarbetsavtal med SCA rörande utveckling av vindkrafts-projekt. Målet är att kunna nå realiserbara projekt om cirka 1 000 MW i Sverige, Estland och Lettland.
 • I juli tecknade Eolus avtal om att förvärva sju vindkraftsprojekt i tidig utvecklingsfas av Vindkraft Värmland. Sammantaget bedöms projekten kunna omfatta upp till cirka 450 MW.
 • Den 27 augusti hölls en extra bolagsstämma som bland annat beslutade om ändrat räkenskapsår till kalenderår. Innevarande räkenskapsår förlängs och omfattar 16 månader, 1 september 2019 till och med 31 december 2020.
 • I augusti färdigställdes och överlämnades vindpark Bäckhammar (130 MW) till KGAL som också tecknat ett PPA med Amazon Web Services. Bäckhammar är den första vindparken utanför Nordamerika som tas i drift med ett PPA med Amazon Web Services. Eolus kommer att leverera tekniska och administrativa tjänster till vindparken.
 • I augusti färdigställdes och överlämnades vindpark Stigafjellet (30 MW) till ewz. Vindparken är den första Eolus färdigställer i Norge och Eolus kommer att leverera tekniska och administrativa tjänster till vindparken.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • I september tecknade Eolus avtal med Commerz Real om försäljning av vind-parkerna Boarp (24 MW), Dållebo (26 MW) samt Rosenskog (18 MW) omfattande totalt 68 MW för en preliminär köpesumma om 82,5 MEUR. Avtal har tecknats med Siemens Gamesa Renewables om leverans av 7 vindkraftverk Siemens Gamesa SG 5.8-170 och 4 vindkraftverk Siemens Gamesa SG 5.8-155 till parkerna som beräknas vara färdigställda under hösten 2023. Eolus kommer att sköta drift och förvaltning av parkerna åt kunden.
 • I oktober skrev Eolus avtal med Cubico Sustainable Investments om försäljning av den nyckelfärdiga vindparken Wind Wall 1 belägen nära Tehachapi i Kalifornien i USA med en installerad effekt om 46,5 MW. Etablering av anläggningar pågår och Wind Wall 1 beräknas vara färdigställt under hösten 2020.
Koncernens resultat i korthet Delår Delår Ackumulerat Ackumulerat
  2020-06-01 2019-06-01 2019-09-01 2018-09-01
  -2020-08-31 -2019-08-31 -2020-08-31 -2019-08-31
Nettoomsättning, MSEK 456,9 1 033,7 1 391,1 2 031,9
Rörelseresultat, MSEK 76,8 72,0 220,2 118,3
Resultat före skatt, MSEK 37,6 72,6 146,3 116,0
Värdeförändringar derivat före skatt, MSEK -1,7 15,0 50,4 -24,9
Periodens resultat, MSEK 32,8 81,0 168,2 132,8
Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK 1,32 3,25 6,75 5,33
Eget kapital per aktie, SEK 40,47 35,65 40,47 35,65
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK -8,4 920,5 -370,7 566,6
Balansomslutning, MSEK 1 960,0 2 057,8 1 960,0 2 057,8
Nettoskuld – /nettokassa +, MSEK 400,9 800,1 400,9 800,1
Orderstock per balansdagen, MSEK 4 591,1 1 348,9 4 591,1 1 348,9
Under perioden drifttagna verk, antal 38,0 28,0 81,0 31,0
Verk överlämnade till kund, antal 39,0 29,0 83,0 34,0
Under perioden drifttagna verk, MW 160,3 104,4 323,7 115,2
Verk överlämnade till kund, MW 161,1 105,2 325,3 120,0
Förvaltade verk, MW 903 524 903 524
Soliditet, % 51,4 43,2 51,4 43,2
Avkastning på eget kapital efter skatt, % 17,7 15,6 17,7 15,6

Ändring av räkenskapsår

Eolus höll en extra bolagsstämma torsdagen den 27 augusti. Bolagsstämman beslutade om ändrat räkenskapsår till kalenderår, 1 januari till 31 december, istället för 1 september till 31 augusti. Innevarande räkenskapsår förlängs därmed till 31 december 2020 och omfattar perioden
1 september 2019 till 31 december 2020. Detta medför att fem delårsrapporter kommer att avlämnas där den femte omfattar fyra månader, 1 september – 31 december 2020. Totalt kommer räkenskapsåret att omfatta 16 månader.

Syftet med ändringen av räkenskapsår är att anpassa räkenskapsåret till Eolus verksamhet då färdigställandet av vindparker i Norden normalt sett sker under sommaren då vindarna är som svagast. Även om Eolus tillämpar successiv avräkning av projekt under etablering, så har det fått stor effekt på helårsresultaten om ett projekt färdigställs före eller efter utgången av augusti.

Årsredovisning kommer att offentliggöras under vecka 12 2021. Årsstämman kommer att hållas i Hässleholm onsdagen den 19 maj 2021.

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)70-265 16 15
Catharina Persson, CFO, telefon +46 (0)70-932 97 77
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)720-50 59 11

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande 21 oktober 2020 kl. 08.30 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden, Baltikum och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 653 vindkraftverk med en effekt om nära 1 370 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta över 1 400 MW åt kunder varav cirka 905 MW är i drift.

Eolus Vind AB har cirka 28 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Hässleholm den 23 oktober 2019

Verksamhetsårets fjärde kvartal 1 juni 2019 – 31 augusti 2019

Verksamhetsåret 1 september 2018 – 31 augusti 2019

Utdelning, årsredovisning och årsstämma

Koncernens resultat i korthet Q4 Q4 Helår Helår
  2019-06-01 2018-06-01 2018-09-01 2017-09-01
  -2019-08-31 -2018-08-31 -2019-08-31 -2018-08-31
Nettoomsättning, MSEK 1 033,7 1 185,8 2 031,9 1 366,0
Rörelseresultat, MSEK 72,0 179,4 118,3 202,4
Resultat före skatt, MSEK 72,6 167,0 116,0 198,9
Värdeförändringar derivat före skatt, MSEK 15,0 -1,5 -24,9 2,5
Periodens resultat, MSEK 81,0 155,7 132,8 194,3
Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK 3,25 6,25 5,33 7,81
Eget kapital per aktie, SEK 35,65 32,68 35,65 32,68
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 920,5 886,7 566,6 241,7
Balansomslutning, MSEK 2 057,8 1 895,0 2 057,8 1 895,0
Nettoskuld – /nettokassa +, MSEK 800,1 371,1 800,1 371,1
Orderstock per balansdagen, MSEK 1 348,9 2 887,5 1 348,9 2 887,5
Under perioden drifttagna verk, antal 28,0 23,0 31,0 25,0
Verk överlämnade till kund, antal 29,0 25,6 34,0 30,8
Under perioden drifttagna verk, MW 104,4 79,4 115,2 83,8
Verk överlämnade till kund, MW 105,2 84,4 120,0 93,3
Förvaltade verk, MW 524 415 524 415
Elproduktion, GWh 1,4 5,1 11,7 30,2
Soliditet, % 43,2 43,1 43,2 43,1
Avkastning på eget kapital efter skatt, % 15,6 26,4 15,6 26,4

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon +46 (0)10 199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande 23 oktober 2019 kl. 08.30 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av mer än 570 av de cirka 3 600 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta över 800 MW åt kunder varav cirka 525 MW är i drift.

Eolus Vind AB har cirka 15 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Bilaga

Hässleholm den 26 oktober 2018

Verksamhetsårets fjärde kvartal 1 juni 2018 – 31 augusti 2018

Verksamhetsåret 1 september 2017 – 31 augusti 2018

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Utdelning, årsredovisning och årsstämma

Koncernens resultat i korthet Q4 Q4 Helår Helår
  2018-06-01 2017-06-01 2017-09-01 2016-09-01
  -2018-08-31 -2017-08-31 -2018-08-31 -2017-08-31
Nettoomsättning, MSEK 1 185,8 281,4 1 366,0 1 065,7
Rörelseresultat, MSEK 179,4 28,2 202,4 40,2
Resultat före skatt, MSEK 167,0 18,3 198,9 34,2
Värdeförändringar derivat före skatt, MSEK -1,5 -0,3 2,5 3,7
Periodens resultat, MSEK 155,7 13,0 194,3 24,5
Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK* 6,25 0,52 7,81 1,02
Eget kapital per aktie, SEK 32,68 26,41 32,68 26,41
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 886,7 77,9 241,7 91,0
Balansomslutning, MSEK 1 895,0 900,8 1 895,0 900,8
Nettoskuld – /nettokassa +, MSEK 371,1 167,6 371,1 167,6
Orderstock per balansdagen, MSEK 2 887,5 1 061,0 2 887,5 1 061,0
Under perioden drifttagna verk, antal 23,0 9,0 25,0 25,0
Verk överlämnade till kund, antal 25,6 12,8 30,8 36,8
Under perioden drifttagna verk, MW 79,4 19,4 83,8 72,2
Verk överlämnade till kund, MW 84,4 23,9 93,3 92,8
Förvaltade MW 415,4 351,0 415,4 351,0
Elproduktion, GWh 5,1 9,9 30,2 58,6
Soliditet, % 43,1 73,2 43,1 73,2
Avkastning på eget kapital efter skatt, % 26,4 3,7 26,4 3,7

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Catharina Persson, CFO, +46 (0)10-199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande 26 oktober 2018 kl. 08.30 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av mer än 540 av de cirka 3 400 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation över 400 MW åt kunder.

Eolus Vind AB har cirka 8 200 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Bilaga

Eolus Vind AB
Bokslutskommuniké

Eolus Vind AB bokslutskommuniké 1 september 2016 – 31 augusti 2017

Hässleholm, 2017-10-26 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Verksamhetsårets fjärde kvartal 1 juni 2017 – 31 augusti 2017

 -- Nettoomsättningen uppgick till 281,4 (58,3) MSEK.
 -- Rörelseresultatet uppgick till 28,2 (-6,0) MSEK. Resultat före skatt
   uppgick till 18,3 (-6,0) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till
   13,0 (-5,3) MSEK.
 -- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,52 (-0,20) SEK
   per aktie.
 -- Under perioden togs 9 (0) nya vindkraftverk med en total effekt om 19,4
   (0,0) MW i drift.
 -- Under perioden överlämnades motsvarande 12,8 (4,7) vindkraftverk med en
   total effekt om 23,9 (6,1) MW till kunder.
 -- Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till
   9,9 (17,7) GWh med en genomsnittlig intäkt på 362 (363) SEK/MWh.
 -- I augusti färdigställdes och överlämnades vindparkerna Gunillaberg och
   Lunna i Jönköpings respektive Askersunds kommuner till KGAL och Täppeshusen
   i Höganäs kommun till andelsinvesterare. Totalt omfattar de två
   vindparkerna som avyttrats till KGAL 7 vindkraftverk av modell Vestas V100
   2,2 MW med en sammanlagd effekt om 15,4 MW medan Täppeshusen består av 2
   Vestas V100 2,0 MW vindkraftverk.Verksamhetsåret 1 september 2016 – 31 augusti 2017

 -- Nettoomsättningen uppgick 1 065,7 (693,4) MSEK.
 -- Rörelseresultatet uppgick till 40,2 (-15,9) MSEK. Resultat före skatt
   uppgick till 34,2 (-29,1) MSEK. Verksamhetsårets resultat efter skatt
   uppgick till 24,5 (-23,9) MSEK.
 -- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,02 (-0,92) SEK
   per aktie.
 -- Under verksamhetsåret togs 25 (14) nya vindkraftverk med en total effekt om
   72,2 (37,7) MW i drift.
 -- Under verksamhetsåret överlämnades motsvarande 36,8 (26,5) vindkraftverk
   med en total effekt om 92,8 (57,6) MW till kunder.
 -- Under verksamhetsåret uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk
   till 58,6 (123,6) GWh med en genomsnittlig intäkt på 423 (375) SEK/MWh.
 -- För räkenskapsåret 2016/2017 föreslår styrelsen en utdelning på 1,50 (1,50)
   SEK per aktie.Utdelning, årsredovisning och årsstämma

 -- Årsredovisning kommer att offentliggöras den 5 december 2017. Årsstämman
   kommer att hållas i Hässleholm lördagen den 27 januari 2018. Styrelsen
   avser att föreslå att årsstämman beslutar om en utdelning på 1,50 (1,50)
   SEK.Koncernens resultat i         Q4      Q4    Helår    Helår
 korthet                                    
                2017-06-01  2016-06-01  2016-09-01  2015-09-01
               -2017-08-31 -2016-08-31 -2017-08-31 -2016-08-31
--------------------------------------------------------------------------------
Nettoomsättning, MSEK        281,4     58,3   1 065,7    693,4
Rörelseresultat, MSEK        28,2     -6,0     40,2    -15,9
Resultat före skatt, MSEK      18,3     -6,0     34,2    -29,1
Värdeförändringar derivat      -0,3     0,4     3,7     -5,0
 före skatt, MSEK*                               
Periodens resultat, MSEK       13,0     -5,3     24,5    -23,9
Resultat per aktie          0,52    -0,20     1,02    -0,92
 före/efter utspädning, SEK*                          
Eget kapital per aktie, SEK*    26,41    26,94    26,41    26,94
Kassaflöde från den löpande     77,9     13,3     91,0    134,2
 verksamheten, MSEK                               
Balansomslutning, MSEK       900,8   1 269,6    900,8   1 269,6
Nettoskuld - /nettokassa +,     167,6    139,8    167,6    139,8
 MSEK*                                     
Orderstock per balansdagen,    1 061,0    620,7   1 061,0    620,7
 MSEK                                      
Under perioden drifttagna       9,0     0,0     25,0     14,0
 verk, antal                                  
Verk överlämnade till kund,     12,8     4,7     36,8     26,5
 antal                                     
Under perioden drifttagna      19,4     0,0     72,2     37,7
 verk, MW                                    
Verk överlämnade till kund,     23,9     6,1     92,8     57,6
 MW                                       
Elproduktion, GWh           9,9     17,7     58,6    123,6
Soliditet, %*            73,2     52,9     73,2     52,9
Avkastning på eget kapital      7,9     neg     3,7     neg
 efter skatt, %*                                
--------------------------------------------------------------------------------För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon +46 (0)10-199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den
26 oktober 2017 kl. 08.30 CET. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av mer än 500
av de cirka 3 300 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för
närvarande en installerad effekt om 18 MW vindkraft med en beräknad årlig
produktion på cirka 40 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus
driftorganisation cirka 350 MW åt kunder och för egen räkning. 

Eolus Vind AB har cirka 6 600 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq
Stockholm Small Cap. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com
Eolus Vind AB
Bokslutskommuniké

Eolus Vind AB bokslutskommuniké 1 september 2015 – 31 augusti 2016

Hässleholm, 2016-10-25 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Verksamhetsårets fjärde kvartal 1 juni 2016 – 31 augusti 2016

 -- Nettoomsättningen uppgick till 58,3 (45,9) MSEK.
 -- Rörelseresultatet uppgick till -6,0 (-60,8) MSEK. Resultat före skatt
   uppgick till -6,0 (-57,5) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till
   -5,3 (-45,4) MSEK.
 -- Periodens resultat efter skatt har påverkats av värdeförändring avseende
   finansiella derivatinstrument med 0,3 (4,7) MSEK.
 -- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,20 (-1,82) SEK
   per aktie.
 -- Under perioden togs 0 (0) nya vindkraftverk med en total effekt om 0 (0) MW
   i drift.
 -- Under perioden överlämnades motsvarande 4,7 (1,3) vindkraftverk med en
   total effekt om 6,1 (2,6) MW till kunder.
 -- Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till
   17,7 (31,4) GWh med en genomsnittlig intäkt på 372 (303) SEK/MWh.
 -- I juli säkerställde Eolus finansiering för de kommande två verksamhetsåren
   genom tecknande av tre kreditavtal med Handelsbanken. Samtliga med en
   löptid om 29 månader. De består av en checkkredit om 75 MSEK, en ramkredit
   för finansiering av projekt om 255 MSEK samt en byggkredit om 600 MSEK.
   Byggkrediten har tecknats för att finansiera etableringen av vindpark
   Jenåsen, där Eolus har tecknat ett elhandelsavtal med Google.

Verksamhetsåret 1 september 2015 – 31 augusti 2016

 -- Nettoomsättningen uppgick till 693,4 (1 502,1) MSEK.
 -- Rörelseresultatet uppgick till -15,9 (90,0) MSEK. Resultat före skatt
   uppgick till -29,1 (75,2) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till
   -23,9 (80,0) MSEK.
 -- Periodens resultat efter skatt har påverkats av värdeförändring avseende
   finansiella derivatinstrument med -3,9 (2,9) MSEK.
 -- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,92 (3,25) SEK
   per aktie.
 -- Under perioden togs 14 (33) nya vindkraftverk med en total effekt om 37,7
   (68,6) MW i drift.
 -- Under verksamhetsåret överlämnades motsvarande 26,5 (54,1) vindkraftverk
   med en total effekt om 57,6 (101,9) MW till kunder.
 -- Under verksamhetsåret uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk
   till 123,6 (242,3) GWh med en genomsnittlig intäkt på 375 (440) SEK/MWh.
 -- För räkenskapsåret 2015/2016 föreslår styrelsen en utdelning på 1,50 (1,50)
   SEK per aktie.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 -- I oktober tecknade Eolus avtal med E.ON Elnät om nätanslutning av vindpark
   Jenåsen avseende 84 MW i Sundsvalls kommun. Avtalet omfattar även beslut om
   utbyggnad av en stamnätsstation i Nysäter, vilket skapar kapacitet att
   ansluta flera ytterligare vindparker i området. För Eolus del möjliggör
   utbyggnaden bland annat framtida anslutning av de fullt tillståndsgivna
   projekten Kråktorpet och Nylandsbergen om totalt drygt 200 MW.
 -- I oktober beställde Eolus 23 vindkraftverk av modell Vestas V126 3,45 MW
   för uppförande i vindpark Jenåsen.

Utdelning, årsredovisning och årsstämma

 -- Årsredovisning kommer att offentliggöras den 7 december 2016. Årsstämman
   kommer att hållas i Hässleholm lördagen den 28 januari 2017. Styrelsen
   avser att föreslå att årsstämman beslutar om en utdelning på 1,50 (1,50)
   SEK.

Koncernens resultat i         Q4      Q4    Helår    Helår
 korthet                                    
                2016-06-01  2015-06-01  2015-09-01  2014-09-01
               -2016-08-31 -2015-08-31 -2016-08-31 -2015-08-31
--------------------------------------------------------------------------------
Nettoomsättning, MSEK        58,3     45,9    693,4   1 502,1
Rörelseresultat, MSEK        -6,0    -60,8    -15,9     90,0
Resultat före skatt, MSEK      -6,0    -57,5    -29,1     75,2
Värdeförändringar derivat       0,4     6,1     -5,0     3,7
 före skatt, MSEK                                
Periodens resultat, MSEK       -5,3    -45,4    -23,9     80,0
Resultat per aktie         -0,20    -1,82    -0,92     3,25
 före/efter utspädning, SEK                           
Eget kapital per aktie, SEK     26,94    29,36    26,94    29,36
Kassaflöde från den löpande     13,3    -27,3    134,2    714,9
 verksamheten, MSEK                               
Balansomslutning, MSEK      1 269,6   1 259,4   1 269,6   1 259,4
Nettoskuld - /nettokassa +,     139,8     52,6    139,8     52,6
 MSEK                                      
Orderstock per balansdagen,     620,7    424,2    620,7    424,2
 MSEK                                      
Under perioden drifttagna       0,0     0,0     14,0     33,0
 verk, antal                                  
Verk överlämnade till kund,      4,7     1,3     26,5     54,1
 antal                                     
Under perioden drifttagna       0,0     0,0     37,7     68,6
 verk, MW                                    
Verk överlämnade till kund,      6,1     2,6     57,6    101,9
 MW                                       
Elproduktion, GWh          17,7     31,4    123,6    242,3
Soliditet, %             52,9     58,1     52,9     58,1
Avkastning på eget kapital      neg     neg     neg     9,7
 efter skatt, %                                 
--------------------------------------------------------------------------------

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Catharina Persson, CFO, 010-199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den
25 oktober 2016 kl. 08.30 CET. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av nästan 500
av de cirka 3 300 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för
närvarande en installerad effekt om 38 MW vindkraft med en beräknad årlig
produktion på cirka 89 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus
driftorganisation cirka 300 MW åt kunder och för egen räkning. 

Eolus Vind AB har cirka 5 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq
Stockholm Small Cap. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com
Eolus Vind AB
Bokslutskommuniké

Eolus Vind AB bokslutskommuniké 1 september 2014 – 31 augusti 2015

Hässleholm, 2015-10-27 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Verksamhetsårets fjärde kvartal 1 juni 2015 – 31 augusti 2015

 -- Nettoomsättningen uppgick till 45,9 (51,5) MSEK.
 -- Rörelseresultatet uppgick till -60,8 (-10,3) MSEK. Resultat före skatt
   uppgick till -57,5 (-19,9) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick
   till -45,4 (-11,6) MSEK.
 -- Periodens resultat har belastats med nedskrivningar avseende vindkraftverk
   med 50,4 MSEK.
 -- Periodens resultat efter skatt har påverkats av värdeförändring avseende
   finansiella derivatinstrument med 4,7 (-7,1) MSEK.
 -- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,82 (-0,46) SEK
   per aktie.
 -- Under perioden togs 0 (7) nya vindkraftverk med en total effekt om 0 (13,4)
   MW i drift.
 -- Under perioden överlämnades motsvarande 1 (1) vindkraftverk med en total
   effekt om 2,6 (2,5) MW till kunder.
 -- Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till
   31,4 (36,1) GWh med en genomsnittlig intäkt på 303 (491) SEK/MWh.
 -- Under perioden delades 249,1 MSEK, motsvarande 10 SEK per aktie, ut till
   aktieägarna via inlösenförfarande.
 -- Under augusti utsåg styrelsen Marcus Landelin till ny vice VD, tillika
   operativ chef, för Eolus. Landelin tillträder sin tjänst senast den 1
   januari 2016.

Verksamhetsåret 1 september 2014 – 31 augusti 2015

 -- Nettoomsättningen uppgick till 1 502,1 (465,8) MSEK.
 -- Rörelseresultatet uppgick till 90,0 (41,6) MSEK. Resultat före skatt
   uppgick till 75,2 (13,1) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till
   80,0 (9,9) MSEK.
 -- Verksamhetsårets resultat har belastats med nedskrivningar avseende
   vindkraftverk med 70,5 MSEK.
 -- Resultat efter skatt har påverkats av värdeförändring avseende finansiella
   derivatinstrument med 3,7 (-18,2) MSEK.
 -- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,25 (0,44) SEK
   per aktie.
 -- Under verksamhetsåret togs 33 (27) nya vindkraftverk med en total effekt om
   68,6 (53,0) MW i drift.
 -- Under perioden överlämnades 54 (14) vindkraftverk med en total effekt om
   101,9 (27,4) MW till kunder.
 -- Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till
   239,3 (172,1) GWh med en genomsnittlig intäkt på 440 (502) SEK/MWh.
 -- För räkenskapsåret 2014/2015 föreslår styrelsen en utdelning på 1,50 (1,50)
   SEK per aktie.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 -- I oktober tecknade Eolus avtal med Vestas om leverans av åtta vindkraftverk
   modell V112 med en total effekt om 26,4 MW till projekt Iglasjön i
   Kungsbacka kommun. Avsikten är att uppföra och sälja anläggningen
   nyckelfärdig.
 -- Den 10 oktober avled Eolus styrelseledamot Tord Johansson.

Utdelning, årsredovisning och årsstämma

 -- Årsredovisning kommer att offentliggöras den 3 december 2015. Årsstämma
   kommer att hållas i Hässleholm lördagen den 30 januari 2016. Styrelsen
   avser att föreslå att årsstämman beslutar om en utdelning på 1,50 (1,50)
   SEK.
<table cellpadding="3" cellspacing="0" class="gnw_table">
 <tbody>
  <tr>
   <td align="left" width="282">Koncernens resultat i korthet</td>
   <td align="left" width="70">Q4</td>
   <td align="left" width="70">Q4</td>
   <td align="left" width="70">Helår</td>
   <td align="left" width="70">Helår</td>
  </tr>
  <tr>
   <td align="left"> </td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">2015-06-01</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">2014-06-01</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">2014-09-01</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">2013-09-01</td>
  </tr>
  <tr>
   <td align="left"> </td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">-2015-08-31</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">-2014-08-31</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">-2015-08-31</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">-2014-08-31</td>
  </tr>
  <tr>
   <td align="left" width="282">Nettoomsättning, MSEK</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">45,9</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">51,5</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">1 502,1</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">465,8</td>
  </tr>
  <tr>
   <td align="left" width="282">Rörelseresultat, MSEK</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">-60,8</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">-10,3</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">90,0</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">41,6</td>
  </tr>
  <tr>
   <td align="left" width="282">Resultat före skatt, MSEK</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">-57,5</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">-19,9</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">75,2</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">13,1</td>
  </tr>
  <tr>
   <td align="left" width="282">Värdeförändringar derivat före skatt,
MSEK</td> 
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">6,1</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">-9,1</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">3,7</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">-23,3</td>
  </tr>
  <tr>
   <td align="left" width="282">Periodens resultat, MSEK</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">-45,4</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">-11,6</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">80,0</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">9,9</td>
  </tr>
  <tr>
   <td align="left" width="282">Resultat per aktie före/efter utspädning,
SEK</td> 
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">-1,82</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">-0,46</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">3,25</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">0,44</td>
  </tr>
  <tr>
   <td align="left" width="282">Eget kapital per aktie, SEK</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap">29,36</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap">37,61</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap">29,36</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap">37,61</td>
  </tr>
  <tr>
   <td align="left" width="282">Kassaflöde från den löpande verksamheten,
MSEK</td> 
   <td align="right" nowrap="nowrap">-27,3</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap">-118,3</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap">714,9</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap">-487,8</td>
  </tr>
  <tr>
   <td align="left" width="282">Balansomslutning, MSEK</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap">1 259,4</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap">1 929,8</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap">1 259,4</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap">1 929,8</td>
  </tr>
  <tr>
   <td align="left" width="282">Nettoskuld - /nettokassa +, MSEK</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap">52,6</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap">-421,2</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap">52,6</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap">-421,2</td>
  </tr>
  <tr>
   <td align="left" width="282">Orderstock per balansdagen, MSEK</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">424,2</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">218,1</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">424,2</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">218,1</td>
  </tr>
  <tr>
   <td align="left" width="282">Under perioden drifttagna verk, antal</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">0,0</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap">7,0</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">33,0</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap">27,0</td>
  </tr>
  <tr>
   <td align="left" width="282">Verk överlämnade till kund, antal</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">1,3</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">1,0</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">54,1</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">13,9</td>
  </tr>
  <tr>
   <td align="left" width="282">Under perioden drifttagna verk, MW</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">0,0</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap">13,4</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">68,6</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap">53,0</td>
  </tr>
  <tr>
   <td align="left" width="282">Verk överlämnade till kund, MW</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">2,6</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap">2,5</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">101,9</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">27,4</td>
  </tr>
  <tr>
   <td align="left">Elproduktion, GWh</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">31,4</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">36,1</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">242,3</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">172,1</td>
  </tr>
  <tr>
   <td align="left" width="282">Soliditet, %</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">58,1</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">48,5</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">58,1</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">48,5</td>
  </tr>
  <tr>
   <td align="left" width="282">Avkastning på eget kapital efter skatt,
%</td> 
   <td align="left" width="70">       neg</td>
   <td align="left" width="70">       neg</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">9,7</td>
   <td align="right" nowrap="nowrap" width="70">1,2</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>
   För ytterligare information kontakta:
   Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
   Catharina Persson, CFO, telefon 010-199 88 17
   Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10
   Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind
   AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om
   handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
   offentliggörande den 27 oktober 2015 kl. 08.30.
<p>
 Kort om Eolus

 <br />
 Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
   Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift
   av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
   investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden
   och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 477
   av de cirka 3 100 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen
   äger och förvaltar för närvarande en installerad effekt om 58 MW vindkraft
   med en beräknad årlig produktion på ca 144 GWh miljövänlig el.
   
   Eolus Vind AB har cirka 4 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ
   Stockholm.

 <br />
 <br />
 För mer information om Eolus, besök gärna 

 www.eolusvind.com

</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
Eolus Vind AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

Eolus Vind AB – Bokslutskommuniké 1 september 2013 – 31 augusti 2014

Hässleholm, 2014-10-30 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Verksamhetsårets fjärde kvartal 1 juni – 31 augusti 2014

 -- Nettoomsättningen uppgick till 51,5 (693,6) MSEK. Minskningen är hänförlig
   till färre sålda vindkraftverk.
 -- Rörelseresultatet uppgick till -10,3 (27,9) MSEK. Resultat före skatt
   uppgick till -19,9 (32,4) MSEK. Kvartalets resultat efter skatt uppgick
   till -11,6 (25,3) MSEK.
 -- Periodens resultat efter skatt har påverkats av värdeförändring avseende
   finansiella derivatinstrument med -7,1 (11,4) MSEK.
 -- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,46 (0,95) SEK
   per aktie.
 -- Under kvartalet togs 7 (8) nya vindkraftverk med en total effekt om 13,4
   (16,0) MW i drift. De driftsatta vindkraftverken avser första parken inom
   ramen för det elförsäljningsavtal som tecknats med Google.
 -- Under kvartalet överlämnades 1 (25) vindkraftverk med en total effekt om
   2,5 (51,7) MW till kunder.
 -- Under kvartalet uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till
   36,1 (29,9) GWh med en genomsnittlig intäkt på 491 (500) SEK/MWh.

Verksamhetsåret 1 september 2013 – 31 augusti 2014

 -- Nettoomsättningen uppgick till 465,8 (1 204,9) MSEK. Minskningen är
   hänförlig till färre sålda vindkraftverk.
 -- Rörelseresultatet uppgick till 41,5 (146,7) MSEK. Resultat före skatt
   uppgick till 13,1 (135,3) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 9,9
   (141,6) MSEK.
 -- Resultat efter skatt har påverkats av värdeförändring avseende finansiella
   derivatinstrument med -18,2 (40,2) MSEK.
 -- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,44 (5,75) SEK
   per aktie.
 -- Under verksamhetsåret togs 27 (30) nya vindkraftverk med en total effekt om
   53,0 (62,1) MW i drift.
 -- Under verksamhetsåret överlämnades 14 (41) vindkraftverk med en total
   effekt om 27,4 (81,1) MW till kunder.
 -- Under verksamhetsåret uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk
   till 172,1 (229,0) GWh med en genomsnittlig intäkt på 502 (540) SEK/MWh.

Utdelning, årsredovisning och årsstämma

 -- Årsredovisning kommer att offentliggöras den 5 december 2014. Årsstämma
   kommer att hållas i Hässleholm lördagen den 24 januari 2015. Styrelsen
   avser att föreslå att årsstämman beslutar om en utdelning på 1,50 (1,50)
   SEK.

Koncernens resultat i korthet       Q4     Q4    Helår    Helår
                 2014-06-01 2013-06-01 2013-09-01 2012-09-01
                 2014-08-31 2013-08-31 2014-08-31 2013-08-31
--------------------------------------------------------------------------------
Nettoomsättning, MSEK          51,5    693,6    465,8   1 204,9
Rörelseresultat, MSEK         -10,3    27,9    41,5    146,7
Resultat före skatt, MSEK       -19,9    32,4    13,1    135,3
Värdeförändringar derivat före     -9,1    14,6    -23,2    51,5
 skatt, MSEK                                  
Periodens resultat, MSEK        -11,6    25,3     9,9    141,6
Resultat per aktie före /efter     -0,46    0,95    0,44    5,75
 utspädning, SEK                                
Eget kapital per aktie, SEK      37,61    38,66    37,61    38,66
Kassaflöde från den löpande      -118,6    421,8   -488,1    428,1
 verksamheten, MSEK                               
Balansomslutning, MSEK        1 929,8   1 562,8   1 929,8   1 562,8
Nettoskuld - /nettokassa +, MSEK   -421,2    92,1   -421,2    92,1
Orderstock per balansdagen, MSEK    218,1    199,5    218,1    199,5
Under perioden drifttagna verk,      7      8     27     30
 antal                                     
Verk överlämnade till kund,        1     25     14     41
 antal                                     
Under perioden drifttagna verk,     13,4    16,0    53,0    62,1
 MW                                       
Verk överlämnade till kund, MW      2,5    51,7    27,4    81,1
Elproduktion, GWh            36,1    29,9    172,1    229,0
Soliditet, %              48,5    61,5    48,5    61,5
Avkastning på eget kapital efter     Neg     2,5     1,2    15,8
 skatt, %                                    
--------------------------------------------------------------------------------

                    

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon 010-199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av över nästan
460 av de cirka 2 800 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen
äger och förvaltar för närvarande en installerad effekt om 88 MW vindkraft med
en beräknad årlig produktion på ca 232 GWh miljövänlig el. 

Eolus Vind AB har cirka 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Choose market

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America