Hoppa till innehållet

155 MW vindkraft etablerat under räkenskapsåret

Eolus Vind AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

155 MW vindkraft etablerat under räkenskapsåret

Hässleholm, 2012-10-30 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Verksamhetsårets fjärde kvartal, 1 juni – 31 augusti 2012

 -- Nettoomsättningen uppgick till 717,0 Mkr (453,6).
 -- Rörelseresultatet uppgick till -22,4 Mkr (88,4). Resultat efter finansiella
   poster uppgick till -33,4 Mkr (77,6). Resultat efter skatt uppgick till
   -25,5 Mkr (57,0), vilket motsvarar -1,02 kronor (2,52) per aktie.
 -- Ny redovisningsprincip avseende orealiserade värdeförändringar på
   finansiella instrument avseende valuta- och räntesäkring har tillämpats.
   Omräkning av jämförelseperioder har gjorts. Rörelseresultatet har påverkats
   med -36,6 Mkr (+14,1) hänförligt till den svenska kronans kraftiga
   förstärkning mot euron under kvartalet. Resultateffekt avseende orealiserad
   värdeförändring för räntesäkringsinstrument uppgick till +2,9 Mkr (-9,0
   Mkr), vilket påverkat resultat efter finansiella poster.
 -- Under kvartalet etablerades 34 vindkraftverk (15) med en total effekt på
   66,0 MW (30,0).
 -- Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick till 20,6 GWh (14,8)
   med en genomsnittlig intäkt på 44 öre/kWh (76).
 -- Produktionskapaciteten i koncernens egna vindkraftverk ökade med 9,2 MW
   (2,8) netto.
 -- I juni avyttrade Eolus sex nyuppförda vindkraftverk i Karstorp och
   Kilagården, Skara kommun, till Wallenstam. Genom affären förvärvade Eolus
   samtidigt sex vindkraftprojekt under utveckling från Wallenstam.
 -- I juni presenterades Eolus första norska projekt, Öyfjellet. Projektet är i
   uppstartsskede och arrendeavtal har tecknats med markägarna.
 -- Den 9 juli slutade Gustaf Ekberg som VD. Styrelsen utsåg den 21 augusti
   tidigare vice VD Per Witalisson till ny VD. I anslutning till detta
   genomfördes förändringar i ledningsgruppen som efter den 23 augusti förutom
   VD består av Hans-Christian Schulze, vice VD och Karl Olsson, bolagsjurist.
 -- Under våren och försommaren bromsade marknaden in kraftigt. För att
   säkerställa en god lönsamhet även under rådande marknadsförutsättningar
   beslutade styrelsen att inleda en process för omstrukturering av bolagets
   verksamhet. Åtgärderna omfattar personalneddragningar, koncentration av
   verksamheten till färre kontor och viss omorganisation. Rörelseresultatet
   för det fjärde kvartalet har belastats med avsättning till
   omstruktureringsreserv med -6,5 Mkr. Genomförandet av åtgärderna har efter
   rapportperiodens utgång resulterat i en minskning av personalstyrkan med 20
   tjänster, stängning av lokalkontoren i Sundsvall, Motala och Kil, samt att
   en ny organisation införs från och med den 1 november.
   Personalneddragningar tillsammans med övriga kostnadsbesparingar förväntas
   minska bolagets kostnader med minst 15 Mkr årligen, med tydlig effekt från
   och med räkenskapsårets andra kvartal.


Verksamhetsåret 1 september 2011 – 31 augusti 2012

 -- Nettoomsättningen uppgick till 1 911,9 Mkr (1 629,0).
 -- Rörelseresultatet uppgick till 80,5 Mkr (211,3). Resultat efter finansiella
   poster uppgick till 43,5 Mkr (205,6). Resultat efter skatt uppgick till
   32,0 Mkr (152,0), vilket motsvarar 1,28 kronor (6,71) per aktie.
 -- Ny redovisningsprincip avseende orealiserade värdeförändringar på
   finansiella instrument avseende valuta- och räntesäkring har tillämpats.
   Omräkning av jämförelseperioder har gjorts. Rörelseresultatet har påverkats
   med -44,2 Mkr (+13,6) hänförligt till den svenska kronans kraftiga
   förstärkning mot euron under räkenskapsåret. Resultateffekt avseende
   orealiserad värdeförändring för räntesäkringsinstrument uppgick till -13,3
   Mkr (+2,7 Mkr), vilket påverkat resultat efter finansiella poster.
 -- Under verksamhetåret etablerades 81 vindkraftverk (50) med en total effekt
   på 155,3 MW (100,0).
 -- Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick till 111,2 GWh (86,0)
   med en genomsnittlig intäkt på 57 öre/kWh (83).
 -- Produktionskapaciteten i koncernens egna vindkraftverk ökade netto med 16,9
   MW (4,8) genom investering i sju nyuppförda vindkraftverk, samt i fyra
   begagnade vindkraftverk. Ett begagnat vindkraftverk har avyttrats under
   räkenskapsåret.
 -- Vindpark Tolvmanstegen etablerades och såldes under räkenskapsåret. Parken
   är en av södra Sveriges största och består av 22 Vestas V90 2,0 MW verk.
   Parken har en beräknad produktion på 123 GWh. Eolus har erhållit uppdrag
   från ägarna att sköta teknisk övervakning och ekonomisk administration av
   parken.
 -- Under våren och försommaren bromsade marknaden in kraftigt. För att
   säkerställa en god lönsamhet även under rådande marknadsförutsättningar
   beslutade styrelsen under augusti att inleda en process för omstrukturering
   av bolagets verksamhet. Åtgärderna omfattar personalneddragningar,
   koncentration av verksamheten till färre kontor och viss omorganisation.

Väsentliga händelser efter balansdagen

 -- I september överlät Eolus ett byggklart projekt på 80 MW vid Mullbergs i
   Bergs kommun till Skanska och Jämtkraft. Affären är ett bevis på Eolus
   förmåga att utveckla och leverera högkvalitativa projekt även av större
   storlek till marknaden.
 -- Mark- och Miljödomstolen i Växjö har kallat till huvudförhandling angående
   Blekinge Offshores ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken att uppföra en
   havsbaserad vindkraftspark i Hanöbukten. Huvudförhandlingar kommer att
   hållas den 14 och 15 november.
 -- Eolus har till och med slutet av oktober medverkat vid etableringen av fler
   än 400 vindkraftverk med en total effekt på 580 MW, vilket innebär att
   målet om att etablera 200 vindkraftverk inom tre år nu har uppfyllts.
 -- Genomförandet av omstruktureringsåtgärder har efter rapportperiodens utgång
   resulterat i en minskning av personalstyrkan med 20 tjänster, stängning av
   lokalkontoren i Sundsvall, Motala och Kil, samt att en ny organisation
   införs från och med den 1 november.

Utdelning, årsredovisning och årsstämma

 -- Årsredovisning kommer att publiceras under vecka 50. Årsstämman kommer att
   hållas i Hässleholm lördagen den 26 januari 2013. Styrelsen avser att
   föreslå att årsstämman beslutar om en utdelning på 1,00 kr (1,00) per
   aktie.Resultat i korthet

                    Q4      Q4    Helår    Helår
               2012-06-01- 2011-06-01- 2011-09-01- 2010-09-01-
                2012-08-31  2011-08-31  2012-08-31  2011-08-31
Nettoomsättning, Mkr        717,0    453,6   1 911,9   1 629,0
Rörelseresultat, Mkr        -22,4     88,4     80,5    211,3
Resultat efter finansiella     -33,4     77,6     43,5    205,6
 poster, Mkr                                  
Resultat efter skatt, Mkr      -25,5     57,0     32,0    152,0
Resultat per aktie, kronor     -1,02     2,52     1,28     6,71
Under perioden etablerade       34      15      81      50
 verk, antal                                  
Under perioden etablerade      66,0     30,0    155,3    100,0
 verk, MW                                    
Nettoförändring egna verk,      9,2     2,8     16,9     4,8
 MW                                       
Elproduktion, GWh          20,6     14,8    111,2     86,0Kontaktuppgifter
Per Witalisson, VD, telefon 010 - 199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010 - 199 88 10Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftsanläggningar som
uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare,
investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid
etableringen av omkring 400 av de cirka 2 100 som idag finns i Sverige.
Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 40 vindkraftverk med en
installerad effekt på 55 MW och en beräknad årlig produktion på ca 135 GWh
miljövänlig el. Eolus vind AB har cirka 3 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas
på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America