Hoppa till innehållet

Eolus ansöker om tillstånd hos regeringen för att bygga havsvindparken Skidbladner, med upp till 147 vindkraftverk drygt två mil norr om Gotska Sandön. Elproduktionen beräknas till 11,7 TWh per år vilket motsvarar hälften av dagens elkonsumtion i Stockholms län eller mer än tio gånger Gotlands elbehov.

– Mot bakgrund av det enorma behovet av ny elproduktion i Sverige kommer den havsbaserade vindkraften att behöva byggas ut successivt under många år framöver. En vindkraftspark av denna storlek skulle därför bli ett väsentligt bidrag till den svenska elförsörjningen, säger Per Witalisson, VD för Eolus. 

Eolus projekterar flera havsbaserade vindparker i svenska vatten, varav två ligger i svensk ekonomisk zon utanför Gotland; Skidbladner och Herkules. Tillsammans har de potential att förse Sverige med 4,6 GW installerad effekt och en total elproduktion om cirka 25 TWh per år. Skidbladner, som når en viktig milstolpe när ansökan lämnas in till regeringen, utgör ett projektområde på cirka 1 400 kvadratkilometer. Som mest kan det bli 147 vindkraftverk, med maximal totalhöjd om 360 meter till vingspets, monterade på flytande fundament som i sin tur förankras i havsbotten. 

– Målet är att Gotland ska ha ett helt förnybart energisystem 2040 och där passar initiativ som Skidbladner havsvindpark väldigt väl in, säger Lars Thomsson, samordnare Energiön Gotland. 
Området för Skidbladner vindkraftspark ligger cirka tio mil sydost om Stockholm och två mil norr om Gotska Sandön. Vindkraftsparken beräknas kunna stå klar år 2033 med en årsproduktion på 11,7 TWh. Detta motsvarar hushållsel till miljontals villor – ungefär hälften av Stockholms läns elkonsumtion idag eller mer än tio gånger Gotlands årliga elbehov. 

– En fördel med flytande vindkraft är att den kan placeras längre ut från kusten där vindförhållandena är ännu bättre och den visuella påverkan minimal. Eolus var pionjärer när vi startade som vindkraftsutvecklare på 90-talet. Nu ser vi fram emot att vara bland de första som förverkligar flytande vindkraft i Östersjön, säger Anna Lundsgård, ansvarig för havsbaserad vindkraft på Eolus. 
 
Skidbladner i korthet 
Antal verk: max 147 st
Totalhöjd: max 360 m 
Areal projektområde: 1400 km² 
Planerad installerad effekt: 2,2 GW 
Beräknad årlig elproduktion: 11,7 TWh 
Planerad driftstart: 2033 

Mer om Skidbladner vindkraftspark här

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Witalisson, CEO, +46 702 65 16 15, per.witalisson@eolus.com
Anna Lundsgård, Head of Offshore, +46 73 062 65 26, anna.lundsgard@eolus.com

Christer Baden Hansen, för närvarande Chief Commercial Officer, har utsetts till Chief Operating Officer och vice VD för Eolus från den 1 juli 2024.

Christer Baden Hansen började på Eolus i februari 2023 efter en lång karriär på Vestas.

– Jag är glad att Christer har tackat ja till rollen som COO. Eolus är på en spännande tillväxtresa och jag är övertygad om att Christer kommer att fortsätta spela en nyckelroll i den framtida utvecklingen och expansionen av Eolus, nu med ett bredare ansvar”, säger Per Witalisson, VD för Eolus.

– Det är en fantastisk möjlighet att få leda utvecklingen och realiseringen av förnybara projekt som bidrar till energiomställningen. Eolus har en stark projektportfölj, en kompetent organisation och långvariga partnerskap som jag ser fram emot att fortsätta arbeta med, säger Christer Baden Hansen.
 
Från den 1 juli 2024 består Eolus koncernledning av:
Per Witalisson, VD
Christer Baden Hansen, COO
Catharina Persson, CFO
Heléne Sebrén, HR-chef
Karin Wittsell Heydl, kommunikations- och hållbarhetschef
Karl Olsson, bolagsjurist

Eolus HR-chef Heléne Sebrén har beslutat att lämna Eolus och återgå till egen konsultverksamhet efter fyra år på Eolus. Hon kommer att kvarstå i sin roll, inklusive platsen i koncernledningen, till den 30 september 2024.

Heléne började på Eolus 2020 som konsult och i september 2022 anställdes hon som HR-chef och medlem i koncernledningen.

– Heléne har varit en mycket värdefull resurs för Eolus under en period av stark tillväxt där hon har lett utvecklingen av vår organisationsstruktur, rekryterat mer än 100 medarbetare och bidragit till att etablera starka organisationer på alla våra marknader, säger Per Witalisson, VD för Eolus.

– Jag är tacksam för möjligheten att få vara en del av Eolus tillväxtresa. Tillsammans har vi byggt en stark organisation som är väl rustad för fortsatt framgång. Jag har nu bestämt mig för att återgå till min konsultverksamhet, säger Heléne Sebrén.

Processen med att rekrytera en ny HR-chef startar omedelbart.

Eolus Vind AB:s årsstämma 2024 avhölls idag torsdagen den 16 maj.

Årsstämman fastställde framlagda resultat- och balansräkningar liksom framlagda och föreslagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, ersättningsrapport samt beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. Härutöver fattades följande huvudsakliga beslut.

I enlighet med styrelsens förslag fastställde årsstämman utdelningen för räkenskapsåret 2023 till 2,25 kronor per aktie med måndagen den 20 maj 2024 som avstämningsdag.

Marie Grönborg, Hans Johansson, Jan Johansson, Hans Linnarson, Bodil Rosvall Jönsson samt Hans-Göran Stennert omvaldes till styrelseledamöter. Hans-Göran Stennert omvaldes som styrelsens ordförande. Registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor med auktoriserade revisorn Vicky Johansson som huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen beslutades utgå med 500 000 kronor till styrelseordföranden och med 250 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget, med 80 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 40 000 kronor till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget, samt med 15 000 kronor till ledamöter i ersättningsutskottet som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisor beslutades utgå enligt avtal.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om återköp och överlåtelse av bolagets egna B-aktier. Återköp av egna aktier av serie B får ske på Nasdaq Stockholm i sådan utsträckning att bolagets innehav av egna aktier vid var tid uppgår till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget, och till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade börskursintervallet. Överlåtelser med stöd av bemyndigandet får ske av samtliga egna B-aktier förutom sådana som återköpts för att säkerställa bolagets åtaganden enligt bolagets aktiesparprogram. Överlåtelser på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade börskursintervallet.

Stämman beslutade också att införa ett långsiktigt aktiesparprogram samt leveransåtgärder med anledning därav i form av (i) bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av högst 150 000 egna aktier av serie B och (ii) vederlagsfri överlåtelse av högst 120 000 egna aktier av serie B till deltagarna.

Aktiesparprogrammet omfattar samtliga tillsvidareanställda i Eolus-koncernen och deltagande i programmet förutsätter att deltagaren för egna medel förvärvar B-aktier i Eolus på Nasdaq Stockholm senast den 28 juni 2024. Varje sparaktie ger deltagaren rätt att, med vissa förbehåll, vederlagsfritt erhålla 0,5 B-aktier i Eolus (”matchningsaktier”) vid utgången av den treåriga intjänandeperioden. Varje sparaktie ger därutöver deltagaren rätt att, med vissa förbehåll, vid utgången av intjänandeperioden vederlagsfritt erhålla 0,5 B-aktier i Eolus (”prestationsaktier”) om aktiekursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm vid utgången av intjänandeperioden har ökat med 30 procent. Rätten att erhålla såväl matchningsaktier som prestationsaktier förutsätter att deltagaren behåller sin tillsvidareanställning under hela intjänandeperioden.

Investeringsbeslut och byggstart i tre svenska projekt

1 januari–31 mars 2024

 • Nettoomsättningen uppgick till 44 (277) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -29 (-12) MSEK. Resultat före skatt uppgick till -29 (-12) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -32 (-15) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,30 (-0,61) SEK.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 939 (825) MW.

Väsentliga händelser under perioden

 • Eolus fattade investeringsbeslut för vindkraftsprojekten Fågelås, Boarp och Dållebo i Sverige om totalt 88 MW. Avtal om leverans av vindkraftverk tecknades med Vestas.
 • Eolus lämnade in tillståndsansökan för det havsbaserade vindkraftsprojekt Blekinge offshore om 1 000 MW utanför Blekinges kust.
 • Eolus och Simply Blue Group kom överens om att överföra hela ägandet av samarbetsbolaget SeaSapphire, som utvecklar flytande vindkraftsprojekt till havs, till Eolus.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Magnus Axelsson, operativ chef och vice VD, beslutade att lämna Eolus per 30 juni 2024.

Koncernens resultat i korthet

MSEK Enhet Q1 2024 Q1 2023 Rullande 12
apr – mar
Helår 2023
Nettoomsättning MSEK 44 277 2 069 2 301
Rörelseresultat MSEK -29 -12 747 764
Resultat före skatt MSEK -29 -12 702 719
Periodens resultat MSEK -32 -15 556 573
Resultat per aktie före/efter utspädning* SEK -1,30 -0,61 22,31 23,00
Eget kapital per aktie SEK 61,45 38,88 61,45 60,63
Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK 20 -236 104 -152
Balansomslutning MSEK 2 958 1 951 2 958 2 808
Nettoskuld – /nettokassa + MSEK -112 55 -112 -118
Orderstock per balansdagen MSEK 662 1118 662 665
Energianläggningar i etableringsfas MW 456 394 456 368
Drifttagna och överlämnade energianläggningar MW 0 400 125 525
Projektportfölj MW 28 095 24 477 28 095 26 836
Förvaltade energianläggningar MW 939 825 939 941
Soliditet % 54 53 54 56
Avkastning på eget kapital efter skatt % 44 13 44 46

Presentation av rapporten
Idag kl. 10.00 presenterar VD Per Witalisson och CFO Catharina Persson rapporten vid en webbsändning med telefonkonferens.
I samband med presentationen ges möjlighet att ställa frågor muntligen via telefonkonferensen eller skriftligen via webbsändningen. Presentationen hålls på engelska.

Webbsändning
Om du önskar delta via webbsändningen använder du nedanstående länk:
https://ir.financialhearings.com/eolus-q1-report-2024/
Via webbsändningen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.

Telefonkonferens
Om du önskar delta via telefonkonferensen registrerar du dig via följande länk:
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=50048260
Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen.
Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

Eolus Vind AB:s delårsrapport för Q1 2024 offentliggörs onsdagen den 15 maj 2024 klockan 07.45. Klockan 10.00 samma dag hålls en webbsändning med telefonkonferens där rapporten presenteras av VD Per Witalisson och CFO Catharina Persson.

I samband med presentationen ges möjlighet att ställa frågor muntligen via telefonkonferensen eller skriftligen via webbsändningen. Presentationen hålls på engelska.

Webbsändning
Om du önskar delta via webbsändningen använder du nedanstående länk:
https://ir.financialhearings.com/eolus-q1-report-2024/
Via webbsändningen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.

Telefonkonferens
Om du önskar delta via telefonkonferensen registrerar du dig via följande länk:
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=50048260
Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen.
Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

Aktieägarna i Eolus Vind AB (publ) org.nr 556389-3956 kallas härmed till årsstämma den 16 maj 2024 kl. 14.00 i Kulturhuset i Hässleholm, Vattugatan 18. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 13.30.

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Eolus bolagsordning.

Rätt till deltagande

Deltagande i stämmolokalen

A) Den som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 7 maj 2024, dels senast den 10 maj 2024, gärna före kl. 16.00, till bolaget anmält sin avsikt att delta i årsstämman.

Anmälan om deltagande i stämman görs i första hand via bolagets hemsida www.eolus.com/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma/. Anmälan kan även ske skriftligt under adress Eolus Vind AB ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller per telefon, 08‑402 90 41. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två).

Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.eolus.com. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast kl. 16.00 den 10 maj 2024. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman.

Deltagande genom poströstning

B) Den som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 7 maj 2024, dels senast den 10 maj 2024 anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningar nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt A) ovan. Det innebär att en anmälan genom endast poströstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.eolus.com/. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Eolus Vind AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Ifyllt formulär ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 10 maj 2024. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs hemsida https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.eolus.com/. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.

Förvaltarregistrerade innehav

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 7 maj 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 10 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

 1. Årsstämman öppnas
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Val av två justerare
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Godkännande av dagordning
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av
  1. årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
  2. revisorsyttrande om huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts
  3. styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande
 8. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  2. dispositioner av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2023
 9. Fastställande av
 1. antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 2. antalet revisorer och revisorssuppleanter

10. Fastställande av

 1. styrelsearvoden
 2. revisorsarvoden

11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Valberedningens förslag:

 1. Marie Grönborg
 2. Hans Johansson
 3. Jan Johansson
 4. Hans Linnarson
 5. Bodil Rosvall Jönsson
 6. Hans-Göran Stennert
 7. Hans-Göran Stennert, som styrelseordförande
 1. Val av revisor
 2. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
 3. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 4. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av bolagets egna B‑aktier
 5. Beslut om införande av långsiktigt aktiesparprogram
 6. Årsstämman avslutas

Beslutsförslag

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)

Valberedningen inför årsstämman 2024 har bestått av ordföranden Hans Gydell (utsedd av Hans-Göran Stennert), Ingvar Svantesson (utsedd av Domneåns Kraftaktiebolag), Hans Johansson (utsedd av Åke Johansson) och Eolus styrelseordförande Hans-Göran Stennert.

Valberedningen har föreslagit att Eolus bolagsjurist Karl Olsson ska väljas till ordförande för årsstämman 2024.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 4)

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserad på bolagsstämmoaktieboken, anmälda aktieägare som är närvarande i stämmolokalen samt mottagna poströster.

Utdelning (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2023 lämnas med 2,25 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 20 maj 2024. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 23 maj 2024.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt fastställande av arvoden (punkterna 9‑12)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar enligt följande:

att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och inga suppleanter;

att en revisor ska utses, utan revisorssuppleant;

att, styrelsearvode för 2024 utgår med 500 000 (450 000) kronor till styrelseordföranden och med 250 000 (225 000) kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget, arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 80 000 (60 000) kronor till revisionsutskottets ordförande och med 40 000 (30 000) kronor till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget, och arvode för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 15 000 (15 000) kronor till ledamöter som inte är anställda i bolaget;

att arvode till revisorn föreslås utgå enligt avtal;

att omval sker av styrelseledamöterna Marie Grönborg, Hans Johansson, Jan Johansson, Hans Linnarson, Bodil Rosvall Jönsson och Hans-Göran Stennert;

att omval sker av styrelsens ordförande Hans-Göran Stennert;

att, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB väljs till revisor; PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Vicky Johansson kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en justering i gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs av årsstämman 2021. Förslaget innebär att endast sådan rörlig kontantersättning som mäts under en period om ett år ska kunna utgå till ledande befattningshavare samt att rörlig kontantersättning till andra ledande befattningshavare än VD ska kunna uppgå till fyra månadslöner. Inga andra betydande förändringar föreslås.

Styrelsens fullständiga förslag till justerade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.eolus.com.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av bolagets egna B‑aktier (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om återköp av bolagets egna aktier av serie B på följande villkor.

 1. Återköp får ske på Nasdaq Stockholm, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma.
 2. Återköp får ske av sådant antal aktier av serie B att bolagets innehav av egna aktier vid var tid uppgår till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget, inklusive sådana aktier av serie B som har återköpts i enlighet med punkten B. i Aktiesparprogram 2024 för att säkerställa bolagets åtaganden i nämnda program.
 3. Återköp får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade börskursintervallet (dvs. i intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs).
 4. Betalning för återköpta aktier av serie B ska erläggas kontant.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att överlåta av bolaget innehavda egna aktier av serie B som likvid i samband med förvärv av företag eller verksamheter, eller för att finansiera sådant förvärv, varvid försäljning även får ske på Nasdaq Stockholm. I övrigt ska följande villkor gälla.

 1. Överlåtelse får ske vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma.
 2. Överlåtelse får ske av samtliga aktier av serie B som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse, exklusive sådana aktier av serie B som har återköpts i enlighet med punkten B. i Aktiesparprogram 2024 för att säkerställa bolagets åtaganden i nämnda program.
 3. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
 4. Överlåtelser på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade börskursintervallet, mot kontant betalning. Vid överlåtelser utanför Nasdaq Stockholm ska betalning för aktierna kunna erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning mot fordran på bolaget, varvid priset per aktie ska svara mot ett bedömt marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen.

Syftet med bemyndigandet att återköpa egna aktier av serie B är att ge styrelsen möjlighet att anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde. Därvid kan styrelsen komma att föreslå att kommande årsstämmor ska fatta beslut om indragning av återköpta aktier. Därtill är syftet med bemyndigandena om återköp och överlåtelse av egna aktier av serie B, och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att ge bolaget möjlighet att använda egna aktier för att utan tidsutdräkt och på ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt finansiera eller betala förvärv av företag eller verksamheter.

Styrelsen ska äga rätt att besluta om övriga villkor för återköp och överlåtelse av egna aktier av serie B. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående förslag som kan visa sig erforderliga i samband med verkställighet av styrelsens beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier av serie B.

Stämmans beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier av serie B kräver enligt aktiebolagslagen att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstar för förslaget.

Beslut om införande av långsiktigt aktiesparprogram (punkt 16)

Styrelsen i Eolus Vind Aktiebolag (publ) (”Eolus” eller ”Bolaget”) föreslår att årsstämman 2024 beslutar om ett långsiktigt aktiesparprogram för samtliga tillsvidareanställda i Eolus-koncernen (”Aktiesparprogram 2024”). I syfte att säkra Eolus åtaganden att leverera aktier till deltagarna i programmet samt för att kassaflödesmässigt säkra vissa utbetalningar relaterade till Aktiesparprogram 2024 föreslår styrelsen vidare att årsstämman beslutar om leveransåtgärder. Styrelsens förslag till Aktiesparprogram 2024 framgår under A. nedan och förslaget till leveransåtgärder framgår under B. nedan.

A. Förslag till inrättande av Aktiesparprogram 2024

Bakgrund och motiv

Tidigare årsstämmor i Eolus har beslutat om aktiesparprogram inom vilka anställda har kunnat välja att av eventuell intjänad rörlig ersättning förvärva sparaktier i Eolus, varvid Bolaget tre år efter förvärv av sparaktier har ersatt deltagarna, under förutsättning av fortsatt anställning, med kostnaden för att förvärva så många aktier som motsvarar hälften av antalet sparaktier. Det nu föreslagna programmet innebär, till skillnad från tidigare program, att anställda kan välja att förvärva sparaktier för ett belopp som relaterar till den fasta månadslönen. Aktiesparprogram 2024 anses förstärka Eolus möjligheter att rekrytera, motivera och behålla kompetenta medarbetare genom att underlätta för nyanställda att delta i programmet på motsvarande villkor som övriga anställda i koncernen. Genom att utfallet i det föreslagna programmet kopplas till utvecklingen av Bolagets aktiekurs förväntas Aktiesparprogram 2024, i större utsträckning än tidigare aktiesparprogram, förena de anställdas och aktieägarnas intresse av en långsiktig värdetillväxt i Bolaget och därigenom ytterligare bidra till Eolus affärsstrategi och långsiktiga intressen.

Eolus har som ambition att även framgent föreslå program av liknande karaktär för årsstämman.

Villkor för programmet

 1. Aktiesparprogram 2024 omfattar samtliga tillsvidareanställda i koncernen, cirka 150 anställda (”Deltagarna”).
 2. Aktiesparprogram 2024 ska omfatta högst 150 000 aktier av serie B i Eolus, varav högst 120 000 aktier ska kunna tilldelas Deltagare. Återstående 30 000 aktier i Eolus är sådana aktier som kan komma att överlåtas av Eolus i syfte att kassaflödesmässigt säkra vissa utbetalningar relaterade till Aktiesparprogram 2024, huvudsakligen sociala avgifter.
 3. Deltagande i Aktiesparprogram 2024 förutsätter att Deltagarna för egna medel förvärvar nya aktier av serie B i Eolus (”Sparaktier”) på Nasdaq Stockholm senast den 28 juni 2024.
 4. Medlemmar i Eolus-koncernens ledningsgrupp som var berättigade att förvärva sparaktier inom ramen för Aktiesparprogram 2023 (för närvarande 7 personer) är berättigade att inom ramen för Aktiesparprogram 2024 förvärva Sparaktier för ett belopp motsvarande maximalt 140 procent av en månadslön. Övriga tillsvidareanställa i Eolus-koncernen som var berättigade att förvärva sparaktier inom ramen för Aktiesparprogram 2023 (för närvarande cirka 100 personer) är berättigade att förvärva Sparaktier för ett belopp motsvarande maximalt 40 procent av en månadslön.
 5. Medlemmar i Eolus-koncernens ledningsgrupp som inte var berättigade att förvärva sparaktier inom ramen för Aktiesparprogram 2023 (för närvarande 0 personer) är berättigade att inom ramen för Aktiesparprogram 2024 förvärva Sparaktier för ett belopp motsvarande maximalt två månadslöner. Övriga tillsvidareanställa i Eolus-koncernen som inte var berättigade att förvärva sparaktier inom ramen för Aktiesparprogram 2023 (för närvarande cirka 40 personer) är berättigade att förvärva Sparaktier för ett belopp motsvarande maximalt en månadslön.[1]
 6. Styrelsen ska ha rätt att tidigarelägga eller senarelägga sista datum för förvärv av Sparaktier enligt punkten 3 ovan för en eller flera Deltagare, exempelvis om Deltagare på grund av insiderinformation är förhindrade att förvärva Sparaktier, dock ej senare än till och med 31 december 2024.
 7. Varje Sparaktie ger Deltagarna rätt att, med förbehåll för de begränsningar som anges i punkterna 11‑16 nedan, vederlagsfritt erhålla 0,5 aktier av serie B i Bolaget (”Matchningsaktier”) vid utgången av en treårig intjänandeperiod som inleds den 1 juli 2024 (”Intjänandeperioden”). För det fall styrelsen tidigarelägger eller senarelägger sista datum för förvärv av Sparaktier enligt punkten 6 ovan ska tidpunkten då Intjänandeperioden inleds justeras till dagen efter sista datumet för förvärv av Sparaktier.
 8. Varje Sparaktie ger därutöver Deltagarna rätt att, med förbehåll för de begränsningar som anges i punkterna 11‑16 nedan samt under förutsättning att prestationsvillkoret i punkten 9 nedan uppfylls, vid utgången av Intjänandeperioden vederlagsfritt erhålla 0,5 aktier av serie B i Bolaget (”Prestationsaktier”).
 9. Rätten att erhålla Prestationsaktier är villkorad av att aktiekursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm vid utgången av Intjänandeperioden har ökat med 30 procent under Intjänandeperioden, varvid den volymviktade genomsnittskursen för Eolus aktie på Nasdaq Stockholm under de tio (10) handelsdagar som närmast föregår Intjänandeperioden ska jämföras med motsvarande genomsnittskurs under Intjänandeperiodens sista tio (10) handelsdagar (”Prestationsvillkoret”).
 10. Under förutsättning att de ovanstående villkoren uppfylls, och med förbehåll för de begränsningar som anges i punkterna 11-16 nedan, förväntas Matchningsaktier och/eller Prestationsaktier överlåtas till Deltagarna inom 60 kalenderdagar från utgången av Intjänandeperioden. Styrelsen har rätt att förlänga tidsfristen för överlåtelse av Matchningsaktier och/eller Prestationsaktier om Deltagare på grund av tillämpliga lagar och regler är förhindrade att motta aktier under den angivna perioden.
 11. Antalet Matchningsaktier och Prestationsaktier som tilldelas kommer att minskas proportionerligt om kursen för Eolus aktie av Serie B vid Deltagarnas förvärv av Sparaktier skulle ha sjunkit i sådan utsträckning att antalet Matchningsaktier och Prestationsaktier som kan bli föremål för tilldelning överstiger det högsta antalet aktier enligt punkt 2 ovan.
 12. Tilldelning av Matchningsaktier och Prestationsaktier är villkorad av att Deltagaren behåller samtliga Sparaktier och behåller sin tillsvidareanställning inom Eolus-koncernen under hela Intjänandeperioden. Styrelsen har rätt att åsidosätta dessa villkor om s.k. ”good leaver”-regler är tillämpliga. Tilldelning av Matchningsaktier och Prestationsaktier till en s.k. ”good leaver” kommer att justeras proportionerligt baserat på anställningstid under Intjänandeperioden och styrelsens bedömning av uppfyllande av Prestationskriteriet vid tidpunkten då anställningen upphörde.
 13. Om det sammanlagda antalet Matchningsaktier och/eller Prestationsaktier som en Deltagare vid utgången av Intjänandeperioden har rätt att erhålla inte motsvarar ett helt antal aktier ska antalet Matchningsaktier och/eller Prestationsaktier som Deltagaren har rätt att erhålla avrundas nedåt till närmsta heltal.
 14. Antalet Matchningsaktier och Prestationsaktier ska omräknas till följd av mellanliggande fondemission, aktiesplit, omvänd aktiesplit, företrädesemission och/eller andra liknande bolagshändelser. Detsamma ska gälla vid extraordinär utdelning (eller utskiftning av andra tillgångar).
 15. Om betydande förändringar i Eolus-koncernen eller på marknaden inträffar som, enligt styrelsens bedömning, resulterar i en situation som innebär att villkoren för tilldelning av Matchningsaktier och/eller Prestationsaktier blir oskäliga har styrelsen rätt att göra justeringar i Aktiesparprogram 2024, innefattande bland annat att besluta om att reducera tilldelningen av Matchningsaktier och/eller Prestationsaktier eller att inte tilldela några Matchningsaktier och/eller Prestationsaktier över huvud taget. Styrelsen kan besluta att återkräva hela eller en del av de tilldelade Matchningsaktierna och/eller Prestationsaktierna om tilldelningen har skett baserat på felaktiga uppgifter eller om Deltagare har vidtagit åtgärder som skulle kunna resultatera i en väsentlig skada på Eolus-koncernens renommé.
 16. Deltagande i Aktiesparprogram 2024 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske i de olika berörda jurisdiktionerna, dels att sådant deltagande enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa insatser och rimliga kostnader. Styrelsen ska ha rätt att göra sådana lokala anpassningar av Aktiesparprogram 2024 som bedöms nödvändiga eller lämpliga för att inrätta programmet till rimliga administrativa insatser och rimliga kostnader i berörda jurisdiktioner, innefattande att bland annat erbjuda tilldelning i kontanter.
 17. Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av Aktiesparprogram 2024 inom ramen för ovan angivna villkor samt även ha rätt att göra de smärre justeringar och tillämpningar som kan komma att påkallas till följd av legala eller administrativa skäl.

[1]Avsikten är att de i punkten 5 föreskrivna investeringstaken ska gälla för samtliga Deltagare i eventuella framtida aktiesparprogram. Investeringstaken i punkten 4 har bestämts med beaktande av att en majoritet av Deltagarna tidigare under 2024 har erbjudits att förvärva sparaktier inom ramen för Aktiesparprogram 2023.

Uppskattade kostnader, effekter på nyckeltal och utspädning

Kostnaderna för Aktiesparprogram 2024 beräknas enligt redovisningsstandarden IFRS 2 och periodiseras linjärt över Intjänandeperioden.

Vid antagande om (i) en aktiekurs om 74,25 kronor för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm (vilket motsvarar stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm den 28 mars 2024) vid tidpunkten för Deltagarnas förvärv av Sparaktier, (ii) förvärv av maximalt antal Sparaktier av berättigade Deltagare, och (iii) en årlig personalomsättning om 10 procent, beräknas den totala effekten, inklusive kostnader för sociala avgifter, av Aktiesparprogram 2024 på resultaträkningen uppgå till 3,8 miljoner kronor om Eolus aktiekurs vid tidpunkten för leverans av aktier till Deltagare är oförändrad. Under motsvarande antaganden beräknas den totala effekten, inklusive kostnader för sociala avgifter, på resultaträkningen uppgå till 3,9 miljoner kronor om Eolus aktiekurs vid tidpunkten för leverans av aktier till Deltagare har ökat med 30 procent.

De beräknade årliga kostnaderna om mellan 1,3-1,4 miljoner kronor motsvarar cirka 1 procent av koncernens totala personalkostnader för räkenskapsåret 2023. Således förväntas kostnaderna för Aktiesparprogram 2024 ha en marginell effekt på koncernens nyckeltal.

De föreslagna leverensåtgärderna nedan leder inte till ett ökat antal aktier i Eolus och därmed kommer ingen utspädningseffekt i förhållande till utgivna aktier att uppstå för befintliga aktieägare.

B. Leveransåtgärder

Styrelsen har övervägt olika metoder för leverans av aktier i Aktiesparprogram 2024 till Deltagarna samt för att kassaflödesmässigt säkra vissa utbetalningar relaterade till Aktiesparprogram 2024, huvudsakligen sociala avgifter. För detta ändamål föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om (i) ett bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier av serie B på Nasdaq Stockholm, och (ii) vederlagsfri överlåtelse av egna aktier av serie B till Deltagarna.

De närmare villkoren för styrelsens förslag framgår nedan.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier av serie B

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier av serie B på Nasdaq Stockholm på följande villkor:

 1. Förvärv av aktier av serie B i Eolus får endast genomföras på Nasdaq Stockholm.
 2. Högst 150 000 aktier av serie B i Eolus får förvärvas.
 3. Förvärv av aktier av serie B i Eolus på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade börskursintervallet på Nasdaq Stockholm (dvs. i intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs).
 4. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2025.

Syftet med bemyndigandet är att säkra Eolus åtaganden enligt Aktiesparprogram 2024 samt att kassaflödesmässigt säkra vissa utbetalningar relaterade till Aktiesparprogram 2024, huvudsakligen sociala avgifter.

Beslut om överlåtelse av egna aktier av serie B till Deltagarna

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att egna aktier av serie B får överlåtas till Deltagarna i Aktiesparprogram 2024 på följande villkor:

 1. Högst 120 000 aktier av serie B i Eolus (60 000 Matchningsaktier och 60 000 Prestationsaktier) får överlåtas vederlagsfritt till Deltagarna.
 2. Rätt att vederlagsfritt förvärva aktier av serie B i Eolus ska – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – tillkomma sådana personer inom koncernen som är Deltagare.
 3. Överlåtelser av aktier av serie B i Eolus ska ske vederlagsfritt vid den tidpunkt och på de övriga villkor som Deltagarna, i förekommande fall, har rätt att tilldelas aktier.
 4. Antalet aktier av serie B i Eolus som kan komma att överlåtas inom ramen för Aktiesparprogram 2024 ska omräknas till följd av mellanliggande fondemission, aktiesplit, omvänd aktiesplit, företrädesemission och/eller andra liknande bolagshändelser. Detsamma ska gälla vid extraordinär utdelning (eller utskiftning av andra tillgångar).

Eftersom Aktiesparprogram 2024 i princip inte förväntas ge upphov till några initiala sociala avgifter för Eolus (och ett bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av Bolagets egna aktier på reglerad marknad endast är giltigt intill nästa årsstämma) har styrelsen beslutat att inte föreslå årsstämman 2024 att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av Bolagets egna aktier av serie B på en reglerad marknad i syfte att täcka sådana betalningar. Innan eventuella överlåtelser av Matchningsaktier och Prestationsaktier sker till Deltagarna avser styrelsen dock att föreslå en senare bolagsstämma att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av Bolagets egna aktier av serie B på en reglerad marknad i syfte att täcka sådana kostnader.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Eolus önskar införa det föreslagna aktiesparprogrammet. Styrelsen anser, mot bakgrund av vad som ovan angivits, att det är till fördel för Eolus och aktieägarna att Deltagarna erbjuds att utöka sina aktieinnehav i Eolus.

C. Majoritetskrav

Årsstämmans beslut om inrättandet av Aktiesparprogram 2024 i enlighet med punkt A ovan är villkorat av att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt B ovan, och förslagen under punkterna A och B ska därför fattas som ett beslut. För giltigt stämmobeslut krävs att aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman representerande aktierna biträder förslaget.

D. Övrigt

Förslaget till Aktiesparprogram 2024 har beretts av styrelsen och dess ersättningsutskott i samråd med externa rådgivare.

I Eolus finns sedan tidigare tre pågående aktiesparprogram för räkenskapsåren 2023, 2022 och 2021, kopplade till den rörliga kontantbonusen. För en närmare beskrivning av dessa program hänvisas till Eolus års- och hållbarhetsredovisning för 2023, not 5.

Ett motiverat yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen har upprättats av styrelsen.

Tillgängliga handlingar

Valberedningens motiverade yttrande, fullmaktsformulär och poströstningsformulär finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.eolus.com.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar som ska hållas tillgängliga för aktieägare enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.eolus.com senast tre veckor före årsstämman.

Handlingarna skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Antal aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 24 907 000, varav 1 284 625 aktier av serie A och 23 622 375 aktier av serie B, med ett sammanlagt antal röster om 3 646 862,5.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller dotterbolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och dels bolagets förhållande till dotterbolag (inklusive koncernredovisningen).

Behandling av personuppgifter

För information om behandling av personuppgifter, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Hässleholm i april 2024
Eolus Vind AB (publ)
Styrelsen

Magnus Axelsson, operativ chef och vice VD, har beslutat att lämna Eolus. Han kommer att kvarstå i sin roll, inklusive platsen i koncernledningen, till den 30 juni 2024.

”Jag vill tacka Magnus för hans värdefulla bidrag till utvecklingen av Eolus. Magnus är en mycket uppskattad kollega och medlem i koncernledningen. Han har bidragit väsentligt till utvecklingen av Eolus under en period av stark tillväxt. Vi står nu väl rustade att dra nytta av de investeringar som gjorts i organisationen och projekten”, säger Per Witalisson, VD för Eolus.

– Eolus är ett fint företag med fantastiska människor som har en enorm potential att driva energiomställningen. Rollen som operativ chef är en komplex och krävande roll som spänner över hela processen med utveckling och genomförande av förnybara projekt på flera marknader och inom olika teknologier. Jag har nu kommit till en punkt där jag behöver hitta en bättre balans mellan arbete och privatliv, säger Magnus Axelsson.

Processen med att ersätta Magnus Axelsson har inletts.

Eolus har fattat investeringsbeslut för vindkraftsprojekten Fågelås, Boarp och Dållebo i Sverige om totalt 88 MW. Ett avtal om leverans av vindkraftverk har tecknats med Vestas och byggnationen kommer att starta omgående.

Alla tre projekten ligger i elprisområde SE3 där det finns ett betydande behov av ny elproduktion.

– Behovet av ny elproduktion drivs av klimatkrisen, elektrifieringen och energiomställningen. Vi har utvecklat projekten i flera år och är glada över att vi nu kan börja bygga vindkraftsparkerna. De kommer att bidra med ny, lokal elproduktion som möter de lokala företagens behov och skapa arbetstillfällen under både byggnations- och driftsfasen. Landbaserad vindkraft kommer även fortsättningsvis att ha en viktig roll för att öka elproduktionen i Sverige, säger Per Witalisson, vd för Eolus.

Byggstart sker omgående med planerad kommersiell driftstart under Q4 2025. Försäljningsprocessen för projekten pågår.

Om projekten:
Fågelås
Plats: Hjo, Sverige (SE3)
Installerad effekt: 44,8 MW. 7 vindkraftverk, Vestas V162, 6,4MW
Årlig elproduktion: 170 GWh.
Ytterligare information om projektet: www.eolus.com/projekt/fagelas/

Boarp
Plats: Vaggeryd, Sverige (SE3)
Installerad effekt: 24,8 MW. 4 vindkraftverk, Vestas V162, 6,2MW
Årlig elproduktion: 70 GWh
Ytterligare information om projektet: www.eolus.com/projekt/boarp/

Dållebo
Plats: Ulricehamn, Sverige (SE3)
Installerad effekt: 18 MW. 4 vindkraftverk, Vestas V150, 4,5MW
Årlig elproduktion: 59 GWh
Ytterligare information om projektet: www.eolus.com/projekt/dallebo/

Eolus Vind AB (publ) har idag offentliggjort sin års- och hållbarhetsredovisning för 2023.

Rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats www.eolus.com/investerare/finansiella-rapporter

Choose market

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America